Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przykłady do sporządzenia biznes planów. STACJA PALIW Projekt inwestycyjny polega na uruchomieniu stacji paliw zlokalizowanej w centrum dużego osiedla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przykłady do sporządzenia biznes planów. STACJA PALIW Projekt inwestycyjny polega na uruchomieniu stacji paliw zlokalizowanej w centrum dużego osiedla."— Zapis prezentacji:

1 Przykłady do sporządzenia biznes planów

2 STACJA PALIW Projekt inwestycyjny polega na uruchomieniu stacji paliw zlokalizowanej w centrum dużego osiedla mieszkaniowego w mieście wojewódzkim. Nakłady inwestycyjne obejmują: - grunt i jego uzbrojenie o spodziewanych wydatkach 100 tys. zł - pawilon o wartości nakładów 160 tys. zł (umarzany w ciągu 20 lat) - 4 zbiorniki o wartości ok. 250 tys. zł (umarzane w ciągu 10 lat) - 4 dystrybutory o wartości 100 tys. zł (umarzane w ciągu 5 lat) - wiata o wartości nakładów ok. 80 tys. zł (umarzana w ciągu 20 lat) Budowa stacji i montaż urządzeń potrwa 3 miesiące. Stacja pracuje całą dobę. Przewidywana sprzedaż paliw: - w 1 roku 100 tys. litrów miesięcznie. - w 2 roku 130 tys. litrów miesięcznie, - w 3 i następnych 150 tys. litrów miesięcznie Stacja zatrudni 6 osób ze średnią płacą 3750 zł miesięcznie. Pozostałe koszty stanowią: - materiały (art. biurowe, sanitarne) 2500 zł miesięcznie - woda, kanalizacja 2000 zł miesięcznie - energia elektryczna 1500 zł miesięcznie - reklama (do oszacowania) - pozostałe koszty (np. opłaty lokalne) 2000 zł miesięcznie

3 STACJA PALIW (c.d.) Marża handlowa na sprzedaży paliw wynosi 8%. Na stacji ma się ponadto odbywać sprzedaż olejów, smarów płynów samochodowych oraz akcesoriów i części zamiennych, a także napojów, słodyczy i papierosów o szacowanym obrocie 50 tys. zł rocznie i zakładanej marży 20%. Na terenie stacji istnieje możliwość zamieszczania reklam, co może być źródłem dodatkowego przychodu ok. 20 tys. zł rocznie. Źródłem sfinansowania przedsięwzięcia będzie kapitał właściciela w kwocie 260 tys. zł oraz w pozostałej części inwestycji kredyt bankowy. Zakładane warunki kredytowe: spłata kredytu w ciągu 3 lat po upływie rocznej karencji, oprocentowanie 12% rocznie. Pozostałe założenia do projekcji finansowej: - średnia cena sprzedaży paliw 5,5 zł za litr - obciążenie ZUS 20% - rotacja zapasów paliwa 27x rocznie - stawka podatku dochodowego 19% - stopa dyskontowa 15% - cykl płatności zobowiązań z tytułu dostaw 7 dni (54x rocznie)

4 WyszczególnienieKwota Grunt Pawilon Zbiorniki Dystrybutory Wiata RAZEM Plan nakładów inwestycyjnych na środki trwałe (w tys. zł)

5 5 Wyszczególnienie12345 Należności Zapasy Zobowiązania bieżące ZKO DZKO Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy (w tys. zł)

6 6 Wyszczególnienie012345 Środki trwałe  ZKO RAZEM Plan całkowitych nakładów inwestycyjnych (w tys. zł)

7 7 WyszczególnienieKwota Środki trwałe  ZKO RAZEM Plan początkowych wydatków inwestycyjnych (w tys. zł)

8 8 Wyszczególnienie012345 Kapitał własny Kredyt bankowy  Zobowiązań bieżących RAZEM Plan źródeł finansowania (w tys. zł)

9 WyszczególnienieKwota Wynagrodzenia ZUS Materiały Kanalizacja Energia elektryczna Pozostałe RAZEM (miesięcznie) RAZEM (rocznie) Plan kosztów stałych (w tys. zł) Amortyzacja środków trwałychKwota Grunt Pawilon Zbiorniki Dystrybutory Wiata RAZEM

10 10 Wyszczególnienie12345 Przychody ze sprzedaży paliw Koszty zmienne (paliwo) Marża brutto Operacyjne koszty stałe Koszty amortyzacji Zysk na podstawowej działalności operacyjnej Wynik na działalności pozostałej Zysk operacyjny Koszty finansowe (odsetki) Zysk brutto Podatek dochodowy Zysk netto Planowany rachunek zysków i strat (w tys. zł)

11 11 Wyszczególnienie12345 Zysk netto Amortyzacja CF I D ZKO Spłata kredytu CF II SK gotówki Planowany rachunek przepływów pieniężnych (w tys. zł)

12 12 Wyszczególnienie012345 A k t y w a Środki trwałe Zapasy Należności Gotówka RAZEM AKTYWA P a s y w a Kapitał podstawowy Zysk zatrzymany Kredyt bankowy Zobowiązania bieżące RAZEM PASYWA PLANOWANY BILANS (w tys. zł)

13 13 Wyszczególnienie12345 Wsk. zadłużenia aktywów (%) Wsk. pokrycia odsetek Wsk. zyskowności sprzedaży -ROS (%) Wsk. zyskowności aktywów - ROA (%) Wsk. zwrotu kapitału własnego -ROE (%) (zysk / (kapitał wł. – zysk r. bież.) Wskaźniki finansowe

14 14 Wyszczególnienie012345 CF II Współczynnik dyskontujący 1/(1+0,15) n DCF Łączne DCF z 1 – 5 lat Wartość rezydualna RV Zdyskontowane RV NPV Wskaźniki inwestycyjne (NPV, IRR, NPVR)

15 15 Wyszczególnienie12345 BP MBF Ocena ryzyka (1)

16 16 Wyszczególnienie12345 DOL DFL DCL Ocena ryzyka (3)

17 Produkcja 1 Projekt inwestycyjny polega na uruchomieniu produkcji nowych wyrobów w wydzierżawionej hali fabrycznej. W budynku należy zainstalować urządzenia do produkcji o wartości 5600 tys. zł (umarzane w ciągu 10 lat). Początkowe nakłady inwestycyjne obejmą również wydatki na remont i adaptację hali fabrycznej w kwocie 400 tys. zł Szacuje się, że wartość sprzedaży w 1 roku działalności osiągnie 7 778 tys. zł, a w kolejnych latach: w 2 roku - 8 564 tys. zł, w 3 roku – 9 410 tys. zł, w 4 roku – 10 350 tys. zł, w 5 roku – 10 350 tys. zł. Przewidywane są następujące koszty produkcji: - koszty materiałów bezpośrednich do produkcji stanowią 45% wartości sprzedaży - koszty opakowań stanowią 6% wartości sprzedaży - koszty płac (wraz z stawką ZUS ): w 1 roku – 1 585 tys. zł, w 2 roku – 1 614 tys. zł, w 3 roku – 1 645 tys. zł, w 4 roku – 1 677 tys. zł, w 5 roku – 1 711 tys. zł - koszty zużycia paliw: w 1 roku – 180 tys. zł, w 2 roku – 190 tys. zł, w 3 roku – 200 tys. zł, w 4 roku – 210 tys. zł, w 5 roku – 220 tys. zł - koszty konserwacji i remontów : w 1 roku – 40 tys. zł, w 2 roku – 50 tys. zł, w 3 roku – 60 tys. zł, w 4 roku – 70 tys. zł, w 5 roku – 80 tys. zł - koszty administracyjne (wraz z kosztem dzierżawy hali fabrycznej ) : w 1 roku – 557 tys. zł, w 2 roku – 578 tys. zł, w 3 roku – 600 tys. zł, w 4 roku – 620 tys. zł, w 5 roku – 620 tys. zł - koszty marketingu w kwocie 140 tys. zł w każdym roku działalności. Produkcja wymaga utrzymywania zapasów materiałów, opakowań, produkcji w toku i wyrobów, których rotacja (S/Zp) wynosi 14 razy w ciągu roku. Zakup surowców i opakowań jest dokonywany z odroczoną płatnością. Cykl płatności zobowiązań wynosi 21 dni. Zakłada się, że spływ należności będzie następował w ciągu 24 dni. Zaangażowany własny kapitał inwestora wynosi 2 300 tys. zł. Pozostałą część nakładów inwestycyjnych ma pokryć kredyt bankowy. Spodziewane warunki kredytowe: spłata kredytu w ciągu 3 lat z roczną karencją, oprocentowanie 10% rocznie. Podatek dochodowy 20% od zysku brutto. Stopa dyskonta 12%

18 Plan nakładów inwestycyjnych w tys. Urządzenia do produkcji Wydatki remontowe RAZEM

19 Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 12345 Należności Zapasy Zobowiązania bieżące ZKO  ZKO

20 Plan całkowitych nakładów inwestycyjnych 012345 Aktywa trwałe Zmiana ZKO RAZEM

21 Plan początkowych nakładów inwestycyjnych Środki trwałe  kapitału obrotowego RAZEM

22 Plan źródeł finansowania 012345 Kapitał własny Kredyt bankowy  Zobowiązania bieżące RAZEM

23 Stan kredytu i obsługa kredytu 12345 Stan kredytu na początek roku Spłata kredytu Stan kredytu pod koniec roku Odsetki

24 Plan kosztów stałych 12345 Płace wraz z ZUS Paliwa Remonty Administracja Marketing RAZEM

25 Planowany rachunek zysków i strat wg kosztów zmiennych 12345 Przychody ze sprzedaży Koszty zmienne Marża brutto Koszty stałe operacyjne Koszty amortyzacji Zysk operacyjny Koszty finansowe (odsetki) Zysk brutto Podatek dochodowy Zysk netto

26 Planowany rachunek przepływów pieniężnych 12345 Zysk netto Amortyzacja CF I Zmiana ZKO Spłata kredytu CF II Sp. gotówki Sk. gotówki

27 Planowany bilans 12345 AKTYWA Środki trwałe Zapasy Należności Gotówka RAZEM AKTYWA PASYWA Kapitał podstawowy Zysk zatrzymany Kredyt bankowy Zobowiązania bieżące RAZEM PASYWA

28 Planowane wskaźniki finansowe 12345 Wsk. zadłużenia aktywów Wsk. pokrycia odsetek ROS ROA ROE (Zn/(Kw –Zn)

29 NPV 12345 CF Współczynnik dyskontowy DCF Łączne DCF lat 1 – 5 RV Zdyskontowane RV NPV NPVR

30 Ocena ryzyka finansowego 12345 BP MBF DOL DCL


Pobierz ppt "Przykłady do sporządzenia biznes planów. STACJA PALIW Projekt inwestycyjny polega na uruchomieniu stacji paliw zlokalizowanej w centrum dużego osiedla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google