Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z uczniami klas 3 maj 2015r. REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z uczniami klas 3 maj 2015r. REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z uczniami klas 3 maj 2015r. REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

2 Podstawa prawna ZARZĄDZENIE NR 110.1.1635.2014 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

3 Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie Wielkopolskim Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadgimnazjalnych; (w każdej szkole może wybrać kilka klas o różnych profilach) ofertę szkół na rok szkolny 2015/2016 zawiera informator opublikowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

4 KARTA POMOCNICZA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (pieczęć podłużna gimnazjum) 11 maja – 2 czerwca 2015 r. do 24 czerwca 2015 r. (wypełnia się w przypadku zmiany wyboru)......................................... (imię)......................................... (nazwisko)............................................. (nr PESEL kandydata) nazwa wybranej szkoły (wypełnia kandydat) potwierdzenie przyjęcia przez daną szkołę dokumentów (pieczęć szkoły, data, podpis osoby przyjmującej dokumenty) nazwa wybranej szkoły (wypełnia kandydat) potwierdzenie przyjęcia przez daną szkołę dokumentów (pieczęć szkoły, data, podpis osoby przyjmującej dokumenty) szkoła pierwszego wyboru szkoła drugiego wyboru szkoła trzeciego wyboru

5 Uwaga: Kandydat rozpoczyna składanie dokumentów od szkoły trzeciego wyboru, a kończy na szkole pierwszego wyboru. KARTĘ POMOCNICZĄ kandydat pozostawia w szkole pierwszego wyboru. Jeśli wszystkie wybrane szkoły są w jednym elektronicznym systemie naboru, to wymagane dokumenty oraz KARTĘ POMOCNICZĄ składa się wyłącznie w szkole pierwszego wyboru, bez potwierdzania w pozostałych szkołach.

6 Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie Wielkopolskim Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole w podaniu wskazuje, kolejno, interesujące go oddziały. Uczeń wybierając oddział uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane. W procedurze rekrutacyjnej bierze się pod uwagę sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjęty na terenie województwa wielkopolskiego. Wielkopolski Kurator Oświaty ustala sposób przeliczania wyników egzaminu gimnazjalnego, podanego w %, na punkty według następującej zasady: 1% = 0,2 punktu.

7 Lp.Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punktyPunktacjaŁącznie 1)liczbowo określona ocena z języka polskiego x 2 max 12 punktów max 100 punktów 2) liczbowo określona ocena z pierwszego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno- kwalifikacyjną x 2 (z wyłączeniem języka polskiego) max 12 punktów 3) liczbowo określona ocena z drugiego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2 (z wyłączeniem języka polskiego) max 12 punktów 4) liczbowo określona ocena z trzeciego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2 (z wyłączeniem języka polskiego) max 12 punktów

8 Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie Wielkopolskim 5)świadectwo z wyróżnieniem8 punktów 6) konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty max 24 punkty oraz innych kuratorów oświaty – udział w finale wojewódzkim - do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa przedmioty: 2 x 12 punktów;

9 sposób punktowania innych osiągnięć kandydata: a)sportowe: - międzynarodowe lub ogólnopolskie (miejsca 1-6) - wojewódzkie (miejsca 1-3) - powiatowe (miejsca 1-3) a)artystyczne: - międzynarodowe lub ogólnopolskie (laureat, miejsca 1-3, wyróżnienia) - wojewódzkie (laureat, miejsca 1-3) - powiatowe (laureat, miejsca 1-3) a)konkursy wiedzy: - międzynarodowe lub ogólnopolskie (laureat, miejsca 1-3, wyróżnienia) - wojewódzkie (laureat, miejsca 1-3) - powiatowe (laureat, miejsca 1-3) 8 pkt. 6 pkt. 3 pkt. 8 pkt. 6 pkt. 3 pkt. 8 pkt. 6 pkt. 3 pkt. max 16 punktów - do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia z zastrzeżeniem, że uwzględnia się najwyższe osiągnięcie absolwenta gimnazjum w danym konkursie, w danej dyscyplinie tylko raz, - w konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo w konkursie

10 Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie Wielkopolskim aktywność kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu 4 punkty RAZEM za świadectwo, wolontariat i wszelkie konkursy: 100 pkt

11 Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie Wielkopolskim egzamin gimnazjalny: - „część humanistyczna” a/ język polski (max 100%=20 pkt) b/ historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt) - „część matematyczno-przyrodnicza” a/ matematyka (max 100%=20 pkt) b/ przedmioty przyrodnicze (max 100%=20 pkt) - „część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy” (max 100%=20 pkt) max 100 pkt

12 Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie Wielkopolskim Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata podczas rekrutacji 200 pkt

13 Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie Wielkopolskim Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmowani są: laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej; laureaci lub finaliści olimpiad dla gimnazjalistów: Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, Olimpiady Informatycznej dla Gimnazjalistów; laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających zdobycie tytułu laureata lub finalisty.

14 TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wypełnioną Kartę rekrutacyjną kandydat składa w szkole pierwszego wyboru w terminie od 11 maja do 2 czerwca 2015 r., a ostatecznych zmian wyboru może dokonać do 24 czerwca 2015 r kandydat rezygnujący z kolejnych wyborów odpowiednio wpisuje „nie wybieram”.

15 Informator 2015/2016 www.ko.poznan.pl www.ko.poznan.pl zakładka: przyjmowanie do szkół, informator www.nabor.poznan.pcss.pl

16

17

18

19 TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolna komisja rekrutacyjna, do 3 lipca 2015 r., podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

20 (pieczęć podłużna gimnazjum) 11 maja – 2 czerwca 2015 r. do 24 czerwca 2015 r. (wypełnia się w przypadku zmiany wyboru)......................................... (imię)......................................... (nazwisko)............................................. (nr PESEL kandydata) nazwa wybranej szkoły (wypełnia kandydat) potwierdzenie przyjęcia przez daną szkołę dokumentów (pieczęć szkoły, data, podpis osoby przyjmującej dokumenty) nazwa wybranej szkoły (wypełnia kandydat) potwierdzenie przyjęcia przez daną szkołę dokumentów (pieczęć szkoły, data, podpis osoby przyjmującej dokumenty) szkoła pierwszego wyboru szkoła drugiego wyboru szkoła trzeciego wyboru KARTA POMOCNICZA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (data i podpis kandydata) (data i podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata)

21

22 Pozostałe informacje, szczegóły i wypełnianie wniosków krok po kroku podczas zajęć z INFORMATYKI

23 Pytania i wątpliwości? ……………….. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Spotkanie z uczniami klas 3 maj 2015r. REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google