Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca samorządu z sektorem organizacji pozarządowych Kraków, 13 listopada 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca samorządu z sektorem organizacji pozarządowych Kraków, 13 listopada 2007r."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca samorządu z sektorem organizacji pozarządowych Kraków, 13 listopada 2007r.

2 Działalność pożytku publicznego – definicja Działalność pożytku publicznego to działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

3 Współpraca z organizacjami pozarządowymi UCHWAŁA Nr II/23/06 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na podstawie art. 12 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się roczny program współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok, określony w załączniku do niniejszej uchwały.

4 Współpraca z organizacjami pozarządowymi § 2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego określonego w załączniku do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 Obszary współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi 1. Ochrona i promocja zdrowia 2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 5. Ratownictwo i ochrona ludności

6 Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi 1. Zlecanie podmiotom programu realizacji zadań publicznych:  powierzenie wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji  wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji 2. Konsultowanie listy zadań priorytetowych na kolejny rok budżetowy 3. Publikowanie na witrynie internetowej Powiatu ważnych informacji dotyczących realizacji zadań publicznych oraz możliwości pozyskania środków budżetowych i pozabudżetowych na ich realizację 4. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym

7 Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia 1. Podejmowanie działań promujących terapię oraz zdrowy styl życia 2. Upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych 3. Realizacja programów zdrowotnych

8 Otwarty konkurs ofert 1. Ogłoszenie konkursu z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem 2. Rozpatrzenie ofert przez Komisję 3. Wybór i udzielenie podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie dotacji

9 Współpraca z organizacjami pozarządowymi Nazwa zadaniaOferent (Wnioskodawca) Festiwal Artystyczny Domów Pomocy Społecznej Powiatu Krakowskiego Krzeszowicki Ośrodek Kultury Plenerowe Warsztaty Arteterapii Powiatu Krakowskiego Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Owczarach Powiatowe Dni Pierwszej Pomocy, Krwiodawstwa i Zdrowia Polski Czerwony Krzyż Małopolski Zarząd Okręgowy w Krakowie Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączony z profilaktycznymi działaniami z zakresu uzależnień i przemocy Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie W 2007 roku ramach współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi (realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Krakowie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizowanych zadań publicznych przez Powiat Krakowski w dziedzinie ochrony promocji zdrowia, przeznaczył na ten cel dotację w wysokości 36 500 zł.

10 Od 2000 roku na terenie zabytkowego parku Domu Pomocy Społecznej w Owczarach organizowane są Plenerowe W arsztaty Arteterapii dla osób niepełnosprawnych. Organizatorem Warsztatów jest Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Owczarach. Warsztaty zyskały rangę Plenerowych Warsztatów Arteterapii Powiatu Krakowskiego. Celem realizowanym podczas trwania projektu jest praktyczne przedstawienie form i technik terapeutycznych stosowanych w terapii schorzeń układu nerwowego. Arteterapia to jedna z podstawowych terapii stosowanych dla osiągnięcia polepszenia stanu zdrowia. Równocześnie działania obliczone są na budowanie właściwego podejścia do promowania zdrowego trybu życia poprzez integrację. Adresaci projektu: mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu Powiatu Krakowskiego, instruktorzy terapii zajęciowej wymienionych ośrodków, rodziny osób niepełnosprawnych, środowisko lokalne, młodzież szkoln a. Projekt został zrealizowany we wrześniu 2007r. Plenerowe Warsztaty Arteterapii Powiatu Krakowskiego

11 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

12 Głównym celem zgłoszonego do realizacji projektu jest aktywizacja osób niepełnosprawnych. Poprzez aktywne uczestnictwo mieszkańców DPS w artystycznych zajęciach terapeutycznych pobudza się ich wiarę we własne siły oraz społeczną przydatność. Pokazanie szerszemu ogółowi osiągnięć artystycznych ludzi niepełnosprawnych służy szeroko rozumianej integracji i przełamywaniu barier społecznych. Projekt został zrealizowany 18 października 2007 r. przez Krzeszowicki Ośrodek Kultury w Krzeszowicach. Festiwal Artystyczny Domów Pomocy Społecznej Powiatu Krakowskiego

13 Szósty Festiwal Artystyczny Domów Pomocy Społecznej Powiatu Krakowskiego – Krzeszowice 2007

14 Projekt realizowany jest przez Polski Czerwony Krzyż. Celem nadrzędnym realizacji zadania jest propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży i osób dorosłych oraz upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa a także bezpiecznego zachowania się i zdrowego stylu życia. Powiatowe Dni Pierwszej Pomocy, Krwiodawstwa i Zdrowia składają się z pięciu etapów: 1. Zawody w udzielaniu pierwszej pomocy dla szkół gimnazjalnych i p onadgimnazjalnych, test kompetencyjny, pokazy sprzętu ratowniczego. Zawody odbyły się w Krzeszowicach na terenie parku Potockich i Liceum Ogólnokształcącego w dniu 12 maja 2007 r. 2. S potkanie krwiodawców z okazji Międzynarodowego Dnia Krwiodawcy. Impreza odbyła się 10 czerwca br. w Krzeszowickim Ośrodku Kultury. W jej ramach przeprowadzono akcję poboru krwi. Wręczono odznaczenia „Honorowy Dawca Krwi Pierwszego Stopnia” i podziękowania dla zasłużonych honorowych dawców krwi. Wpisem do Księgi Zasłużonych Honorowych Krwiodawców dla Powiatu Krakowskiego uhonorowano 8 osób. Powiatowe Dni Pierwszej Pomocy, Krwiodawstwa i Zdrowia

15 3. K ursy pierwszej pomocy dla nauczycieli. Szkolenia odbyły się na przełomie września i października 2007 r. 4. P lenerowa impreza promująca zdrowie (bezpłatne badania profilaktyczne), pierwszą pomoc i krwiodawstwo. Impreza pod hasłem „Dzień dla Zdrowia” została zorganizowana 8 września 2007 r. w gminie Jerzmanowic e-Przeginia. Zamiarem jest organizowanie takiej imprezy co roku w innej gminie Powiatu. W dniu 8 września przypada również Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. 5. Powiatowy konkurs wiedzy o Czerwonym Krzyżu, honorowym krwiodawstwie i pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. K onkurs odbył się w dniu 25 października w Starostwie Powiatowym w Krakowie z udziałem zespołów ze szkół podstawowych z Michałowic, Zelczyny i Libertowa a także gimnazjum z Michałowic, Skawiny, Kamienia i Mogilan. Powiatowe Dni Pierwszej Pomocy, Krwiodawstwa i Zdrowia

16

17

18 Projekt realizowany przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie w Kielcach skierowany jest do dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk patologicznych, rodzin ubogich wielodzietnych, niezaradnych życiowo, rozbitych, dysfunkcyjnych, gdzie przemoc i alkohol są na porządku dziennym. Głównym celem programu jest: kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, rozwijanie i odkrywanie umiejętności i zdolności wśród uczestników, rozwijanie zainteresowań kulturalnych, twórczego myślenia i działania, kształtowanie postaw społecznego zaangażowania, promowanie zdrowia publicznego i fizycznego, przekazanie zagadnień z zakresu uzależnień, przemocy, uczenie mówienia „nie” wobec narkotyków, alkoholu i innych używek. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Powiatu Krakowskiego połączony z profilaktycznymi działaniami z zakresu uzależnień i przemocy.

19 Program jest realizowany w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Grodzisku koło Skały w sześciu terminach: 1)2.06.2007 r. – Dzień Dziecka, 2)18.08 – 31.08.2007 r. – Kolonie letnie połączone z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień i przemocy, 3)06.10.2007 r. – Pożegnanie Jesieni, 4)24.11.2007 r. – Zabawa Andrzejkowa, 5)08.12.2007 r. – Zabawa Mikołajkowa, 6)15.12.2007 r. – Wieczór wigilijno-opłatkowy. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Powiatu Krakowskiego połączony z profilaktycznymi działaniami z zakresu uzależnień i przemocy.

20 Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączony z profilaktycznymi działaniami z zakresu uzależnień i przemocy

21 Dziękujemy za uwagę Współpraca z organizacjami pozarządowymi Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich


Pobierz ppt "Współpraca samorządu z sektorem organizacji pozarządowych Kraków, 13 listopada 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google