Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świadczenie rehabilitacyjne - ustawa „chorobowa” Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świadczenie rehabilitacyjne - ustawa „chorobowa” Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest."— Zapis prezentacji:

1 Świadczenie rehabilitacyjne - ustawa „chorobowa” Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.

2 Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi: 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pierwsze 90 dni ( 3 miesiące ), 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres, 100% płatności dla tego świadczenia przysługuje, jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży. Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia podlega waloryzacji.

3 Zasiłek wyrównawczy- ustawa chorobowa Zasiłek wyrównawczy przysługuje ubezpieczonemu będącemu pracownikiem ze zmniejszoną sprawnością do pracy, wykonującemu pracę: 1) w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej, 2) u pracodawcy na wyodrębnionym stanowisku pracy, dostosowanym do potrzeb adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy, jeżeli jego miesięczne wynagrodzenie osiągane podczas rehabilitacji jest niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego w myśl art. 36–42.

4 Zasiłek macierzyński - kodeks pracy; ustawa chorobowa Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego: 1)urodziła dziecko; 2)przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia; 3)przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia. Zasiłek macierzyński przysługuje również ubezpieczonemu-ojcu dziecka przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego przysługującego pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko.

5 Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Od 1 stycznia 2010 r. zasiłek macierzyński przysługuje także przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także urlopu ojcowskiego. Od 1 stycznia 2009 r. część obligatoryjna urlopu macierzyńskiego jest wydłużona, a jej wymiar uzależniony od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie:urlopu macierzyńskiego 20 tygodni - w przypadku urodzenia 1 dziecka przy jednym porodzie, 31 tygodni - w przypadku urodzenia 2 dzieci przy jednym porodzie, 33 tygodni - w przypadku urodzenia 3 dzieci przy jednym porodzie, 35 tygodni - w przypadku urodzenia 4 dzieci przy jednym porodzie, 37 tygodni - w przypadku urodzenia 5 i więcej dzieci przy jednym porodzie.

6 Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego wynosi: w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie: od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. – do 2 tygodni, od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. – do 4 tygodni, od 1 stycznia 2014 r. – do 6 tygodni, w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie: od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. – do 3 tygodni, od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. – do 6 tygodni, od 1 stycznia 2014 r. – do 8 tygodni.

7 Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz tych prac. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nie przekraczającym jednego miesiąca. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie czasu pracy

8 Urlop wychowawczy- kodeks pracy Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika. Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach. Mianowicie pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie. Możliwość świadczenia pracy w obniżonym wymiarze jest alternatywą dla korzystania z urlopu wychowawczego, a w konsekwencji okres, w którym pracownik korzysta ze zmniejszonego wymiaru czasu pracy pomniejsza okres, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.

9 Zasiłek opiekuńczy- ustawa chorobowa Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu będącemu pracownikiem zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: 1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku : a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, b) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, ale stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki, c) pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej 2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat,3) innym chorym członkiem rodziny ( małżonek, rodzice, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki )

10 Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nie dłużej jednak niż przez okres : 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi, których mowa w pkt 1 i 2. 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka wykonywana jest nad innymi członkami rodziny, o których mowa w pkt 3. 2. Zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się niezależnie od liczby członków rodziny uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki. Zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym. 80 % podstawy wymiaru

11 PODSTAWA WYMIARU ŚWIADCZEŃ CHOROBOWYCH Są dwa warunki: - oskładkowanie (ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe ), - zmniejszane za okresy pobierania zasiłku.  ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik stał się niezdolny do pracy,miesięcznego wynagrodzenia  Premie, nagrody, jeżeli spełniają powyższy warunek - za okresy miesięczne (w kwocie wypłaconej pracownikowi ) - przysługujące za okresy kwartalne (w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające - przysługujące za okresy roczne (w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc).

12 UZUPEŁNIENIE WYNAGRODZENIA: Wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy w tym miesiącu, Przyjmuje się – po uzupełnieniu – wynagrodzenie za miesiące, których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy.

13 Zadanie8 Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę, pracuje w zakładzie od 3 lat. We wrześniu 2012 r. zachorował od 5 - 12.09. Jego wynagrodzenie kształtowało się; w roku 2011 - 2 300,00 w roku 2012 - 2 400,00 Koszty uzyskania podstawowe, PIT 2 złożył, stawka podatku 18%.

14 Ustalenie wynagrodzenia za czas przepracowany Pracownik zachorował we wrześniu, gdzie przysługiwało mu wynagrodzenie 2400,00, więc za czas przepracowany to wynagrodzenie będzie brane po uwagę. 2400,00 : 30 dni (liczba jest stała bez względu na ilość dni w miesiącu)= 80,00 80,00 x 8 dni choroby= 640,00 2400,00 - 640,00= 1760,00 to jest wynagrodzenie za czas przepracowany, od którego będą liczone składki ubezpieczenia społecznego, UZ, PDOF

15 Ustalenie wynagrodzenia za czas choroby Zgodnie z wyżej opisanymi zasadami: Okres, który będzie uwzględniony w podstawie wymiaru od IX 2011r. do VIII 2012r. [ 4x ( 2300,00 - 2300,00 x 13,71%) + 8x ( 2400,00 - 2400,00x 13,71%) ] : 12= [ 4x 1984,64 + 8x 2070,96] : 12= [7938,56 + 16567,68] : 12= 24506,24 : 12= 2042,19 (2042,19 :30 dni) x 8 dni x 80%= 435,67 to jest wynagrodzenie za 8 dni chorobowego, będzie podstawą do UZ i PDOF. Natomiast nie będą wyliczane składki z tyt. ubezpieczenia społecznego.

16 Wyliczenie wynagrodzenia za miesiąc wrzesień Wynagrodzenie brutto= płaca za czas przepracowany + wynagrodzenie za czas choroby 2195,67= 1760,00 + 435,67 Składki finansowane przez pracownika 1760,00x 9,76%= 171,78 1760,00x 1,50%= 26,40 1760,00x 2,45%= 43,12 241,30 Ubezpieczenie zdrowotne 1760,00 + 435,67= 2195,67 2195,67 - 241,30= 1954,37 1954,37x 9%= 175,89 1954,37x 7,75%= 151,46

17 PDOF 2195,67 - 241,30 - 111,25= 1843,12= 1843,00 1843,00x 18% - 46,33= 285,41 285,41 - 151,46= 133,95= 134,00 Do wypłaty: 2195,67 - 241,30 - 175,89 - 134,00= 1644,48 Składki finansowane przez pracodawcę 1760,00x 9,76%= 171,78 1760,00x 6,50%= 114,40 1760,00x 1,67%= 29,39 315,57 1760,00x 2,45%= 43,12 1760,00x 0,10%= 1,76 44,88

18 Zadanie 2 Pracownica w styczniu 2012 r. urodziła dziecko. Pracownica otrzymywała wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2 500,00, ponadto otrzymywała miesięczną premię regulaminową. Zasady wypłaty premii określają, że premia przyznawana jest w wysokości od 10 do 30% płacy zasadniczej. Pracownica otrzymywała premię w następujących kwotach: styczeń, luty ubiegłego roku po 20% ( 500,00), marzec, kwiecień i maj ubiegłego roku po 30% ( 750,00), czerwiec, lipiec ubiegłego roku po 25% ( 625,00), sierpień ubiegłego roku 20% ( 500,00), wrzesień, październik, listopad ubiegłego roku po 30% ( 750,00), grudzień ubiegłego roku 10% ( 250,00). Premie są oskładkowane i ulegają zmniejszeniu za okresy pobierania zasiłków. Ustalić podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego oraz kwotę zasiłku za miesiąc.

19 Okres brany pod uwagę do wyliczenia zasiłku: Od 01. 2011r. do 12. 2011r. Wygrodzenie zasadnicze i premie za poszczególne miesiące. Miesiące, gdzie premia jest w takiej samej wysokości można zsumować. [ 12 x (2500,00 - 2500,00x 13,71%) + 3x ( 500,00 - 500,00x 13,71%) + 6x ( 750,00 - 750,00x 13,71%) + 2x ( 625,00 - 625,00x 13,71%) + 1x ( 250,00 - 250,00x 13,71%)] :12= [ 12x 2157,25 + 3x 431,45 + 6x 647,17 + 2x 539,31 + 1x 215,72] : 12= [ 25887,00 + 1294,35 + 3883,02 + 1078,62 + 215,72] :12= 32358,71 :12= 2696,56 podstawa wymiaru dla zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński wypłacany jest w 100%, wiec to jest kwota jaką pracownica otrzyma z tyt. zasiłku.

20 Zadanie 3 Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej wysokości 3 900,00, a część w kwocie zmiennej jako premia, która jest pomniejszana za okresy pobierania zasiłków. Pracownik zachorował we wrześniu 13 i był niezdolny do pracy do 30 września 2012r.. W styczniu bieżącego roku pracownik przepracował 13 dni, więc jego premia za ten miesiąc wyniosła 6 00,00. Ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby. Premia w miesiącach kształtowała się: od stycznia do czerwca 2011r. po 400,00 zł, od lipca do grudnia 2011r. 350,00 zł, w styczniu 2012r. 600,00 zł, od lutego do sierpnia 2012r. po 550,00 zł, we wrześniu 2012r. 300,00 zł.

21 Okres brany pod uwagę do wyliczenia podstawy wymiaru chorobowego to od 09. 2011r. do 08.2012r. Jednak w miesiącu styczniu 2012r. pracownik przepracował tylko 13 dni (a było do przepracowania 21 dni roboczych), a jest to więcej niż połowa miesiąca to ten miesiąc należy uzupełnić. Więc: Uzupełnienie miesiąca stycznia 2012r. Pensja zasadnicza jest stałą, więc nie trzeba jej uzupełniać, pozostanie właśnie w tej kwocie, ale premia zmienna się zmienia w zależności od ilości dni przepracowanych, więc należy ją uzupełnić w następujący sposób: 600,00 - 600,00x 13,71%= 517,74 517,74 : 13dni= 39,83 39,83x 21 dni= 836,43 Wynagrodzenie za styczeń po uzupełnieniu to: 3900,00 - 3900,00x 13,71%= 3365,31 + 836,43= 4 201,74

22 wyliczenie podstawy wymiaru chorobowego za wrzesień 2011r. [ 11x ( 3900,00 - 3900,00x13,71%) + 4x (350,00 - 350,00x13,71%) + 4 201,74( wynagrodzenie za styczeń po uzupełnieniu) + 7x (550,00 - 550,00x 13,71%)] :12= [ 11x 3365,31 + 4x 302,01 + 4161,91 + 7x 474,59] :12= [ 37018,41 + 1208,04 + 4 201,74+ 3322,13] : 12= 3 812,53 podstawa wymiaru Natomiast wysokość wynagrodzenia za czas choroby: 3812,53 :30 dni x 18dni x 80%= 2 287,52


Pobierz ppt "Świadczenie rehabilitacyjne - ustawa „chorobowa” Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google