Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE"— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE
Departament Ochrony Informacji Niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE Prelegent: Tomasz Tworek

2 Zasady udostępniania przedsiębiorcom informacji niejawnych
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Zasady udostępniania przedsiębiorcom informacji niejawnych

3 Definicja bezpieczeństwa przemysłowego
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Definicja bezpieczeństwa przemysłowego Wszelkie działania związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych udostępnianych przez jednostkę organizacyjną przedsiębiorcy, jednostce naukowej lub badawczo-rozwojowej w związku z umową lub zadaniem na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, których wykonanie łączy się z dostępem do takich informacji

4 Podstawowe założenia bezpieczeństwa przemysłowego (1/3)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Podstawowe założenia bezpieczeństwa przemysłowego (1/3) Przedsiębiorca, który ma realizować umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego Świadectwo jest wydawane do każdej umowy odrębnie Ustawowe postępowanie sprawdzające wobec przedsiębiorcy w celu wydania świadectwa prowadzi ABW

5 Podstawowe założenia bezpieczeństwa przemysłowego (2/3)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Podstawowe założenia bezpieczeństwa przemysłowego (2/3) O przeprowadzenie postępowania wobec przedsiębiorcy wnioskuje jednostka zlecająca wykonanie umowy Osoby zatrudnione u przedsiębiorcy, które będą zapoznawać się z dokumentami zawierającymi informacje niejawne muszą posiadać stosowne poświadczenie bezpieczeństwa i zaświadczenie o przeszkoleniu

6 Podstawowe założenia bezpieczeństwa przemysłowego (3/3)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Podstawowe założenia bezpieczeństwa przemysłowego (3/3) W przypadku przekazywania do siedziby przedsiębiorcy dokumentów zawierających informacje niejawne musi on zorganizować kompleksowy systemem ich ochrony Za ustawowe postępowania sprawdzające (wobec przedsiębiorcy i jego pracowników) i wydane świadectwa ABW pobiera opłaty Przedsiębiorcy, który ma realizować umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową nie wydaje się świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

7 Podmioty bezpieczeństwa przemysłowego
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Podmioty bezpieczeństwa przemysłowego ZLECAJĄCY (art. 1 ust. 2 pkt 1-4) WYKONAWCA (art. 1 ust. 2 pkt. 5) PODWYKONAWCA (art. 76)

8 Kluczowe znaczenie umowy (1/2)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Kluczowe znaczenie umowy (1/2) Umowa związana dostępem do informacji niejawnych lub działania zmierzające do jej zawarcia (np. pobranie specyfikacji istotnych warunków zamówienia) niezbędny warunek odniesienia uregulowań ustawy do przedsiębiorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej (art. 1 ust. 2 pkt 5, art. 2 pkt. 7 oraz art. 65)

9 Kluczowe znaczenie umowy (2/2)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Kluczowe znaczenie umowy (2/2) ABW włącza się w relacje zlecający – wykonujący przede wszystkim, gdy umowa łączy się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową - prowadzi ustawowe postępowania sprawdzające wobec wykonawcy i osób u niego zatrudnionych

10 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE
_____________________________________________________________________________________________________________________ Propozycje praktycznych działań poprzedzających zawarcie umów z dostępem do informacji niejawnych

11 Współpraca komórek ds. zamówień z pionem ochrony informacji niejawnych
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Współpraca komórek ds. zamówień z pionem ochrony informacji niejawnych Na etapie przygotowywania warunków zamówienia komórki lub zespoły do tego powołane powinny dokonać we współpracy z pełnomocnikiem ochrony lub innym, wyznaczonym pracownikiem pionu ochrony analizy tych warunków pod kątem ochrony informacji niejawnych

12 Analiza warunków zamówienia
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Analiza warunków zamówienia Analiza warunków zamówienia powinna odpowiedzieć na podstawowe pytania: Czy w ramach umowy będą udostępniane przedsiębiorcy informacje niejawne? Jeżeli tak, o jakiej klauzuli? Czy informacje te będą przekazywane do siedziby przedsiębiorcy, czy też nie?

13 Wykorzystanie wyników analizy (1/4)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Wykorzystanie wyników analizy (1/4) Wyniki analizy powinny być wykorzystane przy tworzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja powinna zawierać jasne odpowiedzi na podstawowe pytania.

14 Wykorzystanie wyników analizy (2/4)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Wykorzystanie wyników analizy (2/4) Ponadto specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna informować o: wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy (np. uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego) warunkach wykonywania umowy, w części związanej z dostępem do informacji niejawnych

15 Wykorzystanie wyników analizy (3/4)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Wykorzystanie wyników analizy (3/4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna zawierać w możliwie szerokim zakresie postanowienia przyszłej instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego

16 Wykorzystanie wyników analizy (4/4)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Wykorzystanie wyników analizy (4/4) Wyniki analizy określają także zakres ustawowych obowiązków podmiotu zlecającego: wnioskowanie o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wobec przedsiębiorcy - w przypadku udostępniania informacji niejawnych stanowiących tajemnice państwową wprowadzenie do umowy instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór, kontrolę, szkolenie i doradztwo, nadawanie klauzul informacjom niejawnym wytworzonym w jednostce wykonującej,

17 Czynnik czasu należy uwzględnić w przygotowaniach do zawarcia umów
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Czynnik czasu - udostępnianie informacji stanowiących tajemnicę państwową Przygotowanie dokumentacji wnioskowej oraz przeprowadzenie ustawowego postępowania sprawdzającego wobec przedsiębiorcy przez ABW jest czasochłonne Postępowanie sprawdzające, w zależności od jego złożoności, może trwać od 2 do 4 miesięcy Czynnik czasu należy uwzględnić w przygotowaniach do zawarcia umów

18 Wnioskowanie o przeprowadzenie postępowania wobec przedsiębiorcy
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Wnioskowanie o przeprowadzenie postępowania wobec przedsiębiorcy Jednostka organizacyjna zlecającą umowę lub zadanie przekazuje służbie ochrony państwa własny wniosek wraz z dokumentami przedsiębiorcy, tj. ankietami bezpieczeństwa osobowego (ew. kopiami poświadczeń) i kwestionariuszem bezpieczeństwa przemysłowego Podstawowy cel – uzyskanie przez przedsiębiorcę świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego (oddzielnie do każdej umowy lub zadania) i poświadczeń bezpieczeństwa dla osób

19 Przygotowanie wniosku (1/5)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Przygotowanie wniosku (1/5) We wniosku (art. 67 ust. 1a) należy: podać adres jednostki organizacyjnej składającej wniosek określić przedmiot umowy oraz nazwę i adres przedsiębiorcy, któremu jednostka organizacyjna zamierza zlecić lub zleciła wykonanie umowy określić najwyższą konieczną klauzulę tajności informacji niejawnych, do których dostęp będzie się łączyć z wykonaniem umowy lub zadania

20 Przygotowanie wniosku (2/5)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Przygotowanie wniosku (2/5) Dodatkowo wskazane jest podanie czy informacje niejawne będą przekazywane do obiektów wykonawcy, czy też udostępniane tylko na terenie jednostki zlecającej

21 Przygotowanie wniosku (3/5)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Przygotowanie wniosku (3/5) Do wniosku należy dołączyć ankiety bezpieczeństwa osobowego lub kopie posiadanych poświadczeń bezpieczeństwa: kierownika przedsiębiorcy oraz osób związanych z bezpośrednim wykonywaniem umowy kandydata na pełnomocnika ochrony pracowników pionu ochrony, w tym m.in.: kierownika kancelarii tajnej inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego administratora systemu

22 Przygotowanie wniosku (4/5)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Przygotowanie wniosku (4/5) Dołączając do wniosku ankiety bezpieczeństwa osobowego osób zatrudnionych u przedsiębiorcy należy pamiętać, że: nie stosuje się wymogu posiadania obywatelstwa polskiego za wyjątkiem: kandydata na pełnomocnika ochrony inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego administratora systemu

23 Przygotowanie wniosku (5/5)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Przygotowanie wniosku (5/5) Do wniosku należy dołączyć ponadto kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego przedsiębiorcy WZÓR rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 roku (Dz.U. Nr 18, poz. 157)

24 Wypełnianie kwestionariusza
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Wypełnianie kwestionariusza Instrukcja wypełniania kwestionariusza Bezpieczeństwo przemysłowe

25 Składanie dokumentów Dyrektor Departamentu Ochrony
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Składanie dokumentów Kwestionariusz z informacjami dodatkowymi Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ul. Rakowiecka 2 A Warszawa Wniosek Ankiety bezpieczeństwa osobowego

26 Instrukcja bezpieczeństwa
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Instrukcja bezpieczeństwa Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego określa szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, które zostaną przekazane przedsiębiorcy lub udostępnione jego pracownikom w siedzibie zlecającego w związku z wykonywaniem umowy

27 Instrukcja bezpieczeństwa - podstawowe warunki i zapisy (1/3)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Instrukcja bezpieczeństwa - podstawowe warunki i zapisy (1/3) Dokładne określenie obowiązków stron w trakcie realizacji umowy, w tym m.in.: wymagania formalno-prawne sposób udostępniania i przekazywania informacji niejawnych, środki fizycznej ochrony u przedsiębiorcy, zasady dostępu pracowników przedsiębiorcy do dokumentów klasyfikowanych postępowanie z tymi dokumentami po zakończeniu umowy (tryb i termin zwrotu do jednostki zlecającej)

28 Instrukcja bezpieczeństwa - podstawowe warunki i zapisy (2/3)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Instrukcja bezpieczeństwa - podstawowe warunki i zapisy (2/3) Dane osoby odpowiedzialnej ze strony jednostki zlecającej za nadzór wykonania umowy od strony ochrony informacji niejawnych Warunki na jakich jednostka zlecająca może kontrolować ochronę informacji niejawnych u przedsiębiorcy Tryb nadawania klauzul dokumentom wytworzonym u przedsiębiorcy Skutki i zakres odpowiedzialności stron z tytułu niewłaściwej ochrony informacji niejawnych

29 Instrukcja bezpieczeństwa - podstawowe warunki i zapisy (3/3)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Instrukcja bezpieczeństwa - podstawowe warunki i zapisy (3/3) UWAGA! Instrukcja musi uwzględniać co najmniej minimalne standardy ochrony informacji niejawnych określone w przepisach. W żadnym wypadku szczegółowe wymagania ujęte w instrukcji nie mogą skutkować obniżeniem tych standardów, a tylko je rozwijać i uzupełniać Instrukcja może określać również wymagania w zakresie ochrony informacji o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne”

30 Instrukcja bezpieczeństwa (diagram)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Instrukcja bezpieczeństwa (diagram) UMOWA Instrukcja bezpieczeństwa Wymagania ustawowe Odpowiedzialność wykonującego za nienależytą ochronę informacji

31 Obowiązki przedsiębiorcy w toku postępowania
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Obowiązki przedsiębiorcy w toku postępowania Współdziałanie ze służbą ochrony państwa (art. 14 ust. 3 w zw. z art. 67 ust. 1) Niezwłoczne informowanie o zmianach danych zawartych w kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego (art. 68 ust. 3)

32 Zakończenie postępowania sprawdzającego
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Zakończenie postępowania sprawdzającego Wynik postępowania Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego Odmowa wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

33 Typy świadectw bezpieczeństwa przemysłowego
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Typy świadectw bezpieczeństwa przemysłowego Świadectwo „pełne” dla przedsiębiorcy, który: dostosował się do wszystkich wymogów ustawy Świadectwa z ograniczeniami dla przedsiębiorcy, który (i/lub): nie dostosował systemu fizycznej ochrony informacji niejawnych do wymogów ustawy nie posiada certyfikatu bezpieczeństwa teleinformatycznego

34 Warunki odmowy wydania świadectwa
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Warunki odmowy wydania świadectwa Negatywny wynik czynności sprawdzających (art. 69) Świadome podanie nieprawdziwych danych w kwestionariuszu lub ich zatajenie (art. 70) Brak niezwłocznej informacji o zmianach danych zawartych w kwestionariuszu (art. 70) ABW odmawia wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

35 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE
_____________________________________________________________________________________________________________________ Opłaty Sprawdzany podmiot płaci za postępowania sprawdzające i wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego Podstawa prawna: art. 73a rozporządzenie Prezesa RM z dnia 13 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 74, poz. 788)

36 Pozycje i wysokość opłat
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Pozycje i wysokość opłat Postępowanie sprawdzające wobec przedsiębiorcy 6 201,18 zł Postępowanie sprawdzające wobec osoby 1 240,24 zł Wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego 2 480,47 zł

37 Tajemnica służbowa w bezpieczeństwie przemysłowym (1/2)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Tajemnica służbowa w bezpieczeństwie przemysłowym (1/2) Wykonawca nie ubiega się o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego W przypadku przekazywania do siedziby wykonawcy informacji niejawnych, musi on spełnić inne wymagania ustawowe, w szczególności: stworzyć system ochrony informacji niejawnych wystąpić do ABW o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zwykłego (poziom „poufne”) wobec kandydata na pełnomocnika ochrony i jego przeszkolenie

38 Tajemnica służbowa w bezpieczeństwie przemysłowym (2/2)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Tajemnica służbowa w bezpieczeństwie przemysłowym (2/2) Jeżeli informacje niejawne nie będą przekazywane do siedziby firmy wówczas możliwe jest zastosowanie art. 74 a, to jest: zwykłe postępowanie sprawdzające wobec pracowników wykonawcy może przeprowadzić pełnomocnik ochrony jednostki zlecającej wykonanie umowy lub zadania

39 Kontrole u wykonawcy umowy lub zadania
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Kontrole u wykonawcy umowy lub zadania Potwierdzenie zdolności do ochrony informacji stanowiących tajemnicę państwową oraz prawidłowego wypełniania obowiązku wynikającego z art. 68 ust. 3 – utrzymanie ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego Stwierdzenie utraty zdolności do ochrony informacji stanowiących tajemnicę państwową lub nieprawidłowego wypełniania obowiązku wynikającego z art. 68 ust. 3 – cofnięcie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

40 Kontrakty niejawne NATO (1/4)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Kontrakty niejawne NATO (1/4) Dokumentacja wnioskowa o wydanie certyfikatu bezpieczeństwa przemysłowego NATO powinna być zgodna z ogólnymi wytycznymi, z następującymi wyjątkami: przedsiębiorca składa wniosek samodzielnie do wniosku dołącza dokumenty zawierające dokładne dane dot. kontraktu, o który się ubiega w przypadku ubiegania się o kontrakt NSIP, należy przedłożyć oryginał lub uwierzytelnioną kopię zawiadomienia z MGPiPS o udzieleniu tzw. deklaracji uprawnienia lub co najmniej potwierdzenie, że wniosek o wydanie deklaracji został złożony

41 Kontrakty niejawne NATO (2/4) (podstawowe zasady)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Kontrakty niejawne NATO (2/4) (podstawowe zasady) Certyfikaty bezpieczeństwa przemysłowego NATO są wymagane już od poziomu „NATO Confidential” („ NATO poufne”) Podwykonawca podlega tym samym wymogom w zakresie ochrony informacji niejawnych co wykonawca główny Jeżeli wykonawca główny i podwykonawca są przedsiębiorcami polskimi, wniosek do SOP o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego składa wykonawca główny

42 Kontrakty niejawne NATO (3/4) (podstawowe zasady cd.)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Kontrakty niejawne NATO (3/4) (podstawowe zasady cd.) Nie wydaje się certyfikatów bezpieczeństwa przemysłowego NATO na poziomie „NATO Restricted” („ NATO zastrzeżone”) Wszyscy pracownicy przedsiębiorcy, którzy mają uzyskać dostęp do informacji niejawnych NATO muszą zostać przeszkoleni w zakresie zasad bezpieczeństwa NATO Jeżeli przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania systemu ochrony informacji niejawnych NATO, uruchamiana jest procedura ustanowienia tzw. punktu kontroli lub podkancelarii NATO

43 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE
_____________________________________________________________________________________________________________________ Kontrakty niejawne NATO (4/4) (ustanawianie punktu kontroli lub podkancelarii NATO) Kierownik jednostki, pełnomocnik ochrony, kandydaci na kierownika punktu kontroli (podkancelarii) i jego zastępcę są szkoleni przez funkcjonariuszy SOP Kierownik jednostki zatwierdza regulamin punktu kontroli (podkancelarii) i powołuje jego kierownika oraz zastępcę Kierownik jednostki przedkłada szefowi SOP wniosek o wpisanie punktu kontroli (podkancelarii) do rejestru, wraz z regulaminem Zespół powołany przez szefa SOP dokonuje oceny zgodności systemu ochrony informacji niejawnych z wymaganiami NATO i sporządza protokół Szef SOP wydaje decyzję o wpisie do rejestru

44 Umowy międzynarodowe (1/2)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Umowy międzynarodowe (1/2) Ochrona narodowych informacji niejawnych wymienianych pomiędzy poszczególnymi państwami odbywa się na zasadach określonych w dwustronnych umowach o wzajemnej ochronie takich informacji

45 Umowy międzynarodowe (2/2)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Umowy międzynarodowe (2/2) Umowy międzynarodowe o wzajemnej ochronie informacji niejawnych regulują m.in.: kto prowadzi postępowania sprawdzające wobec wykonawców umów (ogólnie przyjętą zasadą jest, że przeprowadzają je krajowe władze bezpieczeństwa państwa, w którym wykonawca ma siedzibę) obowiązek i tryb przekazywania przez zlecającego umowę, wymagań bezpieczeństwa wobec wykonawcy tryb nadawania klauzul informacjom obowiązki upoważnionych organów procedury wizyt międzynarodowych zasady międzynarodowego przewozu dokumentów i materiałów niejawnych

46 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE
_____________________________________________________________________________________________________________________ Propozycje zmian w ustawie w części dotyczącej bezpieczeństwa przemysłowego

47 Okresowe świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Okresowe świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego Zmiana przewiduje odejście od dotychczasowej zasady uzyskiwania świadectwa do konkretnej umowy na rzecz świadectw o określonym terminie ważności, tj.: do „ściśle tajne” – ważne 5 lat do „tajne” – ważne 7 lat

48 Zróżnicowanie świadectw bezpieczeństwa przemysłowego
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Zróżnicowanie świadectw bezpieczeństwa przemysłowego Zmiana przewiduje możliwość wydawania różnych świadectw w zależności od stworzonego standardu ochrony informacji niejawnych przez przedsiębiorcę, tj.: pierwszego stopnia – pełna zdolność do ochrony, w tym w systemach i sieciach teleinformatycznych drugiego stopnia – zdolność do ochrony tylko dokumentów w tradycyjnej formie trzeciego stopnia – zdolność do ochrony bez możliwości ich wytwarzania, przetwarzania i przechowywania w obiektach przedsiębiorcy

49 Nowy tryb wnioskowania o przeprowadzenie postępowania
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Nowy tryb wnioskowania o przeprowadzenie postępowania Wniosek może złożyć sam przedsiębiorca bez dotychczasowego warunku ubiegania się o zawarcie lub wykonywanie umowy, której realizacja wiąże się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową

50 Nowe obowiązki informacyjne jednostek zlecających wykonanie umów (1/2)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Nowe obowiązki informacyjne jednostek zlecających wykonanie umów (1/2) Zlecający wykonanie umowy z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową ma obowiązek niezwłocznego informowania ABW o: nazwie i adresie przedsiębiorcy, któremu zleca wykonanie umowy przedmiocie umowy najwyższej koniecznej klauzuli udostępnianych informacji naruszeniu przepisów o ochronie informacji niejawnych u przedsiębiorcy zakończeniu umowy

51 Nowe obowiązki informacyjne jednostek zlecających wykonanie umów (2/2)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Nowe obowiązki informacyjne jednostek zlecających wykonanie umów (2/2) Dodatkowo zlecający ma obowiązek niezwłocznego przekazania do ABW: kopii instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego kopii świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego przedsiębiorcy, któremu zlecono wykonanie umowy

52 Nowe obowiązki informacyjne przedsiębiorców (1/2)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Nowe obowiązki informacyjne przedsiębiorców (1/2) Przedsiębiorca w czasie postępowania sprawdzającego i w okresie ważności już wydanego świadectwa ma obowiązek niezwłocznego informowania ABW o: zmianach danych zawartych w kwestionariuszu ogłoszeniu upadłości, likwidacji lub rozwiązaniu albo zakończenie działalności w innej formie potrzebie zawarcia lub zawarciu umowy z podwykonawcą, związanej z dostępem do informacji niejawnych zakończeniu wykonania umowy lub wypowiedzeniu umowy zawarciu nowej umowy

53 Nowe obowiązki informacyjne przedsiębiorców (2/2)
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Nowe obowiązki informacyjne przedsiębiorców (2/2) Przedsiębiorca w czasie realizacji umowy ma obowiązek niezwłocznego informowania jednostki zlecającej o: zmianach w systemie ochrony informacji niejawnych zmianach osób wykonujących umowę potrzebie zlecenia podwykonawcy umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych

54 w trakcie realizacji przez przedsiębiorców umów lub zadań
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Podsumowanie Nadrzędnym celem bezpieczeństwa przemysłowego jest ochrona informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem w trakcie realizacji przez przedsiębiorców umów lub zadań z dostępem do takich informacji

55 Dodatkowe informacje z zakresu bezpieczeństwa przemysłowego
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ Dodatkowe informacje z zakresu bezpieczeństwa przemysłowego Bezpieczeństwo przemysłowe adres


Pobierz ppt "BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google