Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE Departament Ochrony Informacji Niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Prelegent: Prelegent: Tomasz Tworek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE Departament Ochrony Informacji Niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Prelegent: Prelegent: Tomasz Tworek."— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE Departament Ochrony Informacji Niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Prelegent: Prelegent: Tomasz Tworek

2 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 2 Zasady udostępniania przedsiębiorcom informacji niejawnych

3 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 3 Definicja bezpieczeństwa przemysłowego Wszelkie działania związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych udostępnianych przez jednostkę organizacyjną przedsiębiorcy, jednostce naukowej lub badawczo-rozwojowej w związku z umową lub zadaniem na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, których wykonanie łączy się z dostępem do takich informacji

4 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 4 Podstawowe założenia bezpieczeństwa przemysłowego (1/3)  Przedsiębiorca, który ma realizować umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego  Świadectwo jest wydawane do każdej umowy odrębnie  Ustawowe postępowanie sprawdzające wobec przedsiębiorcy w celu wydania świadectwa prowadzi ABW

5 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 5 Podstawowe założenia bezpieczeństwa przemysłowego (2/3)  O przeprowadzenie postępowania wobec przedsiębiorcy wnioskuje jednostka zlecająca wykonanie umowy  Osoby zatrudnione u przedsiębiorcy, które będą zapoznawać się z dokumentami zawierającymi informacje niejawne muszą posiadać stosowne poświadczenie bezpieczeństwa i zaświadczenie o przeszkoleniu

6 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 6 Podstawowe założenia bezpieczeństwa przemysłowego (3/3)  W przypadku przekazywania do siedziby przedsiębiorcy dokumentów zawierających informacje niejawne musi on zorganizować kompleksowy systemem ich ochrony  Za ustawowe postępowania sprawdzające (wobec przedsiębiorcy i jego pracowników) i wydane świadectwa ABW pobiera opłaty  Przedsiębiorcy, który ma realizować umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową nie wydaje się świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

7 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 7 Podmioty bezpieczeństwa przemysłowego ZLECAJĄCY (art. 1 ust. 2 pkt 1-4) WYKONAWCA (art. 1 ust. 2 pkt. 5) PODWYKONAWCA (art. 76)

8 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 8 Kluczowe znaczenie umowy (1/2) Umowa związana dostępem do informacji niejawnych lub działania zmierzające do jej zawarcia (np. pobranie Umowa związana dostępem do informacji niejawnych lub działania zmierzające do jej zawarcia (np. pobranie specyfikacji istotnych warunków zamówienia) niezbędny warunek odniesienia uregulowań ustawy do przedsiębiorcy, jednostki naukowej lub badawczo- rozwojowej (art. 1 ust. 2 pkt 5, art. 2 pkt. 7 oraz art. 65)

9 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 9 Kluczowe znaczenie umowy (2/2) umowa łączy się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową - prowadzi ustawowe postępowania sprawdzające wobec wykonawcy i osób u niego zatrudnionych ABW włącza się w relacje zlecający wykonujący ABW włącza się w relacje zlecający – wykonujący przede wszystkim, gdy

10 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 10 Propozycje praktycznych działań poprzedzających zawarcie umów z dostępem do informacji niejawnych

11 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 11 Współpraca komórek ds. zamówień z pionem ochrony informacji niejawnych Na etapie przygotowywania warunków zamówienia komórki lub zespoły do tego powołane powinny dokonać we współpracy z pełnomocnikiem ochrony lub innym, wyznaczonym pracownikiem pionu ochrony analizy tych warunków pod kątem ochrony informacji niejawnych

12 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 12 Analiza warunków zamówienia Analiza warunków zamówienia powinna odpowiedzieć na podstawowe pytania: Czy w ramach umowy będą udostępniane przedsiębiorcy informacje niejawne? Czy w ramach umowy będą udostępniane przedsiębiorcy informacje niejawne? Jeżeli tak, o jakiej klauzuli? Jeżeli tak, o jakiej klauzuli? Czy informacje te będą przekazywane do siedziby przedsiębiorcy, czy też nie? Czy informacje te będą przekazywane do siedziby przedsiębiorcy, czy też nie?

13 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 13 Wykorzystanie wyników analizy (1/4) Wyniki analizy powinny być wykorzystane przy tworzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja powinna zawierać jasne odpowiedzi na podstawowe pytania.

14 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 14 Wykorzystanie wyników analizy (2/4) Ponadto specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna informować o: wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy (np. uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego) wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy (np. uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego) warunkach wykonywania umowy, w części związanej z dostępem do informacji niejawnych warunkach wykonywania umowy, w części związanej z dostępem do informacji niejawnych

15 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 15 Wykorzystanie wyników analizy (3/4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna zawierać w możliwie szerokim zakresie postanowienia przyszłej instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego

16 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 16 Wykorzystanie wyników analizy (4/4) Wyniki analizy określają także zakres ustawowych obowiązków podmiotu zlecającego: wnioskowanie o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wobec przedsiębiorcy - w przypadku udostępniania informacji niejawnych stanowiących tajemnice państwową wnioskowanie o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wobec przedsiębiorcy - w przypadku udostępniania informacji niejawnych stanowiących tajemnice państwową wprowadzenie do umowy instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, wprowadzenie do umowy instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór, kontrolę, szkolenie i doradztwo, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór, kontrolę, szkolenie i doradztwo, nadawanie klauzul informacjom niejawnym wytworzonym w jednostce wykonującej, nadawanie klauzul informacjom niejawnym wytworzonym w jednostce wykonującej,

17 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 17 Czynnik czasu - udostępnianie informacji stanowiących tajemnicę państwową  Przygotowanie dokumentacji wnioskowej oraz przeprowadzenie ustawowego postępowania sprawdzającego wobec przedsiębiorcy przez ABW jest czasochłonne  Postępowanie sprawdzające, w zależności od jego złożoności, może trwać od 2 do 4 miesięcy Czynnik czasu należy uwzględnić w przygotowaniach do zawarcia umów

18 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 18 Wnioskowanie o przeprowadzenie postępowania wobec przedsiębiorcy Jednostka organizacyjna zlecającą umowę lub zadanie przekazuje służbie ochrony państwa własny wniosek wraz z dokumentami przedsiębiorcy, tj. ankietami bezpieczeństwa osobowego (ew. kopiami poświadczeń) i kwestionariuszem bezpieczeństwa przemysłowego Podstawowy cel – uzyskanie przez przedsiębiorcę świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego (oddzielnie do każdej umowy lub zadania) i poświadczeń bezpieczeństwa dla osób

19 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 19 Przygotowanie wniosku (1/5) We wniosku (art. 67 ust. 1a) należy:  podać adres jednostki organizacyjnej składającej wniosek  określić przedmiot umowy oraz nazwę i adres przedsiębiorcy, któremu jednostka organizacyjna zamierza zlecić lub zleciła wykonanie umowy  określić najwyższą konieczną klauzulę tajności informacji niejawnych, do których dostęp będzie się łączyć z wykonaniem umowy lub zadania

20 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 20 Przygotowanie wniosku (2/5) Dodatkowo wskazane jest podanie czy informacje niejawne będą przekazywane do obiektów wykonawcy, czy też udostępniane tylko na terenie jednostki zlecającej

21 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 21 Przygotowanie wniosku (3/5) Do wniosku należy dołączyć ankiety bezpieczeństwa osobowego lub kopie posiadanych poświadczeń bezpieczeństwa:  kierownika przedsiębiorcy oraz osób związanych z bezpośrednim wykonywaniem umowy  kandydata na pełnomocnika ochrony  pracowników pionu ochrony, w tym m.in.: kierownika kancelarii tajnej kierownika kancelarii tajnej inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego  administratora systemu

22 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 22 Przygotowanie wniosku (4/5) Dołączając do wniosku ankiety bezpieczeństwa osobowego osób zatrudnionych u przedsiębiorcy należy pamiętać, że:  nie stosuje się wymogu posiadania obywatelstwa polskiego za wyjątkiem: kandydata na pełnomocnika ochrony kandydata na pełnomocnika ochrony inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego administratora systemu administratora systemu

23 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 23 Przygotowanie wniosku (5/5) Do wniosku należy dołączyć ponadto kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego przedsiębiorcy WZÓR rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 roku (Dz.U. Nr 18, poz. 157)

24 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 24 Wypełnianie kwestionariusza Instrukcja wypełniania kwestionariusza www.abw.gov.pl Bezpieczeństwo przemysłowe

25 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 25 Składanie dokumentów Kwestionariusz z informacjami dodatkowymi Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ul. Rakowiecka 2 A 00-993 Warszawa Ankietybezpieczeństwaosobowego Wniosek

26 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 26 Instrukcja bezpieczeństwa Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego określa szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, które zostaną przekazane przedsiębiorcy lub udostępnione jego pracownikom w siedzibie zlecającego w związku z wykonywaniem umowy

27 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 27 Instrukcja bezpieczeństwa - podstawowe warunki i zapisy (1/3)  Dokładne określenie obowiązków stron w trakcie realizacji umowy, w tym m.in.: wymagania formalno-prawne wymagania formalno-prawne sposób udostępniania i przekazywania informacji niejawnych, sposób udostępniania i przekazywania informacji niejawnych, środki fizycznej ochrony u przedsiębiorcy, środki fizycznej ochrony u przedsiębiorcy, zasady dostępu pracowników przedsiębiorcy do dokumentów klasyfikowanych zasady dostępu pracowników przedsiębiorcy do dokumentów klasyfikowanych postępowanie z tymi dokumentami po zakończeniu umowy (tryb i termin zwrotu do jednostki zlecającej) postępowanie z tymi dokumentami po zakończeniu umowy (tryb i termin zwrotu do jednostki zlecającej)

28 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 28 Instrukcja bezpieczeństwa - podstawowe warunki i zapisy (2/3)  Dane osoby odpowiedzialnej ze strony jednostki zlecającej za nadzór wykonania umowy od strony ochrony informacji niejawnych  Warunki na jakich jednostka zlecająca może kontrolować ochronę informacji niejawnych u przedsiębiorcy  Tryb nadawania klauzul dokumentom wytworzonym u przedsiębiorcy  Skutki i zakres odpowiedzialności stron z tytułu niewłaściwej ochrony informacji niejawnych

29 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 29 Instrukcja bezpieczeństwa - podstawowe warunki i zapisy (3/3) UWAGA!  Instrukcja musi uwzględniać co najmniej minimalne standardy ochrony informacji niejawnych określone w przepisach. W żadnym wypadku szczegółowe wymagania ujęte w instrukcji nie mogą skutkować obniżeniem tych standardów, a tylko je rozwijać i uzupełniać  Instrukcja może określać również wymagania w zakresie ochrony informacji o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne”

30 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 30 UMOWA Instrukcja bezpieczeństwa (diagram) Instrukcja bezpieczeństwa Odpowiedzialność wykonującego za nienależytą ochronę informacji Wymagania ustawowe

31 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 31 Obowiązki przedsiębiorcy w toku postępowania  Współdziałanie ze służbą ochrony państwa (art. 14 ust. 3 w zw. z art. 67 ust. 1)  Niezwłoczne informowanie o zmianach danych zawartych w kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego (art. 68 ust. 3)

32 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 32 Zakończenie postępowania sprawdzającego Wynik postępowania Świadectwobezpieczeństwa przemysłowego przemysłowego Odmowa wydania świadectwabezpieczeństwa przemysłowego przemysłowego

33 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 33 Typy świadectw bezpieczeństwa przemysłowego  Świadectwo „pełne” dla przedsiębiorcy, który: dostosował się do wszystkich wymogów ustawy dostosował się do wszystkich wymogów ustawy  Świadectwa z ograniczeniami dla przedsiębiorcy, który (i/lub): nie dostosował systemu fizycznej ochrony informacji niejawnych do wymogów ustawy nie dostosował systemu fizycznej ochrony informacji niejawnych do wymogów ustawy nie posiada certyfikatu bezpieczeństwa teleinformatycznego nie posiada certyfikatu bezpieczeństwa teleinformatycznego

34 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 34 Warunki odmowy wydania świadectwa  Negatywny wynik czynności sprawdzających (art. 69)  Świadome podanie nieprawdziwych danych w kwestionariuszu lub ich zatajenie (art. 70)  Brak niezwłocznej informacji o zmianach danych zawartych w kwestionariuszu (art. 70) ABW odmawia wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

35 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 35 Opłaty Sprawdzany podmiot płaci za postępowania sprawdzające i wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego Podstawa prawna: art. 73a art. 73a rozporządzenie Prezesa RM z dnia 13 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 74, poz. 788) rozporządzenie Prezesa RM z dnia 13 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 74, poz. 788)

36 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 36 Pozycje i wysokość opłat  Postępowanie sprawdzające wobec przedsiębiorcy  Postępowanie sprawdzające wobec osoby  Wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego 6 201,18 zł 1 240,24 zł 2 480,47 zł

37 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 37 Tajemnica służbowa w bezpieczeństwie przemysłowym (1/2)  Wykonawca nie ubiega się o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego  W przypadku przekazywania do siedziby wykonawcy informacji niejawnych, musi on spełnić inne wymagania ustawowe, w szczególności: stworzyć system ochrony informacji niejawnych stworzyć system ochrony informacji niejawnych wystąpić do ABW o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zwykłego (poziom „poufne”) wobec kandydata na pełnomocnika ochrony i jego przeszkolenie wystąpić do ABW o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zwykłego (poziom „poufne”) wobec kandydata na pełnomocnika ochrony i jego przeszkolenie

38 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 38 Tajemnica służbowa w bezpieczeństwie przemysłowym (2/2) Jeżeli informacje niejawne nie będą przekazywane do siedziby firmy wówczas możliwe jest zastosowanie art. 74 a, to jest: zwykłe postępowanie sprawdzające wobec pracowników wykonawcy może przeprowadzić pełnomocnik ochrony jednostki zlecającej wykonanie umowy lub zadania

39 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 39 Kontrole u wykonawcy umowy lub zadania  Potwierdzenie zdolności do ochrony informacji stanowiących tajemnicę państwową oraz prawidłowego wypełniania obowiązku wynikającego z art. 68 ust. 3 – utrzymanie ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego  Stwierdzenie utraty zdolności do ochrony informacji stanowiących tajemnicę państwową lub nieprawidłowego wypełniania obowiązku wynikającego z art. 68 ust. 3 – cofnięcie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

40 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 40 Kontrakty niejawne NATO (1/4) Dokumentacja wnioskowa o wydanie certyfikatu bezpieczeństwa przemysłowego NATO powinna być zgodna z ogólnymi wytycznymi, z następującymi wyjątkami:  przedsiębiorca składa wniosek samodzielnie  do wniosku dołącza dokumenty zawierające dokładne dane dot. kontraktu, o który się ubiega  w przypadku ubiegania się o kontrakt NSIP, należy przedłożyć oryginał lub uwierzytelnioną kopię zawiadomienia z MGPiPS o udzieleniu tzw. deklaracji uprawnienia lub co najmniej potwierdzenie, że wniosek o wydanie deklaracji został złożony

41 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 41 Kontrakty niejawne NATO (2/4) (podstawowe zasady)  Certyfikaty bezpieczeństwa przemysłowego NATO są wymagane już od poziomu „NATO Confidential” („ NATO poufne”)  Podwykonawca podlega tym samym wymogom w zakresie ochrony informacji niejawnych co wykonawca główny  Jeżeli wykonawca główny i podwykonawca są przedsiębiorcami polskimi, wniosek do SOP o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego składa wykonawca główny

42 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 42 Kontrakty niejawne NATO (3/4) (podstawowe zasady cd.)  Nie wydaje się certyfikatów bezpieczeństwa przemysłowego NATO na poziomie „NATO Restricted” („ NATO zastrzeżone”)  Wszyscy pracownicy przedsiębiorcy, którzy mają uzyskać dostęp do informacji niejawnych NATO muszą zostać przeszkoleni w zakresie zasad bezpieczeństwa NATO  Jeżeli przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania systemu ochrony informacji niejawnych NATO, uruchamiana jest procedura ustanowienia tzw. punktu kontroli lub podkancelarii NATO

43 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 43 Kontrakty niejawne NATO (4/4) (ustanawianie punktu kontroli lub podkancelarii NATO)  Kierownik jednostki, pełnomocnik ochrony, kandydaci na kierownika punktu kontroli (podkancelarii) i jego zastępcę są szkoleni przez funkcjonariuszy SOP  Kierownik jednostki zatwierdza regulamin punktu kontroli (podkancelarii) i powołuje jego kierownika oraz zastępcę  Kierownik jednostki przedkłada szefowi SOP wniosek o wpisanie punktu kontroli (podkancelarii) do rejestru, wraz z regulaminem  Zespół powołany przez szefa SOP dokonuje oceny zgodności systemu ochrony informacji niejawnych z wymaganiami NATO i sporządza protokół  Szef SOP wydaje decyzję o wpisie do rejestru

44 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 44 Umowy międzynarodowe (1/2) Ochrona narodowych informacji niejawnych wymienianych pomiędzy poszczególnymi państwami odbywa się na zasadach określonych w dwustronnych umowach o wzajemnej ochronie takich informacji

45 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 45 Umowy międzynarodowe (2/2) Umowy międzynarodowe o wzajemnej ochronie informacji niejawnych regulują m.in.:  kto prowadzi postępowania sprawdzające wobec wykonawców umów (ogólnie przyjętą zasadą jest, że przeprowadzają je krajowe władze bezpieczeństwa państwa, w którym wykonawca ma siedzibę)  obowiązek i tryb przekazywania przez zlecającego umowę, wymagań bezpieczeństwa wobec wykonawcy  tryb nadawania klauzul informacjom  obowiązki upoważnionych organów  procedury wizyt międzynarodowych  zasady międzynarodowego przewozu dokumentów i materiałów niejawnych

46 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 46 Propozycje zmian w ustawie w części dotyczącej bezpieczeństwa przemysłowego

47 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 47 Okresowe świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego  Zmiana przewiduje odejście od dotychczasowej zasady uzyskiwania świadectwa do konkretnej umowy na rzecz świadectw o określonym terminie ważności, tj.: do „ściśle tajne” – ważne 5 lat do „ściśle tajne” – ważne 5 lat do „tajne” – ważne 7 lat do „tajne” – ważne 7 lat

48 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 48 Zróżnicowanie świadectw bezpieczeństwa przemysłowego  Zmiana przewiduje możliwość wydawania różnych świadectw w zależności od stworzonego standardu ochrony informacji niejawnych przez przedsiębiorcę, tj.: pierwszego stopnia – pełna zdolność do ochrony, w tym w systemach i sieciach teleinformatycznych pierwszego stopnia – pełna zdolność do ochrony, w tym w systemach i sieciach teleinformatycznych drugiego stopnia – zdolność do ochrony tylko dokumentów w tradycyjnej formie drugiego stopnia – zdolność do ochrony tylko dokumentów w tradycyjnej formie trzeciego stopnia – zdolność do ochrony bez możliwości ich wytwarzania, przetwarzania i przechowywania w obiektach przedsiębiorcy trzeciego stopnia – zdolność do ochrony bez możliwości ich wytwarzania, przetwarzania i przechowywania w obiektach przedsiębiorcy

49 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 49 Nowy tryb wnioskowania o przeprowadzenie postępowania Wniosek może złożyć sam przedsiębiorca bez dotychczasowego warunku ubiegania się o zawarcie lub wykonywanie umowy, której realizacja wiąże się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową

50 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 50 Nowe obowiązki informacyjne jednostek zlecających wykonanie umów (1/2) Zlecający wykonanie umowy z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową ma obowiązek niezwłocznego informowania ABW o: nazwie i adresie przedsiębiorcy, któremu zleca wykonanie umowy nazwie i adresie przedsiębiorcy, któremu zleca wykonanie umowy przedmiocie umowy przedmiocie umowy najwyższej koniecznej klauzuli udostępnianych informacji najwyższej koniecznej klauzuli udostępnianych informacji naruszeniu przepisów o ochronie informacji niejawnych u przedsiębiorcy naruszeniu przepisów o ochronie informacji niejawnych u przedsiębiorcy zakończeniu umowy zakończeniu umowy

51 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 51 Nowe obowiązki informacyjne jednostek zlecających wykonanie umów (2/2) Dodatkowo zlecający ma obowiązek niezwłocznego przekazania do ABW: kopii instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego kopii instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego kopii świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego przedsiębiorcy, któremu zlecono wykonanie umowy kopii świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego przedsiębiorcy, któremu zlecono wykonanie umowy

52 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 52 Nowe obowiązki informacyjne przedsiębiorców (1/2) Przedsiębiorca w czasie postępowania sprawdzającego i w okresie ważności już wydanego świadectwa ma obowiązek niezwłocznego informowania ABW o: zmianach danych zawartych w kwestionariuszu zmianach danych zawartych w kwestionariuszu ogłoszeniu upadłości, likwidacji lub rozwiązaniu albo zakończenie działalności w innej formie ogłoszeniu upadłości, likwidacji lub rozwiązaniu albo zakończenie działalności w innej formie potrzebie zawarcia lub zawarciu umowy z podwykonawcą, związanej z dostępem do informacji niejawnych potrzebie zawarcia lub zawarciu umowy z podwykonawcą, związanej z dostępem do informacji niejawnych zakończeniu wykonania umowy lub wypowiedzeniu umowy zakończeniu wykonania umowy lub wypowiedzeniu umowy zawarciu nowej umowy zawarciu nowej umowy

53 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 53 Nowe obowiązki informacyjne przedsiębiorców (2/2) Przedsiębiorca w czasie realizacji umowy ma obowiązek niezwłocznego informowania jednostki zlecającej o: zmianach w systemie ochrony informacji niejawnych zmianach w systemie ochrony informacji niejawnych zmianach osób wykonujących umowę zmianach osób wykonujących umowę potrzebie zlecenia podwykonawcy umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych potrzebie zlecenia podwykonawcy umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych

54 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 54 Podsumowanie Nadrzędnym celem bezpieczeństwa przemysłowego jest ochrona informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem w trakcie realizacji przez przedsiębiorców umów lub zadań z dostępem do takich informacji

55 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE _____________________________________________________________________________________________________________________ 55 Dodatkowe informacje z zakresu bezpieczeństwa przemysłowego www.abw.gov.pl Bezpieczeństwo przemysłowe adres e-mail: przemyslowe.bezpieczenstwo@abw.gov.pl


Pobierz ppt "BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE Departament Ochrony Informacji Niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Prelegent: Prelegent: Tomasz Tworek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google