Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Lepszy start w nowe jutro” Gorzów Wlkp. 06.02.2013  Działanie 9.1  Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Lepszy start w nowe jutro” Gorzów Wlkp. 06.02.2013  Działanie 9.1  Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług."— Zapis prezentacji:

1 „Lepszy start w nowe jutro” Gorzów Wlkp. 06.02.2013  Działanie 9.1  Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.  Poddziałanie 9.1.2  Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2 MIEJSCE REALIZACJI „Lepszy start w nowe jutro” MIEJSCE REALIZACJI Gmina Bogdaniec, graniczy z Gorzowem Wlkp. od wschodu, leży na szlaku drogowym Berlin - Kaliningrad. W jej skład wchodzi 21 sołectw, w których mieszka ponad 6 tys. mieszkańców. Gmina zajmuje obszar 112 km2, ma charakter rolniczy.

3 MIEJSCE REALIZACJI „Lepszy start w nowe jutro” MIEJSCE REALIZACJI Głównym celem stowarzyszenia jest:  promocja nauki przez całe życie,  zachęcanie do rozwoju osobistego,  podnoszenie kwalifikacji mieszkańców gminy Bogdaniec. wyłoniono stowarzyszenie „Klub Edukacja”. W wyniku przeprowadzonego przez Gminę Bogdaniec postępowania ofertowego, do realizacji projektu pod nazwą „Lepszy Start w Nowe Jutro”, wyłoniono stowarzyszenie „Klub Edukacja”.

4 ZAŁOŻENIA „Lepszy start w nowe jutro” ZAŁOŻENIA  Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III, dostosowaną do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych i ich możliwości psychofizycznych.  Podjęte działania umożliwiają lepszy start w dorosłe życie dzieci i młodzieży z terenów wiejskich oraz rozwój zainteresowań i uzdolnień.

5 W projekcie uczestniczy 115 uczniów i uczennic uczęszczających do 4 szkół podstawowych z terenu gminy Bogdaniec.  Szkoła Podstawowa w Jeninie –20 uczniów,  Szkoła Podstawowa w Bogdańcu – 53 uczniów,  Szkoła Podstawowa w Lubczynie – 22 uczniów,  Szkoła Podstawowa w Jenińcu – 20 uczniów. PUNKT WYJŚCIA Lepszy Start w nowe jutro PUNKT WYJŚCIA

6 PUNKT WYJŚCIA Lepszy start w nowe jutro PUNKT WYJŚCIA  Dobór dzieci do uczestnictwa w projekcie został dokonany w oparciu o przeprowadzoną w marcu 2012r. diagnozę potrzeb i problemów uczniów/uczennic.  Wyłoniono dzieci, u których zdiagnozowano określone potrzeby edukacyjne w zakresie: wad wymowy, wad postawy oraz dzieci z problemami w komunikacji społecznej.

7 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów zajęcia rozwijające zainteresowania z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych oraz zajęcia informacyjno-komunikacyjne.  W projekcie są realizowane również zajęcia rozwijające zainteresowania z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych oraz zajęcia informacyjno-komunikacyjne.  Podczas wszystkich zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu.

8 trudności w czytaniu i pisaniu oraz w zakresie nauk matematycznych powinny być rozwiązywane od samego początku ich zdiagnozowania.  Z opinii osób wchodzących w skład zespołów nauczycielskich przeprowadzających diagnozę wynika, że trudności w czytaniu i pisaniu oraz w zakresie nauk matematycznych powinny być rozwiązywane od samego początku ich zdiagnozowania. PUNKT WYJŚCIA „Lepszy start w nowe jutro” PUNKT WYJŚCIA

9  Niepodjęcie działań zaradczych, jak pokazuje praktyka, prowadzi do pogłębiania się wskazanych problemów edukacyjnych. W znacznym stopniu ogranicza to dalszy rozwój intelektualny i społeczny dziecka.  Trudności w nauce negatywnie wpływają na równowagę psychiczną uczniów, wywołując u nich problemy natury emocjonalnej oraz niskie poczucie własnej wartości. PUNKT WYJŚCIA „Lepszy start w nowe jutro” PUNKT WYJŚCIA

10 REALIZACJA Lepszy start w nowe jutro REALIZACJA  W ramach projektu szkoły podstawowe zakupiły nowoczesne pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjniają i ułatwiają pracę z dziećmi w zakresie nauki czytania i pisania oraz przyswajania treści matematyczno-przyrodniczych i komputerowych.

11 Zajęcia logopedyczne „Lepszy start w nowe jutro” Zajęcia logopedyczne  Wśród uczniów i uczennic, którzy zostali objęci wsparciem projektowym, aż u 44 stwierdzono wady wymowy.  Zatrudniono logopedów, którzy pracują nad korygowaniem i usprawnianiem narządów mowy.

12 Zajęcia logopedyczne „Lepszy start w nowe jutro” Zajęcia logopedyczne

13  Zajęcia logopedyczne złagodzą wady stwierdzone u dzieci. Grupa beneficjentów wzmocni swoją samoocenę i usprawni komunikację interpersonalną. Zajęcia logopedyczne „Lepszy start w nowe jutro” Zajęcia logopedyczne

14 Zajęcia korygujące wady postawy „Lepszy start w nowe jutro” Zajęcia korygujące wady postawy  W ramach projektu zorganizowano zajęcia korygujące wady postawy na basenie.  Ćwiczenia w wodzie mają bardzo dużą wartość korektywną. Wady postawy stwierdzono u 46 uczniów.

15 Specyfika środowiska wodnego umożliwia odciążenie kręgosłupa, wpływa hartująco na dziecko oraz pozwala stosować różnorodne ćwiczenia oddechowe. Zajęcia korygujące wady postawy „Lepszy start w nowe jutro” Zajęcia korygujące wady postawy

16 Woda powoduje rozluźnienie mięśni, elongację kręgosłupa, a przez to ułatwia przyjęcie poprawnej postawy ciała. Prowadzone zajęcia korekcyjne zagwarantują w przyszłości dobrą sylwetkę i oraz stworzą warunki do prawidłowego rozwoju psychoruchowego. Zajęcia korygujące wady postawy „Lepszy start w nowe jutro” Zajęcia korygujące wady postawy

17 Zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne „Lepszy start w nowe jutro” Zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne  U dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Bogdaniec stwierdzono zaburzenia w komunikacji społecznej.  Zdiagnozowano 10 uczniów.

18 Zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne „Lepszy start w nowe jutro” Zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne

19  Zaburzenia w obszarze komunikacji społecznej u dzieci, to przede wszystkim jakościowe zaburzenia zdolności do uczestnictwa w interakcjach społecznych.  Dzieci z tego typu zaburzeniami mają przede wszystkim problem z „odnalezieniem się” w szerszych strukturach społecznych, jak i mniejszej grupie rówieśniczej jaką jest np. klasa. Zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne „Lepszy start w nowe jutro” Zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne

20 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów „Lepszy start w nowe jutro” Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów  Uczeń wykazujący szczególne uzdolnienia ogólne, kierunkowe lub twórcze to prawdziwe wyzwanie dla świadomego pedagoga.  Praca z dzieckiem wybitnym, obdarzonym szczególnymi możliwościami, wymaga bowiem daleko posuniętej indywidualizacji nauczania oraz aktywnego wychodzenia naprzeciw jego specjalnym potrzebom edukacyjnym.  Właściwe rozpoznanie jego potencjału i możliwości warunkuje planowe ukierunkowanie, rozwijanie i wspomaganie.

21 W wyniku diagnozy ustalono, że 29 uczniów wykazuje zdolności i zainteresowania informacyjno- komunikacyjne oraz w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów „Lepszy start w nowe jutro” Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

22  wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III,  indywidualizacja procesu kształcenia,  wyrównanie dysproporcji edukacyjnych we wczesnym etapie kształcenia,  możliwość dalszego rozwoju dzieci,  doposażenie bazy dydaktycznej szkół,  odziaływanie profilaktyczne mające na celu wyrobienie nawyku prawidłowej postawy, „Lepszy start w nowe jutro” ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU

23  nawiązanie bliższej współpracy z rodzicami uczniów/uczennic biorących udział w projekcie, łatwiejsza komunikacja z rodzicami,  mierzenie efektów realizacji działań projektowych przez prowadzących zajęcia i rodziców,  efektywniejsza praca z dziećmi w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. „Lepszy start w nowe jutro” ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU

24 Po 4 miesiącach realizacji projektu:  zdiagnozowani uczniowie/uczennice chętnie uczestniczą w zajęciach,  zajęcia są atrakcyjniejsze dzięki nowo zakupionym pomocom urozmaicającym proces kształcenia,  wzrost samooceny beneficjentów,  dzieci wykazują aktywną postawę, są bardziej otwarte, odważniejsze, dokładniejsze, dzięki czemu szybciej opanowują nowe umiejętności. „Lepszy start w nowe jutro” WNIOSKI

25 „Lepszy start w nowe jutro”

26 Monika Wilk Prezes Stowarzyszenia „KLUB EDUKACJA”

27 Dziękujemy za uwagę Opracowanie: M. Reks, D. Sitasz, D. Fabianowicz


Pobierz ppt "„Lepszy start w nowe jutro” Gorzów Wlkp. 06.02.2013  Działanie 9.1  Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług."

Podobne prezentacje


Reklamy Google