Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa 9 grudnia 2015 r. Innowacyjne rozwiązania finansowe dla klientów krajowych i zagranicznych Union Investment TFI S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa 9 grudnia 2015 r. Innowacyjne rozwiązania finansowe dla klientów krajowych i zagranicznych Union Investment TFI S.A."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa 9 grudnia 2015 r. Innowacyjne rozwiązania finansowe dla klientów krajowych i zagranicznych Union Investment TFI S.A.

2 Hong Kong Polska Union Investment TFI Union Investment Real Estate Hamburg Nowy Jork Singapur Paryż Madryt Partner współpracujący Toronto (Northam) Seattle (Metzler) Chile (Birman Servicios) Meksyk (Reichman, Hines) Wiedeń (Investkredit) Tokio (Touchstone) Sydney (Arcadia) Union Investment na świecie 2 UI /12.2015

3 ● Największe pod względem aktywów niezależne TFI w Polsce ● Blisko 11 mld PLN aktywów w zarządzaniu ● Ponad 115 tys. klientów ● 25 otwartych i 3 zamknięte (sub)fundusze do wyboru ● Najbardziej stabilny zespół zarządzania ● Wielokrotnie wyróżnienia i nagrody dla najlepszych funduszy* ● Znaczące aktywa w doradztwie inwestycyjnym i portfelach dedykowanych Już 20 lat rośniemy z polską gospodarką! Dane na 30.11.2015, * W latach 1998, 2002-2015 3 UI /12.2015

4 Rachunek Bankowy Lokaty Fundusze Inwestycyjne Akcje Waluty Inne Instrumenty lokacyjno-inwestycyjne UI /12.2015 4

5 Dlaczego tak rzadko korzystamy z innych możliwości? UI /12.2015 5

6 Nie ma to jak w banku… 1. Nie możemy ryzykować 6

7 Fundusz Inwestycyjny jest instytucją wspólnego inwestowania, która łączy środki pieniężne inwestorów, tworząc jeden portfel inwestycyjny, zawierający różnorodny zbiór instrumentów finansowych dostępnych na rynku np. akcji, obligacji Mocne podstawy prawne: Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia Komisja Nadzoru Finansowego z dnia 14 grudnia 2000 r. Fundusz działa na podstawie Ustawy o Funduszach inwestycyjnych Fundusz nie może zbankrutować Aktywa funduszu należą do inwestorów UI /12.2015 Nazwa subfunduszu Stopień ryzyka Subfundusze akcyjne UniAkcje: Turcja UniAkcje: Nowa Europa UniAkcje Dywidendowy UniAkcje Małych i Średnich Spółek UniKorona Akcje UniAkcje Wzrostu Subfundusze mieszane UniKorona Zrównoważony UniStabilny Wzrost Subfundusze pieniężne i dłużne UniObligacje: Nowa Europa UniDolar Pieniężny (USD) UniKorona Obligacje UniLokata UniKorona Pieniężny Rozwiązanie 7

8 UI /12.2015 Rozwiązanie Dzięki znacznej dywersyfikacji, fundusz chroni środki firmy przed utratą ich znaczącej części w przypadku bankructwa poszczególnego kraju lub spółki. Dobry fundusz pieniężny minimalizuje ryzyko kredytowe Obligacja korporacyjna Obligacja rządowa Lokata bankowa Fundusz pieniężny Obligacje banku X nie wykupują się Państwo Y bankrutuje Bank X bankrutujeObligacje banku X nie wykupują się np. ze sprzedaży majątku Pozostała wartość tzw. „hair cut” 100 tys. EUR Bankoweg o Funduszu Gwarancyj nego Pozostałe lokaty funduszu - środki utracone - środki utrzymane i/lub odzyskane 1. Nie możemy ryzykować 8

9 Rozwiązanie Strona internetowa - baza wiedzy o Union Investment UI /12.2015 www.union-investment.pl Infolinia: 801 144 144 lub 22 449 03 33 (pon. - pt., 8:00 – 18:00) E-mail: tfi@union-investment.pltfi@union-investment.pl 2. Nie mamy czasu, to zbyt skomplikowane 9

10 3. Nie możemy zamrażać pieniędzy Rozwiązanie UI /12.2015 Fundusz pieniężny OKRES INWESTYCJI Klient (Uczestnik funduszu) sam decyduje jak długo będzie inwestował PŁYNNOŚĆ Uczestnik ma możliwość dokonywania wpłat i wypłat w dowolnym czasie (dodatkowo możliwość dopłat do rejestru w każdym momencie inwestycji oraz częściowych wypłat) OBSŁUGA Dostęp internetowy do inwestycji - zlecenia składane przez UniSieci (system składania zleceń przez Internet) OPŁATY Brak opłat manipulacyjnych przy wpłacie i wypłacie środków 10

11 Uni Lokata – zysk jak na lokacie z możliwością wycofania się z inwestycji bez utraty odsetek Korzyści dla Inwestora: ● To nowoczesne rozwiązanie przeznaczone jest dla Klientów zainteresowanych zyskownym lokowaniem środków w sposób relatywnie najbezpieczniejszy. ● UniLokata jest rozwiązaniem inwestycyjnym o zakładanych minimalnych wahaniach ceny jednostki wykorzystującym stabilność cen obligacji o zmiennych kuponach opartych o stawki oprocentowania lokat na rynku międzybankowym. ● Trudności niektórych branż i sektorów oddziałują na sytuację całego rynku. Może to powodować, że spółki o dobrej kondycji finansowej, w które obecnie inwestuje subfundusz oferują wysokie odsetki od swoich obligacji (premia). Dzięki temu rośnie stopa zwrotu subfunduszu. Pełen opis subfunduszu dostępny pod linkiem: http://www.union-investment.pl/fundusze-inwestycyjne/unilokata.pdf UI /12.2015 11

12 UniLokata Typ subfunduszu: subfundusz polskich dłużnych instrumentów korporacyjnych Ryzyko portfela: niskie Zalecany min. horyzont inwestycyjny:minimum 3 miesiące Stopa odniesienia: stawka 1-miesięcznego WIBID-u pomniejszonego o stopę rezerwy obowiązkowej Wartość aktywów netto: 1297,71 mln PLN Minimalna pierwsza wpłata:100 PLN Minimalna kolejna wpłata:100 PLN Wycena: w PLN, każdy dzień sesji na GPW Data wyceny: (nabycia, odkupienia, konwersje) do 12:00 D, po 12:00 D+1 Opłata manipulacyjna Opłata za zarządzanie Opłata od wyników 0% pobierana 0,9% Brak Rachunek nabyć dla subfunduszuPL 13 1880 0009 0000 0013 0079 5000 UI /12.2015 Uni Lokata – informacje Informacje na dzień 30.11.2015 r 12

13 Uni Lokata Wyniki inwestycyjne Od początku roku 1m3m6m12m2 lata UniLokata (%) 2,010,150,430,962,305,47 Stopa odniesienia * (%) 1,380,120,350,721,543,86 Różnica 0,630,030,070,240,761,61 Źródło: wyniki inwestycyjne na dzień 30.11.2015, obliczenia własne Union Investment TFI * 1M WIBID pomniejszony o stawkę rezerwy obowiązkowej. (Wzorcowy portfel, który stanowi punkt odniesienia do dokonywania oceny wyników zarządzania aktywami funduszu). UI /12.2015 Stopa odniesienia UniLokata 13

14 Rozwiązania inwestycyjne w EUR i USD UI /12.2015 UniEURIBOR UniDolar Pieniężny USDEUR 14

15 Inne możliwości UI /12.2015 „Fundusze pieniężne wykorzystuję pod zabezpieczenie. Dzięki temu środki cały czas pracują. Mogę zabezpieczyć transakcje w Polsce wykorzystując polski fundusz pieniężny” „Nie muszę przechodzić procedury przetargowej, ponieważ w funduszu pieniężnym nie ma kosztów (w ujęciu księgowym)” „Nie muszę negocjować stawek depozytów z kilkoma bankami oraz pilnować terminu zapadalności. To oszczędność czasu” „Środki ulokowane w funduszu nie wchodzą do masy upadłościowej banku” 15

16 W jaki sposób obniżyć podatek lub uzyskać zwrot z Urzędu Skarbowego? Skorzystaj z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Ciesz się uzyskanym zwrotem, który może wynieść nawet ok. 1500,00 zł UI /12.2015 16

17 Inwestowanie w ramach IKE i IKZE to zachęta i korzyści, a nie przymus do systematycznego oszczędzania Można oszczędzić nawet ponad 16 000 PLN rocznie Brak tzw. podatku Belki Brak opłat za otwarcie produktów Wpłat można dokonywać z dowolną częstotliwością Możliwość uzyskania zwrotu od Urzędu Skarbowego (z inwestycji w IKZE) UI /12.2015 17

18 Klienci instytucjonalni: Jan Rekiel Tel. (+48 22) 449 04 14 Kom. +48 797 187 053 E-mail: jrekiel@union-investment.pljrekiel@union-investment.pl W razie pytań prosimy o kontakt: UI /12.2015 Klienci indywidualni: Grzegorz Drybała Tel. (+48 22) 449 03 45 E-mail: gdrybała@union-investment.plgdrybała@union-investment.pl 18

19 ● Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFIS.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95. Union Investment TFI SA pośredniczy w zbywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy. ● Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani nie należy go traktować w ten sposób. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. ● Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w podobnym okresie w przyszłości. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany Subfundusz oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Informacje o kosztach i opłatach związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa Subfunduszy są zamieszczone w Prospektach Informacyjnych Funduszy. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl. ● Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części lub całości zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny w UniFunduszeSFIO. ● Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Union Investment TFI S.A. Nie należy kopiować niniejszego materiału, czy to w całości czy też jego fragmentów. Nie należy dokonywać w nim zmian, rozpowszechniać go innym osobom, podmiotom, czy też publikować. UI /12.2015 19 Ważne informacje


Pobierz ppt "Warszawa 9 grudnia 2015 r. Innowacyjne rozwiązania finansowe dla klientów krajowych i zagranicznych Union Investment TFI S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google