Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze wspierająca przedsiębiorczość w województwie lubuskim Marta Rosiak – Konsultant RPK 27-04-2010r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze wspierająca przedsiębiorczość w województwie lubuskim Marta Rosiak – Konsultant RPK 27-04-2010r."— Zapis prezentacji:

1 Oferta Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze wspierająca przedsiębiorczość w województwie lubuskim Marta Rosiak – Konsultant RPK 27-04-2010r. Żary Spotkania lokalne organizowane są w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pn. „Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 odpowiada za wdrażanie w województwie lubuskim następujących działań w ramach PO IG: 4.2 „Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego" 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym„ 1.4 – 4.1 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” 6.1 „Paszport do eksportu" 8.1 „Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" 8.2 „Wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

3 Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów inwestycyjnych o wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach.

4 Beneficjenci: MSP oraz inne podmioty gospodarcze prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wartość kosztów kwalifikowanych: od 8 mln zł do 160 mln zł.

5 Możliwe typy projektów: Zakup lub wdrożenie rozwiązania technologicznego, które: Stosowane jest nie dłużej niż 3 lata na świecie bądź Technologii, która jest stosowana dłużej niż 3 lata pod warunkiem, że stopień rozprzestrzenienia tej technologii na świecie w danej branży nie przekracza 15%, prowadzący do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

6 Intensywność wsparcia Maksymalna kwota wsparcia Wsparcie na inwestycje 40 mln zł Wsparcie na doradztwo (tylko dla MSP) 1 mln zł Wsparcie na szkolenia 1 mln zł Minimalna kwota wsparcia wynosi 2,4 mln zł

7 Intensywność wsparcia na doradztwo i szkolenia MSP: doradztwo 50 %; szkolenia specjalistyczne 35 % i 45%;

8 Intensywność wsparcia poziom dofinansowania wydatków inwestycyjnych dla projektów realizowanych na terenie woj. lubuskiego: 70 % - mikro/mali przedsiębiorcy; 60 % - średni przedsiębiorcy;

9 Przykładowe koszty kwalifikowane: zakup niezbędnych środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup usług doradczych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków trwałych, zakupu niezbędnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych, zakup usług szkoleniowych związanych z realizacją projektu inwestycyjnego. Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

10 Termin naboru wniosków w 2010 roku jest uzależniony od zwiększenia alokacji.

11 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Działania 6.1. „Paszport do eksportu dla MSP” Cel Działania: wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową;

12 Budżet całkowity – 121 840 000,00 EUR Rodzaje projektów objęte dofinansowaniem: I ETAP - przygotowanie Planu rozwoju eksportu, II ETAP - wdrożenie Planu rozwoju eksportu.

13 Beneficjenci - mikro, mali lub średni przedsiębiorcy którzy w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymali pomoc de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają nie przekracza równowartości w złotych 200 tys. EUR, a dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego – równowartości 100 tys. EUR.

14 Zasady udzielania dofinansowania dofinansowanie na przygotowanie oraz wdrożenie Planu rozwoju eksportu może być udzielone jeden raz w okresie realizacji działania 6.1 Paszport do eksportu, dofinansowanie na przygotowanie oraz wdrożenie Planu rozwoju eksportu stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis,

15 Zasady udzielania dofinansowania Okres realizacji projektu może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i nie może przekraczać 6 miesięcy. Intensywność dofinansowania nie może przekroczyć 80% całkowitych wydatków na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 10 000 PLN dla jednego przedsiębiorcy.

16 I ETAP - przygotowanie Planu rozwoju eksportu Plan rozwoju eksportu powinien dotyczyć w szczególności: analizy konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa oraz wyboru rynku docelowego działalności eksportowej pod kątem produktów/usług przedsiębiorcy; badania wybranego rynku docelowego poprzez analizę aktów prawnych, przepisów, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktu/usługi przedsiębiorcy do wybranego rynku; wyboru i wskazania działań do realizacji przez przedsiębiorcę w celu wejścia na wybrany rynek.

17 II ETAP – Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Dofinansowanie na wdrożenie Planu rozwoju eksportu może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który posiada Plan rozwoju eksportu opracowany w ramach I etapu.

18 II ETAP – Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Okres realizacji projektu może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i nie może przekraczać 24 miesięcy. Intensywność dofinansowania nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków na wdrożenie Planu rozwoju eksportu. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 200 000 PLN dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Planowane do realizacji działania i ich budżety powinny być zgodne z rekomendacjami wynikającymi z Planu rozwoju eksportu.

19 II ETAP - wdrożenie Planu rozwoju eksportu Dofinansowanie jest udzielane z przeznaczeniem na co najmniej dwa z następujących działań, w tym co najmniej jedno z działań wskazanych w lit. c. – f.: a.udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, b.udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą, c.wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym, d.uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów/usług przedsiębiorcy na wybrany rynek zagraniczny, e.doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, f.doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranym rynku zagranicznym.

20 Terminy naborów wniosków: od 31.05.2010r. do 18.06.2010r. lub do wyczerpania alokacji na konkurs, od 20.09.2010r. do 08.10.2010r. lub do wyczerpania alokacji na konkurs.

21 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Działanie 8.1 „Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, Budżet całkowity – 390 mln EUR

22 Cel działania stymulowanie rozwoju rynku e-usług poprzez wsparcie mikro i małych przedsiębiorców, prowadzących działalność nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rejestracji; wykształcenie szerokiej grupy specjalistów; rozwój podaży usług i produktów cyfrowych;

23 Typy projektów projekty mające na celu świadczenie e-usług lub wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług.

24 Usługa elektroniczna: świadczona w sposób całkowicie zautomatyzowany przez technologię informacyjną; za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych; na indywidualne zadanie usługobiorcy; bez jednoczesnej obecności obu stron;

25 Beneficjenci: mikro i mali przedsiębiorcy; którzy złożą wniosek o dofinansowanie przed upływem 12 miesięcy od daty założenia działalności gospodarczej;

26 Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych prowadzących do wytworzenia, świadczenia i aktualizacji usług cyfrowych; wynagrodzenia brutto wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; zakup analiz przygotowawczych, usług księgowych, prawnych, translacyjnych i innych usług eksperckich; zakup usług pomocniczych w tym: transportowych, telekomunikacyjnych, komunalnych lub pocztowych, pod warunkiem że przyjęte stawki są cenami rynkowymi; zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych; najem i eksploatacja pomieszczeń;

27 Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem c.d. promocja wdrożonych rozwiązań drogą elektroniczną i tradycyjną; nabycie licencji, patentów, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej jeśli: będą wykorzystywane na cele realizacji projektu, będą podlegać amortyzacji, będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych; zakup środków trwałych z wyjątkiem nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; raty spłat wartości początkowej z tytułu umowy leasingu prowadzące do przeniesienia własności na korzystającego; zakup szkoleń specjalistycznych związanych z e-usługami (nieprzekraczających 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych);

28 Forma i wartość wsparcia: wielkość wsparcia nie przekracza 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem jest wyższa niż 20 tyś. PLN i niższa niż 1 mln. PLN; wsparcie udzielane w ramach działania jest jednokrotnie; projekt realizowany jest max. przez 24 miesiące;

29 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Budżet całkowity – 460 mln EUR

30 Cel działania stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej; stworzenie mikro/małym/średnim przedsiębiorcom szansy na udział w rynkach o zasięgu ponadregionalnym przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów dystrybucji i produkcji; wdrażanie ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w przedsiębiorstwach i tworzenie usług elektronicznych dla przedsiębiorstw oraz między przedsiębiorstwami (B2B);

31 Beneficjenci mikro/mały/średni przedsiębiorca dokonuje nowej inwestycji; zawarł umowy o współpracy przynajmniej z dwoma innymi przedsiębiorcami; planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązania elektroniczne, w tym w szczególności poprzez dostosowanie własnych systemów do systemów kooperantów w celu umożliwienia automatyzacji wymiany danych/informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw;

32 Forma i wartość wsparcia wielkość wsparcia dla woj. lubuskiego to 60% dla średnich przedsiębiorstw oraz 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw; wsparcie na promocję rozwiązań B2B i zatrudnienie to max 85% wydatków kwalifikujących się poniesionych na ten cel przez beneficjenta; wsparcie na doradztwo to max 50% wydatków kwalifikujących się poniesionych na ten cel przez beneficjenta;

33 Forma i wartość wsparcia wsparcie na szkolenia specjalistyczne max 45% wydatków kwalifikujących się poniesionych na ten cel przez beneficjenta; wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem jest wyższa niż 20 tyś. PLN i niższa niż 2 mln. PLN projekt realizowany jest max przez 24 miesiące;

34 Pomoc na promocję i zatrudnienie udzielana przedsiębiorcom w ramach Działania 8.2 stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis. Maksymalna kwota dofinansowania na realizację pojedynczego projektu musi być zgodna z limitami pomocy de minimis.

35 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Działanie 1.4 – 4.1 oraz 4.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego ”

36 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 oraz 4.2 POIG Wnioskodawcy: –Przedsiębiorcy, –Wykluczone podmioty (np. ustawa o PARP), –Ponadto pomoc finansowa nie może być udzielona: - mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, spełniającemu kryteria zagrożonego przedsiębiorcy, - podmiotowi innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, spełniającemu kryteria podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej, -udzielona ani wypłacona podmiotowi, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem.

37 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Etap I (Działanie 1.4): Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców do momentu stworzenia prototypu Etap II (Działanie 4.1): Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z inicjatyw technologicznych, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu

38 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Efekt zachęty Wnioskodawca inny niż MSP, musi przedstawić dokumentację potwierdzającą, iż nastąpi spełnienie jednego lub więcej z poniższych kryteriów: a) znaczące zwiększenie rozmiaru projektu/działania dzięki środkowi pomocy; b) znaczące zwiększenie zasięgu projektu/działania dzięki środkowi pomocy; c) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt/działanie dzięki środkowi pomocy; d) znaczące przyspieszenie zakończenia projektu lub działania; e) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej, fakt, że w przypadku braku pomocy projekt nie zostałby zrealizowany w danym obszarze objętym pomocą

39 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Intensywność wsparcia dla 4.1 PO IG Wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przy czym: Intensywność wsparcia na doradztwo dla MSP – do 50% wydatków, Intensywność wsparcia na zabezpieczenie należytego wykonania umowy i/lub pokrycie kosztów rachunku bankowego – do 100% wydatków (pomoc de minimis – maksymalnie 200 tys. euro, 100 tys. euro w sektorze transportu drogowego) Maksymalna wartość projektu celowego wynosi 50 mln euro.

40 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Wydatki kwalifikowane - etap I (1): –wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu badawczego oraz osób zarządzających projektem, –pokrycie kosztów zakupu lub używania sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem, –pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres w jakim są wykorzystywane na potrzeby projektu objętego wsparciem –nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej,

41 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Wydatki kwalifikowane - etap I (2): –zakup badań, usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu –pokrycie kosztów operacyjnych, w tym kosztów materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, –pokrycie kosztów ogólnych - do 10% całkowitych wydatków wymienionych powyżej, –ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia umowy, –pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego lub subkonta na rachunku.

42 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Wydatki kwalifikowane – etap II (3): –koszt przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych, –koszt przeniesienia prawa własności budynku lub budowli, –cena nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych związanych z wdrożeniem wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych przez przedsiębiorcę, –cena nabycia robót i materiałów budowlanych, –cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know- how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,

43 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Terminy naboru wniosków: od 01.10.2010r. do 30.10.2010r. lub do wyczerpania alokacji na konkurs.

44 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Wsparcie na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego: –z przeznaczeniem na rozwój działalności w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych, a w szczególności na działania mające na celu uzyskanie przez przedsiębiorcę statusu centrum badawczo – rozwojowego, –aby móc uzyskać w/w wsparcie, należy wcześniej prowadzić działalność B+R lub ponosić wydatki w zakresie B+R, tzn. w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ponosić wydatki na badania naukowe lub prace rozwojowe, –jeżeli przedsiębiorca planuje w okresie trwałości uzyskać status CBR otrzymuje dodatkowe punkty w trakcie oceny merytorycznej fakultatywnej.

45 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego: –na projekty polegające na opracowaniu i wdrożeniu do produkcji wzoru przemysłowego lub użytkowego (dwie zasadnicze fazy projektu: faza opracowania nowego wzoru przemysłowego lub użytkowego oraz faza wdrożenia tego wzoru do produkcji), –warunkiem koniecznym jest wykazanie odpowiedniej kadry w zakresie wzornictwa lub skorzystanie z usług doradczych w zakresie wzornictwa, –warunkiem koniecznym jest także opłacalność projektu.

46 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Wsparcie na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcie w zakresie wzornictwa może być udzielone przedsiębiorcy, jeżeli złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia inwestycji, a w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, jeżeli dodatkowo wykaże spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o którym mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji nr 800/2008 (tzw. efekt zachęty)

47 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Efekt zachęty Wnioskodawca inny niż MSP, musi przedstawić dokumentację potwierdzającą, iż nastąpi spełnienie jednego lub więcej z poniższych kryteriów: a) znaczące zwiększenie rozmiaru projektu/działania dzięki środkowi pomocy; b) znaczące zwiększenie zasięgu projektu/działania dzięki środkowi pomocy; c) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt/działanie dzięki środkowi pomocy; d) znaczące przyspieszenie zakończenia projektu lub działania; e) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej, fakt, że w przypadku braku pomocy projekt nie zostałby zrealizowany w danym obszarze objętym pomocą

48 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Intensywność wsparcia Wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przy czym: - minimalna wartość wydatków kwalifikowanych dla części inwestycyjnej wynosi 400 tys. PLN, -dla projektów z zakresu rozwoju działalności B+R maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w części inwestycyjnej wynosi 2 mln PLN, -Intensywność wsparcia na zabezpieczenie należytego wykonania umowy i/lub pokrycie kosztów rachunku bankowego – do 100% wydatków (pomoc de minimis – maksymalnie 200 tys. euro, 100 tys. euro w sektorze transportu drogowego), -maksymalna wartość projektu wynosi 50 mln EUR.

49 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Intensywność wsparcia (cd.) - intensywność wsparcia na doradztwo w części dotyczącej wydatków na doradztwo nie może przekraczać 50% tych wydatków -intensywność wsparcia na szkolenia specjalistyczne nie może przekraczać: 1)45 % wydatków ponoszonych przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę na szkolenia; 2)35 % wydatków ponoszonych przez średniego przedsiębiorcę na szkolenia; 3)25 % wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę innego niż określony w pkt 1 i 2 na szkolenia

50 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Przykładowe wydatki kwalifikowane (1): –koszt przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych, –koszt przeniesienia prawa własności budynku lub budowli, –cena nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych, –cena nabycia robót i materiałów budowlanych, –cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know- how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,

51 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Terminy naborów wniosków: od 06.09.2010r. do 30.09.2010r. lub do wyczerpania alokacji na konkurs.

52 LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY

53 Kto może się ubiegać o pożyczkę? Wnioski o pożyczkę mogą składać przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie:  które zatrudniają od 1 do 250 osób (w tym właściciele),  realizują przedsięwzięcia na terenie województwa lubuskiego,  terminowo regulują zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

54 Na co może być przeznaczona pożyczka? Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie celów  obrotowych (zakup surowców, materiałów, towarów)  Inwestycyjnych, m.in.: na zakup nieruchomości, budowę, remont i modernizację oraz inne wydatki związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia i sprzętu, na zakup środków transportu (samochody dostawcze i ciężarowe), na zakup materiałów, surowców i towarów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

55 Jakie są warunki udzielania pożyczki? kwota jednej pożyczki nie może przekraczać 400.000 PLN, maksymalny okres spłaty pożyczki 84 miesięce w tym okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy, maksymalny udział pożyczki w finansowaniu przedsięwzięcia wynosi 90% jego wartości.

56 Jakie są warunki udzielania pożyczki? oprocentowanie stałe w całym okresie trwania pożyczki, ustalane dla Polski przez Komisję Europejską wynosi 4,49% plus marża uzależniona od standingu przedsiębiorstwa i zabezpieczenia, prowizja do 2% - od kwoty przyznanej pożyczki, opłata za rozpatrzenie wniosku 100,- PLN netto, zabezpieczenie pożyczki uzgadniane jest indywidualnie z pożyczkobiorcą - 100% wartości pożyczki.

57 Zabezpieczeniem pożyczki może być:  weksel in blanco bez protestu,  poręczenie przez osoby trzecie,  poręczenie Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych  zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej wraz z cesją praw z umowy polisy ubezpieczeniowej,  przewłaszczenie własności dóbr zakupionych przez pożyczkobiorcę lub innych dóbr pożyczkobiorcy lub osoby trzeciej wraz z cesją praw z umowy polisy ubezpieczeniowej,

58  hipoteka wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości,  zastaw na prawach na lokatach bankowych,  oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 pkt k.p.c.,  inne zabezpieczenia majątkowe. Forma zabezpieczenia pożyczki uzgodniona jest przez ARR S.A. indywidualnie z pożyczkobiorcą i zależy w szczególności od: kwoty pożyczki, ryzyka przedsięwzięcia, stanu majątkowego i statusu prawnego Pożyczkobiorcy oraz skuteczności zabezpieczeń.

59 Ocena wniosku  Wniosek o pożyczkę rozpatrywany jest w terminie do 30 dni od momentu wpływu kompletu dokumentów do Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego.  Wniosek taki podlega ocenie merytorycznej, łącznie z analizą ekonomiczno-finansową.  Podczas oceny wniosku przeprowadzana jest również wizytacja u Przedsiębiorcy po uprzednim uzgodnieniu jej terminu z Wnioskodawcą.  Decyzję o udzieleniu pożyczki podejmuje Rada Funduszu składająca się z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

60 Umowa pożyczki  Po pozytywnej decyzji Rady Funduszu Przedsiębiorca zapraszany jest na podpisanie umowy pożyczki oraz innych niezbędnych umów zabezpieczeń.  Wypłata pożyczki następuje po podpisaniu umowy pożyczki, wpłaceniu przez Pożyczkobiorcę prowizji za udzieloną pożyczkę oraz ustanowieniu zabezpieczeń pożyczki.  W terminie uzgodnionym i określonym w umowie pożyczki Przedsiębiorca powinien rozliczyć się z otrzymanej pożyczki za pomocą faktur lub innych dokumentów księgowych.

61 Gdzie można pobrać oraz złożyć wniosek? Wniosek wraz z załącznikami znajduje się: na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. www.region.zgora.pl, w siedzibie Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego w Zielonej Górze, ul. Chopina 14, tel. (68) 329 78 29,..30..31,..32,..33,..34, w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Dworcowa 39, pokój 105 pierwsze piętro, tel. (68) 477 79 05 w Biurze Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego w Nowej Soli prowadzonym przez OPZL,ul. Kościuszki 29 drugie piętro, tel.(68) 356 94 32, 697 712 770, przez internet: e-mail f.pozyczkowy@region.zgora.pl

62 INICJATYWA JOSEFIN

63 Inicjatywa JOSEFIN jest realizowana w ramach: Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 Cel 3: Współpraca transnarodowa ( Transnational Cooperation ) (INTERREG IV B) Obszar programu : Region Morza Bałtyckiego ( Baltic Sea Region - BSR ) Priorytet 1: Wspieranie innowacyjności ( Fostering Innovation ) Czas trwania projektu: 42 miesiące (2009 – 2012)

64 CEL PROJEKTU: JOSEFIN stawia sobie za cel: wspieranie rozwoju innowacyjnych MŚP z regionu Morza Bałtyckiego poprawa dostępu do źródeł finansowania co może wzmocnić konkurencyjność MŚP na rynkach międzynarodowych Inicjatywa zakłada także: rozwój i wdrożenie transnarodowych funduszy, wspieranych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Poprzez podział ryzyka przedsiębiorstwa zyskają korzystniejsze warunki do realizacji zamierzeń innowacyjnych.

65 Idea projektu JOSEFIN Projekt oparty będzie na dwóch filarach: – indywidualne doradztwo / coaching dla MŚP (przygotowanie i realizacja transnarodowych projektów innowacyjnych) – Zapewnienie finansowego wsparcia dla wiodących projektów innowacyjnych.

66 Idea projektu JOSEFIN – c.d. Projekt JOSEFIN będzie wspomagany przez zaawansowane instrumenty wsparcia finansowego dla MŚP, rozwijane i wdrażane przez partnerów z sektora finansowego: doceniających własność intelektualną MŚP i ich partnerów z obszaru B+R działających w oparciu o regwarancję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

67 Korzyści płynące z JOSEFIN dla MŚP wsparcie finansowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw przejęcie części odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania MŚP przez EFI wsparcie przedsiębiorcy ze strony instytucji finansującej obniżenie ryzyka inwestycji dla danego przedsiębiorstwa możliwość skorzystania z doradztwa i coaching’u z zakresu formalnego i merytorycznego przygotowania innowacyjnego projektu ( m.in. przygotowanie Biznes Planu, Studium Wykonalności) pozyskanie partnera biznesowego z Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji, Norwegii, Polski

68 Wykaz partnerów w projekcie JOSEFIN: Partner wiodący Projektu Investitionsbank Berlin (IBB) – Niemcy ESTONIA SA KredEx Tehnopol SA (Tallinn Technology Park Foundation) LITWA INVEGA (Investments and Business Guarantees) - LT Lietuvos inovacijų centras (LIC) - LT ŁOTWA LIAA (Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju) NIEMCY Land Berlin, Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen (SenWTF) Berlin Partner GmbH (BP) InvestitionsBank des Landes Brandenburg (ILB) ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH (ZAB) Technologiezentrum Fördergesellschaft mbH Vorpommern (TZFVP)

69 Wykaz partnerów w projekcie JOSEFIN: - c.d. NORWEGIA Oslo Teknopol IKS POLSKA Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW) Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (WARP) Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego (FRiPWW) Województwo Lubuskie - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ARR) - PL SZWECJA Teknikdalen Foundation - SE Innovationsbron AB - SE Regional Cooperation Council of Dalarna - SE Administrative Board of Dalarna County - SE

70 Więcej informacji na temat projektu JOSEFIN można uzyskać w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: ul. Chopina 14 (parter, pok. 04) 65-001 Zielona Góra Punkt Informacji (LFP) - (068) 329 78 46 Kancelaria Zarząd ARR S.A. - (068) 329 78 42 www.region.zgora.pl agencja@region.zgora.pl Storna internetowa projektu www.josefin-org.eu Strona internetowa programu www.eu.baltic.net www.region.zgora.pl agencja@region.zgora.plwww.josefin-org.euwww.eu.baltic.net

71 CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA Partner PAIiIZ

72 Centrum Obsługi Inwestora powołano w 2004r. umowę partnerską zawarto pomiędzy: umowę partnerską zawarto pomiędzy: Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze.

73 GŁÓWNE CELE I ZADANIA CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA (COI)‏ *Głównym celem COI jest promocja gospodarcza województwa lubuskiego oraz zwiększenie napływu inwestycji zagranicznych do województwa lubuskiego. *Ścisła współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego ma na celu pozyskiwanie informacji i wzajemną wymianę danych na temat możliwości inwestycyjnych na terenie województwa. *COI zapewnia inwestorowi kompleksową obsługę, łącznie z opieką poinwestycyjną na poziomie województwa. * COI jest źródłem potrzebnych inwestorowi informacji regionalnych – ofert inwestycyjnych, przepisów i aktów prawnych oraz aktualnych danych o gospodarce regionu.

74 GŁÓWNE CELE I ZADANIA CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA (COI)‏ * Tworzenie i bieżące aktualizowanie regionalnych ofert inwestycyjnych typu greenfield oraz brownfield a także ich udostępnianie. * Tworzenie i aktualizowanie regionalnych list poddostawców wg sektorów gospodarczych oraz bazy danych przedsiębiorców - eksporterów w województwie lubuskim. * Gromadzenie podstawowych danych statystycznych o województwie oraz ich udostępnianie. * Obsługa projektów inwestorów zagranicznych, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w województwie w zakresie zbieranie i przekazywania potrzebnych informacji. * Przygotowanie i obsługa targów oraz misji gospodarczych do i z województwa lubuskiego.

75 Rola COI w regionie w procesie inwestycyjnym *Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ)‏ oraz Centrum Obsługi Inwestora (COI) są dla inwestora pierwszymi instytucjami pomagąjacymi w decyzji inwestycyjnej oraz umożliwiają kontakt z lokalnymi władzami.

76 Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego * gromadzenie i aktualizacja bazy terenów inwestycyjnych, * gromadzenie i aktualizacja danych o potencjale gospodarczym miast i gmin, * wizytacja działek inwestycyjnych i współpraca przy prowadzonych przez COI projektach, * organizacja wspólnie z PAIiIZ szkoleń z zakresie obsługi projektów inwestycyjnych, * organizacja wspólnie z PAIiIZ konkursu pn. „Grunt na medal“ * wizyty COI z inwestorami w JST.

77 Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego * współpraca przy opracowaniu folderu pn. „Oferty terenów inwestycyjnych Województwa Lubuskiego“ I publikacja zawierała 37 ofert z 37 miast i gmin, II publikacja zawierała 84 ofert z 61 miast i gmin, III publikacja zawierała 83 ofert z 58 miast i gmin, IV publikacja zawiera 79 ofert z 51 miast i gmin, w przygotowaniu V edycja.

78 Współpraca Centrum Obsługi Inwestora współpracuje z różnymi instytucjami np. z: * ambasadami RP i Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji * izbami przemysłowo-handlowymi, * organizacjami okołobiznesowymi, * organizacjami pracodawców itp.

79 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze Centrum Obsługi Inwestora – Partner PAIiIZ Ul. Chopina 14, 65-001 Zielona Góra Tel.: +48 68 329 78 38 Fax: +48 68 329 78 39 e-mail: info@coi-lubuskie.plinfo@coi-lubuskie.pl www.coi-lubuskie.pl

80 Dziękuję za uwagę. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Regionalny Punkt Konsultacyjny ul. Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra Telefony: 068 327 05 04 Tel/fax: 068 325 38 88 Punkt Konsultacyjny Tel: 068 329 78 43 konsultacje@region.zgora.pl www.region.zgora.pl Spotkania lokalne organizowane są w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pn. „Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Pobierz ppt "Oferta Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze wspierająca przedsiębiorczość w województwie lubuskim Marta Rosiak – Konsultant RPK 27-04-2010r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google