Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Ustawa z dnia 12 marca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Ustawa z dnia 12 marca."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z dnia 25 września 2006 roku. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

4 Według definicji zawartej w art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc to: „Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt. 1 (członek rodziny – osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6.06.1997r. – Kodeks karny), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.”

5 Założenia programu Tworzenie zintegrowanego systemu pomocy ofiarom oraz ich rodzinom, dążenie do scalenia rozproszonych dotąd działań instytucji tak, aby powstały koalicje na rzecz przeciwdziałania przemocy, skupiające specjalistów z różnych dziedzin, kompetencyjnie i emocjonalnie gotowych do udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą.

6 Zasady działania Programu Program oparty jest na zasadach: 1. wzajemnej współpracy i współdziałania organów władzy publicznej, organizacji pozarządowych i kościołów oraz związków wyznaniowych (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), a także innych organizacji, środowisk i osób fizycznych uprawnionych lub zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań związanych pośrednio lub bezpośrednio z przeciwdziałaniem występowania przemocy i jej negatywnym następstwom, 2. jawności działań organów władzy publicznej oraz podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania przemocy z poszanowaniem godności osoby 3. szczególnej ochrony dzieci, z zachowaniem ich prawa do wychowania się w rodzinie, poprzez udzielenie rodzinie szczególnego wsparcia w dążeniu do poprawy jej funkcjonowania.

7 Cele i zadania programu

8 CELEM PROGRAMU JEST TWORZENIE WARUNKÓW DO BARDZIEJ SKUTECZNEGO PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

9 I. EDUKACJA Cel główny 1Zadania: Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy Organizacja kampanii edukacyjnych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie; Opracowanie i rozpropagowanie ulotek, informatorów, broszur dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie; Popularyzowanie w środowisku i w mediach tematyki związanej z zapobieganiem i skutkami przemocy domowej;

10 I. EDUKACJA cd. Cel główny 2Zadania: Poszerzanie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy i sposobów radzenia sobie z tym problemem wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych; Prowadzenie badań ankietowych wśród młodzieży i dzieci na temat zjawiska przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej oraz monitorowanie w/w zjawiska; Organizacja spotkań i pogadanek dla dzieci i młodzieży; Realizacja programów ukierunkowanych na rozwój umiejętności wychowawczych rodziców; Prowadzenie warsztatów dla kobiet i mężczyzn na temat asertywności, poczucia własnej wartości, rozwiązywania konfliktów bez przemocy.

11 I. EDUKACJA cd. Cel główny 3Zadania: Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; Systematyczne szkolenia wszystkich przedstawicieli służb podejmujących działania na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc, w tym m.in. szkolenia z zakresu diagnozowania przemocy w rodzinie, zasad udzielania pomocy rodzinom i osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – przeprowadzenie obok szkoleń resortowych wspólnych szkoleń służb, udział w szkoleniach, konferencjach tematycznych; Organizowanie spotkań mających na celu wymianę doświadczeń między pracownikami różnych instytucji wchodzących w skład lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy; Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez zdobywanie specjalizacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. w Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

12 II. PROFILAKTYKA Cel główny 4Zadania: Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy Prowadzenie diagnozy potrzeb oraz oceny istniejących zasobów systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta; Wypracowanie i wdrożenie procedur współpracy służb, instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; Prowadzenie programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w szkołach i świetlicach środowiskowych; Prowadzenie grup wsparcia dla rodziców z grup ryzyka (m.in. dla młodych samotnych matek, rodziców dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych); Organizacja wypoczynku letniego z realizacją programów profilaktycznych;

13 III. INTERWENCJA Cel główny 5Zadania: Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych; Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w odniesieniu do potrzeb rodziny z problemem przemocy, w tym: -szkolenie dla członków Zespołu; - opracowanie regulaminu powołania i funkcjonowania Zespołu; - wypracowanie procedur współpracy między instytucjami; - stworzenie zintegrowanej bazy danych o ofiarach i sprawcach przemocy w rodzinie; administratorem bazy będzie przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

14 III. INTERWENCJA cd. Cel główny 6Zadania: Zapewnienie możliwości profesjonalnego wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy; Umożliwianie osobom doświadczającym przemocy (dorosłym, młodzieży i dzieciom) korzystania z profesjonalnej pomocy medycznej, psychologicznej, duchowej, socjalnej i prawnej mającej na celu pomoc doraźną oraz pomoc w uwolnieniu się z sytuacji przemocy; Praca socjalna z osobami doznającymi przemocy; Organizowanie grup wsparcia dla ofiar przemocy; Udzielanie pomocy finansowej ofiarom przemocy; Interwencyjne zabezpieczenie dzieci; Kierowanie osób do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym dla sprawców przemocy domowej; Realizacja programu edukacyjno – korekcyjnego dla sprawców przemocy domowej; Uruchomienie całodobowego bezpłatnego telefonu dla ofiar przemocy oraz poczty email; Utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy.

15 Sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zakłada koordynację i spójność działań, w tym dobry przepływ informacji między partnerami – jednostkami pomocy społecznej, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, policją, instytucjami oświaty, organizacjami pozarządowymi i innymi zajmującymi się przemocą w rodzinie.

16 Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy Zespół Interdyscy- plinarny Podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

17

18 Celem powoływania zespołów interdyscyplinarnych jest: realizacja działań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; tworzenie podłoża rozwiązywania problemów społecznych, wykorzystując lokalne potencjały osobowe; integracja środowisk działających w jednym celu.

19 Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych podnosi efektywność działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych poprzez: 1) zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania zjawiskom negatywnym, 2) bardziej dokładną (wspólną) diagnozę i wspólne podejmowanie decyzji (rozłożenie odpowiedzialności), 3) bardziej efektywne (zintegrowane i nie wykluczające się) wykorzystanie środków i możliwości, jakimi dysponują instytucje, 4) poszerzenie kompetencji i doświadczeń profesjonalistów, 5) spowolnienie procesu wypalania się specjalistów, zajmujących się pomocą rodzinie, dzieciom i młodzieży.

20 Podstawy prawne działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Piotrkowie Trybunalskim 1) Art. 9a, 9b, 9c, 9d Ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 05.180.1493 z późn. zm.) 2) Zarządzenie nr 355 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12.08.2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 3) Uchwała Nr VIII/149/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27.04.2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

21 ORAGNZIACJA ZESPOŁU INERDYSCYPLINARENEGO Zespół Interdyscyplinarny powołuje Prezydent Miasta; obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego wybierany jest na pierwszym posiedzeniu zespołu; posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące; Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Prezydentem Miasta, a podmiotami właściwymi dla pozostałych członków Zespołu; członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych, zawodowych lub społecznie;

22 SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO Gańczak Elżbieta - Noclegownia dla Osób Bezdomnych – Stowarzyszenie „Panaceum”; Jakubowska Nina - Dom Dziecka; Jędrzejczyk Tomasz - Komenda Miejska Policji; Kapuścińska Agnieszka - Pogotowie Opiekuńcze; Kłopotowska Maria - Urząd Miasta; Kołodziejczyk Helena - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Mielczarek Anita - Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy; Miśkiewicz Zbigniew - Straż Miejska; Obst Małgorzata - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Olczyk Urszula - Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej; Pietras Iwona - Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika; Polak Marcin - Prokuratura Rejonowa; Pyć Małgorzata - Sąd Rejonowy; Rumińska – Filipek Marzenna - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Szadkowski Arkadiusz - Areszt Śledczy; Szarapa Elżbieta - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna; Wojtasik Jolanta - Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej;

23 ZADANIA ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY REALIZUJE, W SZCZEGÓLNOŚCI, POPRZEZ: 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie miasta; 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

24 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie; 6. opracowywanie i wdrażanie procedur współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami; 7. cykliczne (nie rzadziej niż raz na kwartał) spotkania mające na celu usprawnienie dotychczasowych działań i kształtowanie polityki pomocowej na terenie objętym działaniem;

25 8. organizacja cyklicznych szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego; 9. tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach; 10. zapewnienie wsparcia merytorycznego w trudnych przypadkach zgłoszonych przez grupy robocze;

26 Grupy robocze działają w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY GRUPA ROBOCZA

27 Grupy robocze – zadania: 1. Diagnoza indywidualnego przypadku przemocy w rodzinie - konfrontacja opinii przedstawicieli różnych instytucji; 2. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie - podział ról i zadań; 3. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy; 4. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań; 5. Określenie działań pointerwencyjnych; 6. Wypracowanie przez grupę raportów (wraz z wnioskami) i przekazywanie ich do instytucji decyzyjnych w sprawie rodziny - do Sądu, Prokuratury, Policji, itd.

28 Marzenna Rumińska – Filipek Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb.


Pobierz ppt "Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Ustawa z dnia 12 marca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google