Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bryg. mgr inż. Wiktor Mrozik. Zakładanie Przedszkola Założenie przedszkola w obiekcie, który nie został wybudowany jako przedszkole wymaga przejścia procedury.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bryg. mgr inż. Wiktor Mrozik. Zakładanie Przedszkola Założenie przedszkola w obiekcie, który nie został wybudowany jako przedszkole wymaga przejścia procedury."— Zapis prezentacji:

1 bryg. mgr inż. Wiktor Mrozik

2 Zakładanie Przedszkola Założenie przedszkola w obiekcie, który nie został wybudowany jako przedszkole wymaga przejścia procedury zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego w myśl art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

3 Wymagania dla Przedszkola Przy zmianie sposobu użytkowania budynek musi spełniać wszystkie wymagania jakie stawiane są dla przedszkoli w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

4 Wymagania dla Przedszkola Zgodnie z § 209 ust. 2 warunków technicznych obiekty takie jak przedszkola klasyfikowane są do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Pod względem warunków ochrony przeciwpożarowej ważna jest również wysokość obiektu. Budynki dzielą się na: niskie (N), średniowysokie (SW), wysokie (W) i wysokościowe (WW).

5 Wymagania dla Przedszkola Ogólne wymagania ochrony przeciwpożarowej dla przedszkoli:  na drogach ewakuacyjnych należy stosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne  klatki schodowe muszą być obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu

6 Wymagania dla Przedszkola

7

8 Ogólne wymagania ochrony przeciwpożarowej dla przedszkoli:  hydranty wewnętrzne 25 w strefach pożarowych powyżej 200 m 2  jest zabronione stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące

9 Wymagania dla Przedszkola

10 Ogólne wymagania ochrony przeciwpożarowej dla przedszkoli:  w pomieszczeniu przeznaczonym dla ponad 6 dzieci drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia  w pomieszczeniu przeznaczonym dla ponad 30 dzieci muszą być co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne oddalone o co najmniej 5 metrów

11 Wymagania dla Przedszkola Ogólne wymagania ochrony przeciwpożarowej dla przedszkoli:  zabronione jest stosowanie w przedszkolach wykładzin podłogowych łatwo zapalnych  maksymalna wysokość stopni wynosi 15 cm, minimalna szerokość użytkowa biegu klatki schodowej wynosi 1,2 metra  na drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie schodów ze stopniami zabiegowymi

12 Wymagania dla Przedszkola

13 Ogólne wymagania ochrony przeciwpożarowej dla przedszkoli:  maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym dojściu wynosi 10 metrów  maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego przy co najmniej dwóch dojściach wynosi 40 metrów

14 Wymagania dla Przedszkola Dojście ewakuacyjne

15 Wymagania dla Przedszkola Ogólne wymagania ochrony przeciwpożarowej dla przedszkoli:  droga pożarowa do obiektu  wyższa klasa odporności pożarowej niż dla „zwykłego” budynku użyteczności publicznej  wymagana jest instalacja odgromowa w przypadku budynku przedszkola

16 Wymagania dla Przedszkola W przypadku braku możliwości spełnienia warunków technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sposób wynikający z przepisów ustala się możliwość wykonania rozwiązań techniczno – budowlanych i zabezpieczeń przeciwpożarowych rekompensujących występujące nieprawidłowości. Rozwiązania zastępcze proponuje rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w porozumieniu z rzeczoznawcą budowlanym. Po wykonaniu ekspertyzy musi ona być uzgodniona w formie postanowienia z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim.

17 Zakładanie Punktu Przedszkolnego Utworzenie punktu przedszkolnego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z dnia 1 września 2010 r.) Jednym z wymagań jest uzyskanie pozytywnej opinii Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

18 Wymagania dla Punktu Przedszkolnego Lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, znajduje się w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II (przedszkola) lub wskazane w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowanej w trybie określonym w tych przepisach

19 Wymagania dla Punktu Przedszkolnego Jeśli punkt przedszkolny utworzony jest w innym budynku niż przedszkole (ZL II) to musi spełniać następujące wymagania:  będzie przeznaczony dla nie więcej niż 25 dzieci  znajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów co najmniej nierozprzestrzeniających ognia

20 Wymagania dla Punktu Przedszkolnego Jeśli punkt przedszkolny utworzony jest w innym budynku niż przedszkole (ZL II) to musi spełniać następujące wymagania:  posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające w sposób bezpieczny bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą

21 Wymagania dla Punktu Przedszkolnego Jeśli punkt przedszkolny utworzony jest w innym budynku niż przedszkole (ZL II) to musi spełniać następujące wymagania:  został wyposażony w: co najmniej trudno zapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz, gaśnicę proszkową ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego

22 Wymagania dla Punktu Przedszkolnego W czasie kontroli należy przedstawić również:  protokoły badań instalacji znajdujących się w obiekcie (np. kominowe, elektryczne, etc.) dokonywane zgodnie z czasookresem określonym w Prawie Budowlanym  protokoły badań i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiekcie (jeśli urządzenia przeciwpożarowe znajdują się w obiekcie)  dokument potwierdzający przeszkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej

23 Wymagania dla Punktu Przedszkolnego W czasie kontroli w lokalu musi się znajdować:  prawidłowe oznakowanie ewakuacyjne oraz oznakowanie gaśnic, urządzeń przeciwpożarowych, głównego kurka gazu, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, etc.  instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych  atest potwierdzający, iż w lokalu zamontowano wykładzinę co najmniej trudno zapalną

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Bryg. mgr inż. Wiktor Mrozik. Zakładanie Przedszkola Założenie przedszkola w obiekcie, który nie został wybudowany jako przedszkole wymaga przejścia procedury."

Podobne prezentacje


Reklamy Google