Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zyski przy wykorzystaniu IKZE 2 MNIEJSZY PODATEK PIT BRAK PODATKU BELKI Zamiast 18%, 19% czy 32% jedynie 10% zryczałtowany podatek dochodowy Kwota wpłacona.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zyski przy wykorzystaniu IKZE 2 MNIEJSZY PODATEK PIT BRAK PODATKU BELKI Zamiast 18%, 19% czy 32% jedynie 10% zryczałtowany podatek dochodowy Kwota wpłacona."— Zapis prezentacji:

1

2 Zyski przy wykorzystaniu IKZE 2 MNIEJSZY PODATEK PIT BRAK PODATKU BELKI Zamiast 18%, 19% czy 32% jedynie 10% zryczałtowany podatek dochodowy Kwota wpłacona na IKZE pomniejsza podstawę wymiaru podatku dochodowego w corocznej deklaracji PIT W chwili dokonania uprawnionej wypłaty, twoje oszczędności nie zostaną objęte 19% podatkiem od zysków kapitałowych. Nie musisz martwić się o formalności – kiedy już zdecydujesz się na wypłatę, ten podatek odprowadzimy za Ciebie Jeśli zajdzie taka potrzeba, w każdej chwili możesz zakończyć program lub zawiesić dokonywanie wpłat Nie poniesiesz, żadnych opłat likwidacyjnych Jeśli zdecydujesz się zakończyć program przed nabyciem uprawnień do wypłaty, zwrócimy ci aktualną wartość wszystkich wpłaconych przez ciebie środków. Taki zwrot należy doliczyć do dochodu i uwzględnić w deklaracji PIT – opodatkowanie zwrotu środków z IKZE następuje wówczas według skali podatkowej. Możesz oszczędzać, ale nie musisz Wpłaty na IKZE są dobrowolne, jednak żeby skorzystać z ulg podatkowych przy wypłacie po osiągnięciu 65 roku życia, należy zasilać IKZE przez co najmniej 5 lat kalendarzowych.

3 Korzyści podatkowe w pierwszym roku inwestowania w IKZE 3 wysokość rocznej wpłaty na IKZE I próg podatkowy 18% II próg podatkowy 32% 1.200 zł216 zł384 zł 2.400 zł432 zł768 zł 3.600 zł648 zł1.152 zł 4.200 zł756 zł1.344 zł 4.750,80 zł855,15 zł1.520,26 Powyższe przykłady oparte są na obliczeniach własnych SKARBIEC TFI. W celu uzyskania szczegółowych informacji i precyzyjnych obliczeń ulg podatkowych należy zasięgną opinii wykwalifikowanego doradcy podatkowego.

4 Korzyści podatkowe inwestowania w IKZE w długim terminie (30 lat) 4 wysokość rocznej wpłaty na IKZE I próg podatkowy 18% II próg podatkowy 32% 2 400 zł 14 564,33 zł 24 644,33 zł 3 600 zł 21 846,50 zł 36 966,50 zł 4 750,80 zł 28 830,09 zł 48 783,45 zł Powyższe przykłady oparte są na obliczeniach własnych SKARBIEC TFI. W celu uzyskania szczegółowych informacji i precyzyjnych obliczeń ulg podatkowych należy zasięgną opinii wykwalifikowanego doradcy podatkowego. Zakładając, że oszczędzasz przez 30 lat, a inwestycja przynosi rocznie 5% stopę zwrotu, to w zależności od wysokości twoich wpłat wyniesie ona na koniec okresu:

5 Limit wpłat na IKZE Limit wpłat na IKZE jest taki sam dla wszystkich - w 2015 roku wynosi 4.750,80 zł. Niezależne od tego, czy pracujesz na umowę o pracę, prowadzisz działalność gospodarczą, czy jesteś „na ryczałcie” możesz skorzystać z ulgi podatkowej Kwotę wpłat na IKZE wpisujesz w rubrykę B/7 na formularzu PIT/O. Jeśli prowadzisz działalność rozliczając się wg stawki liniowej nie musisz wypełniać dodatkowych dokumentów – wysokość składki wpisujesz w rubryce E/26 formularza PIT-36L. 5

6 Oszczędź jeszcze więcej zakładając IKE Limit wpłat jest jeszcze wyższy - w 2015 roku wynosi 11.877,00 zł Jednak to ty decydujesz, jak często i ile środków odkładasz na emeryturę w IKE możesz wpłacić cały roczny limit za jednym razem, rozbić limit na regularne miesięczne wpłaty lub dokonywać ich w dowolnym momencie. Potrzebujesz środków – zwrócimy je bez opłaty Jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz wycofać część środków, albo zamknąć IKE przed nabyciem uprawnień do wypłaty. Zwrócimy ci wówczas aktualną wartość wszystkich dokonanych przez ciebie wpłat potrącając 19% podatku od dochodów kapitałowych, tak jak w przypadku lokat i tradycyjnych produktów inwestycyjnych składka rocznakorzyść podatkowa* 2 400 zł18 586,92 zł 3 600 zł27 880,38 zł 6 000 zł46 467,30 zł Wartość niezapłaconego 19% podatku od zysków kapitałowych. Powyższe przykłady oparte są na obliczeniach własnych SKARBIEC TFI. W celu uzyskania szczegółowych informacji i precyzyjnych obliczeń ulg podatkowych należy zasięgną opinii wykwalifikowanego doradcy podatkowego. 6 Zakładając, że oszczędzasz przez 30 lat, a inwestycja przynosi rocznie 5% stopę zwrotu, to w zależności od wysokości twoich wpłat wyniesie ona na koniec okresu:

7 Jak zaoszczędzić 19% podatku z IKE 7 3 proste kroki do zaoszczędzenia 19% podatku z IKE I.Dokonaj wypłaty środków po 60 roku życia lub – jeśli posiadasz uprawnienia emerytalne - po 55 roku życia oraz II.oszczędzaj z IKE w co najmniej: III.i wpłać ponad połowę wartości docelowej oszczędności nie później niż: 3 dowolnych latach kalendarzowych 4 dowolnych latach kalendarzowych 5 dowolnych latach kalendarzowych jeśli data twoich urodzin przypada do dnia 31.12.1945 jeśli data twoich urodzin przypada między 01.01.1946 i 31.12.1948 jeśli data twoich urodzin przypada po dniu 31.12.1948 na 3 lata kalendarzowe przed dniem złożenia wniosku o wypłatę na 4 lata kalendarzowe przed dniem złożenia wniosku o wypłatę na 5 lat kalendarzowych przed dniem złożenia wniosku o wypłatę jeśli data twoich urodzin przypada do dnia 31.12.1945 jeśli data twoich urodzin przypada między 01.01.1946 i 31.12.1948 jeśli data twoich urodzin przypada po dniu 31.12.1948

8 8

9 Pakiet Emerytalny Skarbiec TFI 9 Skarbiec Pakiet Emerytalny jest to program długoterminowego inwestowania oparty na funduszach zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A. W ramach jednego pakietu możesz gromadzić kapitał: na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE), w Planie Systematycznego Oszczędzania To twoje oszczędności i możesz samodzielnie wybrać składowe swojego Pakietu Emerytalnego spośród dwóch możliwych kombinacji: IKZE + Plan Systematycznego Oszczędzania, IKZE + IKE+ Plan Systematycznego Oszczędzania,

10 Pakiet Emerytalny Skarbiec TFI 10 Fundusze Inwestycyjne Skarbiec TFI Twoje oszczędności IKZE IKE PSO Wpłaty do Pakietu Emerytalnego zasilają rachunek IKZE do momentu osiągnięcia ustawowego limitu Następnie środki lokowane są w IKE, jeśli to konto jest również elementem Pakietu Emerytalnego W innym przypadku lub po osiągnięciu limitu na IKE nadwyżka zostanie przekazana do Planu Systematycznego Oszczędzania

11 Portfele modelowe Wybierz jeden z trzech portfeli inwestycyjnych, w których będziesz gromadzić oszczędności portfel modelowy statyczny portfel modelowy aktywny portfel indywidualny 11

12 Portfel modelowy klasyczny 12 W dowolnym momencie możesz, nie ponosząc opłat, zmienić swój portfel inwestycyjny, a w ramach portfela indywidualnego zmienić jego skład. Portfel modelowy statyczny o z góry określonym, stałym składzie portfela oraz podziale wpłat: subfundusz Skarbiec Akcja – 30% wpłat, subfundusz Skarbiec III Filar – 40% wpłat, subfundusz Skarbiec Depozytowy – 30% wpłat

13 Portfel modelowy aktywny 13 W dowolnym momencie możesz, nie ponosząc opłat, zmienić swój portfel inwestycyjny, a w ramach portfela indywidualnego zmienić jego skład. Portfel modelowy aktywny w którym środki przenoszone są automatycznie pomiędzy subfunduszami w momencie osiągnięcia określonego wieku przez oszczędzającego: do 50 lat – 100% subfundusz Skarbiec – Akcja, 50 -55 lat – 100% subfundusz Skarbiec – Waga, 55 – 58 lat – 100% subfundusz Skarbiec – III Filar, powyżej 58 lat – 100% subfundusz Skarbiec – Depozytowy, Dzięki temu wraz ze zbliżaniem się oszczędzającego do wieku emerytalnego spada ryzyko związane z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych.

14 Portfel indywidualny 14 W dowolnym momencie możesz, nie ponosząc opłat, zmienić swój portfel inwestycyjny, a w ramach portfela indywidualnego zmienić jego skład. Portfel indywidualny w którym decydujesz o składzie swojego portfela inwestycyjnego wybierając trzy spośród szesnastu dostępnych subfunduszy Skarbiec FIO.

15 Informacje o Pakiecie Emerytalnym opłaty za Pakiet Emerytalny Jednorazowa za otwarcie Pakietu500 zł Prowadzenie Pakietu Emerytalnego0 zł Zmiana portfela0 zł Zmiana alokacji0 zł Wypłata0 zł Zwrot0 zł wpłaty Pierwsza wpłataMin. 1.000 zł Kolejna wpłataMin. 100 zł

16 Ważne informacje Podstawą prawną prowadzenia IKZE oraz IKE stanowi Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Informacje na temat IKZE i IKE prowadzonymi w ramach Pakietu Emerytalnego Skarbiec TFI zawarte są w Regulaminie produktu. Obliczenia w prezentacji stanowią opracowanie własne SKARBIEC TFI S.A. Aktualne informacje finansowe dostępne są na www.skarbiec.pl. Pakiet Emerytalny Skarbiec TFI i wchodzące w jego skład: plany systematycznego oszczędzania, indywidualne konta emerytalne oraz indywidulane konta zabezpieczenia emerytalnego związane są z funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Skarbiec TFI S.A. Sposób prowadzenia planu wskazany jest w Regulaminie Prowadzenia Pakietu Emerytalnego Skarbiec TFI oraz w umowie zawieranej ze Skarbiec FIO. Wszystkie wymagane prawem informacje dotyczące SKARBIEC FIO i subfunduszy wydzielonych w ramach Skarbiec FIO, w tym opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa tych subfunduszy, znajdują się w prospekcie informacyjnym Skarbiec FIO i kluczowych informacjach dla inwestorów dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI S.A., na stronach internetowych www.skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Skarbiec FIO i żaden subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Z zastrzeżeniem następnego zdania, fundusze inwestycyjne otwarte oraz Subfundusze wydzielone w ramach Skarbiec FIO mogą lokować więcej niż 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczypospolita Polska, pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. Subfundusz SKARBIEC – MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK, Subfundusz SKARBIEC-AKCJI NOWEJ EUROPY, Subfundusz SKARBIEC-RYNKÓW SUROWCOWYCH, Subfundusz SKARBIEC – Top Brands, Subfundusz SKARBIEC - LOKACYJNY może lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Subfundusz SKARBIEC – MARKET NEUTRAL, Subfundusz SKARBIEC – Market Opportunities nie lokuje więcej niż 35% w ww. składniki lokat. Wartość aktywów netto Subfunduszu Akcji SKARBIEC-AKCJA, Subfunduszu SKARBIEC – Rynków Rozwiniętych, Subfunduszu SKARBIEC-Spółek Wzrostowych, Subfunduszu SKARBIEC-Małych i Średnich Spółek, Subfunduszu SKARBIEC-AKCJI NOWEJ EUROPY, Subfunduszu SKARBIEC – Rynków Wschodzących, Subfunduszu SKARBIEC-RYNKÓW SUROWCOWYCH, Subfunduszu SKARBIEC – Top Brands, Subfunduszu SKARBIEC- MARKET NEUTRAL, cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz dostępne są pod numerem infolinii 022 588 18 43 oraz na stronie internetowej www.skarbiec.pl. Subfundusz SKARBIEC – Rynków Wschodzących, Subfundusz SKARBIEC – Rynków Rozwiniętych, lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.www.skarbiec.pl

17


Pobierz ppt "Zyski przy wykorzystaniu IKZE 2 MNIEJSZY PODATEK PIT BRAK PODATKU BELKI Zamiast 18%, 19% czy 32% jedynie 10% zryczałtowany podatek dochodowy Kwota wpłacona."

Podobne prezentacje


Reklamy Google