Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Obornikach Justyna Bartol-Janasek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Obornikach Justyna Bartol-Janasek."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Obornikach Justyna Bartol-Janasek

2 Wstęp  Nowoczesne zarządzanie szkołą charakteryzuje się wieloma tendencjami, z których wiodącą staje się wzrastające znaczenie działania strategicznego. Rozwój szkoły – uwzględniające zmiany pozytywne, zgodne z duchem czasu – powinien mieć znamiona zorganizowania i planowania. Sformułowana wizja wytycza perspektywiczny, jednak wspólny cel dla szkoły, rady rodziców i uczniów. Wychowawcza wizja musi uwzględniać także wielopłaszczyznowość obszarów pracy szkoły i wzajemne relacje, determinujące wynik ostateczny – spełnienie oczekiwań organu prowadzącego, uczniów, rodziców oraz rady pedagogicznej. z duchem czasu – powinien mieć znamiona zorganizowania i planowania. Sformułowana wizja wytycza perspektywiczny, jednak wspólny cel dla szkoły, rady rodziców i uczniów. Wychowawcza wizja musi uwzględniać także wielopłaszczyznowość obszarów pracy szkoły i wzajemne relacje, determinujące wynik ostateczny – spełnienie oczekiwań organu prowadzącego, uczniów, rodziców oraz rady pedagogicznej.

3  Pożądany poziom w określonym obszarze pracy szkoły, to jakość wykonanego zadania oraz gwarancja, że usługa dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły zostanie zrealizowana na oczekiwanym poziomie jakości.  Organizacja ustroju szkolnego, u którego podstaw leży autonomia, nakłada na samorząd terytorialny, nauczycieli, społeczność lokalną, także na państwo ogromne i wyjątkowo ważne zadania i odpowiedzialność. Dyrektor świadomy powszechności i obowiązkowości uczęszczania dzieci do szkoły dostrzegać powinien obok uczniów zdolnych także mniej zdolnych, z określonymi deficytami, bądź obarczonych problemami rodzinnymi lub środowiskowymi, zwłaszcza zaś dzieci pokrzywdzonych przez los.

4  Dyrektor zobowiązany jest profesjonalnie – twórczo i efektywnie zarządzać szkołą. Sposób pełnienia sprawowanej funkcji uzależniony jest m. in. od kształcenia się, umiejętności działania w zespole oraz od stopnia jasności określenia celów i wypracowaniu kryteriów sukcesu i porażki.

5 Misja szkoły  Misja jest samowiedzą szkoły, jej fundamentalną racją bytu. Jest to określenie tego, co wszyscy razem mają w szkole do zrobienia. Misja daje wspólny cel, stwarza poczucie wspólnoty, inspiruje do pracy, motywuje do samorealizacji. Jest wynikiem stworzenia wizji przyszłości szkoły i określenia jej zadań w takim świecie, jaki wydaje nam się możliwy do przewidzenia, z uwzględnieniem zmiennych w postaci coraz to nowych warunków społeczno – ekonomicznych, przepisów oświatowych, aspiracji społeczeństwa, dla którego szkoła pracuje.

6 Wizja szkoły  Wizja strategiczna to spojrzenie w przyszłość w oparciu o logiczne analizy stwierdzające co jest możliwe. Każda strategia wymaga wizji, która powinna być weryfikowana przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Kreowanie wizji wymaga zdolności przewidywania. Wizja związana jest z rozwojem, na jej podstawie możemy zarządzać jakością.

7 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły (wstęp)  Koncepcja Zespołu Szkół opracowana została po dokonaniu analizy SWOT (słabych, mocnych stron placówki oraz szans i zagrożeń), wnikliwej obserwacji otoczenia uczniów, nauczycieli i rodziców oraz refleksji po sześciu latach kierowania placówką.

8 Mocne strony placówki 1. Pracownicy szkoły: chętnie podejmują nowe działania, doskonalą swój warsztat pracy, potrafią pracować w doskonalą swój warsztat pracy, potrafią pracować w zespole. zespole. 2. Siła zespołu kierowniczego tkwi w twórczym działaniu, zdecydowanym podejmowaniu decyzji. zdecydowanym podejmowaniu decyzji. 3. Praca dydaktyczno-wychowawcza pozytywnie wyróżnia się poziomem wiedzy uczniów podczas wyróżnia się poziomem wiedzy uczniów podczas konkursów, zawodów, sprawdzianów i egzaminów. konkursów, zawodów, sprawdzianów i egzaminów. 4. Praca opiekuńczo-wychowawcza pozytywnie wyróżnia się zmniejszeniem zachowań agresywnych wyróżnia się zmniejszeniem zachowań agresywnych wśród uczniów wśród uczniów

9 Mocne strony c.d. 5. Bardzo dobra baza materialna szkoły, rozległe tereny przyszkolne. przyszkolne. 6. Pozytywne kontakty szkoły z organem prowadzącym, wynikające z trafności dokonywanych decyzji oraz wynikające z trafności dokonywanych decyzji oraz podejmowanych działań na rzecz szkoły. podejmowanych działań na rzecz szkoły. 7. Współpraca z licznymi instytucjami. 8. Dobra opinia o szkole w środowisku lokalnym, duży napływ dzieci i młodzieży spoza obwodu szkoły. napływ dzieci i młodzieży spoza obwodu szkoły.

10 Słabe strony placówki 1. Negatywne przesłania wysyłane do otoczenia, to informacje o uzależnieniach uczniów szkoły. 2. Niepowodzenia w pracy dydaktyczno-wychowawczej występują u uczniów z rodzin patologicznych. 3. Obniżenie poziomu nauczania spowodowane zbyt dużą liczebnością klas. 4. Nadmiar biurokracji wymuszony nowymi przepisami prawnymi zwiększa niechęć do podejmowanych działań przez nauczycieli.

11 Słabe strony placówki c.d. 5. Roszczeniowa postawa młodych nauczycieli. 6. Pojawiające się pierwsze symptomy „wypalenia zawodowego” wśród nauczycieli. zawodowego” wśród nauczycieli. 7. Wielkość placówki, w której podjęcie inicjatyw remontowych lub zakupu pomocy wymusza duże remontowych lub zakupu pomocy wymusza duże koszty (wrażenie drogiej szkoły). koszty (wrażenie drogiej szkoły).

12 Szanse 1. Zjawiska i procesy zachodzące w szkole korzystnie wpływają na jej pracę dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczą. 2. Pozytywne przesłania przekazywane z otoczenia o szkole wpływają na pozyskanie sprzymierzeńców i darczyńców. 3. Rodzice pozytywnie wpływają na podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych szkoły. 4. Nawiązanie współpracy z licznymi organizacjami i instytucjami wnosi do szkoły nowe pomysły na realizację działań dydaktyczno – wychowawczych.

13 Szanse c.d. 5. Absolwenci wnoszą do szkoły samodzielność, kreatywność oraz umiejętność odnalezienia się w kreatywność oraz umiejętność odnalezienia się w otaczającej rzeczywistości. otaczającej rzeczywistości. 6. Podejmowanie działań pozytywnego motywowania do pracy, poprzez udział kadry kierowniczej w licznych pracy, poprzez udział kadry kierowniczej w licznych szkoleniach. szkoleniach.

14 Zagrożenia 1. Negatywne przesłania przekazywane z otoczenia do szkoły to działanie subkultur osiedlowych. szkoły to działanie subkultur osiedlowych. 2. Możliwość wystąpienia zjawiska „wypalenia zawodowego” wśród dużej liczby nauczycieli. zawodowego” wśród dużej liczby nauczycieli. 3. Obawy pasywnego stosunku ze strony rodziców wobec podejmowanych przedsięwzięć. wobec podejmowanych przedsięwzięć.

15 Zagrożenia c.d. 4. Ze strony instytucji obawy braku wsparcia finansowego oraz odmowy aktywności na rzecz szkoły. oraz odmowy aktywności na rzecz szkoły. 5. Małe środki finansowe przekazane np. na pomoce naukowe spowodowane kryzysem finansowym. naukowe spowodowane kryzysem finansowym.

16 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły Uwzględniając wizję i misję szkoły proponuję następujące rozwiązania w odniesieniu do następujących obszarów działalności szkoły:

17 Kształcenie  sprawiedliwy i motywacyjny system oceniania, wprowadzenie elementów systemu oceniania kształtującego,  propagowanie aktywnych metod nauczania, eliminujących tradycyjne metody nauczania, indywidualizacja procesu dydaktycznego, wprowadzenie elementów planu daltońskiego w nauczaniu początkowym,  zwiększenie liczby godzin dydaktycznych języków zachodnioeuropejskich, w tym wprowadzenie nauki języka hiszpańskiego, którego kontynuacja jest możliwa w szkole ponadgimnazjalnej,

18  propagowanie aktywnego stylu życia, poprzez włączanie się w programy Sanepidu oraz programy ogólnopolskie, m.in. dołączenie do Szkół Promujących Zdrowie,  zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych, przy wykorzystaniu godzin z KN art.42 ust. 2 pkt 2,  opracowanie systemu monitorowania postępów dydaktycznych czynionych przez uczniów, przy wykorzystaniu w dalszym ciągu metody EWD oraz okresowego badania wyników nauczania różnych przedmiotów w różnych okresach czasu, a w szczególności przedmiotów humanistycznych, które odnoszą wyniki niższe niż średnia wojewódzka,

19  nauczanie interdyscyplinarne (projekty międzyprzedmiotowe, ogólnopolskie, międzyszkolne i europejskie), (projekty międzyprzedmiotowe, ogólnopolskie, międzyszkolne i europejskie),  wspieranie w szczególności ucznia słabego i zdolnego, poprzez organizowanie kół zainteresowań oraz zajęć rewalidacyjnych i wyrównawczych (opracowanie kontraktów rodzic – szkoła w celu uświadomienia odpowiedzialności rodzica za uczęszczanie dziecka na zajęcia),  zastosowanie nowoczesnych technologii kształcenia, wykorzystanie przez nauczycieli każdego poziomu nauczania nowoczesnych metod TIK, przystąpienie do programu „Cyfrowa szkoła”,

20  doposażenie w pomoce dydaktyczne wszystkich klasopracowni zgodnie z sugestiami nauczycieli, w szczególności w sprzęt multimedialny,  powiększenie księgozbioru bibliotek, w szczególności programów komputerowych wykorzystywanych przez dzieci i młodzież oraz nauczycieli,  rozbudowa i unowocześnienie pracowni komputerowej w celu wprowadzenia w przyszłości klasy z poszerzonym programem informatyki.

21 Wychowanie i opieka  propagowanie wychowania przez sztukę, udział uczniów w licznych konkursach plastycznych, udział uczniów w lekcjach muzealnych, teatralnych i kinowych,  inspirowanie do zachowań proekologicznych, udział w projektach ogólnopolskich oraz współpraca z instytucjami lokalnymi tematycznie nawiązującymi do ochrony środowiska,  promocja zdrowego stylu życia, upowszechnienie aktywności fizycznej poprzez wprowadzenie zajęć sportowych przy współpracy z OCS-em już na pierwszym poziomie nauczania, kontynuowanie zajęć wychowania fizycznego z poszerzonym programem, a w przyszłości stworzenie klas sportowych,

22  wychowanie w duchu patriotycznym, organizacja uroczystości i apeli okolicznościowych, wieczornic,  rozwój współpracy z rodzicami, powołanie Klubu Rodzica, którego celem byłoby wsparcie rodzica w trudzie wychowawczym w szczególności w okresie dojrzewania,  pomoc materialna i rzeczowa dla uczniów potrzebujących, organizacja i udział w akcjach charytatywnych,

23  wprowadzanie nowoczesnych metod kształcenia i wychowania (innowacje pedagogiczne), w tym opracowanie działań z psychologiem z poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczącym przeciwdziałania skutkom niepowodzeń szkolnych,  konsekwentne przestrzeganie przez wszystkich nauczycieli regulaminu zachowania w odniesieniu do uczniów przejawiających agresję, niewłaściwe zachowanie, w tym wandalizm,  wdrożenie programu doradztwa zawodowego opracowanego przez nauczycieli WOS-u, techniki, bibliotekarza i pedagoga od pierwszej klasy gimnazjum,

24  powołanie szkolnego koordynatora doradztwa zawodowego, po wcześniejszym ukończeniu studiów podyplomowych oraz nawiązanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy,  udział w projektach profilaktycznych, których celem jest uzyskanie certyfikatów: Szkoły bezpiecznego Internetu, Szkoły bez przemocy, Szkoły wolnej od nałogów.

25 Zarządzanie  doskonalenie wewnętrznego i zewnętrznego systemu podnoszenia kwalifikacji wśród nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,  promowanie szkoły w środowisku lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, poprzez udział w konkursach i projektach,  pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych (wynajmowanie pomieszczeń szkolnych),  usprawnienie przepływu informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicami, wykorzystując Internet i wdrożenie elektronicznego dziennika,

26  pogłębienie współpracy z rodzicami w szczególności młodzieży gimnazjalnej, tak aby stali się inicjatorami różnych przedsięwzięć,  przystąpienie do programów unijnych, marszałkowskich w celu pozyskania środków finansowych,  współpraca z pozyskanymi sojusznikami szkoły,  stosowanie przejrzystych przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły, skrupulatne przestrzeganie przez dyrekcję i pracowników regulaminów i zarządzeń,  rzetelna współpraca z rodzicami, preferowanie dialogu w sprawach spornych,

27  dalszy rozwój współpracy z policją, sądem, ośrodkiem kultury, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, centrum sportu itp.,  organizacja turniejów sportowych, konkursów przedmiotowych i tematycznych na różnych szczeblach,  organizacja imprez integracyjnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli,  pozyskiwanie sprzymierzeńców szkoły,

28  zapraszanie społeczności lokalnej na organizowane okolicznościowe apele, uroczystości, wieczornice, koncerty muzyczne,  rozwój współpracy międzyszkolnej (organizacja festiwali przedmiotowych), (organizacja festiwali przedmiotowych),  rozpowszechnianie życia szkoły poprzez Internet – strona internetowa szkoły, poczta elektroniczna, LibDub.

29 Podsumowanie  Przedstawiona przeze mnie koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły nie obejmuje całego zakresu jej działań ze względu na dokonujące się ciągłe zmiany w przepisach prawa oświatowego. Wysunięte propozycje sygnalizują najważniejsze kierunki rozwoju, jakie chciałabym wyznaczyć obejmując stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Obornikach. Warunki, jakie przekładają się na urzeczywistnienie wizji to niewątpliwie: dobre warunki lokalowe, młoda kadra pedagogiczna, bliskość zamieszkania pracowników, duży potencjał drzemiący w uczniach, dobre relacje między nauczycielami a dyrekcją. Mam nadzieję, że moje zamierzenia zostaną ocenione jako realne i korzystne dla placówki.


Pobierz ppt "Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Obornikach Justyna Bartol-Janasek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google