Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kraking i reforming -Kraking (proces krakingu, krakowanie) -Reforming (proces reformingu, reformowanie)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kraking i reforming -Kraking (proces krakingu, krakowanie) -Reforming (proces reformingu, reformowanie)"— Zapis prezentacji:

1 Kraking i reforming -Kraking (proces krakingu, krakowanie) -Reforming (proces reformingu, reformowanie)

2 Kraking  Kraking – proces polegający na podgrzewaniu do temp. 400-600 o C w warunkach podwyższonego ciśnienia frakcji destylacji ropy naftowej lub smoły węglowej o wysokich wrzenia  W warunkach wysokiej temp. i podwyższonego ciśnienia następuje zrywanie wiązań C – C oraz C – H w cząsteczkach węglowodorów  Produktami procesu są węglowodory o krótszych łańcuchach i niższych temp. wrzenia (benzyna, olej napędowy) oraz węglowodory gazowe  Proces krakowania stosowany jest w produkcji paliw syntetycznych i umożliwia otrzymanie większej ilości lżejszych frakcji z ropy naftowej.

3 Kraking termiczny  Kraking termiczny – przebiega w temp. 470 – 540 o C i pod ciśnieniem 4 – 6 MPa. Pod wpływem wysokiej temp. w cząsteczkach węglowodorów następuje homolityczne zerwanie wiązań C- C lub C – H co prowadzi do powstania rodników, które są bardzo aktywne chemicznie i łączą się w trwałe cząsteczki węglowodorów nasyconych i nienasyconych:  R 1 - CH 2 ** CH 2 – R  R 1 -*CH 2 + *CH 2 – CH 2 – R 2 alkan rodnik 1 + rodnik 2  R 1 – *CH 2 + *CH 2 – R 1  R 1 – CH 2 ** CH 2 – R 1 rodniki alkan  *CH 2 –CH 2 –R 2 +  *R 3 + CH 2 = CH 2 rodnik 2 rodnik 3 + alken  *R 3 + *R 3  R 3 ** R 3 (alkan)  Przykłady: C 16 H 34  C 8 H 18 + C 8 H 16 heksadekan heksan heksen  2C 7 H 16  C 4 H 10 + C 4 H 8 + C 3 H 8 + C 3 H 6 heptan butan buten propan propen

4 Kraking katalityczny i izomeryzacja  Kraking katalityczny – przeprowadza się w temp. 450 – 520 o C i ciśnieniu atmosferycznym oraz w obecności katalizatorów (AlCl 3, Cr 2 O 3 oraz glinokrzemianów), krakingowi poddaje się węglowodory ciekłe o wysokich temp. wrzenia.  W trakcie krakingu katalitycznego za zachodzi proces izomeryzacji – w procesie homolitycznego rozpadu węglowodorów powstają również węglowodory rozgałęzione i aromatyczne, ilość powstających węglowodorów nienasyconych jest mniejsza niż w przypadku krakingu termicznego, powstaje w znacznej ilości benzen i jego homologi

5 Hydrokraking i piroliza  Hydrokraking – kraking katalityczny w obecności pary wodnej jako źródła wodoru, krakingowi towarzyszy proces uwodorowania powstających węglowodorów nienasyconych i tym samym powstają większe ilości węglowodorów ciekłych.  Piroliza – prowadzona jest w temp. 650-700 o C i pod ciśnieniem atmosferycznym, węglowodory o długich łańcuchach ulegają rozerwaniu a powstają węglowodory nienasycone i węglowodory gazowe.

6 Reforming katalityczny  Reformingowi poddaje się frakcje benzyny i krakingu, proces przebiega w temp. ok. 500 o C i w obecności katalizatorów (Pt, Al 2 O 3, MoO), węglowodory ulegają:  izomeryzacji liniowej,  węglowodory słabo rozgałęzione w węglowodory bardziej rozgałęzione,  cyklizacji,  dehydrogenacji (odwodornieniu),  alkilowaniu,  degradacji  Produktami reformingu są produkty o niższych masach cząsteczkowych - benzyny o wysokiej jakości

7 Reforming katalityczny CH 3 H 3 C – C – CH – CH 3 CH 3 CH 3 CH 2 -(CH 2 ) 5 -CH 3 CH 2 - CH 3 Izomeryzacja AromatyzacjaCyklizacja

8 Benzyna i liczba oktanowa oraz antydetonator  Benzyna – mieszania ciekłych węglowodorów: cykloalkanów i węglowodorów nienasyconychtemp wrzenia od 35 do 215 o C, ciecz lotna o charakterystycznym zapachu, łatwopalna, nierozpuszczalna w wodzie, gęstość 0,700-0,795g/cm 3  Liczba oktanowa – miara odporności benzyny na spalanie detonacyjne (wybuchowe i nierównomierne), określa ona jakość paliwa (porównanie do wzorca: spalania mieszanki zawierającej 95% izooktanu–2,2,4-trimetylopentanu o LO=100 i 5% n-heptanu o LO=0)  Węglowodory alifatyczne charakteryzuje niska LO, natomiast alkany rozgałęzione, cykloalkany i areny mają wyższe LO  Antydetonator – środki przeciwstukowe zapobiegające przedwczesnemu zapłonowi mieszanki paliwa w cylindrze silnika, ( dawniej stosowany do produkcji etyliny tetraetyloołów), obecnie w benzynach bezołowiowych stosowany jest eter metylowo-2-propylowy (CH 3 – CH – CH 3 ) | O – CH 3


Pobierz ppt "Kraking i reforming -Kraking (proces krakingu, krakowanie) -Reforming (proces reformingu, reformowanie)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google