Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYPISY Przypisy mogą pochodzić od:  autora  redaktora naukowego  tłumacza  redaktora książki Autorstwo przypisów powinno być zawsze jednoznacznie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYPISY Przypisy mogą pochodzić od:  autora  redaktora naukowego  tłumacza  redaktora książki Autorstwo przypisów powinno być zawsze jednoznacznie."— Zapis prezentacji:

1 PRZYPISY Przypisy mogą pochodzić od:  autora  redaktora naukowego  tłumacza  redaktora książki Autorstwo przypisów powinno być zawsze jednoznacznie określone: - przyp. aut.- przyp. tłum.- przyp. red. pol.

2 ODNOŚNIKI  cyfry arabskie - w sposób ciągły w obrębie rozdziału książki lub pracy - w sposób ciągły w obrębie całej książki  umowne znaki graficzne (np. gwiazdki) - w książkach o małej liczbie przypisów - w książkach zawierających wiele liczb - w przypisach do tablic - aby graficznie zróżnicować przypisy  małe litery

3 UMIEJSCOWIENIE PRZYPISÓW  u dołu strony  na końcu tomu  na końcu książki (po tekście głównym i dodatkach) Przypisy powinny być sformułowane zwięźle oraz zapisane mniejszą czcionką.

4 RODZAJE PRZYPISÓW Ze względu na treść i pełnioną funkcję wyróżnia się cztery rodzaje przypisów:  rzeczowe  terminologiczne  bibliograficzne  informacyjne

5 Przypisy rzeczowe Służą do wyjaśniania, komentowania i uzupełniania fragmentów tekstu i ewentualnie innych elementów przygotowywanej książki....Podwójne kliknięcie na jego powierzchni spowoduje ponowne uruchomienie programu Microsoft Graph 1 1 Program ten można także uruchomić za pomocą polecenia Wstaw Obiekt. Wszyscy pamiętają słynną talię 52 terrorystów, którą Waszyngton przygotował dla żołnierzy walczących w Iraku. Karty spełniły zadanie, a pomysł amerykańskiego rządu zaczęły kopiować policje na całym świecie 2 2 Niedawno Komenda Stołeczna sporządziła plakaty 52 najaktywniejszych złodziei samochodów. Teraz powstaje talia groźnych gangsterów – przyp. tłum.

6 Przypisy terminologiczne Służą do objaśniania wyrazów i wyrażeń obcojęzycznych oraz różnorodnych terminów.  przypisy słownikowe 1 false – fałszywy, true – prawdziwy  objaśnienia 2 Archai (l.mn.), Arche (l.poj.) – w starożytnej filozofii greckiej – pierwszy czynnik, pierwotny element, podstawowa zasada. Wyraz Arche występuje w Ewangelii (pierwszy wyraz czwartej księgi) w zdaniu: „Na początku było słowo” (przyp. red. pol.). W książkach wyposażonych w słownik użytych terminów przypisów słownikowych się nie podaje.

7 Do przypisów terminologicznych należą także różnego rodzaju komentarze....Było przeto niemałym wstrząsem, gdy Bertrand Russell i inni odkryli około roku 1900 paradoksy wynikające z niepohamowanego stosowania języka teorii mnogości 1 1 Do osobliwości polskiego języka matematycznego należy fakt, że teoria zajmująca się zbiorami i ich własnościami nosi nazwę teorii mnogości. – Przyp. tłum.

8 Przypisy bibliograficzne Zapisujemy zgodnie z normą zapisywania bibliografii:  identyczna kolejność poszczególnych elementów ALE  imiona lub inicjały imion umieszcza się przed naziwskami 1 H. Weyl. Symetria. Warszawa, Wyd. Prószyński 1997, s. 67-80. 2 R. B. McClenon, Leonardo of Pisa and his Liber Quadratorum. American Mathematical Monthly 1991, vol. 26, s. 1-8.

9 Przypisy bibliograficzne z komentarzami 1 Inne stanowisko zajmuje D. G. King-Hele w artykule pt. Satellite orbits and their geophysical implications (Contemporary Physics, April 1961). 2 W tym miejscu odsyłamy czytelnika do interesującej książki: Prince Michael of Greece, Crown Jewels of Europe. New York 1983. Niekiedy w przypisach komentuje się pozycje literatury zamieszczone w bibliografii i do niej odsyła czytelników. 3 Ten model sieci nerwowej został opisany przez inżyniera S. B. Russella w roku 1913 w Journal of Animal Behaviour. Nowsze przykłady maszyn uczących się znajdzie czytelnik w pracach Ashby’ego (2), Waltera (38), Farleya i Clarka (8), Friedberga (10), Uttleya (37) i in.

10 Przypisy informacyjne Ułatwiają czytanie książki informując o załączonych dodatkach, słowniku użytych terminów, rozwiązaniach zadań, zbiorczych tablicach i wykresach oraz wyjaśniają zastosowane konwencje edytorskie. 1 Obliczenia te należy zachować, gdyż będą potrzebne do rozwiązania zadania 2.1.3. 2 Szczegółowy opis tej metody podano w rozdz. 6 – Przyp. red. 3 Zob. Dodatek 1. Wykaz skrótów spotykanych w katalogach (przyp. tłum.).

11 Przypisy do przekładów Zależnie od potrzeby, tłumaczenia opatruje się zarówno przypisami terminologicznymi jak i rzeczowymi. Najczęściej są to wyjaśnienia dotyczące źródłosłowu wprowadzonej przez tłumacza terminologii polskiej, zwłaszcza w książkach z nowych dziedzin wiedzy, uwagi mające na celu odniesienie wywodów autora do warunków krajowych, informowanie czytelnika o istnieniu innych, zbliżonych tematycznie publikacji w języku polskim, a także niezbędne, zdaniem tłumacza lub redaktora, zwięzłe komentarze merytoryczne. *Nieprzetłumaczalny żart językowy. Autorzy piszą „B.C.”, co w języku angielskim oznacza „before Christ”, a więc przed Chrystusem, tutaj zaś – „before computers”. Przyp. tłum. *Przystępny opis tych zagadnień znajdzie czytelnik m.in. w książce Dennisa Jonesa pt. Wszystko o Internecie (Warszawa, Bertelsmann 2002, rozdz. 7, s. 210-229) – przyp. tłum.

12  zasady tworzenia i budowy identyczne jak przy normalnych przypisach  nie wolno podważać poglądów anu wyników badań autora oryginału  stosujemy przypisy tylko w razie konieczności  wprowadzamy zmiany tylko po uzgodnieniu ich z właścicielem praw autorskich Tekst przypisu można często włączyć do tekstu głównego i wstawić na miejsce zamieszczonego odnośnika:  przypisy krótkie - przekład tytułu, źródłosłów polskiego terminu, nazwa instytucji, objaśnienie skrótów  przypisy informacyjne - Por. rys. 12; Zob. Dodatek 1

13 Przypisy bibliograficzne w przekładzie Źródła nieuwzględnione w wykazie:  przeoczenia autora  autor dorzucił przypis w ostatniej chwili  odmienny charakter dokumentu podanego w przypisie  przypis z komentarzem

14 BIBLIOGRAFIA Opis bibliograficzny może być przedstawiony w różny sposób:  wpleciony w tekst  zamieszczony w przypisach poszczególnych fragmentów  w podpisach pod ilustracjami  w przypisach do tablic lub w ich tytułach  na końcu książki w postaci odrębnego wykazu

15 Rodzaje bibliografii:  przedmiotu – pełne lub częściowe  wykazy wybranych pozycji  szczegółowe lub ogólne  podstawowe lub uzupełniające  prac cytowanych przez autora  pozycji tylko w języku obcym  uzupełniające przekład  adnotowane – bibliografia komentarzem

16 Bez względu na przyjętą koncepcję wykazu literatury, każdy z dokumentów piśmienniczych – na które powołuje się autor lub do których odsyła czytelników – wymaga sformalizowanego opisu bibliograficznego. WYDAWNICTWO ZWARTE Autor (nazwa ciała zbiorowego) Tytuł [Główni współpracownicy] Wydanie Miejsce [Wydawca] Rok [Objętość] [Seria] [Uwagi] ISBN Danielou J., Marrou H.: Historia Kluk. Wyd.2. Warszawa: PAX 1984. ISBN 83-211

17 CZASOPISMA I INNE WYDAWNICTWA CIĄGŁE Tytuł Ciało zbiorowe Wydanie Oznaczenie zeszytu (daty i/lub numery) Miejsce [Wydawca] Rok [Seria] [Uwagi] ISSN Nauka i Przyszłość. Polska Akademia Nauk, Centrum Upowszechniania Nauki. Grudzień 1990 nr 1. Warszawa 1990. ISSN 0867-2687.

18 FRAGMENT WYDAWNICTWA ZWARTEGO Autor, nazwa ciała zbiorowego Tytuł dokumentu macierzystego Wydanie Numeracja części [Główni współpracownicy] Miejsce [Wydawca] Rok Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego Heistein J.: Historia literatury włoskiej. Wyd.2. Wrocław 1987, s. 69-79

19 ARTYKUŁ W WYDAWNICTWIE ZWARTYM Autor artykułu Tytuł artykułu Formuła In Autor (ciało zbiorowe) dokumentu macierzystego Tytuł dokumentu macierzystego Wydanie [Wydawca] Rok Lokalizacja artykułu w obrębie dokumentu macierzystego Szosland, J.: Tkactwo. In: Terminarz technika.Włókiennictwo. Warszawa, 1969, s.20-26.

20 ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE LUB INNYM WYDAWNICTWIE CIĄGŁYM Autor Tytuł [Główni współpracownicy] Tytuł dokumentu macierzystego Wydanie [Wydawca] Rok Lokalizacja artykułu w obrębie dokumentu macierzystego Paska, J.: Czas budowy i koszty wytwarzania energii elektrycznej we francuskich elektrowniach jądrowych. Postępy Techniki Jądrowej, nr 3/4, 1988, s.321-323.


Pobierz ppt "PRZYPISY Przypisy mogą pochodzić od:  autora  redaktora naukowego  tłumacza  redaktora książki Autorstwo przypisów powinno być zawsze jednoznacznie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google