Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inteligentne specjalizacje w kształceniu zawodowym w ramach RPO WiM 2014-2020 Modernizacja szkolnictwa zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inteligentne specjalizacje w kształceniu zawodowym w ramach RPO WiM 2014-2020 Modernizacja szkolnictwa zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Inteligentne specjalizacje w kształceniu zawodowym w ramach RPO WiM 2014-2020 Modernizacja szkolnictwa zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Michał Opieczyński Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Potrzeba koncentracji na inteligentnych specjalizacjach 1 Inteligentne specjalizacje tło 2 Źródła informacji o inteligentnych specjalizacjach 4 Zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych – kryterium wyboru projektów 3 Spełnienie wymogu w konkursach dla rozwoju szkolnictwa zawodowego

3 Koncepcja Inteligentnych Specjalizacji Inteligentna specjalizacja polega na wybraniu dziedzin gospodarki i nauki najistotniejszych z punktu widzenia potencjału regionu oraz ukierunkowaniu na nie interwencji FS, mającej na celu rozwój województwa poprzez wzrost innowacyjności gospodarki na bazie absorpcji wyników wysoko zaawansowanych badań. Inteligentna specjalizacja nie ma na celu typowania zwycięskich sektorów lub technologii. Jej zadaniem jest stymulowanie ich wzajemnego wspomagania, tzw. przedsiębiorczego odkrywania.

4 Inteligentne specjalizacje – tło Strategia „Europa 2020” Art. 2 (3) Rozporządzenia KE 1303/2013 - koncentracja na celu tematycznym CT 1 i CT 3 (str. 144) oraz warunek ex – ante uruchamiania środków w RPO: – Gotowa jest krajowa lub regionalna strategia na rzecz inteligentnej specjalizacji, która, opiera się na analizie SWOT, aby skoncentrować zasoby na ograniczonym zestawie priorytetów badań i innowacji, przedstawia działania na rzecz pobudzenia prywatnych inwestycji w badania i rozwój, obejmuje mechanizm monitorowania.

5 Proces identyfikacji Inteligentnych Specjalizacji KE Rozp. 1303/2013 - Koncentracja środków - Warunkowość ex- ante KE Rozp. 1303/2013 - Koncentracja środków - Warunkowość ex- ante Strategia rozwoju społeczno- gospodarczego RPO WiM 2014-2020 SZOOP RPO WiM 2014 -2020 System przedsiębiorczego odkrywania

6 Inteligentne specjalizacje - charakterystyka Ekonomia wody Drewno i meblarstwo Żywność wysokiej jakości 4 tyś firm Udział w przychodach ze sprzedaży -6% Udział w ogóle zatrudnionych – 9% 5,7 tyś firm Udział w przychodach ze sprzedaży -12% Udział w ogóle zatrudnionych – 9% 5,4 tyś firm Udział w przychodach ze sprzedaży - 21% Udział w ogóle zatrudnionych – 11% Główne branże: branża jachtowa, sektor hodowli i przetwórstwa ryb oraz innych jadalnych organizmów wodnych, usługi zakwaterowania, wypoczynku i sporty wodne Główne branże: leśnictwo i pozyskiwanie drewna, produkcja mebli i wyrobów z drewna, technologia obróbki drewna Główne branże: rolnictwo, branża mleczarska, branża drobiarska, produkcja wyrobów piekarskich i mącznych, produkcja paszy i karmy dla zwierząt, produkcja maszyn wykorzystywanych do produkcji i przetwórstwa żywności

7 Kluczowe źródła informacji o IS Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko- mazurskiego do 2025 r. – www.strategia2025.warmia.mazury.plwww.strategia2025.warmia.mazury.pl RPO WiM 2014-2020 – www.rpo.14-20.warmia.mazury.plwww.rpo.14-20.warmia.mazury.pl – Opis zawartej w programie strategii dotyczącej wkładu w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz do osiągnięcia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej (str. 28) oraz warunki realizacji operacji w osi, – Załącznik nr 2 - Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko- mazurskiego. Regionalna Strategia Innowacyjności Warmii i Mazury – www.ris.warmia.mazury.pl www.ris.warmia.mazury.pl

8 Raporty dotyczące inteligentnych specjalizacji Raporty dotyczące IS są dostępne na www.ris.warmia.mazury.pl

9 Inteligentne specjalizacje - charakterystyka Ekonomia wody 4 tyś firm Udział w przychodach ze sprzedaży -6% Udział w ogóle zatrudnionych – 9% Główne branże: branża jachtowa, sektor hodowli i przetwórstwa ryb oraz innych jadalnych organizmów wodnych, usługi zakwaterowania, wypoczynku i sporty wodne

10 Inteligentne specjalizacje - charakterystyka Drewno i meblarstwo 5,7 tyś firm Udział w przychodach ze sprzedaży -12% Udział w ogóle zatrudnionych – 9% Główne branże: leśnictwo i pozyskiwanie drewna, produkcja mebli i wyrobów z drewna, technologia obróbki drewna

11 Inteligentne specjalizacje - charakterystyka Żywność wysokiej jakości 5,4 tyś firm Udział w przychodach ze sprzedaży - 21% Udział w ogóle zatrudnionych – 11% Główne branże: rolnictwo, branża mleczarska, branża drobiarska, produkcja wyrobów piekarskich i mącznych, produkcja paszy i karmy dla zwierząt, produkcja maszyn wykorzystywanych do produkcji i przetwórstwa żywności

12 Projekt zakłada wprowadzenie nowego zawodu służącego rozwojowi inteligentnych specjalizacji – 10 pkt. Brzmienie kryterium Dotyczy Poddziałania 2.4.1Pierwszy typ projektów - Programy współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z otoczeniem społeczno-gospodarczym – Model III: 1) Doposażenie bazy dydaktycznej przy jednoczesnym: - wprowadzeniu nowego zawodu na użytek potrzeb firm (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji) i/lub - zmodernizowaniu/dopasowaniu metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. Opis kryterium Preferencje dla zawodów służących rozwojowi inteligentnych specjalizacji – opis kryterium wyboru

13 Wybór branży z IS (potencjał szkoły, koncentracja firm) Porozumienie z branżą IS (warunek brzegowy ) Opracowanie diagnozy - ustalenie profili absolwentów i potrzeb w zakresie zawodów i kwalifikacji (warunek brzegowy) Decyzja o modernizacji istniejącego/uruchomienie nowego kierunku nauczania (kryterium premiujące) Opracowanie wniosku o dofinansowanie do Podziałania 2.4.1 Ścieżka spełnienia kryterium „wprowadzenie nowego zawodu służącego rozwojowi IS”.

14 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Tel. 52 19 700 dfs@warmia.mazury.pl


Pobierz ppt "Inteligentne specjalizacje w kształceniu zawodowym w ramach RPO WiM 2014-2020 Modernizacja szkolnictwa zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google