Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ś WIATOWY D ZIEŃ Z DROWIA 2015 B EZPIECZEŃSTWO Ż YWNOŚCI „ Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym ” Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ś WIATOWY D ZIEŃ Z DROWIA 2015 B EZPIECZEŃSTWO Ż YWNOŚCI „ Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym ” Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w."— Zapis prezentacji:

1 Ś WIATOWY D ZIEŃ Z DROWIA 2015 B EZPIECZEŃSTWO Ż YWNOŚCI „ Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym ” Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze Opracowała: Agnieszka Wiśniewska starszy asystent Sekcji Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

2 Komisja Europejska Stały komitet do spraw łańcucha żywnościowego i zdrowia zwierząt – sekcje: ogólne prawo żywnościowe, bezpieczeństwo toksykologiczne żywności, bezpieczeństwo biologiczne żywności, kontrola i warunki importu, produkty fitofarmaceutyczne, pestycydy - pozostałości, żywność i pasze genetycznie zmodyfikowane oraz ryzyko dla środowiska, Komitet ds. środowiskowych i przemysłowych zanieczyszczeń żywności, Komitet ekspertów ds. zanieczyszczeń rolniczych. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze

3 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności European Food Safety Authority Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze

4 Główny Inspektorat Sanitarny Departament bezpieczeństwa żywności i żywienia Departament żywności prozdrowotnej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze

6 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 136, poz. 914) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze

7 Art. 3 ust. 3 pkt 5. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI – ogół warunków, które muszą być spełniane, dotyczących w szczególności: a) stosowanych substancji dodatkowych i aromatów, b) poziomów substancji zanieczyszczających, c) pozostałości pestycydów, d) warunków napromieniania żywności, e) cech organoleptycznych, i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością – w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka; Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze

8 ŚRODEK SPOŻYWCZY SZKODLIWY DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA CZŁOWIEKA ŚRODEK SPOŻYWCZY SZKODLIWY DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA CZŁOWIEKA – środek spożywczy, którego spożycie w warunkach normalnych i zgodnie z przeznaczeniem może spowodować negatywne skutki dla zdrowia lub życia człowieka, w szczególności, jeżeli: a) nie spełnia wymagań zdrowotnych określonych w dziale II, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze

9 ŚRODEK SPOŻYWCZY SZKODLIWY DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA CZŁOWIEKA b) zawiera: - substancje zanieczyszczające lub zanieczyszczenia mikrobiologiczne w ilościach przekraczających dopuszczalne poziomy określone w rozporządzeniach Unii Europejskiej oraz inne zanieczyszczenia, - pozostałości skażeń promieniotwórczych w ilościach przekraczających poziomy określone w rozporządzeniach Unii Europejskiej, - weterynaryjne produkty lecznicze w ilościach przekraczających dopuszczalne poziomy lub zabronione określone w rozporządzeniach Unii Europejskiej, - inne substancje szkodliwe dla zdrowia lub życia człowieka określone w przepisach Unii Europejskiej; Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze

10 Ewidencja PSSE w Zielonej Górze (dane za rok 2014 r.) 3564 obiekty produkcji i obrotu żywnością; sklepy – 978 obiektów ; zakłady żywienia zbiorowego otwarte – 565 obiektów; kioski spożywcze – 126 obiektów; zakłady żywienia zbiorowego zamknięte – 166 obiektów. 22 obiekty produkcji i obrotu materiałów i wyrobów kontaktujących się z żywnością. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze

11 skontrolowano 690 obiekty; przeprowadzono 1257 kontroli stanu sanitarnego; w celu wyegzekwowania zgodności z przepisami prawa żywnościowego w nadzorowanych obiektach, wydano 55 decyzji administracyjnych nakazujących wykonanie określonych obowiązków; nałożono 141 mandatów karnych na łączną kwotę 42 850 zł, na osoby, które naruszyły przepisy prawa żywnościowego; sporządzono 17 wniosków o nałożenie kary pieniężnej do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze

12 324 próbki W roku 2014, realizując roczny plan pobierania próbek do badań laboratoryjnych pobrano w obiektach żywnościowo-żywieniowych 324 próbki, w tym 317 próbek produktów spożywczych i 7 próbek produktów z grupy materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością. 181 próbek  w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych przebadano 181 próbek; 127 próbek;  w kierunku zanieczyszczeń chemicznych przebadano 127 próbek; Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze

13 metale szkodliwe dla zdrowia zawartość substancji dodatkowych zanieczyszczenia mykotoksynami zawartość pestycydów wykrywanie napromieniania w żywności zanieczyszczenia WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne); zawartość akryloamidu GMO (organizmy modyfikowane genetycznie) zawartość metanolu, cyjanowodoru, karbaminianu etylu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze

14 Ocena prawidłowości znakowania: środków spożywczych wzbogacanych, suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego wprowadzanie konsumenta w błąd, co do składu środka spożywczego niewłaściwe oznakowanie terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości. ze względu na zastosowanie w oświadczeń żywieniowych niezgodnie z prawem braku stwierdzenia, że suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety; braku podania zasadniczych funkcji technologicznych substancji dodatkowych podanych w składzie suplementu. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze

15 Liczba próbek importowanych środków spożywczych pobranych do badań laboratoryjnych w latach 2012÷2014 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze

16 Rozporządzenie (WE) NR 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, Rozporządzenie Komisji (UE) NR 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt; Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze

17 Powiadomienie alarmowe – ma na celu podjęcie natychmiastowych działań i dotyczy produktów, które zostały wprowadzone na rynek i mogą spowodować wystąpienie poważnych konsekwencji zdrowotnych, śmierć, bądź przejściowe niepożądane skutki zdrowotne Powiadomienie informacyjne – ma na celu poinformowanie o tym, iż istnieje żywność lub pasza, dla których zidentyfikowano ryzyko, ale nie ma konieczności podejmowania natychmiastowego działania w innych krajach członkowskich lub gdy produkt nie znalazł się na terytorium krajów UE. Powiadomienie typu NEWS – ma charakter przekazania informacji/wiadomości Powiadomienie o odrzuceniu na granicy - informacja o odrzuceniu żywności na posterunku granicznym Unii Europejskiej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze

18 Powiadomienia systemu RASFF, które PPIS w Zielonej Górze otrzymał w latach 2012÷2014 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze

19 Ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności http://gis.gov.pl/ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze

20

21 POSIADA WIEDZĘCZYTA ETYKIETYZADAJE PYTANIAPRZECHOWUJE ŻYWNOŚĆ W SPOSÓB BEZPIECZNYPRODUKUJE ŻYWNOŚĆ W SPOSÓB BEZPIECZNYUCZY OSOBY Z NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ŻYWNOŚCIĄJEST KONSEKWENTNY W STOSOWANIU PROZDROWOTNYCH ZASAD ŻYWIENIA ŚWIADOMY KONSUMENT Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze

22

23

24


Pobierz ppt "Ś WIATOWY D ZIEŃ Z DROWIA 2015 B EZPIECZEŃSTWO Ż YWNOŚCI „ Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym ” Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google