Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

25.01.2013. I. Akta prawne 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. O kierujących pojazdami. 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "25.01.2013. I. Akta prawne 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. O kierujących pojazdami. 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 25.01.2013

2 I. Akta prawne 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. O kierujących pojazdami. 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

3 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. W sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów. 7. Ustawa z dnia 4 stycznia 2013r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami ( nowelizacja ).

4 II. Uprawnienia do kierowania (art. 6) 1. Kategoria AM: a) motorowerem, b) czterokołowcem lekkim – masa własna do 350kg 2. Kategoria A1: a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125cm 3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1kW/kg, b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

5 3. Kategoria A2: a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW, pojemności skokowej co najmniej 400 cm 3 i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla, b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. 4. Kategoria A: a) motocyklem (silnik o pojemności skokowej co najmniej 600 cm 3 i mocy co najmniej 40 kW), b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

6 5. Kategoria B1: a) czterokołowcem przekraczającym masę własną 350 kg oraz osiągającym prędkość co najmniej 60 km/h, b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. 6. Kategoria B: a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, oraz z przyczepy lekkiej, c) zespołem pojazdów złożonych z pojazdu, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg – pojazdem tym może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy ( kod 96 ) d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

7 7. Kategoria C1: a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t i nieprzekraczającej 7,5t, z wyjątkiem autobusu, b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t i nieprzekraczającej 7,5t, oraz z przyczepy lekkiej, c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. 8. Kategoria C: a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu, b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t, oraz z przyczepy lekkiej, c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

8 9. Kategoria D1: a) autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8m, b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8m, oraz z przyczepy lekkiej, c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. 10. Kategoria D a) autobusem, b) zespołem pojazdów złożonym z autobusu, oraz z przyczepy lekkiej, c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. 11. Ma terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy: a) Kategorii B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej. b) Kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą ( przyczepami ) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą ( przyczepami )

9 III. Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami 1. 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM; 2. 16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1, T (zgoda rodziców); 3. 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1, C1+E; 4. 20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od dwóch lat posiada prawo jazdy kategorii A2; 5. 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A; 6. 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1, D1+E (Siły Zbrojne RP i kwalifikacja wstępna); 7. 24 lata – dla pojazdów określonych dla pojazdów kategorii: a) A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2, b) D i D+E.

10 IV. Okres próbny (art. 91) Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa dwa lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument. Zapis wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

11 V. Profil P.K.K. ( Profil Kandydata na Kierowcę) 1. Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami przed przystąpieniem do szkolenia składa właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy następujące dokumenty:  wniosek o wydanie prawa jazdy oraz oświadczenie o spełnianiu wymagań,  orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne, o ile jest wymagane,  kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.,  zgodę rodziców, o ile osoba nie ukończyła 18 lat ( dotyczy kategorii AM, A1, B1 lub T ),  kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada.

12 2. Na podstawie w/w dokumentów Wydział Komunikacji w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych generuje profil kandydata na kierowcę. 3. Wydział Komunikacji udostępnia ośrodkowi szkolenia kierowców oraz ośrodkowi egzaminowania profil kandydata na kierowcę, po podaniu przez te podmioty numeru identyfikującego profil kandydata na kierowcę. 4. Kandydat na kierowcę zgłasza się do OSK, który pobiera profil ze Starostwa i kandydat jest szkolony. 5. Po zakończonym szkolenia OSK uzupełnia P.K.K. ( przesyłając do Starostwa wynik egzaminu wewnętrznego).

13 VI. Szkolenie 1. Podstawowe. 2. Uzupełniające – przeprowadzane na wniosek osoby, która ukończyła szkolenie podstawowe.

14 VII. Egzamin Państwowy 1. Sprawy administracyjne:  Numer identyfikujący P.K.K,  Dowód uiszczenia opłaty za egzamin,  Wniosek osoby niepełnosprawnej o udział w egzaminie egzaminatora który nadzoruje ten egzamin  Wniosek osoby zdającej egzamin o udział w egzaminie jako obserwatora instruktora, który szkolił tę osobę 2. Dokumenty potwierdzające tożsamość osoby egzaminowanej:  Dowód osobisty,  Karta pobytu,  Paszport,  Okaże prawo jazdy. Rawo jazdy kategorii A, jeżeli posiadają odpowiednio prawo jazdy kategorii A1 lub A2 lub potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie tych kategorii lub prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 lub D, jeżeli posiadają wydane prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 lub D z ograniczeniami do prowadzenia pojazdów wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów. 3. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania może przystąpić do egzaminu państwowego nie wcześniej niż miesiąc przed osiągnięciem minimalnego wieku ( wymagana zgoda rodziców do 18 lat ).

15 4. Zakres egzaminu:  Egzamin teoretyczny,  Egzamin praktyczny,  Egzamin teoretyczny i praktyczny, 5. Egzamin teoretyczny:  32 pytania – 20 pytań z wiedzy podstawowej, 12 pytań z wiedzy specjalistycznej,  1 prawidłowa odpowiedź,  Przypisana liczba punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi ( od 1 do 3 ),  Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 74 ( należy uzyskać co najmniej 68 pkt aby uzyskać wynik pozytywny),  Czas trwania egzaminu wynosi 25 minut,  Osoba egzaminowana może przystąpić do części teoretycznej w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy.

16 6. Warunkiem przystąpienia do praktycznej części egzaminu państwowego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Pozytywny wynik jest ważny przez okres 6 miesięcy od dnia uzyskania. 7. Część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed wykonaniem wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań jedynie w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. 8. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi jest prowadzona pojazdem pozostającym w dyspozycji WORD (oprócz kategorii B1). 9. Przebieg praktycznej części egzaminu jest rejestrowany i przechowywany przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

17 8. Egzamin praktyczny – plac manewrowy: Zadania od 1-10 tabela nr 2 Rozporządzenia M.T.B. i G.M. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Istotne zmiany:  Zadanie 1: - włączenie świateł mijania, - brak umiejętności sprzęgnięcia pojazdu z przyczepą nie pozwala na realizację pozostałych zadań egzaminacyjnych (kat. T, B+E, C+E);  Zadanie 2: - przejechanie kołem przez linię wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk, - najechanie lub potrącenie pachołka lub tyczki, - dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania od 2-10 tabeli nr 2. UWAGA ! W/w błędy skutkują zakończeniem egzaminu.

18 9. Egzamin praktyczny – ruch drogowy: Części praktyczne egzaminu państwowego w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku gdy osoba egzaminowana kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego ( §12 ustęp 2) Zadania egzaminacyjne ( tabela nr 7 ) 1) Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego. 2) Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadających odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości. 3) Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadających odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości. 4) Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie pasów ruchu. 5) Przejazd przez skrzyżowanie równorzędne. 6) Przejazd przez skrzyżowanie oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu. 7) Przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. 8) Przejazd przez skrzyżowanie, w których ruch odbywa się wokół wyspy. 9) Przejazd przez skrzyżowanie dwupoziomowe. 10) Przejazd przez przejście dla pieszych.

19 11) Parkowanie (prostopadłe, skośne, równoległe pomiędzy dwoma pojazdami) – wyłącznie kat. B1, B. 12) Zawracanie na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej - wyłącznie kat. B1, B. 13) Przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe. 14) Przejazd przez tunel. 15) Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego. 16) Wykonanie manewru wyprzedzania. 17) Wykonanie manewru omijania. 18) Wykonanie manewru wymijania (kat. A1, A2, A – prędkość co najmniej 50 km/h). 19) Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu. 20) Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo. 21) Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu. 22) Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (nie dotyczy kat. AM, T). 23) Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych (obowiązkowo w zakresie kat. AM, A1, A2, A). 24) Rozprzęganie pojazdu przyczepą – realizowane po powrocie na plac manewrowy WORD.

20 Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu (tabela nr 1) 1) Spowodowanie kolizji drogowej. 2) Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia przejazdu. 3) Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim. 4) Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu. 5) Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd. 6) Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia. 7) Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania. 8) Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym i kontroli ruchu drogowego.

21 9) Niezastosowanie się do znaków: „stop”, „zakaz wjazdu”, „zakaz skręcania w lewo”, „zakaz skręcania w prawo”, „nakaz jazdy…”, wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu, „linia podwójna ciągła”. 10) Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: na skrzyżowaniu, pojazdom szynowym, rowerzystom, podczas zmiany pasa ruchu, w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze, podczas włączania się do ruchu, podczas cofania. 11) Naruszenie zakazu zawracania. 12) Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20km/h. 13) Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania. 14) Naruszenie zakazu wyprzedzania: na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi, przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach, na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przednimi, na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi. 15) Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”. 16) Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

22 VIII. Obszar egzaminowania

23 IX. Zakończenie egzaminu 1. Ogłoszenie wyniku. 2. Wręczenie arkusza przebiegu egzaminu. 3. Ewentualną skargę należy zgłosić w ciągu 14 dni od daty egzaminu. 4. Przesyłka informacji o pozytywnym lub negatywnym wyniku egzaminu państwowego właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie w ciągu 3 dni od daty egzaminu. 5. Przesyłka dokumentów do wskazanego ośrodka egzaminowania.

24 Dziękujemy za uwagę. Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: zca.dyrektor@word.torun.pl


Pobierz ppt "25.01.2013. I. Akta prawne 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. O kierujących pojazdami. 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google