Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dokumentacja Sędziowska Opracował: Dominik Pasek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dokumentacja Sędziowska Opracował: Dominik Pasek."— Zapis prezentacji:

1 Dokumentacja Sędziowska Opracował: Dominik Pasek

2 Podstawowe dokumenty Weryfikacja boiska. Zezwolenie na prowadzenie imprez masowych. Imienna lista porządkowych na zawodach. Dokumenty uprawniające zawodnika do gry. Sprawozdanie z zawodów. Załącznik do sprawozdania. Delegacja sędziowska.

3 Weryfikacja boiska Oryginał weryfikacji boiska powinien być umieszczony na widocznym miejscu w szatni sędziowskiej lub być okazany na każde żądanie sędziego, obserwatora lub delegata. Mecze nie mogą pod żadnym pozorem odbywać się na boiskach nie posiadających aktualnej weryfikacji oraz zamkniętych na mocy decyzji władz piłkarskich, państwowych bądź samorządowych. Weryfikację boisk dla klubów IV ligi i klas okręgowych przeprowadza Komisja Weryfikacyjna wyznaczona przez Wydział Gier prowadzący rozgrywki. Weryfikację boisk dla klas A i klas niższych rozgrywkowych przeprowadza sędzia główny zawodów wyznaczony do prowadzenia pierwszego spotkania przed rozpoczęciem meczu. Protokół weryfikacji boiska sporządza klub, sędzia główny zawodów weryfikuje, podpisuje i dostarcza do Wydziału Gier właściwego ZPN, celem wniesienia uwag i jego zatwierdzenia.

4 Zezwolenie na prowadzenie imprez masowych Organizator zawodów na obiekcie posiadającym 1000 miejsc i więcej ma obowiązek przedstawić sędziemu zezwolenie na prowadzenie imprez masowych.

5 Imienna lista porządkowych na zawodach Kierownik drużyny gospodarzy ma obowiązek przedstawić przed zawodami (najpóźniej 30 minut) imienną listę porządkowych sędziemu wraz z podaniem nazwiska osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie zawodów: –dla IV ligi - minimum 15 osób porządkowych, –dla klasy „O” - minimum 10 osób porządkowych, –dla klas niższych - 8 osób porządkowych. Osoby porządkowe muszą być oznakowane.

6 Dokumenty uprawniające zawodnika do gry (1) Kierownicy obu drużyn zobowiązani są do dostarczenia w raz ze sprawozdaniem z zawodów dokumentów uprawniających do gry. Zawodnicy muszą posiadać karty elektroniczne „ekstranet”, złożone wnioski na wyrobienie karty elektronicznej „ekstranet” lub karty potwierdzenia do klubów z aktualnym zdjęciem. Listy zgłoszeń zawodników uprawnionych do gry dla danej klasy rozgrywkowej na sezon rozgrywkowy sygnowane odpowiednimi pieczęciami ZPN. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie ważne 6 miesięcy od daty badania. W wyjątkowych przypadkach w razie braku karty potwierdzenia do klubu za dowód stwierdzający tożsamość zawodnika uważa się: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub legitymacje szkolne.

7 Dokumenty uprawniające zawodnika do gry (2) Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawić na żądanie sędziego ważny dokument tożsamości z aktualną fotografią. Brak dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości zawodnika lub brak aktualnego badania lekarskiego czyni zawodnika nieuprawnionym do gry i powoduje niedopuszczenie go do zawodów. Okazanie dokumentu o którym wyżej była mowa w przerwie, bądź po meczu zobowiązuje sędziego do opisania spornej sytuacji w sprawozdaniu z zawodów, a decyzję co do ewentualnej weryfikacji spotkania wiążące się również z brakiem jednoznacznej możliwości stwierdzenia tożsamości podejmuje Wydział Gier organu prowadzącego daną klasę rozgrywkową.

8 Sprawozdanie z zawodów Sprawozdanie z zawodów (1) Sprawozdanie z zawodów musi być dostarczone sędziemu przez kierowników lub kapitanów obu drużyn najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem zawodów starannie i zgodnie z przepisami wypełnionego składu drużyny: –wypełnionego czytelnie drukowanymi literami sprawozdania z wpisanymi zawodnikami do gry i czytelnymi podpisami kapitanów i kierowników drużyn w obecności sędziego zawodów (nie ma obowiązku składania podpisów przez zawodników), –bramkarze oznaczeni literami BR a kapitan KPT i podkreślony. Zawodnicy rozpoczynający grę winni być wpisani do sprawozdania na pierwszych miejscach. Pozostali wpisani zawodnicy są zawodnikami rezerwowymi. Do sprawozdania można wpisać tylko 7 zawodników rezerwowych a wpisanie zawodników rezerwowych do sprawozdania musi nastąpić przed rozpoczęciem zawodów. Zawodnik nie wpisany do sprawozdania jest zawodnikiem nieuprawnionym do udziału w grze w danych zawodach. Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowi drużyny przysługuje prawo do zmiany składu drużyny o ile zawiadomi o tym sędziego. Wykreśla on imię i nazwisko już wpisanego zawodnika i odnotowuje imię i nazwisko zgłoszonego.

9 Sprawozdanie z zawodówSprawozdanie z zawodów (2) Po tym jak sprawozdanie zostało wypełnione, poprawione zgodnie z w/w punktami, podpisane przez obie drużyny i zwrócone do sędziego i jeżeli zawody nie zostały jeszcze rozpoczęte, mają zastosowanie następujące instrukcje: –jeżeli jakikolwiek z pierwszych 11 zawodników nie jest zdolny do rozpoczęcia zawodów z jakiejkolwiek przyczyny, to może być zastąpiony przez jednego z zawodników rezerwowych. Takie zastąpienie pomniejszy ilość zawodników rezerwowych. Podczas zawodów nadal można wymienić 4 zawodników, –jeżeli jakikolwiek z 7 zawodników rezerwowych nie może wyjść na boisko z jakiejkolwiek przyczyny, to nie może być zastąpiony, co oznacza, że ilość zawodników rezerwowych zostanie pomniejszona, –jeżeli bramkarz wpisany do sprawozdania nie może wziąć udziału w zawodach z jakiejkolwiek przyczyny, to następny bramkarz nie wpisany uprzednio do sprawozdania może go zastąpić musi on być wpisany do sprawozdania z zawodów.

10 Sprawozdanie z zawodówSprawozdanie z zawodów (3) Najmniejsza liczba zawodników biorąca udział w grze w jednej drużynie może wynosić 7-dmiu. Drużyna rozpoczynająca zawody w niekompletnym składzie – licząca mniej niż jedenastu zawodników może w ciągu całego okresu trwania zawodów uzupełnić swój podstawowy skład zawodnikami wpisanymi do sprawozdania. O uzupełnieniu podstawowego składu drużyny sędzia musi zostać powiadomiony przez jej kapitana bądź kierownika drużyny. Zawodnicy, którzy przybędą na stadion po rozpoczęciu gry, nie mogą być dopisani do protokołu z zawodów. Po każdych zawodach sędzia zobowiązany jest do wypełnienia czytelnie sprawozdania oraz załącznika do sprawozdania ściśle do wymogów Kolegium Sędziów: –imiona i nazwiska sędziów, –rodzaj zawodów, –datę i godzinę i miejsce rozegrania zawodów, –nazwy drużyn uczestniczących w zawodach, –wynik końcowy zawodów- cyframi i słownie – oraz wynik do przerwy, –nazwę drużyny, która została zwycięzcą lub określenie „remis”,

11 Sprawozdanie z zawodówSprawozdanie z zawodów (4) –stan atmosferyczny, stan pola gry, porządek przed podczas i po zawodach, –dokonane wymiany zawodników, wpisując nazwiska i imiona oraz numery zawodników, nazwę drużyny i minutę, w której dokonano każdej wymiany, –Kary indywidualne – napomnienia i wykluczenia z gry – nałożone na zawodników i zawodników rezerwowych, podając minutę nałożenia kary, numer, imię i nazwisko ukaranego zawodnika oraz szczegółowy opis przebiegu zdarzenia lub zdarzeń, które stanowiły podstawę do podjęcie przez sędziego decyzji o udzieleniu zawodnikowi kary indywidualnej, –Stwierdzenie faktu sprawdzenia kart zdrowia i przydatności ubioru zawodników do gry, –Ocenę zachowania się publiczności i osób towarzyszących drużynom, –Czas przedłużania każdej połowy zawodów z powodu nienormalnych przerw w grze. Sprawozdanie powinno być wypełnione w sposób czytelny, rzeczowy i zwięzły.

12 Sprawozdanie z zawodówSprawozdanie z zawodów (5) Opis powinien dotyczyć przypadków, które miały negatywny wpływ na zachowanie dyscypliny i porządku oraz nieszczęśliwych wypadków, kontuzji. Nakłada się również na sędziego obowiązek załączenia do sprawozdania kartek zmian zawodników i adnotacji o kontuzjach. Odnotowanie w protokole zawodów wszelkich niedociągnięć i uchybień regulaminowych w zakresie organizacji zawodów oraz utrzymania porządku i bezpieczeństwa. Skompletowane sprawozdanie wraz z załącznikami winno być wysłane do biura właściwego ZPN listem poleconym priorytetowym w terminie 48 godzin od dnia zawodów pod rygorem nałożenia kar dyscyplinarnych.

13 Załącznik do sprawozdaniaZałącznik do sprawozdania (1) Kierownicy obu drużyn zobowiązani są do dostarczenia w raz ze sprawozdaniem z zawodów załącznika do sprawozdania z wykazem uprawnionych osób do przebywania na ławce rezerwowych na życzenie sędziego zawodów – dowody tożsamości: –kierownika drużyny; –lekarza i masażysty; –trenera i asystenta, –inna osoba wpisana do załącznika. W załączniku umożliwiamy kierownikom (kapitanom) drużyn wnoszenia na odwrocie załącznika protestów i zastrzeżeń dotyczących tylko spraw określonych przepisami gry i Regulaminu Rozgrywek: –Przed rozpoczęciem zawodów: Spóźnionego podania do wiadomości terminu i miejsca rozgrywania zawodów, Opóźnionego przybycia na miejsce rozgrywania zawodów drużyny przeciwnika, Prawidłowość wypełnienia i czasu dostarczenia sprawozdania z zawodów,

14 Załącznik do sprawozdaniaZałącznik do sprawozdania (2) –Najpóźniej do zakończenia zawodów: Niewłaściwego stanu, oznaczenia i wyposażenia pola gry, Tożsamości zawodnika. Informowanie kierowników (kapitanów) drużyn o ewentualnych uwagach i zastrzeżeniach wobec drużyn poprzez odnotowanie ich na odwrocie załącznika i żądanie złożenia podpisu. Załącznik do sprawozdania powinien być wypełniony w 3 egzemplarzach przez kalkę, w którym wyszczególnione winny być udzielone kary indywidualne (żółte i czerwone kartki). Jeżeli kary zostały udzielone w wypadku tzw. ”faulu taktycznego” lub „akcji ratunkowej” (czerwona kartka) to taka uwaga powinna być zamieszczona w załączniku. Za inne przewinienia wpisuje się tylko rodzaj udzielonej kary.

15 Załącznik do sprawozdaniaZałącznik do sprawozdania (3) Niezależnie od w/w. ustaleń sędzia zobowiązany jest także do umieszczenia na odwrotnej stronie załącznika opisu zajść mających istotne znaczenie w dalszym postępowaniu odnośnie odbytego meczu, np. próbę wprowadzenia do gry zawodnika nieuprawnionego, rzucanie petard i świec, wtargnięcie publiczności na płytę boiska, zakłócenia ładu i porządku przed, w czasie i po meczu. Wszystko to musi być przedstawione kierownikom i w ich obecności wpisane do załącznika, który zobowiązani są podpisać. Jeden egzemplarz załącznika otrzymuje gospodarz zawodów, drugi egzemplarz – goście, a trzeci jest załączany do sprawozdania. W przypadku nie udzielenia kar indywidualnych, sędzia wpisuje w załączniku uwagę „Kar nie było”, co również podpisują kierownicy drużyn. Załącznik wypełnia się w obecności obserwatora – delegata. Wszystkie powyższe zajścia i kary muszą być także opisane w sprawozdaniu sędziowskim.

16 Delegacja sędziowska €


Pobierz ppt "Dokumentacja Sędziowska Opracował: Dominik Pasek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google