Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opieka pielęgniarska i położnicza w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu Przepisy a stan faktyczny 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opieka pielęgniarska i położnicza w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu Przepisy a stan faktyczny 1."— Zapis prezentacji:

1 Opieka pielęgniarska i położnicza w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu Przepisy a stan faktyczny 1

2 Pion pielęgniarsko – położniczy w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu. Dyrektor Naczelny Naczelna Pielęgniarka Dział pielęgniarstwa i położnictwa z-ca naczelnej pielęgniarki, pielęgniarki oddziałowe, pielęgniarki odcinkowe. 2

3 Realizacja zadań pionu pielęgniarsko - położniczego Zadania pionu pielęgniarsko – położniczego Szpitala realizowane są obecnie w dwóch obiektach: Obiekt przy ul. Szpitalnej 1 (część zachowawcza) Obiekt przy ul. Zegadłowicza 3 (część zabiegowa) Statutowa liczba łóżek - 698 Liczba zatrudnionych pielęgniarek – 340 (333,75 et.) Liczba zatrudnionych położnych – 72 (71,25 et.) (Stan na dzień 24.05.2012) 3

4 Realizacja praw pacjenta zgodnie z Ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa Personel pielęgniarski i położniczy zna prawa pacjenta przestrzega praw pacjenta informuje pacjenta o jego prawach 4

5 Zatrudnienie Wszystkie pielęgniarki i położne są zatrudnione w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu w ramach umowy o pracę. Szpital zatrudnia pielęgniarki i położne posiadające kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska. 5

6 Liczba zatrudnionych pielęgniarek od momentu połączenia Szpitala Miejskiego nr 1 ul. Zegadłowicza 3 z Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej „Zagórze” ul. Szpitalna 1 w Sosnowcu z uwzględnieniem studiów magisterskich, licencjackich oraz specjalizacji 6

7 Liczba zatrudnionych położnych od momentu połączenia Szpitala Miejskiego nr 1 ul. Zegadłowicza 3 z Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej „Zagórze” ul. Szpitalna 1 w Sosnowcu z uwzględnieniem studiów magisterskich, licencjackich oraz specjalizacji 7

8 Średni wiek pielęgniarek i położnych oraz staż pracy 8

9 Czas pracy W szpitalu w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych stosuje się równoważny czas pracy (czas pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień). Rozkład czasu pracy jest stosowany na podstawie harmonogramów pracy ustalonych dla przyjętego okresu rozliczeniowego, określających dla każdego pracownika dni i godziny pracy oraz dni wolne od pracy. Pielęgniarki i położne na oddziałach pracują w systemie zmianowym 12 godzinnym. Okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące. W Szpitalu obowiązuje plan urlopów wypoczynkowych. Czas pracy jest zgodny z zapisami Kodeksu Pracy oraz ustawy o działalności leczniczej. 9

10 Normy zatrudnienia N ormy zatrudnienia zostały wyliczone na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21.12.1999r. Zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 o zawodach pielęgniarki i położnej Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych związków zawodowych, określi, w drodze rozporządzenia, nowy sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek mając na celu zapewnienie właściwej jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych. Rozporządzenie ma wejść w życie w najbliższym czasie. W związku z trwającym procesem restrukturyzacji szpitala, zmianami w obrębie poszczególnych jednostek organizacyjnych polegających m.in. na łączeniu oddziałów, zmianie lokalizacji, zmianie powierzchni użytkowej, tworzeniu nowych oddziałów, normy zostaną przeliczone ponownie dla każdego oddziału, zgodnie z nowym rozporządzeniem, po zakończeniu wyżej wymienionego procesu. 10

11 Wyliczone normy zatrudnienia 11

12 Pozostały personel pielęgniarski i położniczy W strukturze szpitala funkcjonuje blok operacyjny składający się z 4 sal. Praca bloku jest zabezpieczona przez personel pielęgniarski w składzie: pielęgniarki anestezjologiczne – 20 etatów pielęgniarki instrumentariuszki – 20 etatów. Do każdego zabiegu asystują dwie instrumentariuszki (instrumentująca i pomagająca) oraz pielęgniarka anestezjologiczna. Dodatkowo, w obszarze Sosnowieckiego Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem zlokalizowana jest sala cięć cesarskich, którą zabezpieczają położne, posiadające kwalifikacje z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego. W Miejskim Centrum Diagnostyki Obrazowej obecnie pracuje 5 pielęgniarek. W poradniach i pracowniach przyszpitalnych zatrudnionych jest 17 pielęgniarek i położnych. Szpital zatrudnia 2 pielęgniarki epidemiologiczne oraz 2 położne epidemiologiczne (zgodnie z obowiązującymi przepisami 1 pielęgniarka/położna epidemiologiczna na 200 łóżek). 12

13 Sprawozdawczość Szpital sprawozdaje bieżące informacje związane z zatrudnieniem personelu pielęgniarskiego i położniczego do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Państwowej Inspekcji Pracy. 13

14 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – udział w kursach, szkoleniach, konferencjach Pielęgniarki i położne szpitala podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe na kursach i szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych. Każdy oddział realizuje przyjęty na dany rok plan szkoleń wewnątrzoddziałowych, oraz oświatowo – zdrowotnych, z których przekazuje pielęgniarce naczelnej sprawozdanie. 0d 2009 roku na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu odbywają się cyklicznie kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego oraz anestezjologii i intensywnej opieki – czas trwania każdego z kursów - 3 miesiące. Grupy uczestników liczą 25 - 30 osób. Kursy organizowane są przy współpracy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Uczestniczą w nich pielęgniarki i położne naszego szpitala oraz innych placówek ochrony zdrowia. 14

15 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – udział w kursach, szkoleniach konferencjach c.d. kursy kwalifikacyjne m.in. z zakresu: -pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka -organizacja i zarządzanie -opieka długoterminowa -pielęgniarstwo rodzinne -pielęgniarstwo operacyjne kursy specjalistyczne m.in. z zakresu: -interpretacja i zapis EKG -resuscytacja krążeniowo – oddechowa -prowadzenie porodu w wodzie -przetaczanie krwi i środków krwiopochodnych -szczepienia ochronne kursy dokształcające m.in. z zakresu: -podstawy żywienia dojelitowego i pozajelitowego -praca z lekiem cytostatycznym -wykonywanie badań słuchu u noworodków -leczenie ran Pielęgniarki i położne biorą udział w konferencjach naukowych oraz są współorganizatorami ww. konferencji. szkolenia specjalizacyjne: -pielęgniarstwo ratunkowe -pielęgniarstwo zachowawcze -pielęgniarstwo operacyjne -pielęgniarstwo psychiatryczne -pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 15

16 Dokumentacja medyczna Pielęgniarki i położne prowadzą dokumentację medyczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 w sprawie i rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 16

17 Identyfikatory Pielęgniarki i położne zgodnie z art. 36 ustawy o działalności leczniczej noszą w widocznym miejscu identyfikator zawierający imię, nazwisko oraz funkcję danej osoby. 17

18 Współpraca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym Szpital współpracuje z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Pielęgniarki i położne czynnie realizują wiele akcji prozdrowotnych dla mieszkańców Sosnowca. W bieżącym roku na terenie szpitala miały miejsce akcje pod następującymi hasłami: Zapobiegaj, Chroń, Zaszczep Starzenie się i zdrowie Światowy dzień bez papierosa Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży 18

19 Podsumowanie Szpital posiada wykwalifikowany personel pielęgniarski i położniczy, który realizuje zadania z zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych. Zadania są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Kodeksem Etyki Pielęgniarki i Położnej Rzeczpospolitej Polskiej. Pielęgniarki i położne podnoszą kwalifikacje zawodowe oraz współpracują z innymi grupami zawodowymi szpitala tworząc skuteczny zespół terapeutyczny. 19


Pobierz ppt "Opieka pielęgniarska i położnicza w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu Przepisy a stan faktyczny 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google