Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Fundusze Europejskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Fundusze Europejskie."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej” - Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Martyna Sawicka Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Alokacja finansowa 2

3 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 PROGRAMY OPERACYJNE Inteligentny Rozwój Wpłynie na innowacyjność kraju, podniesie jakość badań naukowych, rozwój nowych technologii oraz poprawi współpracę nauki z gospodarką. Zatwierdzony przez Komisję Europejską 13 lutego 2015 r. Infrastruktura i Środowisko Sfinansuje infrastrukturę transportową (np. drogi i koleje). Będzie wspierał takie inwestycje, które przyczynią się do efektywnego wykorzystywania energii i ochrony środowiska, a w ograniczonym stopniu na ochronę zdrowia i zachowania dziedzictwa kulturowego. Zatwierdzony przez Komisję Europejską 16 grudnia 2014 r. Wiedza Edukacja Rozwój Oznacza szansę na poprawę sytuacji na rynku pracy dzięki m.in. inwestycjom w edukację i szkolnictwo wyższe. Skierowany będzie również na walkę z ubóstwem oraz poprawę efektywności administracji publicznej. Zatwierdzony przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r. 3

4 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Polska Cyfrowa Stworzy warunki do powszechnego wykorzystywania technologii cyfrowych, dzięki niemu Internet wysokiej jakości będzie łatwiej dostępny. Wspierane będą także inwestycje zwiększające zastosowanie e-usług (np. e-administracja, e-kultura, e-zdrowie). Zatwierdzony przez Komisję Europejską 5 grudnia 2014 r. Pomoc Techniczna Będzie gwarantowała środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności. Pomoże administracji sprawnie zarządzać Funduszami Europejskimi i informować o nich. Zatwierdzony przez Komisję Europejską 10 grudnia 2014 r. Programy Regionalne – 16 programów w 16 województwach W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40% funduszy polityki spójności. Regiony będą mogły przeznaczyć środki na cele, które wskazały w swoich strategiach rozwoju, m.in. na przedsiębiorczość, edukację, technologie informacyjno-komunikacyjne, infrastrukturę ochrony środowiska, energetyki i transportu. Zatwierdzony przez Komisję Europejską 13 lutego 2015 r. 4

5 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Najważniejsze zasady w Funduszach Europejskich 2014-2020 Koncentracja tematyczna - ograniczenie interwencji do 11 celów tematycznych oraz tzw. „ring fencingi”, czyli minimalne limity środków z Funduszy Europejskich, które państwo członkowskie musi skierować na określone obszary, np. dotyczące badań i innowacyjności, technologii informacyjno-komunikacyjnych, gospodarki niskoemisyjnej, włączenia społecznego. Komplementarność - wzajemne uzupełnianie się podejmowanych działań prowadzące do realizacji określonego celu (efektywniejsze rozwiązanie problemu i bardziej racjonalne wydatkowanie środków). Ukierunkowanie na rezultaty - ocena postępów w rzeczowym i finansowym wdrażaniu Programów w 2019 r., ocena osiągnięcia zakładanych celów w 2022 r. Wyniki oceny w 2019 r. będą stanowiły podstawę do podziału tzw. rezerwy wykonania. 5

6 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ułatwienia w korzystaniu z Funduszy Europejskich 2014-2020  zapewnienie łatwego dostępu do kompleksowej informacji nt. funduszy europejskich za pośrednictwem jednej sieci punktów informacyjnych  przybliżenie funduszy potencjalnym beneficjentom poprzez większą decentralizację systemu wdrażania  elastyczne formy finansowania projektów z rozbudowanym systemem zaliczkowym  publikowanie do 30 listopada każdego roku harmonogramów konkursów planowanych w kolejnym roku oraz na bieżąco ewentualnych zmian w harmonogramach  ewentualne zmiany dokumentacji konkursowej nie mogą pogarszać sytuacji wnioskodawców  standardowy format wniosku o płatność oraz zmniejszenie obciążeń raportowych  kontynuowanie stosowania oświadczeń w miejsce zaświadczeń w ramach dokumentacji aplikacyjnej  precyzyjne określenie zasad procedury odwoławczej od wyników oceny wniosków o dofinansowanie 6

7 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Kilka istotnych informacji o dotacjach: dotacja nie jest pomocą społeczną – to środki na rozwój dotacja nie stanowi 100% projektu wsparcie należy bardzo sumiennie rozliczyć po zrealizowaniu projektu należy jeszcze utrzymać jego rezultaty wnioski rozpatrywane są w trybie konkursowym wniosek o dotację składa się na odpowiednim formularzu i ma on formę biznesplanu proces decyzyjny może zająć nawet 6 miesięcy dotacji nie można przeznaczyć na zakup towaru 7

8 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Dostępne instrumenty finansowe 8

9 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Formy wsparcia osób rozpoczynających działalność gospodarczą: Dotacje bezzwrotne (Fundusz Pracy + Dotacje UE) Pożyczki (Wsparcie w Starcie + pożyczki unijne) Inwestycje kapitałowe funduszy typu venture capital Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu (m.in. inkubatorów przedsiębiorczości i parków naukowo-technologicznych) 9

10 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej” - Możliwości uzyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej z Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Martyna Sawicka Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

11 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

12 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 12

13 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 13 RPO WP 2014-2020V OP „Zatrudnienie” Zakres wsparcia: Wsparcie eksportu Aktywizacja osób bezrobotnych: zdobywanie nowych umiejętności oraz podnoszenie / zmiana kwalifikacji, podnoszenie mobilności przestrzennej, tworzenie skutecznego i efektywnego poradnictwa zawodo- wego; Realizacja kompleksowego programu zdrowotnego (przedsię- wzięcie strategiczne SWP), na rzecz przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, Usługi edukacyjne (podnoszące kwalifikacje) dla osób w wielu aktywności zawodowej, wdrażanie projekty typu outplacement, wsparcie finansowe rozpoczęcia działalności gospodarczej. Finansowanie Dotacje

14 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 14 Kompleksowe rozwiązania w zakresie aktywizacji zawodowej dla: Osób pozostających bez pracy, zaliczanych do grupy pierwszej lub drugiej oddalenia od rynku pracy, przy czym działania kierowane będą wyłącznie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), tj. -w wieku 50 lat i więcej, -z niepełnosprawnościami, -długotrwale bezrobotnych, -o niskich kwalifikacjach zawodowych, -kobiet. Ukierunkowanie terytorialne: Preferowane będą projekty realizowane na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia – dla osób bezrobotnych. Obszar całego województwa – w zakresie wsparcia pozostałych osób pozostających bez pracy (z wyłączeniem zarejestrowanych osób bezrobotnych).

15 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 15 Wsparcie typu outplacement dla: pracowników będących w okresie wypowiedzenia w związku z prowadzoną w przedsiębiorstwach restrukturyzacją lub reorganizacją, bądź osób zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Ukierunkowanie terytorialne: Preferowane będą projekty ukierunkowane na osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. - w wieku 50 lat i więcej, - z niepełnosprawnościami, - o niskich kwalifikacjach zawodowych, - kobiety.

16 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 16 Kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej dla: Osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: -w wieku 50 lat i więcej, -z niepełnosprawnościami, -długotrwale bezrobotnych, -o niskich kwalifikacjach zawodowych, -kobiet. ! Osoby przed ukończeniem 30 roku życia będą wyłączone z interwencji w ramach tego wsparcia. Ukierunkowanie terytorialne: Preferowane będą projekty realizowane na: - obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej, - obszarach o wysokiej stopie bezrobocia.

17 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 17 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

18 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Najważniejsze wyzwania istniejące obecnie w zakresie poszczególnych obszarów wsparcia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Rynek pracy Ubóstwo, wykluczenie i integracja społeczna Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników System ochrony zdrowia Dobre rządzenie System edukacji Szkolnictwo wyższe Osoby młode 18

19 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY Realizacja działań skierowanych do bezrobotnych osób młodych w wieku 15-29 (w szczególności tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET), które będą przyczyniały się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. 19

20 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet I Osoby młode na rynku pracy PRIORYTET INWESTYCYJNY 8 II Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży. Cele szczegółowe: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). 20

21 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Przykładowe typy projektów: kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy, nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. 21

22 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Potencjalnymi beneficjentami w PI 8 II będą: Powiatowe Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, partnerzy społeczno – gospodarczy, organizacje pozarządowe, niepubliczne agencje zatrudnienia. Główne grupy docelowe w PI 8 II: - osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. kategoria NEET), w tym również osoby niezarejestrowane w urzędach pracy. 22

23 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprosił (od 03.03.2015 do 17.03.2015) do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na 2015/2016 rok ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój O dofinansowanie projektu mogły ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa pomorskiego. 23

24 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Zaplanowane działania będą kierowane do bezrobotnej młodzieży z Pomorza w wieku od 18 do 29 roku życia – bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy. W ramach projektów będą oferowane różne formy pomocy młodzieży, w tym: szkolenia, staże, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, a także bony stażowe, szkoleniowe i na zasiedlenie (bony to gwarancja skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie lub staż, a także jednorazowe dofinansowanie kosztów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania). Młodzież, która zgłosi chęć udziału w projekcie w ciągu czterech miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy bądź przystąpieniu do projektu otrzyma ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Oprócz powiatowych urzędów pracy działania oferujące pomoc młodym mieszkańcom regionu będą też realizowały niepubliczne instytucje rynku pracy. Ogłoszenie pierwszych konkursów planowane jest jeszcze w tym roku. 24

25 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosił konkurs nr POWER.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER. Nabór wniosków zakończył się w lipcu 2015 r. 25

26 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wnioskodawcą mogą być następujące podmioty: 1.Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego. 2.Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332): Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, Specjalne ośrodki wychowawcze, Domy samotnej matki, Centralny Zarząd Służby Więziennej. 26

27 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Na co można otrzymać dofinansowanie: Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez: 1. instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne): 1.identyfikację potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych, 2.kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, 27

28 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji: 1.kontynuację nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy, 2.nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia, 3. instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców: 1.nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży, 2.wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem), 28

29 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 4. instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES): 1.wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży), 2.wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie, 29

30 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 5. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych: 1.niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, 6. instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: 1.wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. 30

31 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo- edukacyjnej osób młodych w niniejszym konkursie opierać się ma na co najmniej trzech z ww. elementów instrumentów indywidualnej i kompleksowej pomocy, wskazanych powyżej - pierwsze dwa elementy, wskazane w punkcie 1, instrumentu indywidualnej i kompleksowej pomocy są obligatoryjne, kolejne (wskazane w punktach 2-6) – fakultatywne – wybierane są w zależności od potrzeb i możliwości osób młodych, którym udzielane jest wsparcie. 31

32 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 8,6 mld euro 32

33 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 33 Poszczególne obszary wsparcia określone zostały w ramach 5 osi priorytetowych:

34 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 34 Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa ok. 3,85 mld €

35 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 PO IROP 1 „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Cel OP (Priorytet inwestycyjny 1b) Zwiększona aktywność B+R przedsiębiorstw Typy projektów (Priorytet inwestycyjny 1b) projekty B+R przedsiębiorstw Wsparcie obejmuje realizację przez przedsiębiorstwo (samodzielnie lub jako lidera konsorcjum) badań, głównie badań przemysłowych lub eksperymen- talnych prac rozwojowych w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczal- nych oraz instalacji pilotażowych. 35

36 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Typy projektów sektorowe programy B+R Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży, przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R. prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju i prowadzących prace B+R w obszarze zaawansowanych technologii. Celem jest wspieranie procesu komercjalizacji wyników prac B+R z udziałem funduszy venture capital. Utworzone zostaną wehikuły inwestycyjne, których celem będzie wyszukiwanie innowacyjnych pomysłów, pochodzących głównie ze środowiska jednostek naukowych w Polsce. Wehikuły inwestycyjne będą weryfikować racjonalność pomysłów na projekt B+R we wczesnej fazie rozwoju (seed). Typy beneficjentów (Priorytet inwestycyjny 1b) przedsiębiorstwa konsorcja przedsiębiorstw podmiot wdrażający instrument finansowy 36

37 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 37 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach ok. 2,2 mld €

38 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 PO IROP 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Cele OP (Priorytet inwestycyjny 3a) Zwiększone finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka (Priorytet inwestycyjny 3c) Zwiększona aktywność przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej Zwiększony poziom umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw 38

39 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Typ projektów (Priorytet inwestycyjny 3a) Instrumenty Finansowe: wsparcie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów (tzw. preinkubacja), zasilenie kapitałowe nowo powstałych firm, inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa z wykorzystaniem funduszy VC, m.in. w celu komercjalizacji wyników prac B+R, inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa przy użyciu mechanizmów finansowania syndykatowego (grupowego) przez aniołów biznesu, wsparcie przedsiębiorstw poprzez instrument pożyczkowy w celu uzupełnienia wsparcia udziałowego udzielanego innowacyjnym start-up’om, wsparcie przedsiębiorstw poszukujących źródeł finansowania innowacyjnych przedsięwzięć wśród inwestorów branżowych lub na rynku kapitałowym (na Giełdzie Papierów Wartościowych, rynku NewConnect oraz Catalyst) poprzez finansowanie usług doradczych oraz analiz rynkowych. 39

40 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Typ projektów (Priorytet inwestycyjny 3c) Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Wsparcie służy zapełnieniu luki finansowej pomiędzy etapem prowadzenia przez przedsiębiorstwo prac badawczo-rozwojowych a wprowadzeniem nowego produktu na rynek. Wsparcie może być w szczególności przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R uzyskanych w wyniku realizacji projektów współfinansowanych ze środków I osi priorytetowej programu. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R w formie dotacji przyczyni się do zwiększenia wykorzystania tych prac przez MŚP. Planowana jest realizacja instrumentu wspierającego MŚP, które zainteresowane są wdrożeniem innowacji o charakterze technologicznym. Ponadto przewiduje się utworzenie funduszu gwarancyjnego dla projektów innowacyjnych, charakteryzujących się wysokim poziomem ryzyka, realizowanych przez MŚP. Fundusz gwarancyjny będzie zapewniał gwarancje dla instytucji finansowych udostępniających kapitał firmom wdrażającym innowacje, które są związane z wynikami działalności B+R. 40

41 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Typ projektów (Priorytet inwestycyjny 3c) Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Finansowaniem zostaną objęte projekty mające na celu świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji (w tym m.in. coaching, mentoring, wsparcie firm w rozwoju działalności w wiodących zagranicznych IOB, wsparcie przedsiębiorstw w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych za granicą, w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów) oraz programy służące umiędzynarodowieniu działalności przedsiębiorstw, reprezentujących obszary określone w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji w celu zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowane na sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym. 41

42 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Typy beneficjentów (Priorytet inwestycyjny 3a) przedsiębiorstwa (MSP) podmiot wdrażający instrument finansowy (Priorytet inwestycyjny 3c) (Wsparcie wdrożeń…) przedsiębiorstwa, w tym konsorcja przedsiębiorstw podmiot wdrażający instrument finansowy (Priorytet inwestycyjny 3c) (Wsparcie promocji…) przedsiębiorstwa instytucje otoczenia biznesu beneficjenci projektów pozakonkursowych – podmioty publiczne lub państwowe osoby prawne, wykazujące się odpowiednim potencjałem technicznym i merytorycznym oraz doświadczeniem, odpowiadające za realizację działań o charakterze pilotażowym i systemowym, których zadaniem będzie przede wszystkim opracowanie szczegółowej tematyki instrumentu wsparcia, koncepcji jego realizacji oraz wybór ostatecznych odbiorców wsparcia w procedurze konkurencyjnej, opartej na przejrzystych i obiektywnych kryteriach 42

43 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 43 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

44 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 44 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Poddziałanie: Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Zakres wsparcia: Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej. Beneficjenci: osoby fizyczne Warunki kwalifikowalności: Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” lub: - jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, - gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro, - za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca, - gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca położone jest w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; - przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.

45 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 45 KRYTERIA WYBORU BĘDĄ W SZCZEGÓLNOŚCI PREFEROWAĆ OPERACJE: o charakterze innowacyjnym; realizowane przez osoby będące beneficjentami poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”; realizowane przez osoby zamieszkujące na terenie powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w województwie; zakładające utworzenie miejsc pracy (nie dotyczy samozatrudnienia); realizowane przez osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje z zakresu prowadzenia działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie. RODZAJ WSPARCIA: Premia w wysokości 100.000 zł wypłacana w ratach: I rata – 80% kwoty pomocy, II rata – 20% kwoty pomocy. Nie przewiduje się wsparcia działalności polegającej na świadczeniu usług rolniczych oraz działalności agroturystycznej.

46 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 46 Pomoc będzie udzielana z tytułu podjęcia działalności pozarolniczej, w szczególności, w zakresie: sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów nierolnych, rzemiosła lub rękodzielnictwa, turystyki wiejskiej, przetwórstwa i sprzedaży produktów nierolnych, świadczenia usług społecznych ogólnego interesu, w tym opieki nad dziećmi, nad starszymi, opieki zdrowotnej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi, działalności informatycznej, komputerowej i elektronicznej, sprzedaży internetowej, działalności architektonicznej i inżynierskiej, rachunkowości, usług księgowych i audytorskich, usług technicznych, działalności weterynaryjnej. NAJWAŻNIEJSZE ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA POMOCY: realizacja założeń biznesplanu, w tym utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy, zarejestrowanie działalności w odpowiednim rejestrze lub systemie, podleganie ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do dnia upływu okresu związania celem.

47 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 47 Więcej informacji znajduje się na stronie: www.rpo.pomorskie.eu www.power.gov.pl www.poir.gov.pl www.arimr.gov.pl

48 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 48 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eupunktinformacyjny@pomorskie.eu www.pomorskiewunii.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Fundusze Europejskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google