Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 INWESTOR : GMINA BUSKO-ZDRÓJ UL. MICKIEWICZA 10 28-100 BUSKO-ZDRÓJ Telefon : 41 3705200 Faks: 41 3705290 .

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 INWESTOR : GMINA BUSKO-ZDRÓJ UL. MICKIEWICZA 10 28-100 BUSKO-ZDRÓJ Telefon : 41 3705200 Faks: 41 3705290 ."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2

3 INWESTOR : GMINA BUSKO-ZDRÓJ UL. MICKIEWICZA 10 28-100 BUSKO-ZDRÓJ Telefon : 41 3705200 Faks: 41 3705290 Email. urzad@umig.busko.plurzad@umig.busko.pl www.umig.busko.pl Data rozpoczęcia inwestycji: 17-08-2010 r. Data zakończenia inwestycji: 21-06-2013 r. 3

4 Opis projektu Busko-Zdrój, jako miasto posiadające status uzdrowiska, w sposób szczególny dba o swój wizerunek, będący jednym z elementów przyciągających osoby przyjezdne – kuracjuszy i turystów. Zdegradowana tkanka miejska, szczególnie w centralnej części miasta oraz w rejonie głównego deptaka (ul. Mickiewicza), stanowiącego łącznik pomiędzy strefą uzdrowiskową a centrum miasta, miała wpływ na negatywny wizerunek. Obszar, na którym zrealizowano zadanie, stanowi ciągi piesze, licznie uczęszczane przez mieszkańców i kuracjuszy. Stan techniczny tego terenu pozostawał wiele do życzenia. Liczne ubytki nawierzchni oraz jej uszkodzenia, potęgowane przez ingerencję w nawierzchnie przy usuwaniu awarii występujących na starych sieciach infrastruktury podziemnej, przyczyniały się zdecydowanie do zmniejszenia atrakcyjności tych miejsc, które powinny być reprezentacyjne i powinny przyciągać mieszkańców i kuracjuszy. 4

5 Biorąc pod uwagę potrzeby społeczne i estetykę miasta uzdrowiskowego, podjęto kroki zmierzające do poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej i przystąpiono do prac projektowych oraz realizacji projektu pn.: „Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój – etap I”, którego nazwa odzwierciedlała zakładane do osiągnięcia cele. Podczas planowania jak i w trakcie realizacji powyższego zamierzenia inwestycyjnego uwzględniano jego kompleksowość. W związku z powyższym przed przystąpieniem do modernizacji nawierzchni ulic i placów została uporządkowana istniejąca i uzupełniona brakująca infrastruktura podziemna. 5

6 Na obszarze inwestycji, tj. w obrębie ulic: Mickiewicza, Poprzecznej, po południowej stronie Placu Zwycięstwa, częściowo w ul. Kopernika, Kilińskiego, Kościuszki i Pocztowej w Busku- Zdroju przebudowano lub wybudowano: - sieć wodociągową o długości ok.1,4 km (przebudowa); - sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1,1 km (przebudowa); - sieć elektroenergetyczną o długości ok. 2,7 km (przebudowa); - sieć kanalizacji deszczowej o długości ok. 0,9 km (budowa) - sieć teletechniczną o dł. ok. 1,0 km dla potrzeb monitoringu wizyjnego oraz zapewnienia łączności między obiektami użyteczności publicznej zlokalizowanymi w rewitalizowanym obszarze. W ramach przebudowy ulic w centrum miasta tj. ul. Poprzecznej zmieniono układ komunikacyjny poprzez wprowadzenie układu jednokierunkowego z południa na północ. W ramach projektu przebudowano skrzyżowania ul. Bohaterów Warszawy z ul. Wojska Polskiego i ul. Poprzeczną oraz wykonano sygnalizację świetlną w centrum miasta. 6

7 Istniejące, zniszczone nawierzchnie asfaltowe na Alei Mickiewicza zostały zastąpione nawierzchniami granitowymi oraz z kostki betonowej uszlachetnionej w strefie ruchu pieszego. Rowerzyści mogą przejechać wzdłuż Alei specjalnie wyznaczonym asfaltowym pasem. Uporządkowana została również zieleń, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania istniejących, zabytkowych drzew. Założono nowe trawniki, a na tereny zielone wprowadzono nowe nasadzenia krzewów, bylin i krzewinek okrywowych. Aleja została urozmaicona wprowadzonymi na niej elementami małej architektury, takimi jak: granitowe schody, murki oporowe, granitowe siedziska, ławki i kosze na śmieci. Ponadto zostało wprowadzone nowoczesne, funkcjonalne i estetyczne oświetlenie uliczne. Oświetlenie to bazuje na kilku rodzajach opraw, w tym oprawach posadzkowych, które pozwoliły na wyeksponowanie okazałego drzewostanu Alei. Ciekawym elementem nowego wizerunku Alei jest tzw. „Byczy Jar”, utworzony w ramach zagospodarowania Byczej Góry przy Alei Mickiewicza. 7

8 Inwestycja będąca przedmiotem niniejszego zgłoszenia to inwestycja, która dołączyła do wielu innych zadań zrealizowanych w ciągu ostatnich lat w przestrzeni publicznej. Przedsięwzięcie to stanowi świadome i spójne uzupełnienie projektów, mających na celu poprawę wizerunku i atrakcyjności miasta. 8

9 9 EFEKT PRPROZWOJOWY INWESTYCJI Dzięki realizacji projektu, nastąpiła: ■ poprawa wizerunku Buska – Zdroju jako miasta uzdrowiskowego ■ poprawa jakości przestrzeni publicznej w mieście ■ poprawa stanu środowiska oraz ochrona obszaru górniczego dla wód leczniczych przed zanieczyszczeniami ściekami dzięki: wymianie wyeksploatowanych sieci kanalizacji sanitarnej, ujęciu wód deszczowych w nowo wybudowaną kanalizację deszczową z odprowadzeniem na istniejące podczyszczalnie wód opadowych,

10 10 EFEKT PRPROZWOJOWY INWESTYCJI ■ racjonalizacja gospodarki wodnej dzięki wymianie wyeksploatowanych sieci wodociągowych, eliminującej niekontrolowane straty wody ■ poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej między częścią zdrojową a rynkiem, w tym poprawa komfortu poruszania się po Alei osób niepełnosprawnych, ■ stworzenie warunków do wprowadzenia nowoczesnych technologii komunikacji (internet, monitoring) poprzez budowę kanalizacji teletechnicznej na rewitalizowanym obszarze ■ aktywizacja lokalnej społeczności, ■ pojawienie się prywatnych inicjatyw gospodarczych ■ powstanie nowych obiektów usługowych (hotele, gastronomia) ■ powstanie nowych miejsc pracy ■ wzrost konkurencyjności miasta w regionie,

11 Realizacja wyżej opisanego przedsięwzięcia wpłynęła nie tylko na poprawę estetyki miasta, funkcjonalności przestrzeni publicznej, ale także w sposób pośredni na gospodarkę lokalną i regionalną. Dzięki ładowi przestrzennemu, przyciągniemy większą liczbę turystów, kuracjuszy, a to spowoduje wzrost obrotów w handlu, gastronomi, usługach, a co za tym idzie również podmiotów gospodarczych i miejsc pracy. Wszystkie działania mające na celu poprawę estetyki miejsc turystycznych spowodują, że tereny znajdujące się w naszej miejscowości będą przyciągać przyszłych przedsiębiorców. Również po realizacji zadania uaktualnili się lokalni przedsiębiorcy, którzy uruchomili na terenie miasta lokalny transport elektrycznymi pojazdami. Pojazdy te wożą turystów, kuracjuszy z części zdrojowej do centrum miasta poprzez Aleję Mickiewicza. 11

12 12 ROZMACH INWESTYCJI W ODNIESIENIU DO BUDŻETU, MOŻLIWOŚCI SAMORZĄDU - MONTAŻ FINANSOWY ORAZ AKTYWNE GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM: Realizacja zadania w 60 % została dofinansowana z funduszy unijnych: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 33mln PLN. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości blisko 20 mln PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2007- 2013,Oś Priorytetowa 6, Działania 6.1 Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu. Pozostałą kwotę około 13 mln PLN pokrywa budżet gminy. Dla porównania, wydatki budżetu gminy za rok 2014 wyniosły ponad 113 mln zł., przy dochodach ponad 108 mln., za rok 2013 wydatki wyniosły 92 mln zł. przy dochodach 102 mln. zł Biorąc pod uwagę, tak duże nakłady finansowe na powyższe zadanie, można by rzec, że jest to jedno z największych zadań w ostatnich latach zrealizowane przy udziale środków UE przez Gminę Busko-Zdrój. Realizując szereg inwestycji, gmina aktywnie gospodaruje majątkiem poprzez prowadzenie różnego rodzaju dzierżaw obiektów, poboru opłat parkingowych itp.

13 WALORY ESTETYCZNE Walory estetyczne dostrzegalne są gołym okiem nie tylko przez mieszkańców gminy, ale głównie przez osoby przebywające na leczeniu w uzdrowisku, turystów. Realizacja przedmiotowego projektu poprzez wzrost estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, jako obszaru umożliwiającego wypoczynek oraz rekreację sprzyjać będzie wzrostowi atrakcyjności miasta z punktu widzenia kuracjuszy oraz turystów oraz rozwojowi gospodarczemu. Wzrost estetyki i funkcjonalności został zobrazowany na poniższych fotografiach. 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21 Dokumentacja fotograficzna po realizacji zadania - centrum miasta –Plac Zwycięstwa-

22 22 Dokumentacja fotograficzna po realizacji zadania - centrum miasta –Plac Zwycięstwa-

23 23 Dokumentacja fotograficzna przed realizacją zadania -centrum miasta ul. Poprzeczna-

24 24 Dokumentacja fotograficzna po realizacji zadania - centrum miasta –ul. Poprzeczna -

25 25 Dokumentacja fotograficzna po realizacji zadania - centrum miasta –ul. Kopernika-

26 26 FUNKCJONALNOŚĆ i NOWATORSTWO Budowa tak rozległego ciągu komunikacyjnego zawsze wymaga rozwiązań twórczych i nowatorskich. W trakcie realizacji projektu konieczne było wykonanie wymiany bądź budowy sieci infrastruktury podziemnej. Przy doborze rozwiązań technicznych i technologicznych dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji projektanci uwzględnili najlepsze praktyki w dziedzinie budowy i rozbudowy infrastruktury sieciowej i drogowej. Występujące w rejonie ul. Mickiewicza i Placu Zwycięstwa nawierzchnie asfaltowe zostały zastąpione nawierzchniami rozbieralnymi (kostka, płyty), co korzystnie wpłynie na estetykę kształtowanej przestrzeni. Ponieważ jest to teren objęty ochroną konserwatorską, wszelkie działania prowadzone w jego obrębie musiały uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Materiał wykorzystywany przy realizacji projektu wprowadził w nim innowacyjność/innowacyjne technologie wykonania elementów tj. Na „Byczym Jarze” zostały wykonane ściany oporowe żelbetowe zaprojekowane jako formy architektoniczne wykonane z betonu architektonicznego o specjalnej fakturze, którą uzyskuje się dzięki specjalnemu materiałowi - matom z zastosowaniem faktury 2/188 Champagne wykonanych wg nowoczesnych technologii.

27 Sama realizacja zadania, przebudowa ul. Poprzecznej i ul. Kopernika (do ul. Kościuszki), Placu Zwycięstwa obejmowała zmianę układu komunikacyjnego poprzez wprowadzenie układu jednokierunkowego, utworzenie dodatkowego pasa ruchu przeznaczonego dla komunikacji publicznej, utworzenie miejsc postojowych. W centrum miasta wprowadzona została sygnalizacja świetlna w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Sygnalizacja wyposażona została w sensorowe przyciski zgłoszeniowe dla pieszych bez elementów mechanicznych z potwierdzeniem zgłoszenia. Cała sygnalizacja została zaprojektowana w tzw. sposób inteligentny poprzez pętle indukcyjne, działające w sposób zintegrowany z sygnalizacją – gdy samochód zbliża się do skrzyżowania sygnalizatory przełączają się na zielone światło. Nowoczesne i innowacyjne rozwiązanie przyczyniło się do zwiększenia płynności ruchu samochodów w centrum miasta. W dużej mierze na realizacji projektu w części ul. Mickiewicza czy Pl. Zwycięstwa zyskali przedsiębiorcy, dla których ład przestrzenny otoczenia ma duże znaczenie w handlu. Ponadto zostało wprowadzone nowe oświetlenie uliczne – nowoczesne, funkcjonalne i estetyczne. Oświetlenie to bazuje na kilku rodzajach opraw, w tym oprawach posadzkowych, które pozwoliły na wyeksponowanie okazałego drzewostanu Alei. 27

28 Dzięki nowatorskiemu, innowacyjnemu oraz kompleksowemu podejściu i funkcjonalności projektu, został on zgłoszony do konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce, którego honorowy Patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Zaznaczyć należy, że Rewitalizacja miasta Busko-Zdrój w konkursie zdobyła pierwszą nagrodę w kategorii: rewitalizowana przestrzeń publiczna. 28

29 WSPÓŁPRACA Z LOKALNA SPOŁECZNOŚCIĄ 29 W trosce o poprawę atrakcyjności przestrzeni publicznej i jej funkcjonalności, biorąc pod uwagę opinie społeczności, ogłoszony został konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej. Przeprowadzony przez Stowarzyszenie Architektów Polskich konkurs, na najlepszą pracę architektoniczną wyłonił projektanta, który opracował koncepcję oraz wybrano najlepszą pracę uznając ją za najbardziej spełniającą społeczne oczekiwania. Zespół Jury konkursowego złożony był z wybitnych architektów. Również na etapie opracowywania dokumentów strategicznych tj. Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Busko-Zdrój, w którym obszarem rewitalizacji objęto teren projektu prowadzony był szereg konsultacji społecznych i uzgodnień.

30 W realizację rzeczową projektu zaangażowany był jeden podmiot tj. Gmina Busko-Zdrój. Jednakże ze względu na specyfikę i charakter projektu oraz konieczność pozyskania odpowiednich zgód i dokumentów, były prowadzone konsultacje i uzgodnienia na różnych szczeblach. W realizacji projektu uczestniczyli aktywnie projektanci, Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Starostwo Powiatowe, czy też sami mieszkańcy, przedsiębiorcy, z którymi projekt był konsultowany. W związku z powyższym w prace nad projektem była zaangażowana większa grupa podmiotów. 30

31 W efekcie wytężonej pracy samorządu, projektantów oraz w wyniku wielu konsultacji społecznych, prowadzonych już na etapie projektowania oraz wnoszących nowe podejście do projektu, nadano ciągowi komunikacyjnemu ul. Mickiewicza nowego wymiaru, adekwatnego do funkcji, jaką powinna pełnić ta - zamknięta dla ruchu kołowego – główna, zabytkowa aleja, łącząca centrum miasta z uzdrowiskiem. Dodatkowo w trakcie realizacji inwestycji prowadzone były akcje informacyjne i promocyjne projektu za pomocą: - tablic informacyjnych, tablicy pamiątkowej - strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy - ogłoszenia w lokalnej prasie - po zakończeniu projektu, wydane zostały gadżety promocyjne, rozdawane mieszkańcom 31

32 Dzięki temu, że przedsięwzięcie zostało zrealizowane, miasto Busko-Zdrój stało się miastem bardziej przyjaznym mieszkańcom, turystom i kuracjuszom. 32


Pobierz ppt "1. 2 INWESTOR : GMINA BUSKO-ZDRÓJ UL. MICKIEWICZA 10 28-100 BUSKO-ZDRÓJ Telefon : 41 3705200 Faks: 41 3705290 ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google