Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Nowe zasady gospodarowania odpadami” Miejski Zakład Dróg i Zieleni Wołomin ul. Sienkiewicza 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Nowe zasady gospodarowania odpadami” Miejski Zakład Dróg i Zieleni Wołomin ul. Sienkiewicza 1."— Zapis prezentacji:

1 „Nowe zasady gospodarowania odpadami” Miejski Zakład Dróg i Zieleni Wołomin ul. Sienkiewicza 1

2 Ustawa śmieciowa 2013 – Co mnie czeka jako mieszkańca? ● W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. ● Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. ● Co zmiany te oznaczają dla przeciętnego Kowalskiego?

3 Gminy zostały zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo

4 W zakresie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wymogi są jeszcze bardziej restrykcyjne: do dnia 16 lipca 2013 r. nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji może być przekazywanych do składowania. Nie da się tego uzyskać bez zwiększenia efektywności selektywnej zbiórki odpadów domowych „ u źródła”.

5 W celu ograniczenia ilości odpadów składowanych na składowisku niezbędne jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Na selektywna zbiórkę przeznaczone będą worki w trzech kolorach do których wrzucamy poszczególne tworzywo: papier, plastik i szkło. Posegregowane odpady z zabudowy jednorodzinnej odbierane będą raz w miesiącu w określonym dniu, natomiast w zabudowie wielorodzinnej stworzone zostaną gniazda z których surowce odbierane będą codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt.

6 Selektywne zbieranie odpadów będzie obejmowało następujące frakcje: ● Papier ● Metal ● Tworzywo sztuczne ● Szkło i opakowania wielomateriałowe ● Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji ● Odpady zmieszane

7 Nowa Ustawa nakłada na Gminę obowiązek stworzenia punktu do selektywnego zbierania następujących odpadów: ● Przeterminowanych leków i chemikaliów ● Zużytych baterii i akumulatorów ● Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ● Wielkogabarytowych ● Budowlanych i rozbiórkowych ● Zużytych opon ● Odpadów zielonych Punkty selektywnego zbierania odpadów będą świadczyły usługi od poniedziałku do piątku, oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca. Burmistrz Wołomina poda do publicznej wiadomości na stronie Urzędu Miejskiego, na stronie MZDiZ oraz w lokalnej prasie lokalizację punktów.

8 Każdy z nas może ograniczyć ilość odpadów. Każdy z nas, może zrobić bardzo dużo dla segregacji odpadów przestrzegając kilku prostych zasad: - Wybieraj produkty, które nie posiadają zbędnych opakowań. - Wybierając się do sklepu zabieraj koszyk lub lnianą torbę na zakupy. - Oszczędniej korzystaj z papieru - staraj się wykorzystać obie strony kartki. - Korzystaj z gazet i magazynów razem z kolegami i koleżankami. - Zamiast jednorazowych baterii kupuj baterie nadające się do ładowania tzw. akumulatorki. - Unikaj jednorazowych kubków, talerzy, sztućców i ręczników. - Kupuj napoje, jedzenie, środki chemiczne w opakowaniach, które można zwrócić lub ponownie napełnić. - Unikaj jednorazowych butelek, puszek czy kartoników. - Ubrania i buty w których już nie chodzisz oddaj komuś innemu – nie wyrzucaj do kosza.

9 Czyste środowisko dzięki nowej Ustawie Bezpośrednim efektem stosowania recyklingu jest ochrona środowiska. Wykorzystując surowce wtórne zmniejszamy emisję zanieczyszczeń, a tym samym sprawiamy, że środowisko wokół nas jest czystsze. Dzięki wprowadzeniu nowego systemu wszyscy będziemy mogli żyć w czystym i bardziej przyjaznym środowisku.

10 Obowiązki Gminy: ● Nałożenie obowiązku złożenia deklaracji na właścicieli zamieszkiwanych nieruchomości na terenie Gminy Wołomin ● Zorganizowanie przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych ● Nadzorowanie pracy firmy która w drodze przetargu zostanie wyłoniona do obsługi Gminy Wołomin w zakresie odbioru odpadów komunalnych ● Stworzenie punktów do odbioru surowców wtórnych ● Edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji

11 Warianty dotyczące sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jakie nakłada Ustawa o utrzymaniu czystości: 1. Iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 2. Iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości 3. Iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego oraz ustalonej stawki opłaty 4. Jedna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego

12 Gmina Wołomin spośród czterech metod ustalania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięła pod szczególną uwagę dwie metody: - uzależnienie opłaty od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - uzależnienie opłaty od jednolitej stawki od gospodarstwa domowego

13 Rada gminy ustaliła metodę naliczania opłaty: ● od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - segregujący: 7,00 zł/m-ąc - niesegregujący: 15,00 zł/m-ąc

14 ● Dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej - odbiór odpadów komunalnych z częstotliwością co dwa tygodnie - odbiór odpadów selektywnie zebranych z częstotliwością co miesiąc ● Dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej - odbiór odpadów komunalnych z częstotliwością codziennie - odbiór odpadów selektywnie zebranych z częstotliwością codziennie

15 WYWÓZ To gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, który na jej terenie zajmie się wywozem odpadów. Oznacza to brak indywidualnych umów zawieranych przez poszczególnych mieszkańców.

16 Obowiązki właściciela nieruchomości: ● wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym ● złożenie do MZDiZ deklaracji do 31.03.2013 r. o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ● do 30 czerwca 2013 wypowiedzenie umowy firmie, która zajmuje się wywozem odpadów, aby nie ponosić dodatkowych kosztów ● ponoszenie na rzecz Gminy, na terenie której położona jest nieruchomość, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

17 Składanie deklaracji ● Złożenie deklaracji przez właściciela nieruchomości jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy ● Właściciel ma obowiązek zaktualizowania deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany ● W razie nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta Wołomin określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

18 OPŁATY Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały określone uchwałą rady gminy i będą jednakowe dla wszystkich mieszkańców. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania opłaty za wywóz odpadów komunalnych w terminie co dwa miesiące. W ten sam sposób gmina ustaliła sposób świadczenia usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami. Opłata będzie zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.

19 ZALETY ● Po pierwsze, odbiór wszystkich śmieci za jedną stawkę ● Po drugie, niższe rachunki dla osób segregujących odpady ● Po trzecie zaś, brak konieczności zawierania samodzielnie umów z firmą zajmującą się wywozem odpadów, bo zajmie się tym gmina ● Po czwarte wzrost świadomości ekologicznej


Pobierz ppt "„Nowe zasady gospodarowania odpadami” Miejski Zakład Dróg i Zieleni Wołomin ul. Sienkiewicza 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google