Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

D ZIAŁALNOŚĆ E KOLOGICZNA Wykonała: Agnieszka K., klasa 4 TB.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "D ZIAŁALNOŚĆ E KOLOGICZNA Wykonała: Agnieszka K., klasa 4 TB."— Zapis prezentacji:

1 D ZIAŁALNOŚĆ E KOLOGICZNA Wykonała: Agnieszka K., klasa 4 TB

2 programy Akcje Projekty k onferencje Posiadane dyplomy Wspó ł praca z organizacjami DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNA

3 PUCHAR „SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU” W 2002 roku uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce w konkursie „Wiedzy Ekologicznej” oraz I miejsce w konkursie na „Najlepsze hasło promujące segregowani odpadów”. Organizatorami konkursów byli Urząd Miasta Zabrze Wydział Ekologii i Szkód Górniczych oraz WCINARCOL Sp. z.o.o.j.r. W uznaniu dla tych wszystkich lokat w konkursach tematycznych szkoła otrzymała puchar „Szkoła przyjazna środowisku”

4 PODZIĘKOWANIA

5 POSIADANE DYPLOMY

6

7

8

9 PROGRAMY EDUKACYJNE Zaadoptuj rzek ę Zaadoptuj rzek ę Ryby maj ą g ł os Ryby maj ą g ł os Green „Chciałbym być jak drzewo - korzenie zapuścić głęboko w ziemię, gałęziami sięgać słońca i gwiazd.” Otto Houschele

10 PROGRAM EDUKACYJNY „GREEN” Zaadoptuj rzek ę Zaadoptuj rzek ę Ryby maj ą g ł os Ryby maj ą g ł os Green Międzynarodowy Program Edukacji Ekologicznej GREEN, do którego szkoła przystąpiła w 2006 roku. W ramach programu obiektem badań była rzeka przepływająca przez miasto Zabrze „Bytomka”. Uczniowie własnoręcznie wykonywali analizy, a bezpośredni kontakt z przyrodą obudził w nich wrażliwość wobec problemów środowiska. Realizacja programu była dla uczniów wspaniałym przeżyciem, pozwoliła bowiem młodzieży poczuć się badaczami. Dzięki programowi GREEN została również zwrócona uwaga społeczności lokalnej na zagadnienia związane z ochroną środowiska.

11 PROGRAM EDUKACYJNY „ZAADOPTUJ RZEKĘ” Zaadoptuj rzek ę Ryby maj ą g ł os Green Program „Zaadoptuj rzekę” jest objęty patronatem Ministerstwa Ochrony Środowiska i realizowany jest w naszej szkole od 2008 roku przy współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologiczno- Kulturalnym "Klub Gaja" z Wilkowic. Celem programu jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących poprawienia jakości wody, ochrony rzek i dolin rzecznych oraz Bałtyku. Tematem programu jest woda, a w szczególności rzeki i ich znaczenie w przyrodzie,. W ramach programu w roku szkolnym 2009/2010 szkoła wzięła udział w ogólnopolskim konkursie "Kropla Tęczy"

12 PROGRAM EDUKACYJNY „RYBY MAJĄ GŁOS” Zaadoptuj rzek ę Zaadoptuj rzek ę Ryby maj ą g ł os Ryby maj ą g ł os Green Do programu "Ryby mają głos” szkoła przystąpiła w 2009 roku. Głównym celem programu jest aktywna edukacja dotycząca zagrożonych gatunków ryb w rzekach i morzach, a jednocześnie nauka dobrych wyborów konsumenckich, które mogą pomóc w skutecznej ochronie zagrożonych gatunków oraz w podnoszeniu wagi zrównoważonego rybołówstwa i zrównoważonej konsumpcji. W ramach programu i współpracy z Klubem Gaja w listopadzie 2009 roku został zorganizowany Światowy Dzień bez Zakupów, a w marcu Światowy Dzień Wody - Dzień Morza Bałtyckiego i konkurs plastyczny dla gimnazjum pt. "Morze Bałtyckie – zachowaj błękit wody".

13 N AJWA Ż NIEJSZE A KCJE Najważniejsze akcje przeprowadzane w szkole: 1.Bytomka przyjazna ludziomBytomka przyjazna ludziom 2.Tydzień ZiemiTydzień Ziemi 3.Sprzątanie ŚwiataSprzątanie Świata 4.Zbieranie bateriiZbieranie baterii 5.Butelko zwrotna wróćButelko zwrotna wróć

14 A KCJA B YTOMKA P RZYJAZNA L UDZIOM Akcja „Bytomka przyjazna ludziom” zainicjowana została przez ZS Nr 3 w Zabrzu w 2003 roku jako impreza towarzysząca „X Tygodnia Ziemi”. Od tego momentu akcja ta została wpisana w kalendarz imprez Tygodnia Ziemi i jest realizowana co roku. Jej głównym celem jest monitoring i badanie poprawy stanu wody rzeki Bytomki. Akcja polega na biologicznym i chemicznym badaniu wody w rzece Bytomce. W ramach akcji nawiązana została współpraca z Muzeum Górnictwa Węglowego, Wydziałem Ekologii urzędu Miejskiego w Zabrzu. Udział w pracach związanych za badaniem wody przyczynił się do wzrostu zainteresowań uczniów problematyką ochrony środowiska, zwrócił uwagę na zagrożenia cywilizacyjne, ale również zaangażował młodzież do szukania sposobów ochrony środowiska, zapobiegania jego zniszczenia oraz możliwości naprawy.

15 A KCJA B YTOMKA P RZYJAZNA L UDZIOM - p rzykładowe foldery

16 A KCJA S PRZ Ą TANIE Ś WIATA Akcja „Sprzątanie Świata” to coroczna akcja, której c elem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne. Nasza szkoła od lat bierze udział w tej akcji o czym świadczą liczne podziękowania dla szkoły oraz dla nauczycieli, którzy tę imprezę organizują. W roku szkolnym 2010/2011 w ramach prowadzonej w mieście Zabrze akcji "Sprzątanie Świata 2010 - Czyste Zabrze" został zorganizowany przez Wydział Ekologii UM i Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu konkurs plastyczny pt. "Chrońmy bioróżnorodność - segregujmy odpady". Wśród wyróżnionych znalazły się prace uczniów naszej szkoły.

17 A KCJA ZBIERANIE BATERII Akcja Zbieranie baterii – akcja realizowana corocznie od 2005 roku przy współpracy z Zakładami Segregacji i Kompostowni w Zabrzu. Celem akcji jest: wdrażanie młodzieży do aktywnego udziału w akcjach na rzecz ochrony środowiska, kształtowanie zainteresowania młodzieży problemami lokalnymi, nabycie umiejętności ograniczenia ilości odpadów wytwarzanych we własnym zakresie, zapobieganie powstawania odpadów, odzyskiwanie surowców, bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych. ZS Nr 3 w Zabrzu od początku akcji współpracował z Organizacją Odzysku Spółką Akcyjną REBA z siedzibą w Warszawie, z którą podpisano umowę. Zbiórka baterii zaowocowała wieloma cennymi nagrodami m.in. uzyskano mikroskopy, model szkieletu człowieka, preparaty mikroskopowe tkanek człowieka, model przekroju przez skórę człowieka oraz model tułowia człowieka, co stanowi cenną pomoc w edukacji biologii.

18 A KCJA BUTELKO ZWROTNA WRÓ Ć Akcja „Butelko zwrotna wróć” to akcja realizowana w roku szkolnym 2003/2004. Akcja polegała na roznoszeniu przez uczniów do sklepów w Zabrzu i okolic pakietów edukacyjnych. Pakiety te informowały o „Ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych” z dnia 11.05.2001 r. Dzięki tej akcji informacje trafiły do 149 sklepów. Akcja pogłębiła u uczniów postawę proekologiczną dotyczącą segregowania odpadów, kupowania produktów w opakowaniach nadających się do recyklingu oraz zastępowania foliowych jednorazowych reklamówek torbami wielokrotnego użytku. W ramach tej akcji uczniowie nasze szkoły zdobyli III miejsce w konkursie zorganizowanym przez Koło Miejskie PKE w Gliwicach.

19 A KCJA T YGODNIA Z IEMI Akcja „Tygodnia Ziemi” – jest to akcja przeprowadza w Zabrzu od lat pod patronatem Prezydenta Miasta Zabrze, Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Radia PLUS. Akcji tej towarzyszy wiele imprez tj. wystawy, warsztaty, koncerty, turnieje, festyny, happeningi, imprezy rekreacyjno-sportowe oraz najróżniejsze konkursy. Akcja adresowana jest do młodych ludzi o różnych zainteresowaniach i uzdolnieniach, a jej głównym celem jest uwrażliwienie na zagadnienia otaczającego świata przyrody oraz na problemy współczesnych ludzi.

20 A KCJA T YGODNIA Z IEMI Uczniowie naszej szkoły rokrocznie biorą udział w różnych konkursach niejednokrotnie zdobywając nagrody i wyróżnienia. W 2002 roku w ramach IX Tygodnia Ziemi realizowanego pod hasłem „Oblicza energii” uczennica naszej szkoły zdobyła wyróżnienie w konkursie plastycznym na plakat „Tygodnia Ziemi w Zabrzu”. W roku szkolnym 2008/09 w ramach obchodów XVI Tygodnia Ziemi, którego hasło brzmiało "W poszukiwaniu pozytywnej energii" uczennica z klasy III GC otrzymała wyróżnienie w konkursie fotograficznym. W roku szkolnym 2009/10 w konkursach XVII Tygodnia Ziemi, którego hasło brzmiało "Nadzieja w różnorodności" wyróżnienie otrzymała uczennica klasy I LO.

21 N AJWA Ż NIEJSZE P ROJEKTY Projekt „Green Approach Project” Mapa Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody

22 1.Projekt „Green approach project” – projekt ten realizowany był w ramach programu Socrates. Pomysłodawcami i koordynatorami tego projektu byli nauczyciele i uczniowie szkoły Martin Luther King Superior na Teneryfie. 2.Realizacja projektu przebiegała w kilku etapach i miała na celu uświadomienie młodzieży na czym polega polityka ekologiczna państwa (jej wpływ na tzw. zdrowie publiczne) oraz zapoznanie się z realizacją unijnych norm ochrony środowiska w wybranych zakładach pracy. 3.Pierwszy etap został zakończony 10 grudnia 2004 video-konferencją, w trakcie której młodzież Hiszpanii, Szwecji oraz Polski miała wymienić swoje doświadczenia z realizacji pierwszego etapu projektu. 4.Produktem finalnym jest poster- projekt graficzny, który przedstawia na czym polega struktura i realizacja ochrony środowiska w krajach biorących udział w tym programie. Nasz projekt został zrealizowany i wysłany do Hiszpanii i Szwecji 8 grudnia 2004.

23 5..Od 30.05.2005 do 1.06.2005 roku nasza szkoła uczestniczyła w spotkaniu roboczym w Helsinborgu, na którym omówione zostały dotychczasowe działania. 6.Od września 2005 zespół realizujący projekt „Green approach Project” rozpoczął ostatni etap przedsięwzięcia, który przewidywał przeprowadzenie ankiety w wybranych zakładach pracy na terenie Zabrza i jego okolic, której to celem jest ukazanie czy zakłady pracy prowadzą działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ankieta została przeprowadzona w 14 zakładach, a wyniki zostały opracowane i przetłumaczone na język angielski. 7.Badania i wyniki zostały porównane z badaniami przeprowadzonymi przez uczniów Olympiascolan z Helinborga i uczniów szkoły Martin Luther King Superior na Teneryfie podczas spotkania na Teneryfie, które odbywało się od 01.06.2006 do 06.06.2006. Poland

24

25 Teneryfa…

26 Ogólnopolski projekt edukacyjny „Mapa Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody” – jest to program realizowany przy współpracy z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła” z Łodzi. Głównym celem programu była popularyzacja wiedzy o Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz innych formach ochrony przyrody. W ramach tego projektu przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w roku szkolnym 2009/2010 w sympozjum „nie podgrzewajmy atmosfery”, którego celem było:  nadanie problemowi ocieplenia klimatu właściwej rangi w odbiorze społecznym,  uświadomienie osobistej odpowiedzialności każdego z nas,  ukazanie możliwości indywidualnych działań na rzecz klimatu.

27 1.Współpraca z Miejskim Ogrodem Botanicznym w Zabrzu Od lata nasza szkoła współpracuje z ogrodem botanicznym, współpraca ta polega na udziale uczniów w konkurach i warsztatach organizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej pracującym przy ośrodku. W wielu konkurach nasi uczniowie odnoszą sukcesy np. w konkursie fotograficznym „Drzewa Zabrza” 2. Współpraca z Stowarzyszeniem Ekologicznym „Głos Natury” Jedną z licznym form działalności jaką prowadzi stowarzyszenie są warsztaty ekologiczne. Zajęcia odbywają się w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Warsztaty rozwijają świadomość ekologiczną uczniów, rozwijają ich kreatywne myślenie oraz wzbogacają umiejętności.

28 3.Współpraca z Stowarzyszeniem Ekologioczno-Kulturalnym "KLUB GAJA„ z Wilkowic – współpraca nawiązana została w 2008 roku 4.Współpraca z Ośrodkiem Działań Ekologicznych "Źródła" z Łodzi – współpraca nawiązana została w 2008 roku 5.Wieloletnia współpraca z UM w Zabrzu oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 6.Fundacją Ekologiczną "Silesia„ z Katowic.

29 Zarówno uczniowie jak i nauczyciele uczestniczą w szeregu warsztatach i konferencjach o tematyce ekologicznej. Pozwalają one pogłębić i rozwinąć wiedzę nie tylko tą teoretyczną ale i tą bezcenną - praktyczną. Przeróżne warsztaty organizowane są między innymi przez Miejski Ogród Botaniczny oraz rozmaite fundacje ekologiczne. Nauczyciele uczestniczyli między innymi w ekologicznej konferencji poświęconej omówieniu nowych form edukacji ekologicznej realizowanych w ramach programu "Bliżej Ogrodu, bliżej Natury, bliżej Człowieka„. Organizatorami konferencji był Śląski Ogród Botaniczny. W roku szkolnym 2009/10 uczniowie klasy I GB uczestniczyli w warsztatach ekologicznych zorganizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach obchodów "Spotkań z ekologią„.

30 Prezentacja wykonana przy współpracy następujących nauczycieli: - mgr inż. Jolanty Wilk, - mgr Joanny Cieplińskiej-Lis, - mgr Joanny May.


Pobierz ppt "D ZIAŁALNOŚĆ E KOLOGICZNA Wykonała: Agnieszka K., klasa 4 TB."

Podobne prezentacje


Reklamy Google