Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie PREZENTACJA PRODUKTU FINALNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie PREZENTACJA PRODUKTU FINALNEGO."— Zapis prezentacji:

1 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie PREZENTACJA PRODUKTU FINALNEGO

2 wdrożenie innowacyjnego programu przygotowującego pracowników służb społecznych w tym pracowników socjalnych do pracy z rodzinami oraz osobami potrzebującymi pomocy społecznej w obszarze zagrożeń generowanych przez cyberprzestrzeń CEL PROJEKTU CEL PROJEKTU A PRODUKT Program dydaktyczny dla placówek chcących kształcić w tym zakresie. Kompleksowy program daje odpowiedź na temat różnych rodzajów zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią, zawiera: analizę zagrożeń, przedstawienie objawów, procedur działania w momencie wystąpienia zagrożenia oraz metody walki z nimi, jak również narzędzia prewencyjne. PRODUKT

3 Aktualne pozostają zapisy strategii w zakresie uzasadnienia podjęcia projektu i przygotowania produktu, w tym w szczególności:  narasta skala zagrożeń powstających pod wpływem mediów i technologii informacyjnych, Z raportu Dyżurnet.pl, zespołu przyjmującego zgłoszenia o nielegalnych treściach w Internecie, przede wszystkim dotyczących pornografii dziecięcej, wynika, iż „w roku 2013 pracownicy zespołu przeanalizowali 6697 incydentów, co stanowiło wzrost o 25 procent w stosunku do roku poprzedniego. Miesięczna liczba incydentów wyniosła średnio 558, czyli ponad sto więcej w porównaniu z rokiem 2012, kiedy to średnia wynosiła 446 incydentów miesięcznie.”  „cyber problemy” wymagają podjęcia działań na rzecz zapewnienie bezpieczeństwa, które należy ściśle wiązać z poszerzeniem kompetencji w tym obszarze nie tylko dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim dorosłych, w tym służb społecznych (96 proc. badanych uważało, że posiadanie wiedzy na temat zagrożeń cyberprzestrzeni jest istotne dla pracowników służb społecznych) Celowość zastosowania produktu

4  w ramach ewaluacji zewnętrznej potwierdzono wcześniej zidentyfikowany i opisany w strategii problem: braku programów edukacyjnych i niskiego poziomu wiedzy pracowników służb społecznych. Tylko 5% odbiorców i dwóch (na dziewięciu) użytkowników potrafiło wymienić inicjatywy o minimalnie zbliżonym zakresie  większość badanych, którzy przyznali się do znajomości jakiejkolwiek inicjatywy na temat zagrożeń cyberprzestrzeni, oceniła, że ewaluowany projekt jest od nich lepszy, tj. bardziej atrakcyjny, efektywniejszy, a jego efekty będą dla ankietowanych bardziej trwałe.  równie mało odpowiedzi padło w pytaniu otwartym o znaną publikację z zakresu zagrożeń dotyczących cyberprzestrzeni - wymieniono zaledwie dwie pozycje. Były to „Sieciaki – materiały do pracy z dziećmi” oraz materiały ze szkolenia zorganizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje. Należy zaznaczyć, że wymienione publikacje to materiał poruszający tematykę cyberzagrożeń w o wiele mniejszym zakresie niż badany projekt. Celowość produktu

5  dokonano analizy dostępnych programów edukacyjnych i szkoleń skierowanych do pracowników służb społecznych w obszarze zagrożeń generowanych przez cyberprzestrzeń, w wyniku czego zidentyfikowano 17 inicjatyw.  większość z wymienionych powyżej inicjatyw podejmuje zagadnienia rozwoju i kształcenia pracowników socjalnych. Żadna z nich nie brała pod uwagę kwestii kształcenia pracowników szkolących oraz kształcących kadry służb społecznych, w tym pracowników socjalnych i nie ma tak kompleksowego charakteru jak produkt finalny. Uzasadnienie – w oparciu o wyniki badań

6 Produkt – najważniejsze cechy Wysoki poziom skuteczności Wiele korzyści dla odbiorców i użytkowników Innowacyjność Szeroka grupa odbiorców, duży potencjał upowszechniania Modułowa Konstrukcja 4 moduły tematyczne 2 moduły pomocnicze Łatwość zastosowania produktu

7 Skuteczność Wysoki poziom skuteczności, potwierdzony został wynikami przedstawionymi w: Raporcie ewaluacji zewnętrznejRaporcie ewaluacji wewnętrznej Raporcie z analizy wyników testów kompetencyjnych Zastosowano zróżnicowane techniki badawcze: 1)analiza dokumentów, 2)indywidualne wywiady pogłębione, 3)badanie ankietowe PAPI, 4)zogniskowany wywiad grupowy. Zastosowano zróżnicowane techniki badawcze: 1)analiza dokumentów, 2)indywidualne wywiady pogłębione, 3)badanie ankietowe PAPI, 4)zogniskowany wywiad grupowy.

8 Najważniejsze wyniki

9

10 Korzyści dla odbiorców i użytkowników 1.przybliża charakter zjawiska, jego skalę, 2.pomaga postawić diagnozę problemu, 3.proponuje procedurę wdrożenia pomocy, 4.powołuje się na już istniejące, najlepsze praktyki, 5.podręcznik proponuje krótko- i długofalowe działania społeczno-edukacyjne, 6.każdy z rozdziałów tematycznych posiada bazę ćwiczeń utrwalających poznaną wiedzę, 7.wielowątkowo odpowiada na potrzeby kształcenia i doskonalenia kadr obejmując swoją działalnością obszary takie jak: kwestie naukowo-badawcze, społeczne, edukacyjne, profilaktyczne, prewencyjne, etyczne, prawne, organizacyjne, technologiczne w aspekcie zagrożeń generowanych przez cyberprzestrzeń, 8.Interdyscyplinarność produktu polega na połączeniu zagadnień z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej i pedagogiki z innymi obszarami jakimi są informatyka, prawo telekomunikacyjne, technika.

11 Najważniejsze wyniki Ocena programu szkolenia

12 Najważniejsze wyniki 1.„Teoria jest naprawdę wyczerpana, materiały szkoleniowe są na bardzo wysokim poziomie.” (IDI) 2.„Tutaj mamy to po kolei poukładane, poszufladkowane.”(IDI) 3.„Fachowo jest to nazwane, zgodnie z terminologią, co jest bardzo ważne.”(IDI) 4. „Zawsze jest to coś, gdzie można zajrzeć i jeszcze sobie utrwalić.”(IDI) 5.„Jest dobrze poukładane”. (FGI) 6.„Wiem już, jaką profilaktykę zastosować, o co pytać i gdzie ewentualnie szukać pomocy. Nie powiem, że po jednym dniu jestem specjalistką od informatyki, ale wiem już w tej chwili, gdzie szukać i to jest istotne.” (IDI) 7.91 osób (czyli 59%) osiągnęło przyrost wiedzy pomiędzy PRE I POST TESTEM; (testy kompetencyjne) 8. We wszystkich grupach wiekowych nastąpił przyrost wiedzy pomiędzy PRE i POST – TESTEM (testy kompetencyjne)

13 GRUPA DOCELOWA PROJEKTU UŻYTKOWNICY ODBIORCY RODZINY DZIECI i MŁODZIEŻ PRACOWNICY SŁUŻB SPOŁECZNYCH PRACOWNICY SZKOLĄCY Adresaci działań służb społecznych Narastają nowe (specyficzne) problemy związane z cyberprzestrzenią. Wobec rosnącej skali zjawiska, służby społeczne muszą włączyć się intensywnie w walkę z tymi zagrożeniami, dzięki produktowi zwiększą poziom umiejętności i będą mieli dostęp do odpowiednich narzędzi WDROŻENIE PRODUKTU daje Możliwość odpowiedniego kształcenia PRODUKT FINALNY UZUPEŁNIŁ LUKĘ W ROZWIĄZANIACH DYDAKTYCZNYCH I OFERCIE KSZTAŁCENIA w zakresie cyberzagrożeń, dla pracowników służb społecznych PRACOWNICY SZKOLĄCY W DZIEDZINACH POKREWNYCH Produkt finalny może być stosowany w szkoleniu pedagogów,nauczycieli, psychologów NOWE GRUPY UŻYTKOWNIKÓW

14 Łatwość zastosowania Program nastawiony jest na praktyczny charakter zdobywanej wiedzy: osoby, które będą szkolone przy jego użyciu mogą w nim znaleźć informacje na temat różnych rodzajów zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią; sposób prezentacji treści w częściach opisowych (przystępny język, przejrzysta struktura i układ treści, czytelny graficzny sposób prezentacji z podziałem na numerowane akapity, ramki i pogrubienie najważniejszych treści); znacząca baza ćwiczeń; wskazówki, dobre praktyki, zalecenia dla nauczycieli, pracowników socjalnych; przewodnik dla rodziców ułatwią stosowanie zdobytych informacji w praktyce; podręcznik jest wzbogacony o listę ośrodków i instytucji, gdzie można pogłębić wiedzę tematyczną, listę niebezpiecznych gier komputerowych oraz wytyczne i rekomendacje dla kształcenia.

15 Efektywność Program pozwoli: w krótszej perspektywie – wpłynie na lokalny rynek pracy, który zyska dobrze przygotowanych absolwentów kierunków związanych z pomocą społeczną, co w dłuższej perspektywie pozwoli na generowanie oszczędności wynikających ze zmniejszenia liczby klientów pomocy społecznej (zwłaszcza długotrwale korzystających ze wsparcia), dzięki wczesnemu wykrywaniu problemów i właściwie podjętym działaniom, organizacja minimum 5 seminariów pozwoli na przeszkolenie kolejnych 100 osób, Kolejne minimum 70 osób weźmie udział w międzynarodowej konferencji i będzie miała okazję poznać produkt o dodatkowo pogłębić swoją wiedzę, bezpłatny dostęp do kursu na platformie e-lerningowej beneficjenta.

16 Innowacyjność wymiar grupy docelowej, otwartość przekazu, metod i sposób prezentacji treści powodują, iż poszczególne grupy (odbiorcy, użytkownicy) mogą dostosowywać szczegółowe aspekty programu do swoich potrzeb i prowadzonych działań. wymiar formy wsparcia - opracowanie programu stanowi nowe spojrzenie na proces szkolenia i dokształcania pracowników służb społecznych (w tym pracowników socjalnych) - dotychczasowe podejście polegało na wprowadzaniu nowej tematyki szkoleniowej w momencie ugruntowania się danego zjawiska w środowiskach w których pracują na co dzień. Publikacja odnosi się do stosunkowo nowych zjawisk i tym samym wcześniejsze przygotowanie do czekających ich w najbliższej przyszłości wyzwań. Sposób przygotowania opracowania wyróżnia je na rynku wydawniczym (kompleksowość, interdyscyplinarność, sposób prezentacji). wymiar problemu – innowacyjne ujęcie problematyki zagrożeń cyberprzestrzeni. Wprowadzenie i praktyczne przedstawienie nowego obszaru zagrożeń cywilizacyjnych jakim są zjawiska związane z cyberprzestrzenią jako projektu dedykowanego kadrom służb społecznych (w tym pracownikom socjalnym).

17 Najważniejsze wyniki Wymiary innowacyjności produktu

18 Upowszechnianie i wdrażanie Organizacja debaty eksperckiej mającej na celu lobbing u decydentów w odniesieniu do produktu finalnego i celu projektu jako całości w odniesieniu do polityki lokalnej i ogólnopolskiej. Wysyłka podręcznika do decydentów oraz przedstawicieli uczelni mających wdrożyć produkt do programu nauczania. Seminaria dla minimum 100 osób na terenie woj. mazowieckiego. Rozbudowa strony internetowej z dostępnym podręcznikiem poradami dotyczącymi wdrożenia podręcznika oraz zastosowania go w procesie samokształcenia. Umieszczenie namiarów kontaktowych do osób świadczących konsultacje w zakresie produktu innowacyjnego. Organizacja konferencji, skupiającej przedstawicieli szerokorozumianego obszaru służb społecznych (pracownicy, edukatorzy, decydenci etc.).

19 Dziękujemy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie PREZENTACJA PRODUKTU FINALNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google