Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gorzowski Ośrodek Technologiczny projekt strony internetowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gorzowski Ośrodek Technologiczny projekt strony internetowej."— Zapis prezentacji:

1 Gorzowski Ośrodek Technologiczny projekt strony internetowej

2 Biuro Obsługi Inwestora Gorzowski Ośrodek Technologiczny strona startowa Współpraca w ramach GOT zakłada merytoryczną, infrastrukturalną, logistyczną i ekonomiczną integrację działań podejmowanych przez podmioty działające na rynku gospodarczym i edukacyjnym Aglomeracji Gorzowskiej. Wyznacza nowe standardy współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem edukacji oraz badań i wdrożeń dla przemysłu. Cele i charakterystyka Porozumienie i partnerzy Wskaźniki rozwoju gospodarczego Wpływ na rozwój regionu Obejmuje integrację działań w ramach trzech projektów: Laboratorium Środowiskowe dla kierunków inżynierskich PWSZ Centrum Badawczo- Wdrożeniowe „Eko-innowacje" Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dla szkół ponadgimnazjalnych Forum Kontakt

3 Biuro Obsługi Inwestora Cele i charakterystyka Celem jest wprowadzenie nowej jakości w systemie kształcenia zawodowego, na wszystkich jego poziomach, w relacji do kluczowych branż przemysłu, które w świetle przeprowadzonego w Gorzowie foresightu będą kształtować gospodarczy obraz regionu w okresie 2020-2030. Operacyjnym celem działań jest budowa, w oparciu o istniejące i nowe instytucje, spójnego systemu infrastruktury badawczej i edukacyjnej. Charakterystyka zapewnia profesjonalne szkolenie w kluczowych dla rozwoju Aglomeracji Gorzowskiej branżach buduje komplementarną infrastrukturę najnowszych technologii, maszyn i urządzeń szkoleniowych, badawczych i wdrożeniowych obejmuje wszystkie poziomy kształcenia zawodowego - od zasadniczej szkoły zawodowej, poprzez technikum aż do studiów inżynierskich powstaje w ścisłej współpracy z przemysłem i odpowiada na jego potrzeby w zakresie wykwalifikowanych kadr pracowniczych realizuje badania i wdrożenia dla przedsiębiorstw, podnosząc kulturę technologiczną regionu i jego pozycję konkurencyjną zapewnia transfer wiedzy i rozwiązań innowacyjnych z sektora nauki do gospodarki.

4 Biuro Obsługi Inwestora Porozumienie, partnerzy Prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak, przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Zakładu Utylizacji Odpadów i Lubuskiego Klastra Metalowego podpisali 14 marca 2012 r. porozumienie o powstaniu w naszym mieście Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego.

5 Biuro Obsługi Inwestora Wskaźniki rozwoju gospodarczego Główne wskaźniki dotyczące przedsiębiorczości w Lubskiem wskazują na słaby poziom aktywności na tle innych regionów. Wynika to m.in. z dużego rozdrobnienia sektora prywatnego, małej liczby innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w przedsiębiorstwach, mniejszej niż w innych województwach liczby ośrodków Badania+Rozwój. Foresight regionalny: „Branżowy rozwój Gorzowa Wlkp.” oraz „Nowoczesne kadry gospodarki” Analiza przestrzennego zróżnicowania wybranych wskaźników rozwoju społeczno- gospodarczego w powiatach województwa lubuskiego w latach 2003-2009

6 Biuro Obsługi Inwestora GOT a rozwój regionu Głównym zadaniem parków technologicznych i klastrów jest tworzenie środowiska innowacyjnego na styku nauki i biznesu, zdolnego do przekształcania wiedzy w nowe produkty i usługi. Oddziaływanie Parku Technologicznego oraz Klastrów na rozwój regionu dokonuje się poprzez funkcjonujące w nim podmioty poprzez: oddziaływanie bezpośrednie („twarde”) poprzez podmioty gospodarcze, funkcjonujące w parku technologicznym – działalność parku bezpośrednio ingerować będzie w zmianę struktury gospodarczej miasta i regionu oraz poprawę jej pozycji konkurencyjnej i zdolności innowacyjnych; oddziaływanie pośrednie („miękkie”), tworzące trudno mierzalne efekty w skali regionu - ten charakter oddziaływania ma przede wszystkim społeczny wymiar i związany jest z rozwojem zasobów ludzkich w regionie, ich zdolności i umiejętności, wiedzy, z rozwojem sieci powiązań, poprawą wizerunku miasta i regionu, itp.

7 Biuro Obsługi Inwestora Centrum Badawczo-Wdrożeniowe „Eko-innowacje” (I) W ramach funkcjonowania Centrum badawczo wdrożeniowego „Eko-innowacje” przewiduje się działalność związaną z: Identyfikacją nowych technologii, ich modyfikacją i wdrażaniem w MŚP Audyt technologiczny przedsiębiorstw Identyfikacja posiadanych technologii jest pierwszym etapem audytu technologicznego. Przedmiotem zainteresowania będą zarówno pojedyncze technologie jak też rodziny (grona) technologii. W pierwszym przypadku uwagę będzie się koncentrować na tych technologiach, które w bezpośredni sposób wpływają na poziom konkurencyjności istniejących produktów lub przyczynią się do rozwiązań problemów istniejących w MŚP. Oceniany będzie ich wpływ na poziom jakości (mierzony określonymi parametrami, na które ma wpływ dana technologia), kosztów, czas wykonania, zużycie energii, materiałów, zanieczyszczenie środowiska, itp. Identyfikację nowych technologii (pochodzących z uczelni wyższych), mogących mieć zastosowanie w organizacji. Takie analizy zostaną wsparte ocenami cyklu życia technologii oraz weryfikowalności technologii wykonywanymi w ramach działalności Centrum. Weryfikację technologii należy rozumieć jako niezależną ocenę ilościową wydajności środowiskowej technologii, przeprowadzoną w oparciu o zadeklarowaną wydajność technologii lub wcześniej określone protokoły weryfikacji. Weryfikacja znajduje zastosowanie szczególnie w tych obszarach, w których brak jest standardów – może wówczas pełnić rolę pierwowzoru standardu dla określonych produktów, narzędzi czy instrumentów, lub w tych obszarach, gdzie standardy nie są zazwyczaj stosowane. Ich celem jest identyfikacja podstawowych przeszkód technicznych i rynkowych, na jakie może natrafić rozważana technologia. W wyniku oceny dokonuje się opisu produktu oraz szacuje się przybliżoną wielkość rynku, a także możliwą do osiągnięcia wielkość sprzedaży produktu bazującego na opracowywanej technologii. Sporządzany jest ponadto ogólny szacunek nakładów kapitałowych i czasu potrzebnego na osiągnięcie celów projektu komercjalizacji. Komercjalizację technologii definiuje się jako proces zasilania rynku nowymi technologiami. Obejmuje on wszelkiego rodzaju formy dyfuzji innowacji oraz edukacji technicznej. W wąskim rozumieniu komercjalizację technologii określa się jako celowe, ukierunkowane przekazywanie wiedzy i umiejętności do procesu produkcyjnego, celem udanego jej urynkowienia w postaci produktu (Projekty Celowe).

8 Biuro Obsługi Inwestora Centrum Badawczo-Wdrożeniowe „Eko-innowacje” (II) Inkubatorem przedsiębiorczości Głównym zadaniem Inkubatora będzie wspieranie nowoutworzonych i rozwijających się innowacyjnych firm. Będzie on świadczył kompleksowe usługi przedsiębiorstwom o dużym potencjale rozwoju na każdym etapie działalności: od idei do samodzielnej ekspansji rynkowej. Projekt skierowany jest do osób, zamierzających założyć lub prowadzących własną firmę. Preferowane będą przedsiębiorstwa typu start-up założone przez studentów, absolwentów uczelni, a także przez osoby posiadające unikatowy pomysł technologiczny wymagający przetestowania. W Inkubatorze dostępne będą pomieszczenia biurowe, laboratoria badawcze wraz z liniami półprodukcyjnymi i magazynowe pod wynajem dla mikro i MSP na preferencyjnych warunkach w początkowej fazie ich rozwoju. Będą oni mieli możliwość skorzystania z wachlarza usług świadczonych przez wyspecjalizowaną kadrę (rzecznicy patentowi, firmy konsultingowe, prawnicy ), na preferencyjnych warunkach takiego jak: usługi informacyjnych i doradcze z zakresu administracyjno – prawnego w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i pozyskiwania zewnętrznego finansowania, doradztwa w zakresie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej, usługi informacyjnych z zakresu prawa i księgowości, doradztwa w zakresie transferu technologii, pomocy w poszukiwaniu zagranicznych partnerów handlowych. Usługami badawczymi na potrzeby MŚP Aktualnie trwają prace nad opracowaniem komercyjnie dostępnej oferty naukowo-badawczej na aparaturze potencjalnie zakupionej w ramach projektu. Oferta zostanie rozpropagowana wśród przedsiębiorstw MŚP w formie katalogów reklamowych oraz za pomocą strony internetowej.

9 Biuro Obsługi Inwestora Centrum Badawczo-Wdrożeniowe „Eko-innowacje” (III) Na schemacie transferu nowoczesnych technologii i wiedzy do MŚP cyframi zaznaczono poszczególne działania przyczyniające się do sprawnego funkcjonowania systemu łączącego w sobie analizę potrzeb przemysłu, organizacji i finansowania badań oraz podsystemu przepływu informacji i wiedzy pomiędzy głównymi instytucjami zaangażowanymi w procesie

10 Biuro Obsługi Inwestora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego założenia i uzasadnienie projektu Ogólne założenia projektu beneficjent: Miasto Gorzów Wlkp., okres realizacji: wrzesień 2012 – sierpień 2013, całkowita wartość projektu: do 4 mln zł, wkład własny JST: 15% całkowitej wartości projektu, zabezpieczony w formie wkładu finansowego, wstępnie proponowani odbiorcy wsparcia: uczniowie i nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego, w tym korzystający z zajęć praktycznych realizowanych w Centrum Kształcenia Praktycznego CKZ uczniowie szkół Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Budowlanych Uzasadnienie realizacji projektu Z dniem 1 września 2012 r. do szkół ponadgimnazjalnych wkroczy kolejny etap reformy oświatowej, która wprowadza gruntowne zmiany, szczególnie w kształceniu zawodowym. Modernizacja kształcenia zawodowego ma na celu wdrożenie rozwiązań służących podniesieniu jakości kształcenia i atrakcyjności szkół zawodowych, a docelowo zwiększenie zainteresowania uczniów gimnazjów kontynuacją nauki w tych placówkach. Wiedza i umiejętności nabywane procesie kształcenia powinny umożliwić absolwentom odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy, zgodnie z potwierdzonymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom pracodawców. Jednym z kluczowych obszarów działania w szkolnictwie zawodowym są zajęcia praktyczne. Nowa podstawa programowa wprowadziła ściśle określone warunki realizacji kształcenia zawodowego, w tym wyposażenie pracowni warsztatowych, które wymagają największych nakładów finansowych. Obecne uwarunkowania związane z potrzebami rynku pracy powodują, że należy podjąć działania mające na celu przygotowanie bazy, która zagwarantuje właściwy proces edukacji zawodowej. Służyć temu będzie konsolidacja wyposażenia i sprzętu techno – dydaktycznego w jednym ośrodku, możliwością udostępnienia go uczniom innych szkół. Organizacja bazy w jednym miejscu pozwoli zrealizować treści programowe kształcenia praktycznego, wchodzące w skład programów dla różnych zawodów w jednej placówce, bez konieczności wyposażenia kilku szkół w taki sam sprzęt. W Gorzowie Wlkp. zajęcia praktyczne w zawodach technicznych realizowane są w największym stopniu w Centrum Kształcenia Praktycznego CKZ. Aktualnie z bazy techno - dydaktycznej centrum korzysta średnio 450 uczniów szkół: Zespołu Szkół Budowlanych, kształcących się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych oraz technik samochodowy, Zespołu Szkół Elektrycznych – w zawodach: elektryk, monter mechatronik, technik elektryk, technik elektronik, Zespołu Szkół Mechanicznych – w zawodach: monter maszyn urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik. Wyposażenie pracowni i stanowisk, z których korzystają uczniowie nauczyciele, mimo podejmowanych starań placówki wymaga zdecydowanego unowocześnienia, nie pozwala na kształcenie uczniów zgodnie wymaganiami programu nauczania i zdobywania wymaganych przez pracodawców umiejętności. Dodatkowo, nowa podstawa programowa nakłada na szkołę obowiązek przygotowania ucznia do zdobywania kwalifikacji i zdawania egzaminów teoretycznych oraz praktycznych na stanowiskach pracy. Spełnienie określonych wymagań możliwe będzie tylko w pracowniach kształcenia praktycznego wyposażonych w odpowiedni i nowoczesny sprzęt.

11 Biuro Obsługi Inwestora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego cel i opis projektu Cel i opis projektu Znowelizowana ustawa o systemie oświaty wskazuje, że realizacja kształcenia praktycznego, ustawicznego, kształcenia młodzieży w formach szkolnych, egzaminowania i doradztwa zawodowego, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, dokształcania pracowników młodocianych odbywać się może w „centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego”. Stąd zakłada się, że taka placówka będzie funkcjonowała w naszym mieście od 1 września 2012 r. W ramach przygotowywanego projektu CKZiU zostanie wyposażony w 4 nowoczesne pracownie, dzięki którym zdecydowanie wzrośnie efektywność kształcenia w dziedzinach kluczowych dla rozwoju gospodarczego Gorzowa i regionu. Przeprowadzone badania wykazują, że do roku 2030 najbardziej dynamiczne tendencje rozwojowe w naszym regionie mają branże przemysłu metalowego i elektronicznego. Stąd wybór pracowni ma zapewnić nową jakość kształcenia szczególnie w obszarze mechanicznym oraz elektryczno - elektronicznym, w ramach których występują, m.in. następujące kierunki kształcenia: technik pojazdów samochodowych, mechanik, mechatronik, elektronik, elektryk, teleinformatyk, energetyk oraz zawody, np.: mechanik precyzyjny, mechanik – monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, blacharz samochodowy, lakiernik, monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter elektronik. Kształcenie zawodowe należy do tych obszarów edukacji, które w sposób bezpośredni powiązane są z rynkiem pracy. Zgodnie założeniami zmian w szkolnictwie zawodowym powinny zostać zintegrowane dwa sposoby pozyskiwania kwalifikacji zawodowych – edukacja w formach szkolnych oraz pozaszkolnych. Przyjmuje się, że CKZiU stanowić będzie nowoczesną placówkę kształcenia zawodowego, której struktura organizacyjna, zasoby osobowe i rzeczowe pozwolą w sposób optymalny realizować zadania edukacyjne, zgodnie z duchem reformy i potrzebami rynku pracy. Idea funkcjonowania CKZiU została szeroko skonsultowana ze środowiskiem pracodawców, w tym Lubuskim Klastrem Metalowym oraz Lubuskim Kuratorem Oświaty. Wiodącym celem projektu, obok niezbędnych prac modernizacyjno – remontowych obiektu i pomieszczeń jest zorganizowanie i wyposażenie 4 niżej wymienionych pracowni specjalistycznych do kształcenia praktycznego: materiałoznawstwa i pomiarów warsztatowych, obrabiarek skrawających, spawania, automatyki i sterowania. Realizacja ww. przedsięwzięcia zapewni organizacyjno – techniczne warunki do kształcenia zawodowego, zgodnie z wymaganiami prawa oświatowego, przyczyni się do podniesienia jakości pracy placówki, zabezpieczy realizację potrzeb edukacyjnych innych zawodowych szkół technicznych w zakresie szkolenia praktycznego. Zapewni to także utrzymanie statusu ośrodka egzaminacyjnego, co zagwarantuje uczniom zdawanie egzaminów w optymalnych warunkach i w pobliżu miejsca zamieszkania. To spowoduje też uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej CKZiU skierowanej do osób dorosłych, w tym m.in. kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

12 Biuro Obsługi Inwestora Laboratorium Środowiskowe PWSZ Gorzowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa tworzy laboratoriom środowiskowe dla kierunków technicznych. 26 czerwca 2012 r. godz. 12.00 w Rektoracie przy ul. Teatralnej 25 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim zawarła porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dokument podpisywali: Rektor PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim – prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska oraz Prezes WZDZ – mgr inż. Zbigniew Staszak Współpraca będzie opierać się na wspólnych dążeniach w kierunku poszerzania oferty oraz warunków kształcenia dla młodzieży, a także działaniach zmierzających do wykorzystywania w tym celu funduszy europejskich

13 Biuro Obsługi Inwestora Klaster Edukacji Zawodowej wizja i cele Misja Klastra wspieranie szeroko rozumianego sektora edukacji zawodowej tak, by lepiej odpowiadał na potrzeby lokalnego rynku pracy. Klaster jest dobrowolnym porozumieniem i świadomą inicjatywą. Wizja Gorzów jest miastem profesjonalistów działających w różnych zawodach i na wszystkich poziomach edukacji zawodowej: od szkoły zasadniczej aż do kierunków inżynierskich. W inicjatywę zaangażowani są kluczowi gracze - przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, szkół zawodowych i centrum kształcenia zawodowego, przedsiębiorców i organizacji przedsiębiorców, oraz instytucji wspierających rozwój nauki i edukacji na potrzeby lokalnego rynku pracy. Idea Klastra zakłada stworzenie formalnej i nieformalnej sieci współpracy. W kolejnych etapach realizowane są zadania z zakresu podnoszenia jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz promocja tej formy kształcenia. W efekcie możliwe będzie dostosowanie programów nauczania do konkretnych potrzeb pracodawców. Wspólne działania umożliwią pozyskiwanie funduszy krajowych i unijnych oraz będą okazją do prezentacji i wymiany dobrych praktyk.

14 Biuro Obsługi Inwestora Klaster Edukacji Zawodowej partnerzy Sektor edukacji: Wyższa Szkoła Biznesu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Centrum Kształcenia Zawodowego Zespół Szkół Budowlanych Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół Elektrycznych Zespół Szkół Gastronomicznych Zespół Szkół Mechanicznych Zespół Szkół Nr 12 Zespół Szkół Ogrodniczych Zespół Szkól Odzieżowych Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Partnerzy z Niemiec: bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder) GmbH IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg BIC Business Innovation Center Miasto Frankfurt nad Odrą QualifizierungsCentrum der Wirtschaft GmbH Eisenhüttenstadt Samorząd lokalny i instytucje otoczenia biznesu: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Lubuski Kurator Oświaty Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze Powiatowy Urząd Pracy Zachodnia Izba Przemysłowo Handlowa Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu Przedsiębiorcy: Arctic Paper Kostrzyn S.A. High Tech Mechatronics Poland Sp. z o.o. Holding-Zremb Gorzów Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe POM Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Lubuski Klaster Metalowy Zakład Mechaniczny Mestil Sp. z o.o. Dnia 13.04.2012 r. podpisana została umowa partnerska dotycząca powołania Klastra Edukacji Lubuskie-Brandenburgia. Sygnatariuszami umowy byli:

15 Biuro Obsługi Inwestora Mapa strony start GOT Cele i charakterystyk a Porozumienie, partnerzy Wskaźniki rozwoju gospodarczego Got a rozwój regionu ZUO Transfer nowoczesnych technologii Struktura instytucjonalna CKZiU Założenia i uzasadnienie projektu Cel i opis projektu PWSZ Porozumienie z ZDZ Klaster Edukacji Zawodowej Wizja i cele Partnerzy

16 Naukowo-dydaktyczne laboratorium środowiskowe oraz laboratorium dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim

17 Informacje ogólne dotyczące inwestycji związanej z powstaniem naukowo-dydaktycznego laboratorium środowiskowego PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim : Powierzchnia użytkowa razem - 1950,00 m 2 Wartość projektu: 16.407.053,36 PLN Miejsce realizacji: Gorzów Wielkopolski

18 Inwestycja polega na modernizacji budynku naukowo – dydaktycznego i doposażeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny w celu poszerzenia oferty edukacyjnej Uczelni oraz podniesienia jakości kształcenia na funkcjonujących już kierunkach.

19 Laboratorium Środowiskowe wypełni istotną lukę w infrastrukturze dydaktycznej, badawczej i przemysłowej północnej części województwa. Jest również niezbędnym elementem promocji zawodów technicznych oraz doskonalenia specjalistów już pracujących w przemyśle. Projekt pozwoli również na przygotowanie kadry inżynierskiej dla nowych inwestorów, którzy lokalizują swoje fabryki w regionie. Realizacja inwestycji przyczyni się również do nawiązania współpracy transgranicznej w zakresie przemysłowymi i badawczym.

20 Laboratorium Środowiskowe będzie również kluczowym ogniwem w systemie promocji wykształcenia technicznego zarówno w systemie, który buduje Lubuski Klaster Metalowy z Urzędem Miasta i środowiskiem średnich szkół technicznych. Celem współpracy jest stworzenie skoordynowanego systemu współpracy Gorzowskiego Klastra Edukacyjnego z Lubuskim Klastrem Metalowym oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim.

21 W zakresie sprzętu specjalistycznego planuje się zakup: – wyposażenia pracowni systemów produkcyjnych – modułowy system eksperymentalny do realizacji procesów produkcyjnych w zakresie zadań mikroobróbki; – pracowni techniki CNC; – urządzeń mobilnych przeznaczonych do pracy w warunkach produkcyjnych, wyposażonych; – czytniki kodów kreskowych, Wi-Fi, bluetooth, GSM, RFID;

22 - Oprogramowania systemowego, narzędziowego (Matlab, Statistica 9, SimulationX, AnyLogic, oprogramowanie dla systemów mobilnych); -Skanera przemysłowego do nadzorowania wizyjnego (skaner 3D ręczny); -Kamery termowizyjnej, - Kamery szybkościowej do wizualizacji procesów dynamicznych, - - Profilografometru,

23 - Maszyny do badań wytrzymałościowych, - Wyposażenia pracowni podstaw konstrukcji maszyn; - Wyposażenia pracowni diagnostyki maszyn i urządzeń; - Wyposażenia pracowni automatyzacji przemysłowej; - Drukarki 3 D.

24 Stan obecny

25 Projekt elewacji

26 Laboratorium dydaktyczne stan obecny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim

27 Budynek dydaktyczny przy ul. F. Chopina 52, b.6, w którym powstaje laboratorium dydaktyczne PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim

28 Tokarka sterowana numerycznie CTX 210 Famot -Gildemeister dla laboratorium dydaktycznego PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim

29 Materiały eksploatacyjne dla laboratorium dydaktycznego PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim

30 Pracownia komputerowa dla laboratorium dydaktycznego


Pobierz ppt "Gorzowski Ośrodek Technologiczny projekt strony internetowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google