Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1 SYSTEM UBEZPIECZEŃ Wykład 2. Stabilność systemu ubezpieczeń 1.Konstrukcja nowego systemu wypłacalności Solvency II 2.Obszary ryzyka we wdrażaniu nowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1 SYSTEM UBEZPIECZEŃ Wykład 2. Stabilność systemu ubezpieczeń 1.Konstrukcja nowego systemu wypłacalności Solvency II 2.Obszary ryzyka we wdrażaniu nowych."— Zapis prezentacji:

1 1 1 SYSTEM UBEZPIECZEŃ Wykład 2

2 Stabilność systemu ubezpieczeń 1.Konstrukcja nowego systemu wypłacalności Solvency II 2.Obszary ryzyka we wdrażaniu nowych wymogów kapitałowych dla ubezpieczycieli 3.Przewidywane implikacje wdrożenia Solvency II:  perspektywa sektora ubezpieczeń  perspektywa rynku finansowego

3 Filary nowych wymogów wypłacalności: Filar I: wymagania kapitałowe w zakresie kwantyfikowalnych ryzyk oraz określenie zasad i zakresu stosowania modeli wewnętrznych oceny ryzyka; Filar II: narzędzia efektywnego monitorowania i kontroli ryzyka ZU (wewnętrzne i nadzorcze). uwzględnienie indywidualnych cech (jakościowych: tj.: jakość zarządzania, kontrola wewnętrzna). Filar III: narzędzia samoregulacji rynku, tworzenie warunków transparentności, określenie obowiązków informacyjnych, wypracowanie odpowiednich standardów w zakresie rachunkowości.

4 4 Solvency II (Wypłacalnośc II) Nadzór nad grupami i konwergencja międzysektorowa Grupy są uważane za podmioty gospodarcze => nadzór o charakterze skonsolidowanym (dywersyfikacja zysków, grup ryzyka) Filar 1: wymogi kwantytatywne 1. Ujednolicone obliczeanie rezerw techniczno- ubezpieczeniowych 2. Rozważne podejście do inwestycji zamiast stosowania istniejących w chwili obecnej restrykcji ilościowych 3. Dwa wymogi kapitałowe: Wypłacalnościowe Wymogi Kapitałowe (SRC) i Minimalne Wymogi Kapitałowe (MCR) Filar 2: wymogi kwalifikowane i nadzór 1. Zwiększone zarządzanie, kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem ora ocena własnego ryzyka i wypłacalności (ORSA) 2. Wzmocniony przegląd nadzoru, ujednolicone standardy i praktyki nadzorcze Filar 3: raportowanie ostrożnościowe i jawność publiczna 1. Powszechna kontrola raportowania 2. Jawność publiczna na temat kondycji finansowej oraz raportu o wypłacalności (dyscyplina rynkowa poprzez transparentność)

5 Stopień zaawansowania wdrożenia nowych standardów w ZU 1- wymagania nie są spełnione 2- niektóre wymagania są spełnione 3- większość wymagań spełniono 4- wszystkie wymagania są spełnione Źródło: na podstawie European Solvency II Survey, Ernst& Young 2012.

6 Kluczowe założenia Solvency II uzależnienie wysokości kapitału od wielkości ryzyka podejmowanego przed ZU; nowa metodologia identyfikacji, klasyfikacji i kwantyfikacji ryzyka uwzględnienie ilościowych i jakościowych aspektów ryzyka, dwupoziomowa konstrukcja ilościowych wymogów kapitałowych: kapitał docelowy (SCR) i kapitał minimalny (MCR); harmonizacja założeń dotyczących rachunkowości, sprawozdawczości i ujawniania informacji, kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz zasad polityki inwestycyjnej.

7 Percepcja ryzyka ZU w Solvency II 1.kompleksowe podejście do profilu ryzyka ZU - (1) uwzględnienie ryzyk weryfikowanych metodami ilościowymi, jakościowymi, tj. ryzyko prawne; (2) włączenie do kalkulacji dotychczas nie uwzględnianych w sposób bezpośredni rodzajów ryzyka, tj. ryzyko koncentracji; 2.modułowe ujęcie ryzyka - agregacja pokrewnych rodzajów ryzyka i uwzględnienie korzyści z tytułu zastosowania technik zarządzania ryzykiem, np. dywersyfikacja oraz negatywnych efektów, np. koncentracja ryzyka,

8 3.komparatywna dekompozycja ryzyka, co ma na uwadze postępującą integrację i konglomeryzację rynków finansowych i ubezpieczeniowych w zakresie produktów oraz struktur zarządzania 4.postrzeganie ryzyka ZU przez pryzmat potencjalnych szoków rynkowych i strat - powiązanie profilu ryzyka z określoną wielkością kapitału ekonomicznego zabezpieczającego wypłacalność przy założonym poziomie ufności (metodologia Value at Risk), 5.rozpatrywanie ryzyka w ujęciu procesowym - wewnętrzne systemy oceny ryzyka (Own Risk and Solvency Asessment)

9 Moduły ryzyka ryzyko ubezpieczeniowe: w ub na życie oraz innych niż na życie, ryzyko ubezpieczeniowe w ub zdrowotnych, ryzyko rynkowe, ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta.

10 Profil ryzyka ZU prowadzących działalność w UE w świetle wymogu kapitałowego SCR (w%)

11 Profil ryzyka ZU prowadzących działalność w Polsce

12 Ryzyko w ub na życie 1) ryzyko śmiertelności - wynikające ze zmian w poziomie wsp umieralności (wzrost wsp. umieralności); 2) ryzyko długowieczności - wynikające ze zmian w poziomie wsp. umieralności (spadek wsp. umieralności); 3) ryzyko niezdolności do pracy – zachorowalności - wynikające ze zmian w poziomie wsp. niezdolności do pracy, chorobowości i zachorowalności; 4) ryzyko wydatków w ub. na życie - ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań, wynikające ze zmian w poziomie wydatków ponoszonych na obsługę umów ub lub reasekuracji, tendencji kształtowania tych wydatków lub ich zmienności;

13 5) ryzyko rewizji wysokości rent - wynikające ze zmian w poziomie wsp. korygujących, stosowanych do ub rentowych w związku ze zmianami otoczenia prawnego lub stanu zdrowia ubezpieczonej osoby; 6) ryzyko rezygnacji z umów - wynikające ze zmian w poziomie wsp. rezygnacji z umów, zamykania, odnawiania i wykupów polis 7) ryzyko katastroficzne - wynikające ze znacznej niepewności założeń dotyczących wyceny i tworzenia rezerw, związanych z ekstremalnymi lub nieregularnymi zdarzeniami.

14 Ryzyko w ubezpieczeniach majątkowych 1) ryzyko składki i ryzyko rezerw - ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany wartości zob., wynikające ze zmienności w zakresie występowania, częstotliwości i skali ubezpieczanych zdarzeń oraz ze zmienności w zakresie występowania wypłat odszkodowań i ich kwot; 2) ryzyko katastroficzne - wynikające ze znacznej niepewności założeń dotyczących wyceny i tworzenia rezerw związanych z ekstremalnymi lub wyjątkowymi zdarzeniami 3) ryzyko rezygnacji z umów

15 Ryzyko kredytowe związane z możliwą stratą wynikającą z niewykonania zobowiązań przez kontrahentów i dłużników (lub pogorszenia się ich zdolności kredytowej). 1) ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta (counterparty default) 2) ryzyko migracji wartości instrumentu finansowego. poziom i natężenie zależą po części od czynników ogólnogospodarczych, a po części – generowane jest przez czynniki specyficzne właściwe dla danego podmiotu.

16 Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta 1) ryzyko niewywiązania się z zobowiązań lub pogorszenia zdolności kredytowej kontrahenta; ekspozycja jest związana z: umowami reasekuracyjnymi, derywatami, sekurytyzacją oraz wierzytelnościami od pośredników, 2) ryzyko niedotrzymania zobowiązań przez emitenta instrumentu finansowego – niebezpieczeństwo nieotrzymania (otrzymania tylko w części) lub otrzymania z opóźnieniem, należnych z tytułu posiadania określonego instrumentu, przepływów pieniężnych lub aktywów z powodu niedotrzymania warunków umowy przez emitenta, straty możliwe w ciągu kolejnych 12 m-cy. obejmuje umowy służące ograniczeniu ryzyka, tj. umowy reasekuracji, sekurytyzację i instrumenty pochodne, należności od pośredników, a także inne ekspozycje kredytowe nieobjęte submodułem ryzyka spread’u kredytowego. uwzględnia gwarancje i inne dodatkowe zabezpieczenia posiadane przez ZU oraz związane z nim ryzyka.

17 ryzyko kredytowe ZU uwzględniane jest w: (1) module niewykonania zobowiązania (default) oraz (2) submodule ryzyka rynkowego dotyczącego spreadu. Ryzyko default rozpatrywane jest w odniesieniu do należności z tytułu reasekuracji oraz kontynuacji umów ub. Należności z tytułu reasekuracji korygowane są o ryzyko niewykonania zobowiązania (brane pod uwagę jest prawdopodobieństwo default) oraz szacuje się tzw. recovery rate - część zobowiązań kt reasekurator nadal będzie w stanie spłacić nawet w sytuacji realizacji ryzyka default. ryzyko spreadu dotyczy w szczególności obligacji oraz wierzytelności w podmiotach podporządkowanych i powiązanych.

18 standardowa formuła szacowania wymogu kapitałowego uwzględnia korzyści z tytułu zastosowania technik zarządzania ryzykiem, tj. dywersyfikacja oraz korekty z tytułu negatywnych efektów, np. koncentracja ryzyka związanego z danym emitentem w portfelu inwestycji. efekt dywersyfikacji wyrażony wskaźnikiem SCR grup do SCR zakładów solo wynosi przec 20%. po wyłączeniu transakcji wewnątrz grup kapitałowych, realny efekt dywersyfikacji wynosi przec 13%.

19 Ryzyko rynkowe związane jest z wahaniami koniunktury rynkowej, kt powodują zmiany w wartości portfela aktywów. Poziom ryzyka rynkowego odzwierciedla stopień, do kt negatywne zmiany w wartości portfela aktywów - wskutek zmian cen rynkowych, stóp procentowych, kursów walutowych, cen akcji i td. – nie są równoważone korespondującymi zmianami w wartości portfela zobowiązań.

20 Submoduły ryzyka rynkowego 1.ryzyko stopy procentowej - wrażliwość wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych na zmiany w strukturze czasowej stóp procentowych lub wahania zmienności stóp procentowych 2.ryzyko cen akcji i cen nieruchomości 3.ryzyko spread’u kredytowego - wrażliwość na zmiany w poziomie spread’ów kredytowych w odniesieniu do struktury czasowej stóp procentowych pap wartościowych pozbawionych ryzyka lub wahania ich zmienności 4.ryzyko walutowe - wrażliwość na zmiany w poziomie lub wahania zmienności kursów wymiany walut 5.ryzyko koncentracji aktywów - wynika z braku dywersyfikacji.

21 Determinanty ryzyka rynkowego Czynniki ryzyka rynkowego cechują pewne zależności - zdeterminowane podstawowym zestawem parametrów rynkowych, kt zmienność często występuje symultanicznie, co kreuje pewien wspólny dla wszystkich transakcji profil ryzyka rynkowego. Ryzyko rynkowe jest wysokie zwłaszcza w przypadku produktów ub z tzw. wypłatą gwarantowaną lub gwarantowaną stopą zwrotu.

22 Struktura ryzyka rynkowego w ZU solo i w grupach kapitałowych w UE (w%)

23 Struktura ryzyka rynkowego ZU w Polsce (w%)

24 Stopa zwrotu wolna od ryzyka? dobór stopy tzw. wolnej od ryzyka do wyceny wartości przyszłych zobowiązań ZU - powiększa się rozbieżność między stopami swap (wykorzystywane do wyceny wartości przyszłych zobowiązań ZU), a stopami zwrotu w terminie do wykupu obligacji skarbowych (YTM) emitowanych przez państwa członkowskie UE (zwłaszcza włoskie, hiszpańskie, greckie), kt. stanowią dominującą pozycję w portfelach inwestycji ZU. Prowadzić to może do sytuacji gdy wartość portfela aktywów ZU zmniejsza się, natomiast wartość portfela zobowiązań wzrasta wskutek spadku stóp swap, co powoduje konieczność dodatkowego zabezpieczenia wartości portfela zobowiązań.

25

26

27 Wydłużanie się duration portfela obligacji – wzrost ekspozycji na ryzyko stopy procentowej Barclays Live.

28 Wzrost cen na rynkach giełdowych Thomson Reuters.

29 Ryzyko operacyjne zu podatność na ryzyka operacyjne z uwagi na : masowy charakter zawieranych transakcji, wzrost wykorzystania elektronicznych kanałów dystrybucji, postępującą konwergencję produktów finansowych i ubezpieczeniowych szerokie wykorzystywanie outsourcingu. Ryzyka w obszarze operacyjnym – niebezpieczeństwo wystąpienia strat o charakterze bezpośrednim lub pośrednim wynikające z niewłaściwych lub zawodnych procedur wewnętrznych oraz działania ludzi.

30 Źródła ryzyka operacyjnego nadużycia wewnętrzne – straty generowane przez nieprofesjonalną lub przestępczą działalność pracowników lub osób z nią związanych, np. agentów, nadużycia zewnętrzne – straty generowane przez działalność osób niezwiązanych z ZU, tj. np.: włamania do systemów informatycznych i baz danych; polityka kadrowa i bezpieczeństwo pracy – kwestie związane z nieprzestrzeganiem wymogów prawa pracy i roszczenia pracowników z tego tytułu; produkty, klienci oraz praktyki biznesowe – dotyczy naruszenia obowiązków powierniczych, np. wykorzystywanie poufnych informacji; zakłócenia ciągłości działalności oraz awarie systemów komputerowych, zawodność sprzętu informatycznego i oprogramowania; zarządzanie procesami – problemy z właściwą obsługą transakcji, np. przy rejestracji, monitorowaniu, raportowaniu.

31 ZU zobowiązane są do zabezpieczenia ryzyka na dwóch poziomach: generalnym – kapitałowy wymóg wypłacalności (Solvency Capital Requirement - SCR) = pewna ilość dopuszczonych środków własnych, kt przy założeniu kontynuacji działalności gwarantuje pokrycie nieoczekiwanych znacznych strat; kapitałowy wymóg wypłacalności odpowiada VaR podstawowych środków własnych ZU na poziomie ufności 99,5% w okresie jednego roku. minimalnym - min wymóg kapitałowy (Minimum Capital Requirement - MCR) - odpowiada puli dopuszczonych podstawowych środków własnych, kt przy założeniu kontynuacji działalności, gwarantuje, że ubezpieczający i beneficjenci nie będą narażeni na niedopuszczalny poziom ryzyka MCR ma zabezpieczyć wydatki na pokrycie nieoczekiwanych zdarzeń, kt prawdopodobieństwo wystąpienia w ciągu roku mieści się w granicach 15%.

32 Kapitałowy wymóg wypłacalności SCR obliczany wg standardowej formuły stanowi sumę: podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR basic ) + wymóg kapitałowy dla ryzyka operacyjnego + korekta dostosowania z tytułu zdolności rezerw techniczno- ubezpieczeniowych i podatków odroczonych do pokrywania strat (możliwe wyrównanie nieoczekiwanych strat przez równoczesne zmniejszenie rezerw techniczno-ub lub podatków odroczonych lub przez połączenie obu metod).

33 Całkowity profil ryzyka ZU odzwierciedla podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR basic ), kt zgodnie ze standardową formułą szacowany jest jako: gdzie: wsp pi,j podane w wierszu i i kolumnie j w macierzy korelacji. SCRi, SCRj - moduły ryzyka i,j uwzględniające wszystkie możliwe kombinacje i,j. za SCRi i SCRj przyjmuje się odpowiednio: SCR non-life - moduł ryzyka ub w ub innych niż na życie; SCR life - moduł ryzyka ub w ub na życie, SCR health moduł ryzyka ub w ub zdrowotnych; SCR market - moduł ryzyka rynkowego, SCR default - moduł ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta.

34 Współczynniki korelacji i ji j ryzyko rynkowe ryzyko niewykonan ia zobowiązani a ryzyko w ub. na życie ryzyko w ub. zdrowotny ch ryzyko w ub. innych niż na życie ryzyko rynkowe10,25 ryzyko niewykonania zobowiązania 0,251 0,5 ryzyko w ub. na życie 0,25 1 0 ryzyko w ub. zdrowotnych 0,25 10 ryzyko w ub. innych niż na życie 0,250,5001 Źródło: Załącznik IV do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. UE z 17/12/2009).

35 Każdy z modułów ryzyka jest kalibrowany przy uwzględnieniu VaR przy założonym poziomie ufności 99,5% w okresie jednego roku, a przy konstruowaniu każdego modułu ryzyka uwzględnia się efekty dywersyfikacji. minimalny wymóg kapitałowy MCR szacuje się z wykorzystaniem funkcji liniowej zbioru podstawowych zmiennych (bez uwzględnienia reasekuracji), tj.: rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, składka przypisana, podatki odroczone i wydatki administracyjne. Funkcja ta jest kalibrowana według VaR podstawowych środków własnych ZU przy założonym poziomie ufności 85% w okresie rocznym.

36 zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania wymaga posiadania przez ZU min kapitału na poziomie nie niższym niż: 3,2mln euro dla ZU na życie, 2,2 mln euro dla pozostałych ZU (w przypadku ryzyk z grup 10-15, tj.: OC, ub kredytu – próg 3,2 mln euro); 3,2 mln euro dla zakładów reasekuracji (min 1mln euro dla zakładów zależnych), 5,4 mln euro dla ZU, kt prowadzą działalność zarówno w zakresie ub na życie, jak i majątkowych i innych. kontynuacja działalności nie jest zagrożona jeśli min wymóg kapitałowy nie spadnie poniżej 25% ani nie przekroczy 45% kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR). Są to dodatkowe, oprócz kwotowych, nieprzekraczalne dolne progi poziomu min wymogu kapitałowego, kt ma być szacowany i raportowany z częstotliwością co najmniej kwartalną.

37 Struktura wymogu kapitałowego SCR ZU prowadzących działalność w UE (w%)

38 Struktura wymogu kapitałowego SCR dla ZU w Polsce (w%)

39 Poziom pokrycia wymogu kapitałowego (SCR) i MCR środkami własnymi ZU w Polsce i UE

40 Zgodnie z Dyrektywą środki własne ZU stanowią sumę podstawowych i uzupełniających środków własnych. Na podstawowe środki własne składają się: nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami, pomniejszona o wartość własnych akcji, oraz zobowiązania podporządkowane. Do uzupełniających środków własnych można zaliczać: nieopłacony kapitał zakładowy lub założycielski, do kt opłacenia nie wezwano, akredytywy i gwarancje oraz wszelkie inne prawnie wiążące zobowiązania otrzymane przez zakład ubezpieczeń i reasekuracji.

41 Środki te podlegają kategoryzacji: (1) nadwyżki środków (2) akredytywy i gwarancje zarządzane powierniczo na zlecenie wierzycieli przez niezależnego powiernika i wystawione przez instytucje kredytowe i wszelkie przyszłe należności, jakie TUW mogą otrzymać od swoich członków w formie dodatkowego wkładu w ciągu kolejnych 12 m-cy; (3) wszelkie pozostałe pozycje podstawowych i uzupełniających środków własnych, kt posiadają niskie cechy jakościowe, np. niska dostępność.

42 Limity w odniesieniu do zgodności z SCR poz kategorii 2 i 3 podlegają limitom: środki własnych należące do kategorii 1 - stanowią ponad 1/3 łącznej kwoty dopuszczonych środków własnych; kwota pozycji z kategorii 3 stanowi mniej niż 1/3 łącznej kwoty dopuszczalnych środków własnych. kwota pozycji podstawowych środków własnych na pokrycie MCR, zaklasyfikowane do kategorii 2, podlega limitom, tj.: pozycje dopuszczonych podstawowych środków własnych należące do kategorii 1 stanowią min ponad 50% łącznej kwoty dopuszczonych podstawowych środków własnych. Kwota środków własnych na pokrycie SCR odpowiada sumie kwoty kategorii 1, dopuszczonej kwoty kategorii 2 i dopuszczonej kwoty kategorii 3. Kwota podstawowych środków własnych dopuszczona na pokrycie MCR odpowiada sumie kwoty kategorii 1 i kwoty pozycji podstawowych środków własnych zaklasyfikowanych do kategorii 2.

43 Przewidywane implikacje wdrożenia Solvency II - perspektywa sektora ubezpieczeń pozytywne efekty: wzrost transparentności rynku poprzez zwiększenie dyscypliny rynkowej i wymogów raportowania (w wymiarze ilościowym, jak i zakresu), wzrost efektywności sektora ubezpieczeń poprzez konsolidacje ZU, stymulację procesów fuzji i przejęć, optymalizacja struktury kapitału poprzez wykorzystanie instrumentów sekurytyzacji oraz większą rolę reasekuracji (przeniesienie do aktywów), zapewnienie większej realności ochrony ubezpieczeniowej poprzez wzrost wymogów kapitałowych dla ZU.

44 czy nowe wymogi kapitałowe będą stymulatorem intensywnego czy ekstensywnego rozwoju europejskiego rynku ubezpieczeń? wzrost koncentracji - biorąc pod uwagę specyfikę oraz bariery wejścia, nie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności, rozumianej jako zdobywanie przewagi w zakresie: jakości oferowanych usług, ceny, jakości obsługi. eliminacja podmiotów niedokapitalizowanych oraz ubezpieczycieli działających na zasadach członkowskich (TUWy). zmiany strukturalne na rynku ubezpieczeń - polaryzacja operatorów rynkowych. raczej wzrost rynku w kategoriach zasobowych?

45 wysokie kapitałowe bariery wejścia + coraz większa dyscyplina rynkowa + wysokie nasycenie rynku w warunkach kryzysu i stosunkowo stabilny popyt na usługi ubezpieczeniowe na rynkach wysoko rozwiniętych - kwestią priorytetową staje się wzrost efektywności operacyjnej Zmiana priorytetów - zmniejszenie rangi kryterium wzrostu dochodu – konkurencja cenowa oraz konieczność poszukiwania innych źródeł dochodu, np. z działalności inwestycyjnej co zrekompensuje zmniejszenie dochodu z działalności techniczno- ubezpieczeniowej.

46 międzysektorową migracją ryzyka – częściowa migracja ryzyka z sektora bankowego do sektora ubezpieczeń. Potencjał do transferu ryzyka istnieje zwłaszcza w produktach zabezpieczających ryzyko niedotrzymania zobowiązań (default), tj. CDS, które mogą być emitowane zarówno przez banki, jak i ZU; między instytucjami udzielającymi pożyczek i kredytów hipotecznych.

47 konkurencyjność oferowanych produktów - w przypadku produktów o ch-rze substytucyjnym, np. udzielanie gwarancji dla przedsiębiorstw, produkty o charakterze oszczędnościowym; niekontrolowany transfer ryzyka do innych obszarów systemu finansowego w mniejszym stopniu objętych regulacjami i nadzorem poprzez wykorzystanie sekurytyzacji aktywów oraz reasekuracji.

48 48 Znaczenie jru UE w ramach światowego eksportu usług ubezpieczeniowych w 2010 r. RegionWartośc (w mld USD)Udział (w %) Świat 60100,0 Ameryka Północna1422,8 Europa3760,1 UE3150,1 Ameryka Łacińska12,3 Azja711,9

49 49 Składka przypisana brutto w poszczególnych państwach członkowskich jru UE w 2010 r. (w EUR)

50 50 Rozkład składki przypisanej brutto uzyskanej przez zakłady ubezpieczeń na jru UE w 2010 r. (w %)

51 51 Podział składki przypisanej brutto (life i non-life) uzyskanej przez zakłady ubezpieczeń w poszczególnych państwach członkowskich jru UE w 2010 r. (w %)

52 52 Składka przypisana brutto na jru UE w podziale na rodzaj umowy ubezpieczenia w ramach ubezpieczeń na życie w 2010 r. (w %)

53 53 Składka przypisana brutto na jru UE w podziale na rodzaj umowy ubezpieczenia w ramach ubezpieczeń majątkowych w 2010 r. (w %)

54 54 Wskaźnik gęstości ubezpieczeniowej w poszczególnych państwach członkowskich jru UE w 2008 i 2009 r. (w EUR)

55 55 Wskaźnik penetracji ubezpieczeniowej w poszczególnych państwach członkowskich jru UE w 2008 i 2009 r. (w %)

56 56 Udział całkowitej liczby ubezpieczycieli w danym państwie członkowskim do całkowitej liczby ubezpieczycieli umiejscowionych na jru UE w 2010 r. (w %)

57 57 Stopień koncentracji sektora ubezpieczeń na jru UE mierzony udziałem w całkowitej składce przypisanej brutto przez największe zakłady ubezpieczeń w 2000 i 2010 r. (w %) 20002010 Dział IDział IIDział IDział II 5 największych zakładów 54,7%49,4%57,5%55,3% 10 największych zakładów 72,8%63,6%79,7%73,3% 15 największych zakładów 82,5%72,1%89,5%82,9%

58 58 Największe europejskie grupy ubezpieczeniowe wg składki przypisanej brutto w 2009 r. (w mld EUR) Nazwa grupyDomicylSkładka przypisana brutto (w mld EUR) Udział Europy w składce danej grupy AllianzNiemcy93,375% AxaFrancja86,750% GeneraliWłochy70,5100% ZurichSzwajcaria47,150% AvivaWielka Brytania38,980% CNPFrancja32,693% INGHolandia30,132% Credit AgricoleFrancja24,6100% PrudentialWielka Brytania22,832% TalanxNiemcy20,971% EurekoHolandia19,6100% Standard LifeWielka Brytania19,674% AegonHolandia19,555% Old MutualWielka Brytania18,854% ErgoNiemcy17,595%

59 59 Składka przypisana brutto w wybranych państwach jru UE z tytułu ubezpieczeń życiowych według kanału sprzedaży w 2009 r. (w %)

60 60 Składka przypisana brutto w wybranych państwach jru UE z tytułu ubezpieczeń majątkowych według kanału sprzedaży w 2009 r. (w %)

61 61 Liczba notyfikacji zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce (2012 r.) – 614 podmiotów (w tym 19 oddziałów i 595 FOS) Liczba prowadzących działalność zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce (2010 r.) wyniosła 240 podmiotów (z tego 13 – oddziały, a 227 – FOS); Składka przypisana brutto uzyskana przez oddziały i FOS wyniosła ok. 4,1 mld zł; Udział w całkowitej składce przypisanej brutto uzyskanej przez zakłady ubezpieczeń w Polsce – 7,6% (przy czym większość w dziale II i przez oddziały). Wykorzystanie swobód wspólnotowych przez zakłady ubezpieczeń – przykład Polski

62 62 Przyczyny rozpoczęcia prac nad dyrektywą w sprawie IGS 1)Funkcjonowanie obligatoryjnych funduszy gwarancyjnych w innych segmentach jrf UE – arbitraż międzysektorowy; 2)Funkcjonowanie funduszy gwarancyjnych w niektórych państwach jru UE, a w niektórych nie (+ kwestia różnych warunków ochrony jaką zapewniają i w tych krajach w których istnieją) – arbitraż wewnątrz- sektorowy; 3)Solvency II nie będzie regulacją typu „zero-failure”; 4)Stworzenie spójnej polityki UE w zakresie ochrony konsumentów.

63 63 Aktualny stan w tym zakresie w niektórych państwach jru UE a propozycje KE w ramach dyrektywy w sprawie IGS Zasada członkostwa z.u. Zakres ochrony podmiotowej Zakres ochrony przedmiotowej (life czy nonlife) Limity ochrony (EUR i %) Charakter interwencji Finansowanie Czechy------ IrlandiaHome/Host Osoby fizyczne (a przy wsparciu zarządu kom - wszyscy) Non life W zależności od sytuacji = kumulacja do 700 mln EUR lub 65% roszczenia, ale max do 825 tys. EUR Pay box Ex post; 2% zebranej składki ŁotwaHome/HostOsoby fizyczne Life i wybrane nonlife W zależności od sytuacji = 50% lub 100% roszczenia, ale max do 2 tys EUR; Pay box Ex ante; to 1% składki przypisanej brutto NiemcyHomeOsoby fizyczne Life i prywatne zdrowotne Co do zasady 100% (kontynuacja umów) Risk Minimizer Ex ante lub ex post; 0,2% rezerw netto max do 6 lub 1 mld EUR

64 64 Zasada członkostwa z.u. Zakres ochrony podmiotowej Zakres ochrony przedmiotowej (life czy nonlife) Limity ochrony (EUR i %) Charakter interwencji Finansowanie PolskaHostOsoby fizyczne Life i obowiązkowe nonlife W zależności od sytuacji = 100% roszczenia lub 50% ale max do 30 tys. EUR Pay box/risk minimizer Mieszane lub ex post; 1% składki przypisanej brutto; WBHome/Host Osoby fizyczne i prawne Life i większosc nonlife W zależności od sytuacji = 100% roszczenia lub 100% roszczenia za pierwsze 2 tys. funtów i 90% pozostałej części roszczenia Pay box/risk minimizer Ex post; 0,8% składki przypisanej brutto KEHome Osoby fizyczne i small business Life i nonlife (bez OC kom.) Brak konkretnych propozycji Pay box/risk minimizer Ex ante; 0,12% składki przypisanej brutto Aktualny stan w tym zakresie w niektórych państwach jru UE a propozycje KE w ramach dyrektywy w sprawie IGS

65 65 Dyrektywa konsolidacyjna - obowiązkowy charakter ubezpieczenia OC komunikacyjnego Każde państwo członkowskie zobowiązane jest do wprowadzenia wszelkimi stosownymi środkami do swojego prawa krajowego powszechnego obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego; Państwa członkowskie mogą w ramach swojego prawa krajowego przewidzieć zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia OC wobec: –Niektórych posiadaczy ze względu na osobę posiadacza (tzw. exempted persons) –Niektórych posiadaczy ze względu na posiadany przez niego pojazd (tzw. exempted vehicles)

66 66 Dyrektywa konsolidacyjna - obowiązkowy charakter ubezpieczenia OC komunikacyjnego PaństwoExempted personsExempted vehicles Irlandia Pojazdy państwowe, należące do Agencji Zakupów Kolejowych Niemcy Państwowe, należące do władz landowych, władz miejskich > 100 tys. mieszkańców, stowarzyszeń celowych, organizacji komunalnych Pojazdy wolnobieżne o prędkości do 6 km/h, przyczepy które nie podlegają obowiązkowi rejestracji etc. Polska Pojazdy należące do personelu wojskowego i cywilnego zagranicznych sił zbrojnych stacjonujących w Polsce zgodnie z właściwymi umowami mnr. Wielka Brytania

67 67 Dyrektywa konsolidacyjna - kontrola ubezpieczenia OC komunikacyjnego Państwa członkowskie co do zasady nie będą na granicach kontrolować w zakresie OC komunikacyjnego: –Kierowców pojazdów zarejestrowanych w innych państwach członkowskich lub –Kierowców pojazdów zarejestrowanych w państwach trzecich, jeśli ich biuro narodowe jest sygnatariuszem Porozumienia Wielostronnego lub –Kierowców pojazdów zarejestrowanych w państwach trzecich lecz wjeżdżających na terytorium danego państwa członkowskiego z terytorium innego państwa członkowskiego, jeśli ich biuro narodowe nie jest sygnatariuszem Porozumienia Wielostronnego. W odniesieniu do kierowców pojazdów, o których powyżej dopuszczalne są jedynie niedyskryminacyjne kontrole

68 68 Dyrektywa konsolidacyjna reguluje szereg kwestii określających minimalne standardy ochrony ubezpieczenia OC w przestrzeni wspólnotowej tj. określa: –Zakres terytorialny (tzw. jednolita składka – single premium); –Zakres limitów odszkodowawczych tj. poziom minimalnej sumy gwarancyjnej; –Zakres szkód i osób objętych po wypadku drogowym ochroną zakładów ubezpieczeń – wystawców polis OC dla sprawców wypadków drogowych; –Możliwy katalog wyłączeń lub ograniczeń odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń – wystawców polis OC dla sprawców wypadków drogowych; –Minimalny zakres odpowiedzialności samochodowych funduszy gwarancyjnych (tzw. motor guarantee funds); –Możliwy katalog wyłączeń lub ograniczeń odpowiedzialności samochodowych funduszy gwarancyjnych; Dyrektywa konsolidacyjna - zakres ubezpieczenia OC komunikacyjnego

69 69 Dyrektywa konsolidacyjna - zakres ubezpieczenia OC komunikacyjnego Państwo Poziom minimalnej sumy gwarancyjnej z tytułu OC komunikacyjnego w wybranych państwach członkowskich w EUR (1 VII 2012) Szkody na osobieSzkody w mieniu Na ofiaręNa zdarzenieNa ofiaręNa zdarzenie Bułgaria1.000.0005.000.0001.000.000 IrlandiaNielimitowana1.000.000 LuksemburgNielimitowana Niemcy7.500.0001.000.000 Polska5.000.0001.000.000 Wielka BrytaniaNielimitowana1.197.000

70 70 Dyrektywa konsolidacyjna – zakres terytorialny procedur postępowania likwidacyjnego w transgranicznych wypadkach drogowych


Pobierz ppt "1 1 SYSTEM UBEZPIECZEŃ Wykład 2. Stabilność systemu ubezpieczeń 1.Konstrukcja nowego systemu wypłacalności Solvency II 2.Obszary ryzyka we wdrażaniu nowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google