Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych Działanie: 6.2. Wzrost atrakcyjności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych Działanie: 6.2. Wzrost atrakcyjności."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych Działanie: 6.2. Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym Poddziałanie: 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym

2

3  Opera na Zamku jest instytucją muzyczną o znaczeniu ponadregionalnym. W obecnym stanie budynek nie spełnia wielu wymogów normatywnych właściwych dla obiektów widowiskowych, jest przestarzały technologicznie, nieefektywny, energochłonny, nieestetyczny, uciążliwy w eksploatacji, zwłaszcza dla widzów niepełnosprawnych i pracowników.

4  nowe rozwiązania układów komunikacyjnych,  przebudowę funkcjonalną tzw. strefy widza i wielu innych, pomieszczeń,  całkowitą przebudowę technologii obiektu widowiskowego,  dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,  podniesienie bezpieczeństwa i higieny pracy artystów i obsługi technicznej,  dostosowanie obiektów i pomieszczeń do obowiązujących przepisów (BHP. p.poż., sanitarnych, itp.),  nową aranżację wnętrz, a także dwa zadania konserwatorskie:  rekonstrukcję historycznego stropu drewnianego w Galerii Południowej  wykonanie prac konserwatorskich XVI - wiecznej polichromii w zabytkowej komnacie na III piętrze Wieży Więziennej, po wykonaniu, której unikatowy obiekt, dotychczas niedostępny dla publiczności, zostanie po przebudowie udostępniony dla grup zorganizowanych.

5

6 Zakres rzeczowy Przebudowy Opery na Zamku w Szczecinie obejmuje:  przebudowę funkcjonalną i akustyczną sceny oraz orkiestronu,  przebudowę funkcjonalną i akustyczną widowni oraz zwiększenie jej pojemności,  dobudowę kieszeni scenicznej w elewacji południowej Skrzydła Południowego w formie wykusza - brak kieszeni scenicznej bardzo utrudnia pracę Teatru np. komplikuje zmianę dekoracji w przerwach przedstawień,

7

8  całkowitą wymianę oraz rozbudowę instalacji i urządzeń z zakresu technologii teatru muzycznego tj. mechaniki, akustyki, elektroakustyki oraz oświetlenia,  budowę dźwigu towarowego do transportu dekoracji i urządzeń z magazynu dekoracji w piwnicy Skrzydła Południowego lub z samochodu na scenę,  budowę dźwigu osobowo-towarowego w Skrzydle Zachodnim w celu usprawnienia transportu kostiumów i rekwizytów oraz materiałów do produkcji środków inscenizacji,  budowę pochylni dla wózków pod krużgankiem Skrzydła Zachodniego do wejścia „H”,

9  wymianę dźwigu osobowego w Skrzydle Południowym na dźwig osobowo-towarowy, w tym m.in. powiększenie szybu,  przebudowę funkcjonalną i akustyczną kuluarów II piętra w Skrzydle Wschodnim dla potrzeb spektakli kameralnych,  całkowitą przebudowę głównej klatki schodowej dla publiczności w łączniku przylegającym do Skrzydła Południowego oraz częściowo w Skrzydle Wschodnim, w celu ułatwienia komunikacji wewnętrznej publiczności oraz likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,

10

11  przebudowę dróg ewakuacyjnych w Skrzydle Południowym, zapewnienie dodatkowej drogi ewakuacyjnej dla publiczności z balkonu widowni,  rozbudowę pomieszczeń sanitarnych dla publiczności w budynku, w tym dobudowę kubatury użytkowej pod tarasem wschodnim,  częściową zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia centralnej wentylatorni na poziomie -1 w Skrzydle Południowym,  przebudowę funkcjonalną i akustyczną sal prób wraz z garderobami i pomieszczeniami sanitarnymi w Skrzydle Południowym,

12  zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń pracowni malarsko-modelatorskiej w Skrzydle Południowym na salę wystawową, z dostępem zorganizowanych grup publiczności do zabytkowej komnaty na III piętrze Wieży Więziennej, w tym wykonanie prac konserwatorskich XVI wiecznej polichromii w tej komnacie,  remont Galerii Południowej, w tym poprawę komunikacji dla osób niepełnosprawnych oraz rekonstrukcję historycznego stropu drewnianego,

13

14  rozbudowę sali prób orkiestry na II piętrze w Skrzydle Zachodnim,  wygospodarowanie i adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni krawieckich, szewskiej, malarsko- modelatorskiej, centralnej serwerowni w Skrzydle Zachodnim,  całkowitą wymianę instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym instalacji sygnalizacji pożaru i sterowania urządzeniami,  wykonanie nowych instalacji okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności wewnętrznej, sieci komputerowej, monitoringu bezpieczeństwa oraz telewizji przemysłowej,

15  wymianę wewnętrznych instalacji wodnych i kanalizacyjnych,  wybudowanie na dachu instalacji baterii słonecznych do ogrzewania wody,  wybudowanie zbiornika podziemnego oraz instalacji do gromadzenia wody deszczowej w celu wykorzystania dla potrzeb sanitarnych oraz do celów instalacji p. poż.  remont hydroforni głównej w Skrzydle Zachodnim,  remont studni głębinowej i sieci pod dziedzińcem Skrzydła Menniczego, jako alternatywnego źródła zasilania w wodę do celów gospodarczych,

16

17 oraz:  przebudowę instalacji centralnego ogrzewania,  budowę nowych instalacji i urządzeń wentylacji wymuszonej i klimatyzacji,  remont dachów wraz z instalacją odgromową i kominami,  wymianę stolarki okiennej,  wymianę stolarki drzwiowej,  nową aranżację wnętrz i wyposażenie.

18

19  przygotowanie Dokumentacji Projektowej  przygotowanie Dokumentacji Projektowej Technologii Teatru muzycznego;  doradztwo techniczne;  nadzór autorski;  zarządzanie Projektem;  roboty budowlane;  roboty technologii teatru muzycznego;  wyposażenie ruchome i nieruchome obiektu;  promocja Projektu;

20  Opera na Zamku w Szczecinie dotychczas nie realizowała projektów dofinansowanych z UE i innych instytucji o podobnym charakterze. Stabilność finansową Projektu w okresie 5 lat od momentu jego zakończenia oraz utrzymanie Projektu po jego zakończeniu będzie finansowane z biletów za wystawiane spektakle, występy i koncerty oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działalności statutowej na utrzymanie instytucji kultury w ramach dotacji podmiotowej.  Zarządzanie produktami Projektu po jego zakończeniu będzie prowadzone przez merytorycznych pracowników Opery na Zamku w Szczecinie. W okresie gwarancji i rękojmi za wady obsługę Projektu prowadził będzie Inżynier Kontraktu, w zakresie egzekwowania usuwania wad i usterek.

21

22  Orientacyjny koszt całkowity Projektu w mln PLN (kwota brutto): 68,4  Orientacyjna kwota kosztów kwalifikowanych Projektu w mln PLN: 55,6  Maksymalny wkład własny (25% kosztów kwalifikowalnych Projektu) w mln PLN: 26,6;  Podatek VAT (wkład własny) w mln PLN: 12,7;  Maksymalne dofinansowanie ze środków EFRR (75% kosztów kwalifikowalnych) w mln PLN: 41,7

23  Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 16/05/2011  Przewidywana data zakończenia realizacji Projektu: 30/09/2013  Przewidywana data zakończenia finansowego projektu: 30/11/2013

24

25 Opracowanie graficzne: Agnieszka Gajda - Opera na Zamku w Szczecinie; Bartłomiej Florczak - POI Sp. z o.o. - Inżynier Kontraktu; Wizualizacje: MXL4. Architekci – wykonawca projektu budowlanego Wykorzystano zdjęcia ze stron: www.zamek.szczecin.pl; www.zamiasto.com.pl; pl.wikipedia.org;www.zamek.szczecin.plwww.zamiasto.com.pl Tekst źródłowy: Sławomir Florczak POI Sp. z o.o. – Inżynier Kontraktu Opracowanie tekstu: Agnieszka Gajda - Opera na Zamku w Szczecinie


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych Działanie: 6.2. Wzrost atrakcyjności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google