Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Tworzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Tworzenie."— Zapis prezentacji:

1 1 Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Tworzenie grup producentów owoców i warzyw ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa tel. (0-22) 59-79-701 fax. (0-22) 59-79-702

2 2 AKTY PRAWNE REGULUJĄCE WSPÓLNĄ ORGANIZACJĘ RYNKÓW Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) – tzw. rozporządzenie horyzontalne Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70 z późn. zm.) - znowelizowana Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 3 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz. U. 2009 r. Nr 5, poz. 27); Określa jakie zapisy w statutach są konieczne. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania (Dz. U. 2009 r. Nr 98, poz. 822); Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw (Dz. U. 2009 r. Nr 17, poz. 92) Zakaz przystępowania do GP dla byłych członków OP przez 5 lat

4 4 Grupy produktów (załącznik do rozporządzenia MRiRW z dnia 16.12.2008 r.) −Owoce −Warzywa −Grzyby −Zioła kulinarne −Inne (np.: pietruszka, rabarbar) nie ma grupy produktów „owoce i warzywa” – funkcjonują dwie odrębne kategorie - grupa produktów „owoce” i grupa „warzywa”

5 5 Formy prawne zrzeszania się producentów: SPÓŁDZIELNIA Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn.zm.) ZRZESZENIE Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 1982 r. Nr 32, poz. 217 z późn.zm.) STOWARZYSZENIE Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn.zm.) SPÓŁKA Z O.O. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn.zm.)

6 6 Porównanie wymogów dla form prawnych grup SpółdzielniaSpółka z o.o.ZrzeszenieStowarzyszenie charakter organizacji gospodarczy, ale również społeczny dowolnyspołeczno- zawodowy, ale też gospodarczy społeczny teren działania bez ograniczeń bez ograniczeń terytorium RPbez ograniczeń członkowie organizacji osoby fizyczne i prawne osoby fizyczne liczba członków założycieli co najmniej 5 osób fizycznych lub osób prawnych co najmniej 5 osób fizycznych lub prawnych co najmniej 10 osób fizycznych co najmniej 15 osób fizycznych

7 7 WSPÓLNA ORGANIZACJA RYNKU OWOCÓW I WARZYW I - Wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw II - Uznane organizacje producentów

8 8 I - WARUNKI WSTĘPNEGO UZNAWANIA Grup Producentów Owoców i Warzyw (1) Podmiot zrzeszający producentów owoców i warzyw, może uzyskać decyzję marszałka województwa o wstępnym uznaniu za grupę producentów, jeżeli: złoży wniosek wraz z wymaganymi załącznikami; zrzesza min. 5 producentów kategorii produktów określonych przepisami UE, ze względu na które wnioskuje o wstępne uznanie; wartość produktów wytworzonych i sprzedanych przez producentów wynosi co najmniej równowartość 50 tys. euro; w każdym roku realizacji planu dochodzenia do uznania, co najmniej połowa przychodów ze sprzedaży produktów należących do kategorii, ze względu na które wnioskuje o wstępne uznanie będzie pochodziła ze sprzedaży tych produktów wytworzonych przez członków;

9 9 musi zawierać: Wniosek o wydanie decyzji w sprawie wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw i zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania musi zawierać: 1.Nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy. 2.Nazwę grupy lub grup produktów ze względu na które wnioskuje się o wstępne uznanie. 3.Informacje o liczbie członków oraz wartości produktów wytworzonych przez członków grupy producentów i sprzedanych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

10 10 Załączniki do wniosku: 1.Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców dotyczący wnioskodawcy. 2.Akt założycielski wnioskodawcy (statut lub umowa). 3.Oświadczenie każdego z członków grupy potwierdzające wartość produktów wytworzonych i sprzedanych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku. 4.Plan dochodzenia do uznania pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 5.Oświadczenie każdego z członków grupy o nieprzynależności do innej wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub innej uznanej organizacji producentów owoców i warzyw dla grupy produktów ze względu na które podmiot wnioskuje o wstępne uznanie, wraz z numerami PESEL, NIP i REGON. 6.Oświadczenie, w którym grupa zobowiązuje się, że ponad połowa przychodów ze sprzedaży produktów należących do grupy produktów, ze względu na które wnioskuje o wstępne uznanie, będzie pochodziła ze sprzedaży tych produktów wytworzonych przez producentów zrzeszonych w grupie w każdym roku realizacji planu dochodzenia do uznania. 7.Oświadczenie każdego z członków grupy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.). 8.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydaną decyzję w wysokości 10 zł na konto: Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074.

11 11 Statut albo umowa zawiera w szczególności: wymóg przynależności tylko do jednej wstępnie uznanej grupy lub uznanej organizacji producentów, zasady przyjmowania i występowania członków oraz minimalny okres członkostwa, zasady prowadzenia rachunkowości i opracowywania budżetu, zasady i zakres dostarczania temu podmiotowi informacji przez jego członków, procedury związane z określaniem i uchwalaniem zasad obowiązujących członków w odniesieniu do produkcji, marketingu, sprawozdawczości i ochrony środowiska, zasady i warunki sprzedaży produktów wytworzonych przez członków, zasady umożliwiające członkom udział w demokratycznym podejmowaniu decyzji oraz kontrolę ich realizacji, zasady i sposoby finansowania działalności przez członków, sankcje wobec członka, który nie wypełnia obowiązków. WARUNKI WSTĘPNEGO UZNAWANIA Grup Producentów Owoców i Warzyw (2)

12 12 Plan dochodzenia do uznania określa w szczególności: wykaz producentów wchodzących w skład podmiotu; informacje o powierzchni upraw poszczególnych gatunków, wielkości zbiorów, ilości i wartości sprzedanych produktów w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (oświadczenia); określenie liczby i opis maszyn, urządzeń służących do produkcji oraz zbioru, środków transportowych i innych środków technicznych, umożliwiających przechowywanie, magazynowanie, sortowanie oraz pakowanie owoców i warzyw, w które wyposażony jest podmiot lub jego członkowie; określenie czasu trwania, sposobu realizacji, zakresu oraz harmonogramu działań, które zamierza realizować wstępnie uznana grupa producentów w celu spełnienia warunków uznania tej grupy producentów za organizację producentów; WARUNKI WSTĘPNEGO UZNAWANIA Grup Producentów Owoców i Warzyw (3)

13 13 prognozę powierzchni i wielkości produkcji poszczególnych gatunków oraz ilości i wartości sprzedanych owoców i warzyw - dla każdego roku realizacji planu dochodzenia do uznania; źródła i strukturę finansowania planu dochodzenia do uznania; przewidywaną liczbę i opis maszyn, urządzeń służących do produkcji oraz zbioru, środków transportowych i innych środków technicznych, umożliwiających przechowywanie, magazynowanie, sortowanie oraz pakowanie owoców i warzyw, w które wyposażona będzie wstępnie uznana grupa producentów po zrealizowaniu planu dochodzenia do uznania; analizę końcowych wyników realizacji planu dochodzenia do uznania w zakresie spełniania warunków uznania za organizację producentów. WARUNKI WSTĘPNEGO UZNAWANIA Grup Producentów Owoców i Warzyw (4)

14 14 POMOC FINANSOWA DLA GRUP PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW I rodzaj pomocy Pomoc finansowa na formowanie się grupy i ułatwienie działalności administracyjnej II rodzaj pomocy Pomoc finansowa na pokrycie kosztów kwalifikowanych (netto) inwestycji określonych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania

15 15 I rodzaj pomocy Liczona na podstawie rocznej wartości produkcji sprzedanej pochodzącej z gospodarstw członków grupy; –w I, II, III, IV i V roku realizacji planu dochodzenia do uznania, odpowiednio 10%, 10%, 8%, 6% i 4% wartości produktów sprzedanych, nie przekraczającej 1 mln EUR, –w I, II, III, IV i V roku realizacji planu dochodzenia do uznania, odpowiednio 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produktów sprzedanych, przekraczającej 1 mln EUR. Górna wartość pomocy nie może przekroczyć: 100 000 EUR – za I rok, 100 000 EUR – za II rok, 100 000 EUR – za III rok, 100 000 EUR – za IV rok, 100 000 EUR – za V rok. POMOC FINANSOWA DLA GRUP PRODUCENTÓW – cd.

16 16 II rodzaj pomocy – pomoc kapitałowa /inwestycyjna/ Dotyczy inwestycji przewidzianych w zatwierdzonym planie dochodzenia do pełnego uznania i pokrywa do 75 % kwalifikowanych kosztów netto; Udział Wspólnoty (UE) max. 50% kosztów kwalifikowanych, udział budżetu państwa polskiego od 5% do 25% i udział grupy od 25% do 45%. POMOC FINANSOWA DLA GRUP PRODUCENTÓW – cd.

17 17 II - WARUNKI UZNAWANIA ORGANIZACJI PRODUCENTÓW (1) Podmiot zrzeszający producentów owoców i warzyw, może uzyskać decyzję marszałka województwa o uznaniu za organizację producentów, jeżeli: złoży wniosek wraz z wymaganymi załącznikami; zrzesza min. 5 producentów kategorii produktów określonych przepisami UE, ze względu na które wnioskuje o uznanie; wartość produktów wytworzonych i sprzedanych przez producentów wynosi co najmniej równowartość 100 tys. euro; spełni pozostałe warunki określone w przepisach UE w zakresie uznawania organizacji producentów.

18 18 II - WARUNKI UZNAWANIA ORGANIZACJI PRODUCENTÓW (2) Organizacja producentów musi mieć możliwość: prowadzenia działalności w prawidłowy sposób, dostarczania członkom środków technicznych umożliwiających magazynowanie, pakowanie i zbyt produktów, zapewnienia właściwego zarządzania działalnością pod kątem handlu i budżetu, zapewnienia członkom uzyskanie pomocy technicznej w zakresie stosowania przyjaznych dla środowiska metod uprawy.

19 19 POMOC FINANSOWA DLA uznanych ORGANIZACJI PRODUCENTÓW na konkretne działania rozwojowe, ujęte w formie programu operacyjnego, na finansowanie którego utworzony zostaje fundusz operacyjny; wsparcie finansowe z budżetu UE polega na dopłatach do funduszu operacyjnego ; Fundusz operacyjny - tworzony ze środków organizacji, składek członków i pomocy UE. Pomoc UE może stanowić równowartość składek, ale nie może być większa niż: -4,1% wartości produkcji sprzedanej przez członków za pośrednictwem organizacji, -60% faktycznych wydatków z funduszu operacyjnego na realizację programu operacyjnego i rekompensaty za wycofanie produktów.

20 20 POMOC FINANSOWA DLA ORGANIZACJI PRODUCENTÓW – cd. Pomoc wypłacana dopiero po realizacji rocznego programu operacyjnego. Można ubiegać się o środki w ciągu roku w formie zaliczek lub rat. Organizacja producentów może korzystać z systemu interwencji w postaci rekompensat za produkty nieprzeznaczone do sprzedaży. Interwencja dotyczy 15 gatunków - w przypadku Polski znaczenie mają wyłącznie: kalafiory – 10,52 EUR/100 kg, pomidory – 7,25 i jabłka – 13,22.

21 21 Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa tel. (0-22) 59-79-701 fax. (0-22) 59-79-702 prowadzenie spraw grup producenckich koordynuje Pani Krystyna Wasilewska - Kierownik Wydziału Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. (022) 59-79-341 a bieżącą obsługę prowadzą: Iwona Banaszkiewicz – tel. (022) 59-79-157 Sylwia Stępień - tel. (022) 59-79-324 Waldemar Szymanik - tel. (022) 59-79-742 Marzena Wardzyńska - tel. (22) 59-79-644


Pobierz ppt "1 Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Tworzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google