Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014 Rejestr Usług Rozwojowych Warszawa, 27.08.2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014 Rejestr Usług Rozwojowych Warszawa, 27.08.2014."— Zapis prezentacji:

1 2014 Rejestr Usług Rozwojowych Warszawa, 27.08.2014

2 Nowy system dystrybucji środków powinien: być maksymalnie prosty i przyjazny dla odbiorców wsparcia dostarczać narzędzia wspomagające proces samodzielnego podejmowania decyzji przez przedsiębiorcę zapewniać szybką reakcję na występujące potrzeby rozwojowe Zachęcamy do przesyłania uwag/komentarzy dot. współpracy na adres rur@parp.gov.plrur@parp.gov.pl do 19 września br. Współdziałanie IZ RPO i PARP na rzecz realizacji wspólnego celu.

3 Rejestracja przedsiębiorcy w RUR Wybór usługi rozwojowej w RUR Ocena usługi rozwojowej w RUR Zgłoszenie podmiotu o wpis do RUR Wpisanie podmiotu do RUR Wpisanie ofert za pomocą Karty Usługi Nadanie przez IZ RPO/Operator ID pomocy oraz wprowadzenie ID do RUR Monitoring/Kontrola Sprawozdawczość/ Rozliczenie Realizacja usługi IZ RPO/Operator Przedsiębiorca Dostawca usługi Podmiotowy system finansowania Rejestr Usług Rozwojowych

4 Główni interesariusze Rejestru Usług Rozwojowych Główne elementy RUR Karta Podmiotu Karta Usługi System Oceny Usług Rozwojowych Wprowadzenie danych do Karty Podmiotu- warunek wpisu do Rejestru. Możliwość zaprezentowania swojej kadry i dotychczasowego doświadczenia Funkcja Informacyjna. Informacje Podstawowe- wizytówka Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe Podmiot świadczący usługi rozwojowe Podmiot świadczący usługi rozwojowe Przedsiębiorcy/osoby fizyczne, które chcą podnosić kompetencje swoje/swoich pracowników Możliwość zaprezentowania swojej oferty usług. Funkcja informacyjna. Możliwość wyszukiwania w prosty i szybki sposób oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Uzupełnienie ankiety oceniającej usługę przez uczestnika i przedstawiciela przedsiębiorstwa. Funkcja Informacyjna. Informacja zwrotna w zakresie świadczonych usług. Funkcja informacyjna. Możliwość tworzenia rankingów świadczonych usług. Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi Przypisywanie nr pomocy (ID pomocy), administrowanie kontami użytkowników, tworzenie szablonów raportów i samych raportów

5 Podmiot ubiegający się o wpis do rejestru Uzupełnienie zgłoszenia o wpis do Rejestru Usług Rozwojowych (Karta Podmiotu) Informacje Podstawowe Kryteria minimalne Kryteria wiarygodności Dotyczy wyłącznie podmiotów, które zadeklarują chęć realizacji usług finansowanych ze środków EFS Podpisanie oświadczenia o prawidłowości danych wprowadzonych do rejestru + akceptacja Regulaminu RUR. Oświadczenie może zostać podpisane w RUR za pomocą profilu zaufanego (ePUAP) lub dostarczone do Administratora RUR w formie papierowej. Wstępne sprawdzenie informacji podanych w karcie podmiotu Klienci korzystający z Rejestru Usług Rozwojowych będą widzieli jedynie informacje podane w Informacjach Podstawowych Sprawdzenie w zakresie kompletności i poprawności wprowadzonych danych. Administrator rejestru może prosić o uzupełnienie, poprawę danych lub przesłanie dodatkowych dokumentów Wpis do rejestru Możliwość rejestrowania przez Podmiot usług w RUR. Proces wpisu podmiotu do Rejestru Usług Rozwojowych

6 Proces rejestracji usługi rozwojowej  Prezentacja usług w RUR za pośrednictwem Karty usługi  Przy usługach wprowadzanych przez podmioty spełniające kryteria EFS będzie informacja, że na daną usługę można pozyskać dofinansowanie  Informacje w Karcie będą ogólnie dostępne, poza usługami „szytymi na miarę” dla konkretnych przedsiębiorstw  Informacje w Karcie usługi = kryteria wyszukiwania

7 Karta usługi - zawartość  Określenie tytułu i rodzaju usługi  Opis usługi: program, harmonogram, osoby prowadzące, warunki uczestnictwa, materiały, miejsce, warunki logistyczne, termin, cena, informacje dodatkowe  Data rejestracji usługi, numer usługi w RUR, osoba do kontaktu w sprawie usługi, osoba wypełniająca Kartę usługi

8 Karta usługi – zawartość  Główny cel usługi: biznesowy – gdy realizacja usługi pozwala na wytworzenie produktu/ów, który/e pośrednio wpływa/ją na sytuację ekonomiczną lub finansową instytucji lub realizacja usługi może pozwolić na poprawę sytuacji ekonomicznej lub finansowej instytucji edukacyjny – gdy realizacja usługi ma umożliwić nabycie/podniesienie wiedzy lub umiejętności lub kompetencji społecznych uczestników lub nabycie kwalifikacji

9 Cel usługi a wskaźnik rezultatu Cel usługi rozwojowej Ocena stopnia realizacji celu Wskaźnik rezultatu bezpośredniego

10 Ocena realizacji celu usługi a wskaźnik rezultatu Wskaźnik - Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie Cel usługi zostanie zrealizowany w sytuacji, gdy przedsiębiorca po zakończeniu korzystania z usługi rozwojowej oceni realizację jej celu w rejestrze w skali stopniowanej od 1 do 5 na poziomie 4 lub 5. Wskaźnik mierzony do jednego miesiąca od zakończenia przez dany podmiot udziału w projekcie.

11 System oceny usług rozwojowych Osoby oceniające usługę rozwojową (3 grupy): Uczestnik usługi Przedstawiciel przedsiębiorstwa kierującego uczestników na usługę Przedstawiciel podmiotu realizującego usługę Usługi współfinansowane z EFS = ocena obowiązkowa

12 System oceny usług rozwojowych Ankieta (on-line/SMS) oceniająca usługę rozwojową – 3 pytania Pytanie 1 - dotyczy stopnia osiągnięcia celu usługi rozwojowej Pytanie 2 - dotyczy spełnienia oczekiwań wobec usługi rozwojowej Pytanie 3 - dotyczy możliwości rekomendowania usługi Uczestnik usługi Przedstawiciel przedsiębiorstwa kierującego uczestników na usługę Przedstawiciel podmiotu realizującego usługę Pytania nr 1 - 3 Pytanie nr 1

13 Funkcjonalności RUR dla IZ RPO  w momencie zgłoszenia się Przedsiębiorcy lub Użytkownika indywidualnego w celu otrzymania ID Pomocy weryfikacja zgodności wprowadzonych danych dotyczących przedsiębiorstwa (PEFS) pod względem merytorycznym.  przypisywanie przez IZ RPO ID Pomocy dla wybranych użytkowników typu Przedsiębiorca i Użytkownik indywidualny (zakłada się, że ID Pomocy będzie powiązane z numerem umowy, w ramach której udzielono wsparcia użytkownikowi Systemu, nadanym przez IZ RPO poza Systemem).  o wszystkich zdarzeniach dotyczących karty usługi, automatycznie informowane są obie strony powiązane z usługą (zakwalifikowani uczestnicy i Podmiot, który zarejestrował daną usługę), a także IZ RPO, jeżeli przy rejestracji podano ID Pomocy przyznane przez daną IZ RPO.

14 Funkcjonalności RUR dla IZ RPO  podgląd do ocen wystawionych za usługę, w ramach której został wykorzystany nr ID Pomocy danej IZ RPO.  konta Administratorów merytorycznych dla pracowników IZ RPO oraz Operatorów zakładane są przez Administratora merytorycznego PARP. Administratorzy merytoryczni z IZ RPO/Operator, mogą zakładać konta w ramach własnych instytucji innym pracownikom, niemniej jednak poziom uprawnień nie może być wyższy niż określony dla Administratora merytorycznego z IZ RPO/Operatora.  możliwość tworzenia i edytowania przez użytkowników z IZ RPO własnych szablonów raportów poprzez wbudowany kreator raportów.  wykonawca Systemu zaprojektuje, wykona i dostarczy szkolenia e-learning dla wszystkich grup użytkowników Systemu obsługujących System po stronie instytucji (w tym IZ RPO)

15 Regulamin RUR – podmiot świadczący usługi rozwojowe warunki techniczne procedura wpisu do rejestru procedura wstępnego sprawdzenia informacji procedura sprawdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym wpisywanie usług rozwojowych zasady oceny usług rozwojowych procedura monitoringu usług rozwojowych sankcje za złamanie regulaminu ochrona danych osobowych Zasady funkcjonowania w RUR

16 Regulamin RUR - przedsiębiorca warunki techniczne procedura zakładania profilu użytkownika zasady zgłaszania się na usługę procedura oceny usługi rozwojowej giełda usług ochrona danych osobowych Zasady funkcjonowania w RUR

17 Regulamin RUR – IZ RPO warunki techniczne zasady dotyczące przypisywania ID pomocy zasady korzystania z modułu raportowania obowiązki i uprawnienia administratora ze strony IZ RPO zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Zasady funkcjonowania w RUR

18 Harmonogram prac III kwartał 2014 IV kwartał 2014  Podpisanie umowy z Wykonawcą systemu RUR 1.0  Przygotowanie postepowania na wybór wykonawcy kampanii informacyjno- promocyjnej  Opracowanie definicji i pierwszej listy certyfikatów (kryterium wiarygodności)  Zatwierdzenie przez MIR Systemu Oceny Usług Rozwojowych  Bieżąca współpraca z Wykonawcą RUR  Prowadzenie testów poszczególnych modułów systemu  Podpisanie umowy z wykonawcą kampanii informacyjno-promocyjnej  Przygotowanie Regulaminu RUR  Przygotowanie poradnika dla Podmiotów w zakresie audytu

19 Harmonogram prac I – II kwartał 2015  Uruchomienie Infolinii  Realizacja badania funkcjonalności systemu  Uruchomienie modułu Karta podmiotu – styczeń/luty 2015  Uruchomienie modułu Karta Usługi – styczeń/luty 2015  Uruchomienie modułu System Oceny Usług Rozwojowych – marzec 2015  Weryfikacja poprawności wpisów do RUR- Karta podmiotu  Weryfikacja zgodności wpisów ze stanem faktycznym- audyty

20 Dziękujemy za uwagę! Zachęcamy do przesyłania uwag/komentarzy dot. współpracy na adres rur@parp.gov.pl do 19 września br.rur@parp.gov.pl Aleksandra Berg-Koza tel. 22 432 71 85 Agnieszka Popławska tel. 22 432 8764


Pobierz ppt "2014 Rejestr Usług Rozwojowych Warszawa, 27.08.2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google