Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ROZLICZANIE OPERACJI DLA DZIAŁANIA 321 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ ORAZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ROZLICZANIE OPERACJI DLA DZIAŁANIA 321 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ ORAZ."— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ROZLICZANIE OPERACJI DLA DZIAŁANIA 321 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ ORAZ DZIAŁANIA 313,322,323 ODNOWA I ROZWÓJ WSI

2 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ należy złożyć w wersji papierowej w terminie określonym w umowie przyznania pomocy. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ należy złożyć na formularzu najaktualniejszej zatwierdzonej wersji, zamieszczonej wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: www.mojregion.eu

3 Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej (w tym umowy o dzieło, zlecenia i inne umowy cywilnoprawne): Zaleca się aby faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej na odwrocie zawierały dodatkowo opis z następującymi informacjami: Numer umowy o przyznanie pomocy; Numer pozycji z Zestawienia rzeczowo - finansowym operacji; Kwotę wydatków kwalifikowalnych w ramach dokumentu [zł]; Numer odrębnego konta (syntetycznego lub analitycznego lub pozabilansowego) albo kodu rachunkowego albo numer pozycji z „Wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, dokumentujących poniesione koszty”; Potwierdzenie poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej przez złożenie podpisu osoby sprawdzającej wraz z datą.

4 Stosownie do wymogu określonego w art. 75 ust.1 lit. c) pkt. i) rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. (Dz. Urz. L 2005.277.1 ) w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Beneficjenci realizujący operacje w ramach PROW 2007 -2013 są zobowiązani do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji.

5 ! W przypadku stwierdzenia niezastosowania wymogu prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu koszty podlegające refundacji zostaną pomniejszone o 10%. Weryfikacja spełnienia powyższego wymogu będzie prowadzona w ramach wizytacji w miejscu/ kontroli na miejscu realizacji operacji.

6 Dowody zapłaty Z wnioskiem o płatność należy przedstawić do UM oryginały dowodów zapłaty, które po skopiowaniu i poświadczeniu ich kopii za zgodność z oryginałem zostaną zwrócone Beneficjentowi. Dowodem zapłaty bezgotówkowej może być: wyciąg bankowy, lub inny dokument potwierdzający dokonanie płatności; zestawienie przelewów dokonanych przez bank Beneficjenta; zawierające wartości i daty dokonania poszczególnych przelewów, tytuł, odbiorcę oraz stempel banku; polecenie przelewu potwierdzone przez bank; wydruk z systemu e-bankowości.

7 Beneficjent może ponieść wydatki w wysokości mniejszej niż wynikające z faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, pod warunkiem udokumentowania rozliczenia należności wynikającej z nieprzestrzegania umów przez wykonawców/ usługodawców/ dostawców (potrącenie kary umownej z należnego wynagrodzenia). W przypadku, gdy beneficjent otrzymał od wykonawcy środki z tytułu kary umownej nie jest obowiązany do ich zwrotu. W sytuacji, gdy kara umowna została przez beneficjenta potrącona z faktury wystawionej przez wykonawcę, kwota niezapłacona przez beneficjenta w ramach faktury nie może zostać uznana za wydatek kwalifikowalny.

8 Umowy z wykonawcami zawierające specyfikację będącą podstawą wystawienia każdej z przedstawionych faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej. ! Aneksy do umów z wykonawcami należy zawierać zgodnie z zapisami w umowie między Beneficjentem a wykonawcą oraz zgodne z Prawem Budowlanym i Prawem Zamówień Publicznych. Ponadto należy niezwłocznie zawiadomić UM o zamiarze wprowadzenia zmian do umowy z wykonawcą, gdyż zmiany w realizacji inwestycji mogą powodować konieczność zmiany umowy o przyznanie pomocy.

9 Decyzja ostateczna o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, jeżeli właściwy organ nałożył taki obowiązek w wydanym pozwoleniu na budowę lub nałożył taki obowiązek innymi decyzjami Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest wymagane także, jeżeli przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. ! Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego często jest pozbawione klauzuli potwierdzającej ostateczność decyzji. Zapis, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy nie jest tożsamy z decyzją ostateczną.

10 ZAŚWIADCZENIE WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU BUDOWY złożone co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa budowlanego lub właściwy organ nałożył taki obowiązek wraz z : Oświadczeniem Beneficjenta, że w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub Potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu, w przypadku gdy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych będzie przedkładane przed upływem 21 dni.

11 Protokoły odbioru robót lub protokoły montażu lub rozruchu maszyn i urządzeń albo oświadczenie Beneficjenta o poprawnym wykonaniu robót budowlanych lub montażu lub rozruchu z udziałem środków własnych Wymagane dla robót budowlanych, a także, gdy przedmiotem umowy był zakup maszyn i urządzeń wymagających montażu albo rozruchu. Protokoły te powinny zostać sporządzone odrębnie do każdej faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej. Dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac powinny być sporządzone w taki sposób, aby była możliwa identyfikacja wykonanych robót w odniesieniu do poszczególnych pozycji zestawienia rzeczowo - finansowego operacji, stanowiącego załącznik do umowy. ! Z uwagi na to, iż w protokołach odbioru podpisy członków są nieczytelne prosimy o zwrócenie uwagi na czytelność podpisów lub opatrzenie ich pieczątkami imiennymi.

12 Kosztorys różnicowy Kosztorys różnicowy należy dostarczyć w przypadku zmian stanu faktycznego w stosunku do zaplanowanego zakresu prac wykazanego w kosztorysie inwestorskim/ kosztorysie ofertowym/ projekcie budowlanym/umowie z Samorządem Województwa, Wszelkie zmiany stanu faktycznego nie wykazane w kosztorysie różnicowym, a stwierdzone podczas kontroli na miejscu realizacji operacji, będą podstawą do dokonania korekty kosztów kwalifikowalnych, co może skutkować obniżeniem kwoty pomocy. Uwaga: Niezrealizowane elementy korygowane będą wg cen z kosztorysu ofertowego, a w przypadku umowy ryczałtowej według cen z kosztorysu inwestorskiego. Elementy wykonane, a nieplanowane na etapie kosztorysu inwestorskiego lub ofertowego i nie wykazane w kosztorysie różnicowym, korygowane będą wg bazy cenowej z daty sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. ! Należy pamiętać, iż w ramach dokumentacji załączanej do wniosku o płatność, zniesiono wymóg dostarczania kosztorysów powykonawczych.

13 Projekt budowlany Projekt budowlany dołączany jest do wniosku, w przypadku gdy beneficjent nie dostarczył go wraz z dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dokument nie jest dołączany, jeśli dla realizowanej operacji z odrębnych przepisów prawa nie ma obowiązku jego sporządzania. Projekt budowlany należy dostarczyć w formie kopii potwierdzonej przez projektanta lub kopii gotowej do potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu marszałkowskiego.

14 Rozliczanie kosztów budowlanych dla podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych Należy pamiętać, że przy umowach ryczałtowych dokumentem wiodącym w kwestii określenia zakresu inwestycji jest projekt budowlany, natomiast dla umów kosztorysowych dokumentem wiodącym jest kosztorys ofertowy. W przypadku realizacji przez Beneficjenta operacji na podstawie umowy ryczałtowej z wykonawcą, SW sprawdza realizację zakresu rzeczowego na podstawie: Zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji; Protokołów odbioru robót - sporządzonych w układzie pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji; Kosztorysów różnicowych – w przypadku zmian w realizacji inwestycji; Projektu budowlanego/ kosztorysu ofertowego.

15 Pożyczki/ dotacje / dofinansowania W przypadku operacji dotyczącej działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Dokumentami potwierdzającymi przyznanie dotacji/dofinansowania są środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Ponadto należy dostarczyć Opis sposobu rozliczenia środków przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

16 W przypadku operacji dotyczącej działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Dokumentami potwierdzającymi przyznanie dotacji/dofinansowania są środki z Funduszu Kościelnego lub Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub środki będące w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu i ministra właściwego do spraw turystyki lub jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Ponadto należy dostarczyć Opis sposobu rozliczenia środków przekazanych przez Funduszu Kościelnego lub Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu i ministra właściwego do spraw turystyki lub jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

17 Dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji/dofinansowania powinny określać: formę, kwotę i cel dofinansowania oraz sposób ich rozliczania. Dofinansowanie mające formę dotacji, nie może kwotowo przekraczać wysokości wkładu finansowego wykazanego przez Beneficjenta jako własny. Po całkowitej spłacie należy dostarczyć dokumenty potwierdzające dokonanie zwrotu pożyczki. W opisie sposobu rozliczenia środków należy uwzględnić wszystkie kwoty i źródła dofinansowania w celu wyeliminowania podejrzenia wystąpienia podwójnego finansowania operacji.

18 Dokument potwierdzający numer rachunku prowadzonego przez bank lub przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza, na który mają być przekazane środki finansowe Dokumentem potwierdzającym numer rachunku bankowego beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza może być: Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, wskazujące rachunek bankowy Beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza albo rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej na rzecz Beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza, na który mają być przekazane środki finansowe – oryginał, lub

19 Umowa z bankiem lub spółdzielczą kasą oszczędnościowo - kredytową na prowadzenie rachunku bankowego lub jej część, pod warunkiem, że będzie ona zawierać dane właściciela, numer rachunku bankowego oraz potwierdzenie, że jest to rachunek, na który mają być przekazane środki finansowe – kopia, lub Inny dokument z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, świadczący o aktualnym numerze rachunku bankowego, zawierający dane takie, jak numer rachunku bankowego, nazwę właściciela (np.: aktualny wyciąg z rachunku z usuniętymi danymi finansowymi) - oryginał lub kopia. ! Beneficjent, który zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę pożyczki na operację, powinien dołączyć do wniosku: potwierdzenie otwarcia rachunku pożyczki do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 oraz kopię umowy pożyczki.

20 ZMIANY W REALIZACJI OPERACJI Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zmiany w realizacji inwestycji są możliwe tylko w sytuacjach, gdy zamawiający przewidział możliwość ich wystąpienia (w ogłoszeniu o przetargu i SIWZ) oraz określił w umowie z wykonawcą warunki, na jakich zostaną wprowadzone. Beneficjent powinien załączyć także protokoły konieczności i inne dokumenty potwierdzające konieczność wykonania tych robót. Zmiany w zakresie rzeczowym operacji nie mogą powodować zwiększenia przyznanej kwoty pomocy. Niemożliwe jest wprowadzenie do Zestawienia rzeczowo-finansowego operacji nowego zadania rozszerzającego zakres operacji, jeżeli dotychczasowy zakres zadań gwarantował osiągnięcie celu operacji.

21 Dopuszczalne są zmiany zakresu rzeczowego operacji mające na celu: usunięcie błędów w kosztorysie inwestorskim; uzasadnione zmiany ilościowe lub jakościowe wewnątrz poszczególnych pozycji Zestawienia rzeczowo – finansowego operacji; zmiany w stosunku do projektu budowlanego. ! Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Samorządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą stanu faktycznego lub prawnego, mogących mieć wpływ na realizację operacji.

22 WYCOFANIE WNIOSKU Beneficjent w dowolnym momencie po złożeniu wniosku o płatność może zwrócić się z pisemną prośbą o wycofanie wniosku w całości lub w części. Wycofanie wniosku w całości nie wywołuje żadnych skutków prawnych, powstaje więc sytuacja jakby beneficjent tego wniosku nie złożył. Jeżeli beneficjent został poinformowany o nieprawidłowościach w dokumentach lub o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu, w wyniku której następnie wykryto nieprawidłowości, wycofanie nie jest dozwolone w odniesieniu do części, których te nieprawidłowości dotyczą.

23 PRZEDŁUŻENIE TERMINU Beneficjent może wystąpić do urzędu marszałkowskiego z pisemną prośbą o przedłużenie terminu wykonania określonych czynności w trakcie weryfikacji wniosku. Urząd Marszałkowski podejmuje decyzję o przedłużeniu terminu wykonania określonych czynności na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. O podjętej decyzji beneficjent jest informowany pisemnie. ! W przypadku braku możliwości uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, dobrą praktyką jest złożenie prośby o wydłużenie terminu do czasu uzyskania decyzji z klauzulą ostateczności (jednak nie dłużej niż 3 miesiące).

24 WIZYTACJA W MIEJSCU/ KONTROLA NA MIEJSCU Wskazuje stan faktyczny na dzień jej przeprowadzenia. Oświadczenie beneficjenta o usunięciu stwierdzonych w wyniku wizytacji/ kontroli braków/ nieprawidłowości nie jest podstawą do uznania zakwestionowanych kosztów za kwalifikowalne. Na podstawie przekazanego protokołu z kontroli podejmowana jest decyzja o ewentualnej konieczności złożenia przez beneficjenta wyjaśnień. Na tym etapie nie ma możliwości poprawiania złożonych dokumentów. Możliwość uznania wyjaśnień beneficjenta po wizytacji / kontroli uzależniona jest od ustaleń zawartych w raporcie z czynności kontrolnych (opisie stanu faktycznego, potwierdzonego przez obie strony)

25 ! Niezrealizowane elementy jak również elementy wykonane, a nie planowane na etapie kosztorysu inwestorskiego lub ofertowego i nie wskazane w kosztorysie różnicowym, korygowane będą wg cen z kosztorysu ofertowego, a w przypadku umowy ryczałtowej według cen z kosztorysu inwestorskiego.

26 KONTAKT Telefon 56 6462012 Pani Agnieszka Tuczyńska – p.o. kierownika biura * 5914 Pani Katarzyna Tołwińska – koordynator - wewnętrzny * 5382 Pani Magdalena Leśnicka - wewnętrzny * 5321 Pani Joanna Gobinet - wewnętrzny *5372 Pani Justyna Kurtyka - wewnętrzny *5313 Pan Leszek Adamowicz - wewnętrzny *5313 Pan Szymon Rojek- wewnętrzny *5382 Pani Renata Masłowska - wewnętrzny *5321 Bieżące informacje: www.mojregion.eu - zakładka PROW Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ROZLICZANIE OPERACJI DLA DZIAŁANIA 321 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ ORAZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google