Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami)"— Zapis prezentacji:

1 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami)

2 Regulacje Ilekroć w ustawie jest mowa o: cenie; cenie; dostawach; dostawach; dynamicznym systemie zakupów; dynamicznym systemie zakupów; kierowniku zamawiającego; kierowniku zamawiającego; (uchylony); (uchylony); najkorzystniejszej ofercie; najkorzystniejszej ofercie; ofercie częściowej; ofercie częściowej; ofercie wariantowej; ofercie wariantowej; postępowaniu o udzielenie zamówienia postępowaniu o udzielenie zamówienia robotach budowlanych; robotach budowlanych; środkach publicznych; środkach publicznych; umowie ramowej; umowie ramowej; usługach; usługach; wykonawcy; wykonawcy; zamawiającym; zamawiającym; zamówieniach publicznych. zamówieniach publicznych. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie

3 Art. 3. 1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej "zamówieniami", przez: jednostki sektora finansów dalej "zamówieniami", przez: jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych; publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych; USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami)

4 Zasady udzielania zamówień Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców Art. 7 ust. 1 Zasada jawności. Zasada jawności. Art. 8 ust. 1 Zasada pisemności. Zasada pisemności. Art. 9 ust. 1 Zasada używania języka polskiego. Zasada używania języka polskiego. Art. 9 ust. 2 Zasada prymatu przetargu nieograniczonego i ograniczonego. Zasada prymatu przetargu nieograniczonego i ograniczonego. Art. 10 ust. 1

5 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Tryby udzielania zamówień publicznych Tryby udzielania zamówień publicznych W art. 10 ustawa określa tryby w jakich można udzielać zamówień publicznych. W art. 10 ustawa określa tryby w jakich można udzielać zamówień publicznych. Art. 10 ust. 1 Podstawowymi trybami udzielania zamówień publicznych są: Art. 10 ust. 1 Podstawowymi trybami udzielania zamówień publicznych są: Przetarg nieograniczony (Rozdział 3, oddział 1); Przetarg nieograniczony (Rozdział 3, oddział 1); Przetarg ograniczony (Rozdział 3, oddział 2). Przetarg ograniczony (Rozdział 3, oddział 2).

6 Art. 10 ust. 2 Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie: Art. 10 ust. 2 Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie: Negocjacji z ogłoszeniem (Rozdział 3, oddział 3); Negocjacji z ogłoszeniem (Rozdział 3, oddział 3); Dialogu konkurencyjnego (Rozdział 3, oddział 3a); Dialogu konkurencyjnego (Rozdział 3, oddział 3a); Negocjacji bez ogłoszenia (Rozdział 3, oddział 4); Negocjacji bez ogłoszenia (Rozdział 3, oddział 4); Zamówienia z wolnej ręki (Rozdział 3, oddział 5); Zamówienia z wolnej ręki (Rozdział 3, oddział 5); Zapytania o cenę (Rozdział 3, oddział 6); Zapytania o cenę (Rozdział 3, oddział 6); Licytacji elektronicznej (Rozdział 3, oddział 7). Licytacji elektronicznej (Rozdział 3, oddział 7). Tylko na zasadach określonych w ustawie. USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami)

7 Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia, jeżeli spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie spełniają warunków określonych w art. 24 ust. 1. Wykonawcy mają uprawnienia w szczególności do wyjaśniania treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wnoszenia odwołania od niezgodnych z przepisami ustawy czynności zamawiającego pojętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do których zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Ponadto wykonawca lub uczestnik konkursu może poinformować zamawiającego o niezgodnych z przepisami czynnościach podjętych przez niego lub zaniechaniu czynności, do których jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

8 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada Kierownik zamawiającego. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. Zamawiający odpowiada za szacowanie wartości zamówienia oraz opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji.

9 Ustalenia wartości zamówienia zamawiający dokonuje nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami)

10 AKTY WYKONAWCZE DO PZP Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 224, poz. 1795) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 224, poz. 1795) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

11 AKTY WYKONAWCZE DO PZP Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 202, poz. 1463) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 202, poz. 1463) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 202, poz. 1463) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 202, poz. 1463) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 102, poz. 693) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 102, poz. 693) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 102, poz. 693) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 102, poz. 693) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817)

12 ZARZĄDZENIE NR 3/10/K PREZYDENTA MIASTA POZNANIA Z DNIA 18.02.2010 R. W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ DOTYCZĄCYCH PRZEPROWADZANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ URZĄD MIASTA POZNANIA Zamówienia publiczne dokonywane są za pośrednictwem Biura Zamówień Publicznych.

13 Zadania Wydziału zlecającego; Zadania Wydziału zlecającego; Umowy w sprawach zamówień publicznych Umowy w sprawach zamówień publicznych Regulamin udzielania zamówień publicznych

14 Regulamin dotyczący zasad powoływania i trybu pracy komisji przetargowej- Załącznik Nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 3/10/K z dnia 18.02.2010 r. w sprawie realizacji zadań dotyczących przeprowadzenia zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania. Regulamin dotyczący zasad powoływania i trybu pracy komisji przetargowej- Załącznik Nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 3/10/K z dnia 18.02.2010 r. w sprawie realizacji zadań dotyczących przeprowadzenia zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania. Regulamin pracy sądu konkursowego- Załącznik Nr 3 do zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 3/10/K z dnia 18.02.2010 r. w sprawie realizacji zadań dotyczących przeprowadzenia zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania. Regulamin pracy sądu konkursowego- Załącznik Nr 3 do zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 3/10/K z dnia 18.02.2010 r. w sprawie realizacji zadań dotyczących przeprowadzenia zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania. Załączniki do Zarządzenia Prezydenta

15 Druk: BZP-01 Zlecenie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego- Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UMP za pośrednictwem Biura Zamówień Publicznych http://bip.city.poznan.pl/bip/public/bip/zarzadzenia.h tml?co=show&id=2868997 Druk: BZP-01 Zlecenie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego- Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UMP za pośrednictwem Biura Zamówień Publicznych http://bip.city.poznan.pl/bip/public/bip/zarzadzenia.h tml?co=show&id=2868997 http://bip.city.poznan.pl/bip/public/bip/zarzadzenia.h tml?co=show&id=2868997 http://bip.city.poznan.pl/bip/public/bip/zarzadzenia.h tml?co=show&id=2868997 Druk: BZP-01K Zlecenie przeprowadzenia procedury konkursowej - Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UMP za pośrednictwem Biura Zamówień Publicznych Druk: BZP-01K Zlecenie przeprowadzenia procedury konkursowej - Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UMP za pośrednictwem Biura Zamówień Publicznych Załączniki do Zarządzenia Prezydenta NAJWAŻNIEJSZYM DRUKIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SPORZĄDZANYM W WYDZIAŁACH JEST: BZP-01 Zlecenie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego

16 Art. 1. Ustawa określa zasady i zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, organy właściwe oraz postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2005 nr 14 poz. 114 ze zmianami)

17 Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego: Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego: Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego: Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego:

18 USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2005 nr 14 poz. 114 ze zmianami) Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez członka komisji przetargowej lub inną osobę występującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu zamawiającego oświadczeń wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez członka komisji przetargowej lub inną osobę występującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu zamawiającego oświadczeń wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych.

19 MIEJSCA PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ I WAŻNYCH INFORMACJI, BZP W UMP http://bip.city.poznan.pl/ http://bip.city.poznan.pl/ http://bip.city.poznan.pl/ Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania- zakładka: Informacje bieżące- zamówienia publiczne- przed i po terminie składania ofert http://www.uzp.gov.pl/ http://www.uzp.gov.pl/ http://www.uzp.gov.pl/ Oficjalna strona Urzędu Zamówień Publicznych- ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych http://ted.europa.eu/ http://ted.europa.eu/ http://ted.europa.eu/ Tenders Electronic Daily- Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

20 Gabloty informacyjne na parterze UMP- ogłoszenia w formie papierowej Gabloty informacyjne na parterze UMP- ogłoszenia w formie papierowej LOTUS – moduł Planowanie zamówień publicznych – Plan_Zamówien_UMP LOTUS – moduł Planowanie zamówień publicznych – Plan_Zamówien_UMP LOTUS- zarządzenia- Zarządzenie nr 3/10/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18.02.2010 r. w sprawie realizacji zadań dotyczących przeprowadzania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania + BZP-01 Zlecenie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego- Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UMP za pośrednictwem Biura Zamówień Publicznych LOTUS- zarządzenia- Zarządzenie nr 3/10/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18.02.2010 r. w sprawie realizacji zadań dotyczących przeprowadzania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania + BZP-01 Zlecenie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego- Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UMP za pośrednictwem Biura Zamówień Publicznych http://bip.city.poznan.pl/bip/public/bip/zarzadzenia.html?co=pri nt&keyid=3/2010/K Zarządzenie Nr 3/10/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18.02.2010 r. w sprawie realizacji zadań dotyczących przeprowadzania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania wraz z załącznikami http://bip.city.poznan.pl/bip/public/bip/zarzadzenia.html?co=pri nt&keyid=3/2010/K Zarządzenie Nr 3/10/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18.02.2010 r. w sprawie realizacji zadań dotyczących przeprowadzania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania wraz z załącznikami http://bip.city.poznan.pl/bip/public/bip/zarzadzenia.html?co=pri nt&keyid=3/2010/K http://bip.city.poznan.pl/bip/public/bip/zarzadzenia.html?co=pri nt&keyid=3/2010/K

21 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PLAC KOLEGIACKI 17 61 – 841 POZNAŃ Tel. 61 878 52 10 Pokój 446


Pobierz ppt "USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google