Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wniosek o dofinansowanie i wytyczne dot. jego wypełniania (instrukcja wypełniania wniosku)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wniosek o dofinansowanie i wytyczne dot. jego wypełniania (instrukcja wypełniania wniosku)"— Zapis prezentacji:

1 Wniosek o dofinansowanie i wytyczne dot. jego wypełniania (instrukcja wypełniania wniosku)

2 Kwestie administracyjne  - wzór wniosku zatwierdzony przez ministra właściwego ds. transportu w dniu 29 września 2015 r.,  -wniosek wypełniony zgodnie z zapisami i wytycznymi zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania,  -wnioskodawca – ustawowy zarządca drogi (drogi różnej kategorii, drogi graniczne – pow. 5% koszt niekwalifikowalny),

3  - wniosek złożony w terminie - o dacie złożenia decyduje data wpływu wniosku do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,  -wniosek podpisany i opieczętowany przez: dla gmin - wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta oraz kontrasygnata skarbnika, dla powiatów - dwóch członków zarządu oraz kontrasygnata skarbnika,  -w zakresie rzeczowym wniosek dotyczy budowy (rozbudowy), przebudowy lub remontu dróg gminnych bądź dróg powiatowych (definicje w Załączniku do uchwały nr 154/2015 z 8.09.2015 r.), Kwestie administracyjne cd

4  - przedmiotem wniosku może być zadanie obejmujące drogę publiczną (powiatową lub gminną), wyjątek - zadanie ma na celu osiągnięcie parametrów właściwych dla drogi publicznej i zaliczenie drogi do jednej z wymienionych kategorii,  -realizacja i rozliczenie zadania w 2016 r. Jeżeli do dofinansowania jest tylko określony etap zatwierdzonego projektu budowlanego, etap ten musi stanowić funkcjonalną całość.

5 Uwagi szczegółowe – wg pozycji wniosku  - pkt 4 - podanie numeru drogi jest wymagane, jeżeli droga jest drogą publiczną i ma nadany numer. W sytuacji gdy droga nie jest zaliczona do żadnej z kategorii oraz nie ma nadanego numeru, w punkcie 4 wniosku należy wpisywać "Brak numeru drogi - zadanie ma na celu osiągnięcie parametrów właściwych dla drogi publicznej i następnie zaliczenie jej do jednej z wymienionych kategorii ",

6 Uwagi szczegółowe cd  - pkt 5 - nazwa powinna jednoznacznie identyfikować zadanie i wskazywać jego lokalizację,  - pkt 6 - termin - miesiąc i rok planowanego rozpoczęcia i zakończenia zadania objętego wnioskiem (do listopada),  - pkt 9 - opis zadania powinien charakteryzować stan istniejący oraz stan docelowy planowany do uzyskania w wyniku realizacji zadania (zakres rzeczowy z określeniem planowanych robót oraz podaniem parametrów pierwotnych i docelowych),

7 Uwagi szczegółowe cd W opisie należy uwzględnić wszystkie elementy drogi planowane do realizacji w ramach wnioskowanego zadania, np.: - długość drogi – w km, - chodniki, ścieżki rowerowe – w km i/lub w m2; - skrzyżowania, zatoki autobusowe i/lub perony przystankowe – w szt. W punkcie tym należy wskazać informacje istotne dla oceny wniosku przez Komisję nieujęte w pozostałych pozycjach wniosku o dofinansowanie.

8 Uwagi szczegółowe cd  -pkt. 10 Wnioskodawca przy sporządzaniu wniosku może opierać się jedynie na dokumentach umożliwiających rozpoczęcie inwestycji w planowanym terminie wskazanym w pkt. 6 wniosku o dofinansowanie. Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę (wraz z kopią strony z datą złożenia wniosku o uzyskanie tej decyzji) lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID (wraz z kopią strony z datą złożenia wniosku o uzyskanie tej decyzji) lub oświadczenie o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej wobec zgłoszenia inwestora o zamiarze budowy (wraz z kopią strony z datą złożenia tego zgłoszenia) stanowi wymagany załącznik do wniosku.

9 Uwagi szczegółowe cd  Jeżeli z daty wydania pozwolenia na budowę / zezwolenia na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenia wynika, że wygasa ono przed planowanym terminem rozpoczęcia inwestycji, do wniosku należy dodatkowo dołączyć dokument potwierdzający jego aktualność, np. kopię dziennika budowy z dokonanymi wpisami – w przypadku etapowania inwestycji.

10 Uwagi szczegółowe cd  - pkt. 11 – w harmonogramie rzeczowo - finansowym realizacji zadania należy wyszczególnić elementy oraz roboty budowlane i inne towarzyszące im prace, objęte zakresem rzeczowym zadania, ich koszt brutto oraz planowany termin realizacji (miesiąc i rok) zgodnie z tabelą wartości elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego.  - pkt. 12 ppkt. 1, 2, 3, 4, 5 – kryteria merytoryczne wniosku.

11 Kryteria merytoryczne  Kryterium 1 – Znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego  W kryterium uwzględnia się w szczególności: prawidłowość przyjętych rozwiązań techniczno-budowlanych, elastyczność w kształtowaniu elementów drogi wynikającą z lokalnych potrzeb komunikacyjnych oraz jej otoczenia, kompleksowość zaplanowanych robót, stosowanie rozwiązań techniczno- budowlanych podnoszących bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu oraz gwarantujących sprawne odwodnienie drogi – skala ocen od 0 do 20 punktów.

12 Kryteria merytoryczne  Kryterium 2 - Znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa.  W kryterium uwzględnia się znaczenie danej drogi objętej wnioskiem o dofinansowanie w sieci dróg publicznych (funkcja w sieci drogowej właściwa dla danej kategorii), jej „ponadlokalność” (tj. gdy droga wychodzi poza granice administracyjne jednostki samorządu terytorialnego, droga powiatowa – przebiega przez obszar dwóch lub więcej powiatów, droga gminna – przebiega przez obszar dwóch lub więcej gmin); oraz powiązania z innymi drogami (tej samej, niższej bądź wyższej kategorii) – skala ocen od 0 do 5 punktów.

13 Kryteria merytoryczne  Kryterium 3 - Wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej w szczególności obszarów wiejskich, lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych oraz istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli i dla transportu zbiorowego.  W kryterium uwzględnia się specyfikę danego województwa i wynikające z niej potrzeby w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej – skala ocen od 0 do 7 punktów.

14 Kryteria merytoryczne  Kryterium 4 - Współpraca w zakresie dofinansowania realizacji zadania przez jst lub inne podmioty.  W kryterium uwzględnia się jedynie wielkość udziału partnerów jednostki w jej wkładzie własnym - skala ocen od 0 do 5 punktów.  - należy wypełnić poprzez wstawienie znaku „x”. Informację należy udokumentować. Kopie umów o partnerstwie wraz z uchwałą potwierdzającą zapewnienie przez partnera deklarowanego wkładu finansowego (w przypadku jst) oraz porozumień (w przypadku partnera prywatnego) stanowią wymagane załączniki do wniosku.

15 Kryteria merytoryczne  Kryterium 5 - Kontynuacja zadania.  W kryterium uwzględnia się ciągłość zadania objętego wnioskiem (zamykanie ciągu lub cały ciąg drogi bądź kontynuacja wcześniejszych zadań na danym ciągu) oraz rodzaj inwestycji zrealizowanych na pozostałych odcinkach ciągu – skala ocen od 0 do 5 punktów. -wymagane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego realizację inwestycji na ciągu drogowym, które zostały oddane do użytkowania nie wcześniej niż 3 lata od dnia złożenia wniosku (niezależnie od źródła finansowania).

16 Załączniki  Pkt. 14 wniosku obejmuje m.in. Wyszczególnienie wymaganych załączników. Dokumenty niewymienione we wniosku, nie mogą być doręczone i w tym przypadku niekompletny wniosek jest odrzucony na etapie oceny formalnej. Dokumenty wymienione we wniosku, które nie zostały dostarczone razem z wnioskiem, mogą być doręczone z własnej inicjatywy wnioskodawcy lub na żądanie Komisji. Wniosek może być uzupełniony jedynie o dokumenty posiadające datę sprzed złożenia wniosku o dofinansowanie oraz wymienione w tym wniosku.

17 Załączniki  Wykaz załączników: 1.Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę (wraz z kopią strony z datą złożenia wniosku o uzyskanie tej decyzji) / decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (wraz z kopią strony z datą złożenia wniosku o uzyskanie tej decyzji)/ oświadczenie o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej wobec zgłoszenia inwestora o zamiarze budowy (wraz z kopią strony z datą złożenia tego zgłoszenia). 2.Kopia umowy o partnerstwie wraz z uchwałą o zapewnieniu środków finansowych przez partnera (w przypadku jst) lub porozumienia (w przypadku partnera prywatnego) – gdy dotyczy.

18 Załączniki cd 3.Mapa poglądowa - powinna zawierać informacje i obrazować lokalizację odcinka drogi objętego zadaniem na tle sieci dróg i pokazywać istotne punkty, do których wnioskodawca odnosi się we wniosku w ramach opisu poszczególnych kryteriów oceny (kryterium nr 2,3,5). 4.Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu - w przypadku jeżeli wniosek dotyczy zadania w wyniku realizacji którego stała organizacja ruchu nie ulega zmianie, należy dołączyć obowiązującą zatwierdzoną stałą organizację ruchu. 5.Projekt zagospodarowania terenu wraz z przekrojami poprzecznymi pasa drogowego w liniach rozgraniczających z wykazaniem wszystkich elementów drogi - gdy wniosek dotyczy budowy lub przebudowy.

19 Załączniki cd 6.Dokument potwierdzający oddanie do użytku inwestycji na drodze w ciągu 3 lat od daty złożenia wniosku (niezależnie od źródła) - w przypadku wskazania takiej informacji w kryterium nr 5. 7.W przypadku, gdy wniosek obejmuje zadanie dla którego uzyskano zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych, należy dołączyć kopię tej zgody.

20 Dziękuję za uwagę Grażyna Turczyńska p.o. kierownika Oddziału Infrastruktury i Programów Rządowych Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego


Pobierz ppt "Wniosek o dofinansowanie i wytyczne dot. jego wypełniania (instrukcja wypełniania wniosku)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google