Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 25 STYCZNIA 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 25 STYCZNIA 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 25 STYCZNIA 2012 r.

2 2 Realizacja NPPDL w latach 2008-2011. POWIATY RAZEM NPPDL 2008-2011 ilość projektów wartość dofinansowania ilość mb. białogardzki815 166 83923 667 choszczeński610 632 13550 894 drawski48 746 72229 395 goleniowski76 297 2318 846 gryficki78 856 6949 512 gryfiński711 190 33421 620 kamieński69 379 3867 956 kołobrzeski915 003 91216 372 Koszalin23 641 1422 782 koszaliński1122 893 04143 797 łobeski55 902 15223 455 myśliborski74 040 7284 839 policki68 948 53111 655 pyrzycki31 934 8224 050 sławieński912 732 4929 543 stargardzki119 593 68570 628 Szczecin11 609 9931 640 szczecinecki811 054 25810 027 świdwiński42 895 03212 590 Świnoujście11 858 194765 wałecki54 818 55910 525 Razem127177 195 882374 558

3 3 „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” CEL GŁÓWNY (STRATEGICZNY) Podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych, dzięki intensyfikacji rozwoju bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, poprzez wsparcie działań samorządu gminnego i powiatowego na rzecz modernizacji i budowy dróg lokalnych o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego wspólnot samorządowych.

4 4 CELE SZCZEGÓŁOWE 1.Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2.Rozwój spójnej sieci dróg. 3.Promocja współpracy jst i pp przy budowie dróg. 4.Odbudowa dróg po klęskach żywiołowych. 5.Rozwój sieci dróg istotnych dla obszarów wiejskich. 6.Poprawa dostępności ośrodków gospodarczych. 7.Poprawa dostępności instytucji publicznych. 8.Poprawa realizacji zadań państwa dot. bezpieczeństwa obywateli.

5 5 ZAŁOŻENIA PROGRAMU 1. Realizacja w latach 2012-2015 - program czteroletni. 2. Kontynuacja programu zrealizowanego w latach 2008-2011. 3. 200 mln zł rocznie z budżetu państwa w 2012 r. 4. 3 mld zł z budżetu państwa w latach 2013-2015. 5. Na dofinansowane zadań realizowanych w roku 2012 w Województwie Zachodniopomorskim przeznaczono kwotę 10.976.000 zł 6. Równy podział środków pomiędzy gminy i powiaty 7. Beneficjent finansuje zadanie ze środków własnych w kwocie nie mniejszej niż 7/3 przekazanej dotacji z budżetu państwa. Kwota dotacji z budżetu państwa nie może być większa niż: w 2012 - 1 mln zł 2013-2015 - 3 mln zł

6 6 PODSTAWOWE AKTY PRAWNE 1.Ustawa o finansach publicznych. 2.Ustawa o dochodach jst. 3.Prawo budowlane. 4.Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 5.Prawo zamówień publicznych. 6.Ustawa o drogach publicznych. 7.Ustawa o rachunkowości.

7 7 PODSTAWOWE AKTY PRAWNE 8. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych dla jst. na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych. 9. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 10. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. 11. Uchwała Nr 174/2011 Rady Ministrów dotycząca Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, (2012-2015).

8 8 ETAPY REALIZACJI PROGRAMU I PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1.Nabór wniosków o dofinansowanie od Beneficjentów – Wojewoda. 2.Wybór zadań – Komisja Oceny Projektów (wybrano 19 zadań). 3.Udzielenie dotacji – Minister Administracji i Cyfryzacji, Minister Finansów, Wojewoda. 4.Zawarcie umowy o dofinansowanie – Wojewoda i Beneficjent. 5.Wykorzystanie dotacji – Beneficjent, Wykonawcy. 6.Rozliczenie dotacji – Beneficjent, Wykonawcy, Nadzór Inwestorski. 7.Sprawozdawczość – Beneficjent, Wojewoda. 8.Kontrola – Wojewoda lub inne upoważnione organy.

9 9 HARMONOGRAM REALIZACJI W EDYCJI 2012 - terminy 1.Rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków – 1 stycznia 2012 r. 2.Zgłaszania propozycji zmian zakresu rzeczowego określonego w wykazie wydatków kwalifikowalnych – nie później niż jeden miesiąc przed wynikającym z umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych, terminem zakończenia realizacji inwestycji, lecz nie później niż do dnia 30 października 2012 r. 3.Powiadomienia Wojewody o wystąpieniu oszczędności w trakcie realizacji zadania realizowanego w ramach Programu, w roku budżetowym 2012, niezwłocznie po stwierdzeniu powstania oszczędności, jednak nie później niż do dnia 30 października 2012 r. 4.Wykonania zadania, udokumentowanego protokołem odbioru końcowego – nie później niż do dnia określonego w umowie o dofinansowanie.

10 10 HARMONOGRAM REALIZACJI W EDYCJI 2012 - terminy 5.Wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa – nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 r. 6.Zwrotu niewykorzystanej części dotacji, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia wykonania zadania, na rachunek Wojewody Nr: 87 1010 1599 0056 3013 9135 0000. 7.Przekazania środków z budżetu państwa oraz przekazania przez Beneficjenta dla Wojewody końcowego rozliczenia finansowego zadania wg wzoru określonego w załączniku Nr 3 do Umowy – nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 r. 8.Przekazania wniosku o wypłatę dotacji, wg wzoru określonego w załączniku Nr 4 do Umowy – niezwłocznie po poniesieniu wkładu własnego, lecz nie później niż do dnia 7 grudnia 2012 r.

11 11 HARMONOGRAM REALIZACJI W EDYCJI 2012 - terminy 9.Przekazania podpisanej informacji miesięcznej o zaawansowaniu realizacji zadania, wg wzoru określonego w załączniku Nr 5 do Umowy – do 5 dnia każdego miesiąca, za okres od dnia zawarcia Umowy do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego jej złożenie (dotyczy okresu od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania zadania). 10.Przekazania sprawozdania z wykorzystania dotacji udzielonej ze środków budżetu państwa, wg wzoru określonego w załączniku Nr 6 do Umowy – nie później niż do dnia 31 stycznia 2013 r. 11.Przekazania rozliczenia inwestycji według wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579) – do 60 dni od dnia, w którym była uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji.

12 12 ZAWIERANIE UMOWY Z WOJEWODĄ Główne obowiązki Beneficjenta: 1.Zapewnienie wkładu własnego (nie mniejszego niż 7/3 udzielonej dotacji). 2.Zorganizowanie i rozstrzygnięcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 3.Uzyskanie akceptacji Programu Inwestycji. 4.Przekazanie wykazu wydatków kwalifikowalnych wg Załącznika Nr 2.

13 13 REALIZACJA UMOWY ZAWARTEJ Z WOJEWODĄ Główne obowiązki Beneficjenta: 1.Przekazanie wkładu własnego w 2012 r. 2.Realizacja zadania zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i umową (nie uwzględniamy robót dodatkowych). 3.Informowanie o oszczędnościach poprzetargowych. 4.Składanie informacji miesięcznych i informowanie o występujących oszczędnościach, nieprawidłowościach oraz podjętych działaniach naprawczych. 5.Złożenie prawidłowego wniosku o wypłatę dotacji. 6.Złożenie rozliczenia finansowego zadania, rozliczenia inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa oraz sprawozdania końcowego.

14 14 REALIZACJA UMOWY ZAWARTEJ Z WOJEWODĄ Główne obowiązki Beneficjenta: 7.Zgodnie z art. 152 ustawy o finansach publicznych jednostki którym udzielono dotacji są obowiązane do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków. Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona (art. 168 ust. 4 uofp). Przekazanie środków na rachunek beneficjenta nie oznacza wykorzystania dotacji. 8.W planie wydatków majątkowych jst wyodrębnia się wydatki na inwestycję wg działu, rozdziału (art. 236 ust. 4 pkt. 1 uofp). 9.Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 40) jst prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości.

15 15 ZMIANA UMOWY ZAWARTEJ Z WOJEWODĄ Główne obowiązki Beneficjenta: 1.Wydatki podlegające refundacji – rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta. 2.Wydatki należycie udokumentowane (faktura, protokół odbioru) i opisane. 3.Zgłaszanie zmian do zakresu rzeczowego najpóźniej miesiąc przed końcem inwestycji, nie później niż do dnia 30.10.2012 r. 4.Zgłaszanie do Wojewody istotnych zmian do Umów z Wykonawcami przed ich wprowadzeniem (po uzyskaniu opinii Policji).

16 16 ZMIANA UMOWY ZAWARTEJ Z WOJEWODĄ Główne obowiązki Beneficjenta: Uwagi: 1.Zmiany nie zgłoszone Wojewodzie lub nie uzgodnione w terminie stanowią wydatek niekwalifikowalny. 2.Zwiększenie dofinansowania zadania nastąpi tylko w przypadku braku możliwości przekazania oszczędności przetargowych na zadania z list rezerwowych.

17 17 TRYB PRZEKAZYWANIA DOTACJI 1.Złożenie wniosku o wypłatę dotacji przez Beneficjenta. 2.Weryfikacja wniosku o płatność (WCFE). 3.Usunięcie nieprawidłowości lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie. 4.Kontrola na miejscu realizacji zadania. 5.Wypłata dotacji w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku lub w terminie 14 dni od usunięcia nieprawidłowości.

18 18 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW Kwalifikowalne są wydatki: 1.Poniesione i udokumentowane w 2012 r. 2.Ujęte we wniosku o dofinansowanie i w Programie Inwestycji. 3.Ujęte w załączniku Nr 2 do umowy o dofinansowanie. 4.Objęte rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 5.Objęte rozporządzeniem w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

19 19 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW Wydatki niekwalifikowalne: 1.Pozycji – „VAT” naliczony – jeżeli podatek ten nie jest kosztem podmiotu uprawnionego. 2.Opłaty z tytułu kar i odsetek określonych w umowach zawartych z wykonawcami. 3.Nieobjęte dofinansowaniem w umowie, w tym w szczególności wynikające z wprowadzonych zmian zakresu rzeczowego zadania, nie uzgodnionych z Wojewodą. 4.Dotyczące infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Uwaga: Koszty niekwalifikowalne są finansowane w całości ze środków własnych Beneficjenta

20 20 DOKUMENTACJA REALIZACJI ZADANIA Dokumentacja przetargowa: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania, SIWZ z załącznikami, protokóły postępowań, oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacje z zebrania, pytania i odpowiedzi, badanie ofert, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, zawiadomienie o wyborze oferty, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, umowy o udzielenie zamówienia, sprawozdanie do Prezesa UZP, i inne dokumenty związane z postępowaniem przetargowym. Dokumentacja budowlana: Pozwolenia (brak sprzeciwu), Projekt budowlany, STWiOR, czasowa i stała organizacja ruchu, dziennik budowy, Program Zapewnienia Jakości, inwentaryzacja geodezyjna, protokoły odbioru, operat kolaudacyjny (sprawozdanie techniczne), protokoły badań i sprawdzeń, atesty i certyfikaty i ich zestawienia, protokół odbioru końcowego, zawiadomienia do organu administracji budowlanej, książka drogi, przeglądy gwarancyjne, przeglądy okresowe.

21 21 DOKUMENTACJA REALIZACJI ZADANIA Dokumenty księgowe: 1.Uchwała o zapewnieniu finansowania inwestycji. 2.Wniosek o dofinansowanie. 3.Umowa o dofinansowanie wraz z ewentualnymi aneksami. 4.Wniosek o płatność. 5.Oryginały dokumentów załączonych do wniosku o płatność faktury, rachunki protokoły odbioru, księgi obmiaru robót (świadectwa płatności). 6.Potwierdzenia zapłaty zgodne z umowami z wykonawcami oraz protokołami odbioru. 7.Informacja miesięczna. 8.Końcowe rozliczenie finansowe zadania (ewentualnie z dokumentami, których nie załączono do wniosku o płatność). 9.Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania, 10.Rozliczenie inwestycji finansowanej z budżetu państwa. 11.Ewidencja kosztów inwestycji, wyodrębniona ewidencji wydatków. 12.Ewidencja przekazanych środków dotacji. 13.Udokumentowanie przyjęcia środka trwałego do użytkowania (OT) oraz ujęcie go w ewidencji majątkowej.

22 22 TRWAŁOŚĆ REALIZOWANYCH ZADAŃ 1.Załącznik Nr 5 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, określa okresy eksploatacji nawierzchni. 2.Okresy eksploatacji są takie same dla wszystkich elementów jezdni, tj. zasadniczych i dodatkowych pasów ruchu, pasów awaryjnych, pasów włączania i wyłączania.

23 23 KONTROLA - na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej KONTROLA WTRYBIE ZWYKŁYM Zakres kontroli: 1.Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania. 2.Sprawdzenie zgodności realizacji zadania z: wnioskiem o dofinansowanie; programem inwestycji; umową o dofinansowanie; Prawem zamówień publicznych; zasadami wydatkowania środków publicznych; Prawem budowlanym. 3.Weryfikacja rozliczenia zadania. Ustalenia kontroli: Ustalenia kontroli zawierane są w projekcie wystąpienia pokontrolnego przekazywanego kierownikowi jednostki kontrolowanej, na który służy wniesienie zastrzeżeń. KONTROLA W TRYBIE UPROSZCZONYM Kontrola w trybie uproszczonym może być prowadzona bez wcześniejszego powiadomienia kierownika jednostki kontrolowanej o terminie kontroli..

24 24 PROMOCJA PROGRAMU Promocja programu - jako kwalifikowalny będzie uznany wydatek: dwie tablice umieszczone w widocznych miejscach o wartości do 1000,00 zł każda. Wzór tablicy (wymiar tablicy: 70x90 cm): logo programu logo jednostki realizującej zadanie Miasto/ Powiat/ Gmina realizuje zadanie................................................................................... (nazwa zadania) współfinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

25 25 „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” PUNKT INFORMACYJNY NPPDL Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin tel. 091 43 03 665 fax: 091 43 03 668 strona internetowa: www.szczecin.uw.gov.pl Michał Włochal – Dyrektor Wydziału, e-mail: wcfe@szczecin.uw.gov.pl Krzysztof Kierczuk – Kierownik Oddziału, e-mail: kkierczuk@szczecin.uw.gov.pl, tel. 91 43 03 341 Paweł Niemcewicz – st. insp. wojewódzki, tel. 91 43 03 543 e-mail: pniemcewicz@szczecin.uw.gov.pl Bogdan Dziembor – st. insp. wojewódzki, tel. 91 43 03 456 e-mail: bdziembor@szczecin.uw.gov.pl


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 25 STYCZNIA 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google