Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. zakres regulacji, Art.2. wyłączenia ustawy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. zakres regulacji, Art.2. wyłączenia ustawy."— Zapis prezentacji:

1 1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. zakres regulacji, Art.2. wyłączenia ustawy – odstępstwo od stosowania ustawy, Art.3. definicje ustawowe – pojęcia stosowane w ustawie, tzw. słowniczek ustawy, Art.4. prawo do dysponowania nieruchomością, Art.5. warunki projektowania, budowania i utrzymania obiektów budowlanych, Art.5a budowa obiektu liniowego, Art.6. zagospodarowanie działek budowlanych (urządzenie działek i ich utrzymanie we właściwym stanie techniczno-użytkowym), Art.7. przepisy techniczno-budowlane (upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego dla budownictwa), Art.8. upoważnienia ustawowe dla Rady Ministrów w sprawie stanowienia prawa w budownictwie, Art.9. odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (upoważnienie dla Ministra w którego gestii jest dział budownictwo), Art.10. wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, Art.10a przepis szczególny dotyczący bezpieczeństwa produktów, Art.11. upoważnienia ustawowe dla ministra właściwego do spraw zdrowia.

2 2 Rozdział 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Art.12 samodzielne funkcje techniczne, Art.12a uprawnienia obywateli Unii Europejskiej, Art.12b umowy międzynarodowe, Art.12c uznawanie dokumentów wydanych w państwach członkowskich UE, Art.13 uprawnienia budowlane, Art.14 rodzaje specjalności, Art.15 rzeczoznawcy budowlani, Art.16 upoważnienie dla Ministra w którego gestii jest dział Budownictwo.

3 3 Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego Art.17. uczestnicy procesu budowlanego, Art.18. obowiązki inwestora, Art.19. ustanowienie inspektora nadzoru budowlanego (upoważnienie dla Ministra w którego gestii jest dział budownictwo), Art.20.obowiązki projektanta, Art.21. uprawnienia projektanta, Art.21a.plan bezpieczeństwa i ochrony pracy, Art.22. obowiązki kierownika budowy, Art.23.uprawnienia kierownika budowy, Art.24.zakaz łączenia funkcji kierownika budowy i inspektora, Art.25.obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, Art.26. uprawnienia Inspektora nadzoru inwestorskiego, Art.27. wyznacie koordynatora (koordynacja nadzoru inwestycyjnego różnych specjalności).

4 4 Rozdział 4 Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych Art.28.podstawa rozpoczęcia robót budowlanych,. Art.29.odstępstwa od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (budowa obiektów budowlanych i wykonywanie robót budowlanych), Art.29a. warunki jakie powinny być spełnione przy podjęciu budowy przyłączy, Art.30.zgłoszenie wykonania robót budowlanych (zwolnienie z obowiązku), Art.31. rozbiórki niewymagające pozwolenia na budowę i odstępstwa od tej zasady, Art.32.warunki wydania pozwolenia na budowę (uzgodnienia zgodne lub opinie potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę) Art.33. wniosek o pozwolenie na budowę (uzgodnienia, zgody lub opinie Art.34. zakres i zawartość projektu budowlanego (upoważnienie dla Ministra w którego gestii, jest działm budownictwo), Art.35.wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (sprawdzenie wniosku), Art.35a. wstrzymania wykonania decyzji, Art.36.decyzja o pozwoleniu na budowę (warunki), Art.36a.odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, Art.37.wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę, Art.38.rejestrowanie decyzji o pozwoleniu na budowę, Art.39.wymogi uzyskania zezwolenia konserwatora zabytków, Art.39a.budowa na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefie ochronnej, Art.40.przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę na inne osoby.

5 5 Rozdział 5 Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych Art.41.prace przygotowawcze do rozpoczęcia robót, Art.42.obowiązki inwestora i kierownika budowy, Art.43. opracowania geodezyjno-kartograficzne obiektów budowlanych wymagających pozwolenia budowę w którego gestii jest dział budownictwo), Art.44.obowiązki inwestora w przypadku zmiany osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, (upoważnienie dla Ministra Art.45.dziennik budowy, Art.46.przechowywanie dokumentów, Art.47.warunki wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, Art.48.rozbiórka obiektu budowlanego (lub jego części), będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, Art.49.zakaz rozbiórki (zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych), Art.49a.uchylenie decyzji w postępowaniu odwoławczym, Art.49b.rozbiórka obiektu, Art.50. postanowienie o wstrzymaniu robót, Art.50a. nakaz rozbiórki w przypadku wykonywania robót budowlanych - pomimo wstrzymania ich realizacji, Art.51. pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, Art.52. wykonanie rozbiórki obiektu lub wstrzymanie robót, Art.53. stosowanie przepisów dotyczących rozbiórki,

6 6 Art.54. powiadomienie o zakończeniu budowy, Art.55.wymogi uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu Budowlanego, Art.56. zawiadomienie o zakończeniu budowy, Art.57. wymagane dokumenty do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, Art.58. uchylony, Art.59. wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, Art.59a. przeprowadzenie obowiązkowej kontroli, Art.59b. uchylony, Art.59c. wymagania terminowej kontroli, Art.59d. sporządzenia protokołu, Art.59e. podmiot przeprowadzający kontrolę, Art.59f. wymiary kary za ustalenie odstępstwa od zatwierdzonego projektu lub innego naruszenia warunków pozwolenia na budowę, Art.59g. uiszczenie (zapłata) kary, Art.60. przekazanie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej.

7 7 Rozdział 6 Utrzymanie obiektów budowlanych Art.61. utrzymanie obiektu budowlanego, Art.62.obowiązkowe czynności w utrzymaniu obiektów budowlanych, Art.63.przechowywanie dokumentów, Art.64. prowadzenie ksiązki obiektu budowlanego (upoważnienie dla Ministra w którego gestii jest dział budownictwo), Art.65. udostępnianie dokumentów o obiekcie budowlanym,. Art.66. decyzje nakazujące usunięcie nieprawidłowości w utrzymaniu obiektu budowlanego, ograniczenie jego całościowego lub częściowego użytkowania, Art.67.decyzja nakazująca rozbiórkę obiektu budowlanego i uporządkowanie trenu, Art.68.decyzja nakazująca opróżnienie w części lub w całości obiektu budowlanego zagrożonego,. Art.69.działania na rzecz usunięcia niebezpieczeństwa na koszt właściciela obiektu budowlanego, Art.70.obowiązki właściciela w usuwaniu uszkodzeń lub naprawie obiektu budowlanego będącego jego własnością, Art.71.zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, Art.72.upoważnienie dla Ministra w którego gestii jest dział budownictwo).

8 8 Rozdział 7 Katastrofa budowlana Art.73. definicja katastrofy budowlanej, Art.74. postępowanie wyjaśniające w sprawie katastrofy budowlanej, Art.75. obowiązki kierownika budowy, właściciela, zarządcy lub użytkownika w razie katastrofy budowlanej,. Art.76. obowiązki organu nadzoru budowlanego, Art.77. przejęcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego przez organa nadzoru budowlanego, Art.78. sporządzenie ekspertyzy, ustalenie zakresu i terminu prac, Art.79. podjęcie działań niezbędnych do usunięcia skutków katastrofy budowlanej. Art.84. zadania organów nadzoru budowlanego, oraz upoważnienie dla Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i Ministra który kieruję działem budownictwo, Art.84a. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, Art.84b. kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, oraz delegacja ustawowa dla Ministra kierującego działem budownictwo,

9 9 Rozdział 8 Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego Art.80. wykonywanie zdań administracji architektoniczo-budowlanej, Art.81. obowiązki organów administracji architektoniczno- budowlanej, Art.81a. czynności kontrolne organów nadzoru budowlanego, Art.81b. uchylony, Art.81c. prawo organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego do żądania informacji i udostępnienia dokumentów, Art.82. właściwości organów administracji architektoniczno- budowlanej, oraz uprawnienia Rady Ministrów, Art.82a. sprzeciw wobec powierzania prowadzenia spraw gminom, Art.82b. obowiązki organów administracji architektoniczno- budowlanej, Art.83. właściwości powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, Art.83a.uchylony, Art.84. zadania organów nadzoru budowlanego, oraz upoważnienie dla Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i Ministra który kieruję działem budownictwo, Art.84a. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, Art.84b. kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, oraz delegacja ustawowa dla Ministra kierującego działem budownictwo,

10 10 Art.85. współdziałanie poszczególnych organów, Art.86. powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, Art.87. wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, Art.88. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Art.88a. zadania Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Art.88b. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Art.89. skreślony, Art.89a. właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa Art.89b. zadania wojewody oraz właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej w przypadku realizacji obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, Art.89c. polecenia podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożeń.

11 11 Rozdział 9 Przepisy karne Art.90.odpowiedzialność za prowadzenie robót budowlanych bez zezwolenia, Art.91. odpowiedzialność za udaremnianie działania właściwych organów, Art.92.odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku w razie katastrofy budowlanej, Art.93.odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów, związanych z projektowaniem, wykonywaniem robót budowlanych, rozbiórkami, itp., Art.94. orzekanie w sprawach, wynikających z przepisów prawa budowlanego.

12 12 Rozdział 10 Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie Art.95. osoby podlegają odpowiedzialności zawodowej, Art.96. rodzaj kar za popełnienie niedozwolonych czynów, Art.97. wszczęcie postępowania, Art.98. właściwości organów w sprawach uprawnień budowlanych, Art.99.podanie do wiadomości decyzji o ukaraniu, Art.100. wyłączenie wszczęcia postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej, Art.101.orzekanie o zatarciu kary, Art.102.uchylony.

13 13 Rozdział 11 Przepisy przejściowe i końcowe Art.103. właściwości ustawy do spraw wszczętych przed dniem wejścia ustawy w życie, a nie zakończonych decyzją ostateczną, Art.104.zachowanie uprawnień o pełnienia funkcji, Art.105.przepisy przejściowe w sprawie wyrobów budowlanych dopuszczonych do powszechnego stosowania przed wejściem niniejszej ustawy, Art.106. delegacja dla Ministra, który nadzoruje ochronę przeciwpożarowa m.in. w zakresie trybu i zasad zasady uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, Art.107.utrata mocy poprzedniej ustawy i wydanych na jej podstawie delegacji, upoważnień i rozporządzeń.


Pobierz ppt "1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. zakres regulacji, Art.2. wyłączenia ustawy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google