Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania lekarskie pracowników

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania lekarskie pracowników"— Zapis prezentacji:

1 Badania lekarskie pracowników
SZKOLENIE Badania lekarskie pracowników

2 Badania lekarskie Podstawa prawna
Kodeks pracy wprowadza wiele obowiązków spoczywających na pracodawcy, które mają na celu ochronę zdrowia pracownika. Jednym z nich jest, wynikający z Art. 229 Kodeksu pracy (Dz. U Nr 21.poz.94), obowiązek skierowania pracownika na badania lekarskie.

3 Badania lekarskie Podstawa prawna Rodzaj i zakres profilaktycznych badań lekarskich opisuje rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U Nr 69, poz. 332 ze zm.).

4 Badania lekarskie Skierowanie na badania
Podstawę przeprowadzenia badania profilaktycznego pracownika stanowi skierowanie wydane przez pracodawcę. Skierowanie powinno zawierać: określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane, w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy - określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu, w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,

5 Badania lekarskie Skierowanie powinno zawierać:
informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach

6 Badania lekarskie Badania wstępne Badaniom poddawane są:
wszystkie osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Badaniom wstępnym podlegają pracownicy bez względu na to, czy posiadają wyniki badań lekarskich przeprowadzonych u poprzedniego pracodawcy lub badań lekarskich specjalistycznych stwierdzających prawo wykonywania zawodu.

7 Badania lekarskie Badania Okresowe
Okresowym badaniom lekarskim podlegają wszyscy pracownicy, jednak ich częstotliwość nie jest jednakowa dla każdego zatrudnionego i zależy przede wszystkim od: rodzaju wykonywanej pracy. Badania wykonuje się co 2, 3 lub 4 lata w zależności od rodzaju wykonywanej pracy i warunków jej świadczenia

8 Badania lekarskie Badania kontrolne
Badania kontrolne powinny być wykonywane u wszystkich pracowników, którzy byli niezdolni do pracy dłużej niż 30 dni z powodu choroby. Pracodawca nie ma prawa dopuścić takiej osoby do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do ponownego zatrudnienia na określonym stanowisku.

9 Badania lekarskie Orzeczenie lekarskie
Badanie profilaktyczne kończy orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych lub występowanie przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy. Podstawę orzeczenia stanowią wyniki przeprowadzonego badania lekarskiego oraz ocena zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, występujących na stanowisku pracy.

10 Badania lekarskie Wzory orzeczeń
Orzeczenia lekarskie są wydawane według wzorów określonych w załącznikach Nr 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.). w formie zaświadczeń.

11 Badania lekarskie Badania dodatkowe
Przykłady wydawania orzeczeń lekarskich niezbędnych z uwagi na warunki pracy, : o utracie przez pracownika zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy (Art K.p,), o konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika (Art. 55 § 1 K.p.), stwierdzających , że ze względu na stan ciąży lub w okresie karmienia kobieta nie powinna wykonywać dotychczasowej pracy (Art. 179 § 3 K.p.),

12 Badania lekarskie Badania dodatkowe
Przykłady wydawania orzeczeń lekarskich niezbędnych z uwagi na warunki pracy, : stwierdzających , że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego (Art. 201 § 2 K. p.), stwierdzających u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej (Art. 230 § 1 K.p.), stwierdzających niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową, lecz nie zaliczono go do żadnej z grup inwalidów (Art. 231 K.p.).

13 Badania lekarskie Badania dodatkowe
Przykłady wydawania orzeczeń lekarskich niezbędnych z uwagi na warunki pracy, : stwierdzających potrzebę korzystania z okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. § 8. 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz. U. z 1998 nr 148 poz. 973)

14 Badania lekarskie Finansowanie badań profilaktycznych Ciężar finansowy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikiem obciąża całkowicie pracodawcę. Są to przede wszystkim koszty wszystkich badań profilaktycznych, w tym także badań wstępnych dotyczących kandydatów do pracy, jak również koszty badań profilaktycznych poszerzonych decyzją lekarza. Pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikom wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy w związku z badaniami profilaktycznymi , jak również zwrócić koszty podróży w razie przejazdu pracownika na badania profilaktyczne do innej miejscowości (Art. 229 § 3 K.p.).

15 Badania lekarskie Sankcje dla pracowników
W dziedzinie profilaktycznych badań lekarskich podmiotem obowiązków jest nie tylko pracodawca, ale także pracownicy. Zgodnie z art. 211 pkt. 5 K.p. pracownik ma obowiązek poddać się badaniom kontrolnym. Jeśli nie wypełni tego obowiązku i nie przedstawi pracodawcy odpowiedniego orzeczenia lekarskiego, powinien liczyć się z daleko idącymi konsekwencjami. Przede wszystkim, zgodnie z art. 108 i 109 Kodeksu pracy, może zostać nałożona na niego kara porządkowa.

16 Badania lekarskie Odpowiedzialność pracodawcy
Naruszenie przez pracodawcę obowiązków w dziedzinie profilaktycznych badań lekarskich może powodować jego odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (Art K.p.) oraz odpowiedzialność odszkodowawczą, jeżeli w wyniku zaniedbań dotyczących profilaktycznych badań nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia pracowników. Sąd Najwyższy uznał, że dopuszczenie pracownika do pracy bez uprzedniego przeprowadzenia w terminie badań kontrolnych, które ze względu na rodzaj wykonywanej pracy były obowiązkowe, może być uznane za przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 5 września 1996 r., II PRN 9/96).


Pobierz ppt "Badania lekarskie pracowników"

Podobne prezentacje


Reklamy Google