Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROW 2014-2020. REGULACJE PRAWNE 1.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROW 2014-2020. REGULACJE PRAWNE 1.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 PROW 2014-2020

2 REGULACJE PRAWNE 1.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 2.Rozporządzenie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR 3.Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 349) 4.Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 poz. 378) 5.Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz.U. 2015 poz. 1130) 6.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570)

3 ZAKRES WSPARCIA UDZIELANEGO PRZEZ PROW 2014 - 2020 1.PROJEKTY WŁASNE 2.PROJEKTY GRANTOWE 3.PROJEKTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 4.POZOSTAŁE

4 OPERACJE WŁASNE DEFINICJA: Operacje „własne” LGD, w których beneficjentem i realizatorem operacji jest LGD, są to: operacje kluczowe dla osiągnięcia celów LSR, służące dobru ogółu, które są realizowane samodzielnie przez LGD, które nie spotkały się z zainteresowaniem innych wnioskodawców. WARUNKI OTRZYMANIA POMOCY: Pomoc na „operację własną LGD” jest przyznawana jeżeli: operacja otrzymała co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR; po upływie terminu 30 dni od dnia zamieszczenia przez LGD na jej stronie internetowej informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nikt uprawniony do wsparcia nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

5 OPERACJE WŁASNE FORMA POMOCY refundacja kosztów 100 % kosztów kwalifikowalnych jedna operacja własna LGD nie może przekroczyć 50 tys. złotych BENEFICJENT Lokalne Grupy Działania

6 OPERACJE GRANTOWE Projekty grantowe uregulowane zostały przepisami prawa dotyczącymi zasad realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Art. 35 Dz.U. 2015 poz. 1146). DEFINICJA: Zgodnie z zapisami w/w ustawy w ramach programów operacyjnych mogą być realizowane projekty grantowe. Projektem grantowym jest projekt, którego beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców. Grantobiorcą jest podmiot publiczny albo prywatny, inny niż beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego (LGD) w ramach realizacji projektu grantowego. Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania. Grantem są środki finansowe programu operacyjnego, które beneficjent projektu grantowego powierzył grantobiorcy, na realizację zadań, o których mowa w ust. 2.

7 OPERACJE GRANTOWE WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY W ODNIESIENIU DO LGD koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych; operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.; 1.operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem; 2.realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych, 3.w ramach projektu grantowego jest planowane wykonanie co najmniej dwóch zadań (przyznanie dwóch grantów).

8 OPERACJE GRANTOWE DODATKOWE WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY W ODNIESIENIU DO GRANTOBIORCY 1.inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będących własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością, 2.podmiot ten wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji projektów, zasoby, kwalifikacje i wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji. 3.nie może wykonywać działalności gospodarczej

9 OPERACJE GRANTOWE ZAKRES POMOCY wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; zachowanie dziedzictwa lokalnego; budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Pomoc przyznawana jest na zakresy określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z wyłączeniem: - podejmowania działalności gospodarczej, - tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, - rozwijania działalności gospodarczej, - a także podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w w/w zakresie.

10 OPERACJE GRANTOWE KOSZTY KWALIFIKOWALNE 1.ogólne (od dnia 1 stycznia 2014 r.), 2.zakup robót budowlanych lub usług, 3. zakup lub rozwoj oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 4. najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 5. zakup nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego - również używanych maszyn lub wyposażenia stanowiących eksponaty, 6.zakup środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, 7.zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów, 8.podatek od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT. 9.koszty, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne;

11 OPERACJE GRANTOWE 11.Koszty ogólne są kwalifikowalne w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, a koszty zakupu środków transportu - w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne. 12.Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustalanej jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy i liczby 168. 13.Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR. 14.W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

12 OPERACJE GRANTOWE FORMA POMOCY I INTENSYWNOŚĆ Forma wsparcia - Refundacja kosztów - jeden projekt grantowy nie może przekroczyć 300 tys. złotych - wysokość grantu w ramach projektu grantowego wynosi od 5 tys. złotych do 50 tys. złotych - limit na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD nie może przekroczyć 100 tys. złotych - suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 20% kwoty środków na projekt grantowy - intensywność pomocy wynosi do 100 % kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od charakteru operacji i rodzaju beneficjenta, zaś dla jednostki sektora finansów publicznych kształtuje się na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych

13 OPERACJE GRANTOWE BENEFICJENCI Beneficjent projektu grantowego – Lokalna Grupa Działania Beneficjent ostateczny projektu grantowego – grantobiorca Grantobiorcami mogą być: osoby fizyczne. osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej np. KGW reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność prawną (limit pomocy jest liczony odrębnie na każdą sformalizowaną grupę i nie pomniejsza limitu podmiotu reprezentującego). Grantobiorca co do zasady musi spełniać warunki przyznania pomocy określone w rozporządzeniu w odniesieniu do podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy.

14 OPERACJE GRANTOWE Proces realizacji projektów grantowych Projekt grantowy powinien być wskazany w LSR ze względu na plan budżetu oraz wskaźniki LGD składa wniosek o przyznanie pomocy (WOPP) na projekt grantowy do samorządu województwa (SW) – nabór ciągły WOPP zawiera opis planowanych do realizacji zadań (ogólnie) oraz plan finansowy Proces o przyznanie pomocy na projekt grantowy kończy się zawarciem umowy pomiędzy LGD a SW. LGD ogłasza konkurs na wybór grantobiorców, przeprowadza nabór oraz dokonuje wyboru grantobiorców.

15 OPERACJE GRANTOWE Proces realizacji projektów grantowych W ramach konkursu stosuje się odpowiednio : 1.procedurę zapewniającą bezstronność członków rady, 2.kryteria wyboru: muszą być określone przez LGD w LSR, będą podlegały ocenie podczas konkursu na wybór LSR, ewentualna zmiana kryteriów wyboru będzie wymagała zgody właściwego SW. 3.wymagania co do składu rady oraz parytetu. Za realizację projektu grantowego (tzn. osiągnięcie celu oraz zaplanowanych wskaźników oraz utrzymanie celu w okresie trwałości projektu inwestycyjnego) odpowiada LGD

16 OPERACJE GRANTOWE ODPOWIEDZIALNOŚĆ BENEFICJENTA (LGD) (art. 36 ustawy o zasadach finansowania realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) Beneficjent projektu grantowego odpowiada w szczególności za: 1) realizację projektu grantowego zgodnie z założonym celem; 2) przygotowanie i przekazanie właściwej instytucji propozycji kryteriów wyboru grantobiorców; 3) dokonywanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru grantobiorców; 4) zawieranie z grantobiorcami umów o powierzenie grantu; 5) rozliczanie wydatków poniesionych przez grantobiorców; 6) monitorowanie realizacji zadań przez grantobiorców; 7) kontrolę realizacji zadań przez grantobiorców; 8) odzyskiwanie grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu. Właściwa instytucja zatwierdza procedury dotyczące realizacji projektu grantowego, opracowane przez beneficjenta projektu grantowego.

17 OPERACJE GRANTOWE UMOWA O POWIERZENIE GRANTU (art. 35 ust.6 ustawy o zasadach finansowania realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) Umowa o powierzenie grantu zawierana między grantobiorcą a beneficjentem projektu grantowego określa w szczególności: zadania grantobiorcy objęte grantem; kwotę grantu i wysokość wkładu własnego; warunki przekazania i rozliczenia grantu; zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu grantowego; zobowiązanie do poddania się kontroli przeprowadzanej przez grantodawcę lub uprawnione podmioty.

18 PROJEKTY DLA PRZEDSIBIORCÓW 1.podejmowanie działalności gospodarczej 2.tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 3. rozwijanie działalności gospodarczej

19 PROJEKTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BENEFICJENCI: osoby fizyczne, spółki, osoby ubezpieczone w ZUS oraz w KRUS ( z wyłączeniem osób ubezpieczonych w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie – wyjątkiem od tej zasady są osoby, które podejmują działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub produkcji napojów), które w okresie 2 lat poprzedzających złożenie WOPP nie prowadziły działalności gospodarczej podlegającej przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i nie została im przyznana dotychczas pomoc na operację w tym zakresie. jest z obszaru wiejskiego objętego LSR;

20 PROJEKTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARUNKI PRZYZANIA I WYPŁATY POMOCY: opracowanie i przedłożenie biznesplanu, operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Miejsce pracy musi być utrzymane przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Powyższy zapis nie dotyczy osób fizycznych, które podejmują we własnym imieniu działalność gospodarczą, z tym że pomoc zostanie przyznana, jeżeli operacja zakłada wykonywanie tej działalności przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

21 PROJEKTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ FORMA I INTENSYWNOŚĆ PRZYZNANIA POMOCY: 1.PŁATNOŚĆ RYCZAŁTOWA (PREMIA) 2.Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że: pierwsza transza pomocy obejmuje 70% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana niezwłocznie po zawarciu umowy; druga transza pomocy obejmuje 30% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem. 3.MAX 100 tys. zł lub do wysokości określonej w LSR

22 PROJEKTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW TWORZENIE LUB ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH BENEFICJENCI: MIKRO lub MAŁY PRZEDSIĘBIORCA będący przedsiębiorstwem spożywczym, w którym jest prowadzona działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności tego przedsiębiorstwa jest przetwarzanie.

23 PROJEKTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW TWORZENIE LUB ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH WARUNKI PRZYZANIA I WYPŁATY POMOCY: opracowanie i przedłożenie biznesplanu, podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej lub rozwijania działalności gospodarczej, której przedmiotem jest działalność gospodarcza sklasyfikowana w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów; operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez podmioty inne niż ubiegający się o przyznanie pomocy. KOSZTY KWALIFIKOWALNE wynagrodzenia i inne świadczenia, o których mowa w Kodeksie pracy, związane z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników - w przypadku operacji w zakresie inkubatorów przetwórstwa lub wspierania współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą,

24 PROJEKTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW TWORZENIE LUB ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH FORMA I INTENSYWNOŚĆ PRZYZNANIA POMOCY: refundacja części kosztów kwalifikowalnych pomoc jest przyznawana do wysokości określonej w LSR lecz nie wyżej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych 500 tys. zł - maksymalna wysokość pomocy na jednego beneficjenta sumowana przez cały okres realizacji PROW 2014-2020 500 tys. zł – maksymalna wysokość pomocy na jedną operację

25 PROJEKTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BENEFICJENCI: MIKRO lub MAŁY PRZEDSIĘBIORCA WARUNKI PRZYZANIA I WYPŁATY POMOCY: opracowanie i przedłożenie biznesplanu, operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy. Miejsce pracy musi zostać utrzymane przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. utworzenie miejsca pracy w wymiarze 1 etatu nie ma zastosowania w przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie podmiot ten ubiega się za realizację danej operacji, nie przekracza 25 tys. złotych. podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie otrzymał dotychczas pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na podjęcie działalności gospodarczej;

26 PROJEKTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARUNKI PRZYZANIA I WYPŁATY POMOCY: podmiot ubiegający się o jej przyznanie nie otrzymał dotychczas pomocy na operację w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, utworzenie miejsca pracy w wyniku realizacji danej operacji nie może być uznane za spełnienie warunku, o utworzenia miejsca pracy w wymiarze co najmniej 1 etatu w odniesieniu do innej operacji (miejsce pracy nie może być liczone podwójnie). FORMA I INTENSYWNOŚĆ PRZYZNANIA POMOCY: refundacja części kosztów kwalifikowalnych pomoc jest przyznawana do wysokości określonej w LSR lecz nie wyżej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych 300 tys. zł - maksymalna wysokość pomocy na jednego beneficjenta sumowana przez cały okres realizacji PROW 2014-2020 300 tys. zł – maksymalna wysokość pomocy na jedną operację

27 Pomoc na operację w zakresach:  podejmowanie działalności gospodarczej,  tworzenie lub rozwój inkubatorów,  rozwijanie działalności gospodarczej nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w PKD jako: 1.działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach; 2.górnictwo i wydobywanie; 3.działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie; 4.przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków; 5.wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej; 6.produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych; 7.produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; 8.produkcja metali; 9.produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli; 10.transport i gospodarka magazynowa, 11.gospodarka magazynowa.

28 POZOSTAŁE OPERACJE 1.zachowanie dziedzictwa lokalnego. 2.budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Pomoc na operację w zakresie określonym w pkt 3 i 4 jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. 3.budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów,

29 POZOSTAŁE OPERACJE 4.promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Pomoc na operację w powyższym punkcie jest przyznawana, jeżeli operacja: służy wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych; nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce. FORMA I INTENSYWNOŚĆ PRZYZNANIA POMOCY: refundacja części kosztów kwalifikowalnych pomoc jest przyznawana do wysokości określonej w LSR lecz nie wyżej niż 100 % kosztów kwalifikowalnych jednostki sektora finansów publicznych na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych 300 tys. zł - maksymalna wysokość pomocy na jednego beneficjenta sumowana przez cały okres realizacji PROW 2014-2020 300 tys. zł – maksymalna wysokość pomocy na jedną operację

30 WYBRANE REGULACJE DOTYCZĄCE WSPARCIA NA REALIZACJĘ LSR 1.Wniosek o wsparcie na operację realizowaną przez podmiot inny niż LGD jest składany do LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni. 2.LGD dokonuje wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu naboru wniosków. 3.Rada dokonuje wyboru operacji na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR, spośród operacji które: są zgodne z LSR, zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, są zgodne z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu 4.W terminie 7 dni od daty zakończenia wyboru operacji LGD: Przekazuje wnioskodawcom pisemną informację o wyniku oceny, wraz z uzasadnieniem oraz podaniem liczby punktów, a także informacją, czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. Zamieszcza na swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków dostępnych na sfinansowanie realizacji operacji w ramach tego konkursu. Przekazuje zarządowi województwa wnioski o udzielenie wsparcia dotyczące wybranych operacji, wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru.

31 WYBRANE REGULACJE DOTYCZĄCE WSPARCIA NA REALIZACJĘ LSR Jeżeli operacja uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR, lub nie uzyskała minimalnej liczby punktów koniecznych do wyboru operacji, lub nie mieści się w limicie środków dostępnych na realizację operacji w dniu przekazywania wniosku do SW – należy w informacji o wynikach wyboru operacji zawrzeć pouczenie o możliwości wniesienia protestu. Protest wnosi się za pośrednictwem LGD do zarządu województwa w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach wyboru operacji. O złożonym proteście LGD niezwłocznie informuje zarząd województwa. Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do zarządu województwa wniosków o udzielenie wsparcia dotyczących wybranych operacji.

32 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA S.M.A.R.T. UL. Wesoła 12 B 59-140 Chocianów Tel. 517 519 011


Pobierz ppt "PROW 2014-2020. REGULACJE PRAWNE 1.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google