Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatki stare i nowe Opracowała dr Teresa Królikowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatki stare i nowe Opracowała dr Teresa Królikowska."— Zapis prezentacji:

1 Podatki stare i nowe Opracowała dr Teresa Królikowska

2

3

4

5

6

7 Niewielkie wówczas rozmiary prywatnych majątków ziemskich i ścisły związek podstaw ekonomicznej egzystencji warstwy panującej z państwem sprawiał, że od XI -XII wieku zasoby uzyskane ze świadczeń ludności dzielono według ustalonych zasad: dziesiątą część otrzymywały na swe utrzymanie biskupstwa, znaczną część (być może 1/3) zatrzymywali dla siebie i swoich podwładnych kasztelanowie, resztę przekazywano na potrzeby dworu książęcego.XIXII wiekubiskupstwakasztelanowie W XIII w. - pod wpływem szybkiego wzrostu wielkiej własności ziemskiej, recepcji prawa niemieckiego i towarzyszącego jej upowszechniania immunitetu oraz rozszerzania się gospodarki towarowo- pieniężnej - system ten uległ dezintegracji. Zanikła zasada proporcjonalnego podziału dochodów między poszczególne ogniwa aparatu monarchii, a w wyniku utraty pełnej zwierzchności nad poddanymi w dobrach kościelnych i prywatnych od schyłku XIII w. finanse monarchy (państwa) zostały znacznie ograniczone.XIII w.immunitetugospodarkimonarchiipaństwa

8

9 PODATKI NOWSZE nakładane w CZASACH NAM BLIŻSZYCH

10

11 PODATKI NOWE nakładane współcześnie

12 DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 2008(mld) Razem281,8100,0 1. Podatkowe i niepodatkowe 246,587,5 Podatki228,280,8 Podatki pośrednie164,958,5 PTU111,739,6 AKC52,218,5 Podatki bezpośrednie 63,322,3 PIT36,212,8 CIT27,19,5 Dochody jedn. budżetowych 9,73,6 Wpłaty JST2,20,8 2. Środki z UE35,312,5

13 Podatek jest przymusowym świadczeniem na rzecz kas publicznych, którego miarą jest zdolność podatkowa.

14 PODATKIEM JEST publicznoprawne, publicznoprawne, nieodpłatne, nieodpłatne, przymusowe przymusowe bezzwrotne świadczenie bezzwrotne świadczeniepieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające wynikające z ustawy podatkowej.

15 PODATNIKIEM JEST osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw Podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

16 PŁATNIKIEM JEST osoba fizyczna, osoba prawna lub osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

17 INKASENTEM JEST osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i Wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

18 Podatek nie jest - opłatą za usługi, do których stosuje się przepisy o cenach - świadczeniem pieniężnym wynikającym ze stosunków cywilno-prawnych - grzywną (karą) w rozumieniu prawa karnego - kontrybucją nałożoną na pobitych - konfiskatą majatku - aktem nacjonalizacyjnym - opłatą o charakterze publiczno-prawnym z tytułu określonych czynności dokonywanych przez organy władzy publicznej.

19

20 Ta koncepcja teoretyczna, która za pomocą krzywej ilustruje zależność między stawką opodatkowania a przychodami budżetowymi państwa z tytułu podatków opracowana ponad 30 lat temu; przez amerykańskiego ekonomistę Artura Laffera, bywa używana jako argument za zmniejszeniem podatków. Krzywa jasno wskazuje, że istnieją co najmniej dwie różne stawki opodatkowania, którym odpowiada ten sam przychód podatkowy. Jednak sytuacja ekonomiczna budżetu jest w obydwu tych punktach nie identyczna, różne mogą być bowiem koszty zbierania podatków w punktach t 1 i t 3, a co za tym idzie, różne są dla nich przepływy pieniądza. Niektórzy argumentują, że dla aparatu urzędniczego może być istotnie korzystne utrzymywanie stawki wyższej. Może to być źródłem nieefektywnej optymalizacji stawki podatkowej, co z punktu widzenia gospodarki jest sytuacją niekorzystną.

21 Zasady podatkowe według A. Smitha RównościPewnościDogodnościTaniości

22 Klasyczne zasady podatkowe Wg Adama Smitha: Wg Adama Smitha: Poddani powinni przyczyniać się do utrzymywania rządu w jak najściślejszym stosunku do ich możliwości. Poddani powinni przyczyniać się do utrzymywania rządu w jak najściślejszym stosunku do ich możliwości. Podatek powinien być określony, a nie dowolny. Podatek powinien być określony, a nie dowolny. Podatek powinno się ściągać w taki sposób, by podatnikowi było jak najdogodniej go zapłacić. Podatek powinno się ściągać w taki sposób, by podatnikowi było jak najdogodniej go zapłacić. Każdy podatek powinien być tak pomyślany, by suma, jaką zabiera z kieszeni ludności, lub do tych kieszeni nie dopuszcza, w najmniejszym stopniu przekraczała kwotę, jaką podatek ten wnosi do skarbu państwa. Każdy podatek powinien być tak pomyślany, by suma, jaką zabiera z kieszeni ludności, lub do tych kieszeni nie dopuszcza, w najmniejszym stopniu przekraczała kwotę, jaką podatek ten wnosi do skarbu państwa.

23 Zasady podatkowe według A. Wagnera Fiskalne – wydajności i elastyczności Gospodarcze – nienaruszalności źródła i przerzucalności Sprawiedliwości – powszechności i równości Techniczne – pewności, dogodności, taniości

24 Zasady podatkowe według Jana Baptysty Say'a: Najlepsze podatki, a raczej najmniej złe, są następujące: Najbardziej umiarkowane pod względem ilości. Te, które pociągają za sobą najmniej ciężarów i nie przytłaczają podatnika bez żadnej korzyści dla skarbu. Te, których ciężar jest sprawiedliwie rozłożony. Te, które najmniej szkodzą produkcji. Te, które raczej sprzyjają, niż sprzeciwiają się zasadom moralności, to znaczy obyczajom pożytecznym dla społeczeństwa.

25 Zasady podatkowe według K. Tipke Formalne Nakaz jasnego formułowania stanu faktycznego i stanu prawnego z którym wiąże się obowiązek podatkowy Zakaz wypełniania luk w prawie i stosowania analogii, których skutkiem będzie pogorszenie sytuacji podatnika Pewność prawa i ochrona zaufania podatnika do organów państwa (niedziałania wstecz, niedokonywania zmian na niekorzyść podatnika w trakcie roku podatkowego, zachowania odpowiedniego okresu dostosowawczego- vacatio legis )

26 Zasady podatkowe według K. Tipke Materialne (sprawiedliwości podatkowej) Powszechność opodatkowania Równe traktowanie podatników

27 Humorystyczna zasada podatkowa ■☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺■ Dbam Dbam o Was Was krowy krowy moje, moje, bo bo Was Was codziennie codziennie doję. doję.

28 System podatkowy Ogół podatków obowiązujących w danym kraju, stanowiących jednolitą, wewnętrznie spójną pod względem prawnym i ekonomicznym całość. Ogół podatków obowiązujących w danym kraju, stanowiących jednolitą, wewnętrznie spójną pod względem prawnym i ekonomicznym całość. Rozróżnia się systemy historyczne i racjonalne. Rozróżnia się systemy historyczne i racjonalne.

29 Uwarunkowania systemów podatkowych Tradycje historyczne Przyzwyczajenie i akceptacja Opór przeciwko zmianom Struktury administracyjne Podział administracyjny Organizacja służb skarbowych Kwalifikacje zawodowe i moralne Wyposażenie w nowoczesne środki techniczne

30 Uwarunkowania systemów podatkowych Struktury polityczne Ustrój społeczno-polityczny Orientacja polityczna grup sprawujących władzę Możliwość wykorzystania pozapodatkowych źródeł zasilania budżetu Struktury ekonomiczne Poziom rozwoju gospodarczego Struktura działowa gospodarki

31 Opcje podatkowe SpołecznaEkonomicznaPrawna

32 Obowiązek podatkowy Wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność poniesienia przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność poniesienia przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.

33 Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy w polskim systemie podatków dochodowych

34 Nakładanie się podatków w wymiarze międzynarodowym jest skutkiem roszczeń podatkowych współczesnych państw, wykorzystujących przy wyznaczaniu obowiązków podatkowych następujących dwóch zasad: jest skutkiem roszczeń podatkowych współczesnych państw, wykorzystujących przy wyznaczaniu obowiązków podatkowych następujących dwóch zasad: 1. rezydencji, tzn. opodatkowania wszelkich dochodów podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na ich terytorium, 1. rezydencji, tzn. opodatkowania wszelkich dochodów podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na ich terytorium, 2. źródła, czyli obejmowania obowiązkiem podatkowym podmiotów osiągających dochody na ich terytorium. 2. źródła, czyli obejmowania obowiązkiem podatkowym podmiotów osiągających dochody na ich terytorium.

35 Podwójne opodatkowanie Konflikt zasad prawnych wynikający z nakładania się podobnych podatków na ten sam przedmiot w tym samym czasie ( w sensie ekonomicznym) i na ten sam podmiot ( w sensie prawnym). Konflikt zasad prawnych wynikający z nakładania się podobnych podatków na ten sam przedmiot w tym samym czasie ( w sensie ekonomicznym) i na ten sam podmiot ( w sensie prawnym).

36 Metoda wyłączenia i odliczania w polskich ustawach podatkowych

37 Miejsce zamieszkania jako wyznacznik nieograniczonego obowiązku podatkowego To miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. O miejscu tym decydują dwa czynniki, które muszą być spełnione łącznie: faktyczne przebywanie w danej miejscowości (korpus), faktyczne przebywanie w danej miejscowości (korpus), zamiar stałego pobytu (animus), który wynika z zachowania danej osoby i polega na założeniu ośrodka interesów życiowych w określonej miejscowości ( np. posiadanie w niej nieruchomości, zamieszkiwanie wraz z rodziną, itd.). zamiar stałego pobytu (animus), który wynika z zachowania danej osoby i polega na założeniu ośrodka interesów życiowych w określonej miejscowości ( np. posiadanie w niej nieruchomości, zamieszkiwanie wraz z rodziną, itd.).

38

39 WYKAZ UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU

40

41

42

43 Metody unikania podwójnego opodatkowania wynikające z dwustronnych umów zawartych przez Polskę

44 *w umowach z wieloma krajami (nazwy z pogrubionym drukiem) występuje niesymetryczne stosowanie metod unikania podwójnego opodatkowania ( w Polsce – wyłączenie z progresją, w drugim umawiającym się państwie odliczenie proporcjonalne )

45 Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce i w krajach uzyskiwania dochodów przez największą liczbę Polaków w 2005 roku

46 Stopień i struktura obciążeń fiskalnych oraz maksymalne stawki podatkowe w krajach Unii Europejskiej (w %)

47

48 Zmiany najwyższej stawki podatku dochodowego od firm w krajach Unii Europejskiej w latach 1995-2005 (w%)

49

50 Odmiany podatku obrotowego

51 Cechy podatku obrotowego

52

53

54

55

56 Główne pojęcia VI Dyrektywy – podstawy prawnej i harmonizacji VAT

57 Funkcjonowanie VAT w warunkach rynku wewnętrznego od 1993 roku

58

59 Zalety -Unikanie wielokrotnego opodatkowania -Brak granic podatkowych Wady Wady -Zniekształcanie zasad konkurencji w warunkach dużego zróżnicowania stawek VAT -Zniekształcanie zasad konkurencji w warunkach dużego zróżnicowania stawek VAT -Konieczność harmonizowania, tak, by różnice w poziomie stawek nie przekraczały 3 punktów procentowych -Konieczność harmonizowania, tak, by różnice w poziomie stawek nie przekraczały 3 punktów procentowych -Trudne do zaakceptowania konsekwencje w zakresie rozłożenia wpływów z tego podatku w budżetach poszczególnych państw ( uprzywilejowanie krajów dostarczających towary) -Trudne do zaakceptowania konsekwencje w zakresie rozłożenia wpływów z tego podatku w budżetach poszczególnych państw ( uprzywilejowanie krajów dostarczających towary)

60 ZASADA KRAJU PRZEZNACZENIA ZASADA KRAJU PRZEZNACZENIA Ceny towarów dostarczanych drugiemu krajowi nie zawierają podatku obowiązującego w państwie pochodzenia (stawka zerowa). Cały podatek pobierany jest w kraju przeznaczenia i według jego przepisów podatkowych. Podatek ten zostaje odliczony od podatku należnego nabywcy, podatnika VAT. Gdy jednak nabywcą jest nie będąca podatnikiem, ponosi w całości ciężar tego podatku. Ceny towarów dostarczanych drugiemu krajowi nie zawierają podatku obowiązującego w państwie pochodzenia (stawka zerowa). Cały podatek pobierany jest w kraju przeznaczenia i według jego przepisów podatkowych. Podatek ten zostaje odliczony od podatku należnego nabywcy, podatnika VAT. Gdy jednak nabywcą jest nie będąca podatnikiem, ponosi w całości ciężar tego podatku.

61 Zalety -Unikanie wielokrotnego opodatkowania -Wszystkie towary, sprzedawane w danym kraju są obłożone takim samym podatkiem, bez względu na to gdzie zostały wytworzone, w całości, bądź w części -Nie dochodzi do zniekształcania zasad konkurencji Wady -Konieczne są granice podatkowe,(w każdej fazie produkcji i dystrybucji pobierany jest podatek, gdyż w większości przypadków trudno określić z góry, gdzie towar będzie sprzedany ostatecznemu konsumentowi) -Na granicach podatkowych stosowany jest tzw. system border tax, czyli korekty polegające na niwelowaniu różnic w poziomie stawek -System border tax utrudnia osiągnięcie głównego celu integracji, wspólnego, wewnętrznego rynku -Sprzeczność z założoną swobodą przepływu osób, usług, towarów towarów kapitałów (biurokratyczne opóźnienia, kontrola podatkowa podróżnych i towarów) -Trudne do zaakceptowania konsekwencje w zakresie rozłożenia wpływów z tego podatku w budżetach poszczególnych państw ( uprzywilejowanie krajów nabywających towary)

62 Miejsce opodatkowania usługi Ogólna zasada Wyjątki od zasady 1.Usługi pozostające w związku z nieruchomością 2.Usługi transportowe 3.Miejsce rzeczywistego świadczenia 4.Miejsce posiadania przedsiębiorstwa przez usługobiorcę

63 Miejsce opodatkowania usługi Ogólna zasada Usługa jest wykonywana w miejscu, w którym znajduje się przedsiębiorstwo usługodawcy, wykonujące usługę ( gdy nie można ustalić – miejsce zamieszkania usługodawcy) a. Berlin (przedsiębiorstwo z siedzibą w Berlinie organizuje wycieczki do Paryża) b. Berlin (przedsiębiorstwo z siedzibą w Berlinie wynajmuje klientowi samochód, którym on podróżuje po Europie)

64 Miejsce opodatkowania usługi 1.Usługi pozostające w związku z nieruchomością Miejsce położenia nieruchomości. a. Perpignian (berlińskie biuro podróży pośredniczy w wynajęciu domu letniskowego we Francji) b. Neapol (berlińskie przedsiębiorstwo pośredniczy w nabyciu domu we Włoszech)

65 Miejsce opodatkowania usługi 2.Usługi transportowe Miejsce rzeczywistego wykonywania usługi, którym zgodnie z przebytą trasą transport jest wykonywany. Nie ma zastosowania do międzynarodowego przewozu towarów ( opodatkowaniu podlega podstawa opodatkowania przy nabyciu -imporcie towarów)

66 Miejsce opodatkowania usługi 3.Miejsce rzeczywistego świadczenia Usługi np. w zakresie kultury, sztuki, sportu, czynności, których przedmiotem są rzeczy ruchome ( np. naprawy takich rzeczy w ramach umowy o dzieło) Holandia (artysta estradowy zamieszkujący w Berlinie odbywa tournée w Holandii).

67 Miejsce opodatkowania usługi 4.Miejsce posiadania przedsiębiorstwa przez usługobiorcę Usługi np. doradców, adwokatów, biegłych rewidentów, bankowe, finansowe, ubezpieczeniowe, wynajem rzeczy ruchomych z wyj. środków transportu. Berlin (brytyjski adwokat reprezentuje przed sądem gospodarczym w Londynie przedsiębiorstwo niemieckie z Berlina).


Pobierz ppt "Podatki stare i nowe Opracowała dr Teresa Królikowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google