Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z rodzicami – wrzesień 2013 r. Opracowała dyrektor szkoły Małgorzata Drzewiecka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z rodzicami – wrzesień 2013 r. Opracowała dyrektor szkoły Małgorzata Drzewiecka."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z rodzicami – wrzesień 2013 r. Opracowała dyrektor szkoły Małgorzata Drzewiecka

2 Przebieg spotkania Powitanie zebranych Wystąpienie przedstawiciela firm ubezpieczeniowych Organizacja pracy szkoły-prezentacja dyrektora szkoły Omówienie wyników sprawdzianu zewnętrznego w roku szkolnym 2013/14 Analiza wyboru przez uczniów dwóch obowiązkowych godzin wych.fiz. Sprawy różne, pytania

3 Koncepcja pracy szkoły, ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła posiada koncepcję pracy szkoły. Koncepcja placówki jest znana uczniom, rodzicom i jest przez nich akceptowana. Jest modyfikowana, realizowana we współpracy z uczniami i rodzicami. Koncepcja zawiera między innymi: misję i wizję szkoły oraz model absolwenta. Fragment koncepcji pracy szkoły jest zamieszczony na korytarzu szkolnym. W roku szkolnym planowane są działania, które mają sprzyjać rozwojowi uczniów, do których należą:

4 Koncepcja pracy szkoły, ukierunkowana na rozwój uczniów Wprowadzenie innowacji pedagogicznej „Jestem europejczykiem, mówię w języku angielskim”. Nawiązanie współpracy z sześcioma krajami Europy, wspólna realizacja projektu: „Uczenie się przez całe życie” – Comenius. Wprowadzenie do edukacji drugiego języka – języka niemieckiego. Pozyskanie środków unijnych na dodatkowe zajęcia i realizacja projektu: „Rozwijamy talenty i wyrównujemy szanse edukacyjne uczniów”, w ramach którego zostaną uruchomione zajęcia zarówno dla uczniów zdolnych, jak również tych, którzy wymagają pomocy ze strony nauczyciela, a także takie, które wynikają z zainteresowań uczniów, a więc uruchomienie: - matematyki, j. polskiego, j. niemieckiego, hiszpańskiego, plastyki,

5 Koncepcja pracy szkoły, ukierunkowana na rozwój uczniów tańca i dżudo. W ramach projektów zostaną zakupione do szkoły dwie tablice multimedialne, dwa komputery, rzutniki, aparat i kamera, co przyczyni do poprawy efektywności kształcenia poprzez prowadzenie zajęć nowoczesnymi, aktywizującymi metodami. Zintensyfikowane zostaną działania w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez: -wskazanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, -określenie trudności, -kierowanie do zespołów, -organizację pracy indywidualnej z pedagogiem i logopedą, -informację dla rodziców o podjętych przez szkołę działań, -współpracę z rodzicami.,

6 Koncepcja pracy szkoły, ukierunkowana na rozwój uczniów Otwarcie bawialni dla najmłodszych, która sukcesywnie będzie wyposażana w atrakcyjne pomoce: trampolina, suchy basen. Utworzenie przy bibliotece szkolnej Szkolnego Ośrodka Kariery. Uruchomienie j. angielskiego nieodpłatnie w oddziale „O”. Realizacja dwóch obowiązkowych godzin z wych. fiz. zgodnie z zainteresowaniami uczniów. Organizacja uroczystości oraz wycieczek do miejscowości wybranych przez uczniów i ich rodziców.

7 Podstawowe dokumenty wewnątrzszkolne Statut szkoły ze szkolnym systemem oceniania Program wychowawczy szkoły Program profilaktyki szkolnej

8 Kalendarz roku szkolnego 1.1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznych 2 września 2013 r. 2.2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2013 r. 3.3. Ferie zimowe 20. 01 - 2.02.2014 r. 4.4. Wiosenna przerwa świąteczna 17 – 22 kwietnia 2014 r. 5.5. Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 1 kwietnia 2014 r. 6.6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 27 czerwca 2014 r. 7. Ferie letnie 28 czerwca – 31 sierpnia 2014 r.

9 Kalendarz roku szkolnego Zebrania z rodzicami 19 września 2013 r. I zebranie z rodzicami. Omówienie wyników sprawdzianu po klasie VI. Pedagogizacja 21 listopada 2013 r. II zebranie z rodzicami. Pedagogizacja- wystąpienie przedstawiciela PPP w Siewierzu 14 lutego 2014 r. III zebranie z rodzicami. Pedagogizacja 24 kwietnia 2014 r. IV Zebranie z rodzicami. Pedagogizacja

10 Propozycja dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2013/14 14 października 2013 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Dzień Edukacji Narodowej 19 listopada 2013 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Impreza integrująca Europę. 2, 3 stycznia 2014 r.- dni do odpracowania 1 kwietnia 2014 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych, sprawdzian klasy VI. 2 maja 2014 r.- dzień wolny od zajęć dydaktycznych W dni wolne od zajęć dydaktycznych, w szkole organizuje się zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

11 Szkolny system oceniania Zasady planowania dydaktycznego (od podstawy programowej do wymagań) podstawa programowa to dokument państwowy, który zawiera wykaz celów kształcenia, czyli opisuje, co każdy uczeń powinien umieć po zakończeniu danego etapu edukacyjnego; nauczyciel zgodnie z podstawą programową opracowuje wymagania, na podstawie których formułuje oceny szkolne uczniów;

12 System oceniania (wyjaśnienie pojęć) stopień szkolny to informacja o poziomie opanowanych przez uczniów czynności, to symbol (cyfra, słowo, litera), ocena szkolna: stopień + komentarz W ocenianiu osiągnięć ucznia stosujemy ocenę szkolną, składającą się ze stopnia- opisującego poziom opanowanych umiejętności oraz komentarza (pisemnego, ustnego). Ocena szkolna, to więc rezultat pracy ucznia, określony stopniem szkolnym, bądź opinią nauczyciela w formie ustnej, słownej, opisowej, komentarz zawiera informacje: - jakie czynności uczeń opanował, - jakich czynności uczeń nie opanował lub opanował słabo

13 System oceniania (wyjaśnienie pojęć - jakie działania powinien uczeń podjąć, aby nauczył się tego, czego nie opanował lub opanował słabo. informacja zwrotna to komentarz, który wskazuje: jakie czynności uczeń opanował, jakich czynności uczeń nie opanował lub opanował słabo, jakie działania powinien uczeń podjąć, aby nauczyć się tego, czego nie opanował lub opanował słabo.

14 Sposoby sprawdzania i oceniania Metody ustne (ustne sprawdzenie wiadomości ucznia): -odpytywanie z wybranego zakresu treści kształcenia, -opowiadanie ucznia (wielozdaniowa wypowiedź na dany temat), -odpowiadanie na pytania zadawane przez nauczyciela (jedno lub kilka pytań). Metody pisemne: -wypracowanie (pisemna praca o wysokiej samodzielności lub umiejętności ucznia), -sprawdzian (zbiór kilku lub kilkunastu pytań) zapowiadany z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, formą sprawdzianu mogą być testy

15 Sposoby sprawdzania i oceniania -Kartkówka (zbiór kilku pytań) obejmuje zakres trzech ostatnich lekcji, kartkówka nie jest zapowiadana. -Dyktando Metody praktyczne (wykonanie prac praktycznych); -prace plastyczne, techniczne, -inscenizacje, modele, diagramy, symulacje komputerowe, -projekty uczniowskie, Prace domowe i różne formy aktywności (korzystanie ze źródeł informacji).

16 Etapy organizacji procesu kształcenia Charakterystyka Wymagania (formułowane przez nauczyciela, cele lekcji) Opierając się na podstawie programowej, nauczyciel formułuje wymagania, które opisują, czego uczeń powinien się nauczyć na danym etapie kształcenia. Wymagania te stanowią cele poszczególnych zajęć i powinny być prezentowane przez nauczyciela na początku każdej lekcji. Sprawdzanie i ocenianieWymagania są sprawdzane z wykorzystaniem metod opisanych w szkolnym systemie oceniania. Analiza osiągnięć uczniów (ocena szkolna z komentarzem) Opisując osiągnięcia szkolne uczniów, nauczyciele stosują ocenę szkolną zawierającą komentarz lub informację zwrotną – powinny one stanowić początek planowania rozwoju ucznia. Planowanie rozwoju uczniaUczeń powinien wykorzystać zawarte w komentarzu oceny lub informacji propozycję działań doskonalących lub wyrównujących szanse edukacyjne (mocne strony i problemy ucznia).

17 Możliwości poprawy oceny szkolnej Zgodnie z zapisami WSO: pisemne prace klasowe sprawdzone i ocenione uczeń otrzymuje do wglądu w dzień oddania prac, jego rodzice otrzymują prace do wglądu na prośbę, uczniowie mają możliwość poprawy oceny niedostatecznej z pisemnej pracy klasowej w terminie 14 dni lub po uzgodnieniu z nauczycielem.

18 Rodzice są partnerami szkoły opracowują program wychowawczy szkoły, program profilaktyki szkolnej, decydują o wysokości składki na ubezpieczenie, decydują o cenie obiadu, decydują o wyborze dwóch obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego w formie fakultetu, decydują o wprowadzeniu innowacji pedagogicznej, czy też o wprowadzeniu autorskiego programu nauczania, decydują o wyjeździe na wypoczynek śródroczny, wycieczkę, decydują o formach pomocy szkole w ramach zgromadzonych środków, wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach nieobowiązkowych.

19 Rodzice współuczestniczą w organizowaniu edukacji, a nauczyciele wspomagają działania wychowawcze rodziców poprzez: wspomaganie działań wychowawczych rodziców, systematyczne informowanie o zachowaniu dziecka w szkole, dostarczanie wiedzy pedagogicznej i uwrażliwianie na potrzeby i możliwości dziecka, informowanie na bieżąco o postępach bądź trudnościach dzieci, wskazywanie osiągnięć, niepowodzeń, podejmowanych prób, uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych, aktywne uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie szkoły, możliwość obserwowania dzieci w trakcie zajęć z całą grupą – lekcje otwarte, stworzenie klimatu wzajemnego zaufania i szacunku we wspólnych kontaktach.

20 Podstawowe formy współpracy szkoły z rodzicami: kontakty indywidualne konsultacje zebrania grupowe i zebrania ogólne zajęcia otwarte spotkania warsztatowe dla rodziców i dzieci spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości edukacja pedagogiczna rodziców wycieczki, festyny

21 Wybór zajęć fakultatywnych przez uczniów klas IV, V, VI w Szkole Podstawowej w Przeczycach w roku 2013/2014 Klasa IV Fakultet Główny (profil sportowy)

22 Fakultet Rezerwowy ( profil rezerwowy) W klasie IV uczniowie wybrali piłkę nożną jako fakultet główny o profilu sportowym, oraz tenis ziemny jako fakultet rezerwowy o profilu rekreacyjnym.

23 Klasa V Fakultet Główny (profil sportowy)

24 Fakultet Rezerwowy (profil rekreacyjny) W klasie V uczniowie wybrali piłkę nożną, oraz piłkę ręczną jako fakultet główny o profilu sportowym, oraz gry zespołowe jako fakultet rezerwowy o profilu rekreacyjnym.

25 Klasa VI Fakultet Główny (profil sportowy), oraz fakultet rezerwowy (profil rekreacyjny) W klasie uczniowie jednogłośnie wybrali piłkę nożną jak fakultet główny w profilu sportowym, oraz tenis ziemny jako fakultet podstawowy w profilu rekreacyjnym.

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie z rodzicami – wrzesień 2013 r. Opracowała dyrektor szkoły Małgorzata Drzewiecka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google