Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014

2 Sprawdzian w klasie VI bada osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w zakresie czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Sprawdzane są w ten sposób kompetencje kluczowe dla uczenia się przez całe życie. Ważna rola sprawdzianu w klasie VI wiąże się z prognozowaniem osiągnięć uczniów rozpoczynających wkrótce naukę w gimnazjum. CHARAKTERYSTYKA SPRAWDZIANU

3 Motyw przewodni sprawdzianu 2014 Motywem przewodnim tegorocznego sprawdzianu było wynalezienie telefonu przez Aleksandra Grahama Bella. Szóstoklasiści musieli napisać opowiadanie na temat – „Co dwie głowy to nie jedna”, napisać ogłoszenie iż samorząd szkolny organizuje zbiórkę książek i zabawek przeznaczonych na loterię.

4 Wyniki szkoły i poszczególnych klas według umiejętności

5 Zestaw egzaminacyjny Zestaw egzaminacyjny zawierał 26 zadań, w tym 20 zamkniętych – wielokrotnego wyboru,

6 ZESTAWIENIE SPRAWDZONYCH UMIEJĘTNOŚCI

7 Plan zestawu egzaminacyjnego Obszar umiejętności Maksymalna liczba punktów % udział badanych umiejętności Numery zadań CZYTANIE10251, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10 PISANIE102525, 26 ROZUMOWANIE82011, 12, 22, 24 KORZYSTANIE Z INFORMACJI 41017, 18, 19,20 WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE 82013, 14,1 5, 16, 21, 23

8 CZYTANIE Uczeń powinien odczytywać różne rodzaje tekstów (fragmenty kronik, baśnie, legendy, zaproszenia, ogłoszenia, telegramy, artykuły prasowe itd.). Nie tylko w sensie dosłownym, kiedy wystarczy wyszukać proste informacje i skojarzyć ze sobą. To także czytanie na poziomie przenośnym, kiedy trzeba odkrywać znaczenie zawartych w tekście przenośni. Poza tym szóstoklasista powinien określać znaczenie różnych elementów czytanego tekstu, czyli rozumieć np. pojęcia fikcji literackiej, narracji, podmiotu mówiącego, odbiorcy tekstu itp. Powinien posługiwać się terminami i wiedzieć, kiedy występują w tekście: wątek, akcja, bohater, porównanie, rym, zwrotka, refren, baśń itd. "Czytanie" to także rozumienie znaczenia podstawowych symboli na diagramach, mapach, planach i schematach. Najczęściej tę umiejętność sprawdzają zadania zamknięte, czyli takie, w których uczeń ma do wyboru jedną z kilku odpowiedzi i wybiera poprawną według własnego uznania.

9 PISANIE Pisanie jest traktowane szeroko, nie tylko jako umiejętność pisania wypracowań z języka polskiego czy historii "na zadany temat„, to także rysowanie osi liczbowych, diagramów, schematów, planów itd. Umiejętność tę kształtuje się w szkole nie tylko na lekcjach języka polskiego, ale także historii, matematyki czy przyrody. Standardy egzaminacyjne dla szóstoklasistów wymieniają formy pisemnej wypowiedzi, które powinien znać absolwent szkoły podstawowej i które są badane przez sprawdzian. Są to m.in.: opowiadanie, opis przedmiotu, sprawozdanie z uroczystości czy wycieczki, notatka, streszczenie, list i kartka pocztowa, telegram czy instrukcja. Sprawdzian ocenia także kompozycję tekstu, gramatykę, ortografię i interpunkcję. Uczeń powinien budować taką wypowiedź ze "świadomością intencji". Inaczej formułuje się wypowiedź, gdy chcemy grzecznie o coś poprosić, inaczej, gdy celem jest stanowcza odmowa Co to znaczy poprawna kompozycja tekstu? Chodzi o odpowiednie uporządkowanie wypowiedzi. Nie może być chaotyczna, np. kolejne zdania w tym samym akapicie powinny się ze sobą ściśle łączyć, związek między poszczególnymi akapitami jest luźniejszy, ale musi być dostrzegalny. "Pisanie" w sprawdzianie badają najczęściej zadania otwarte tzw. krótkiej lub rozszerzonej odpowiedzi. Uczeń sam ją formułuje

10 ROZUMOWANIE Na sprawdzianie uczeń musi udowodnić, że potrafi rozumować, co w dużym skrócie oznacza umiejętność: porządkowania wydarzeń (np. chronologicznie), zjawisk, figur, dostrzegania przyczyn i przewidywania skutków wydarzenia. Rozumowanie to także wyrażanie przez ucznia opinii i argumentów za nimi, ustalenie sposobu rozwiązywania jakiegoś zadania.

11 KORZYSTANIE Z INFORMACJI We współczesnym świecie zewsząd otaczają człowieka informacje, dlatego tak istotna jest umiejętność korzystania z nich. W wypadku sprawdzianu chodzi tu głównie o umiejętność wskazywania źródeł różnych informacji. Trzeba też umieć posługiwać się źródłami i informacjami, żeby lepiej poruszać się i zrozumieć ten świat np. sprawdzian może badać, czy uczeń potrafi z oferty mediów skierowanej do dzieci i młodzieży wybrać właściwą, kierując się określonymi wcześniej kryteriami.

12 WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE Uczeń powinien umieć rozwiązywać zadania, w których praktycznie wykorzystuje zdobytą wiedzę, czyli nie w sytuacjach typowo szkolnych, ale odnoszących się do sytuacji życiowych, codziennych. W tych zdaniach wymaga się od szóstoklasisty np. wykonywania obliczeń długości, powierzchni, objętości, wagi, czasu, temperatury czy ilości pieniędzy, wybierania właściwych przyrządów do obserwacji i pomiarów, stosowania właściwych terminów do opisywania zjawisk przyrodniczych.

13 ŁATWOŚĆ ŁATWOŚĆ

14 ŁATWOŚĆ ZESTAWU Stosunek liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań przez wszystkich zdających maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za zadania. Jest to liczba z przedziału 0 – 1. Przykład: Uczniowie naszej szkoły razem zdobyli 2526 pkt. na 3280 możliwych. 2526 : 3280 = 0,77→ wskaźnik łatwości zestawu

15 ŁATWOŚĆ ZADANIA Stosunek liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie danego zadania przez wszystkich zdających do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskana za to zadanie. Przykład: Za zadanie 1 uczniowie naszej szkoły otrzymali razem 65 pkt. na 82 możliwych. 65 : 82= 0,793→ wskaźnik łatwości zad.1

16 Interpretacja wskaźnika łatwości Wartość wskaźnika: Interpretacja: 0 - 0,19- bardzo trudne 0,20 – 0,49- trudne 0,50 – 0,69 - umiarkowanie trudne 0,70 – 0,89- łatwe 0,90 – 1- bardzo łatwe

17 KLASAWYCHOWAWCALICZBA UCZNIÓW ŚREDNIA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY max 40 pktŁATWOŚĆ SKALA STANINOWANAZWA WYNIKU STANINOWEGO 6a Anna Jaworska 2233,770,849najwyższy 6b Hanna Dondzbach 2329,040,737wysoki 6c Anna Błażejczyk-Rosa 1829,830,758bardzo wysoki 6d Monika Metera 1929,790,748bardzo wysoki SZKOŁA 30,660,778 bardzo wysoki MIASTO 28,930,727wysoki POWIAT 25,970,655średni WOJEWÓDZTWO 26,98 6wyżej średni KRAJ 25,82 5średni Liczba uczniów piszących sprawdzin w naszej szkole 82

18 ŁATWOŚĆ STANDARDÓW ŁATWOŚĆ STANDARDÓW

19 Do sprawdzianu przystąpiło 82 uczniów tzn. 100% szóstoklasistów. Statystyczny uczeń klasy VI uzyskał 30,66 punktów na 40 możliwych. Oznacza to, ze statystyczny uczeń klasy VI naszej szkoły opanował 77% czynności mierzonych w sprawdzianie. Najwyższy wynik – 39 punktów uzyskali trzej uczniowie. Najniższy wynik – 11 punktów uzyskał 1 uczeń.

20 Dla szóstoklasistów naszej szkoły bardzo łatwe było zad. 6(0,90) badające obszar czytanie – uczeń odczytuje tekst literacki, określa uczucie podmiotu mówiącego, zad. 25/II(0,90) – uczeń pisze ogłoszenie na określony temat i zad. 26/I(0,95) – uczeń pisze opowiadanie na zadany temat, NATOMIAST bardzo trudnymi okazały się zadania 11(0,27)- uczeń rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności liczb – wyznacza wskazanie wagi zgodnie z warunkami zadania, zad. 16(0,40) -wykorzystanie wiedzy w praktyce- uczeń oblicza, ile razy jedna wielkość mieści się w drugiej i zad. 20(0,48)- sprawdzające korzystanie z informacji - wykorzystanie informacji z dwóch źródeł (tekst i cennik)

21 ŁATWOSĆ ZESTAWU. POWIAT 0,65 (UMIARKOWANIE TRUDNY) SZKOŁA0, 77 ( ŁATWY )

22 WYNIKI UCZNIÓW NA ZNORMALIZOWANEJ SKALI STANINOWEJ

23 SKALA STANINOWA CZ.1 Otrzymuje się ją poprzez dokonanie podziału uporządkowanych rosnąco surowych wyników na dziewięć ponumerowanych przedziałów. Pierwszy przedział to 4,1% populacji uczniów z wynikiem najniższym 7-19,6 pkt. Drugi przedział to 7,1% populacji uczniów z wynikiem bardzo niskim 19,7-21,4 pkt. Trzeci przedział to 11,8% populacji uczniów z wynikiem niskim 21,5-23 pkt. Czwarty przedział to 17,5% populacji uczniów z wynikiem niżej średnim 23,1-24,5pkt.

24 SKALA STANINOWA CZ.2 Piąty przedział to 19,7% populacji uczniów z wynikiem średnim 24,6-26 pkt. Szósty przedział to 17% populacji uczniów z wynikiem wyżej średnim 26,1-27,5 pkt. Siódmy przedział to 12% populacji uczniów z wynikiem wysokim 27,6-29,2pkt. Ósmy przedział to 7% populacji uczniów z wynikiem bardzo wysokim 29,3-31,3 pkt. Dziewiąty przedział to 4% populacji uczniów z wynikiem najwyższym 31,4-37,7pkt.

25 ROZKŁAD PUNKTÓW W SZKOLE

26 Wyniki sprawdzianu uczniów naszej szkoły na tle kraju, województwa, powiatu i gminy KLASAWYCHOWAWCALICZBA UCZNIÓW ŚREDNIA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY max 40 pktŁATWOŚĆ SKALA STANINOWA NAZWA WYNIKU STANINOWEGO 6a Anna Jaworska 2233,770,849najwyższy 6b Hanna Dondzbach 2329,040,737wysoki 6c Anna Błażejczyk-Rosa 1829,830,758bardzo wysoki 6d Monika Metera 1929,790,748bardzo wysoki SZKOŁA 30,660,778 bardzo wysoki MIASTO 28,930,727wysoki POWIAT 25,970,655średni WOJEWÓDZTWO 26,98 6wyżej średni KRAJ 25,82 5średni Liczba uczniów piszących sprawdzin w naszej szkole 82

27 Wyniki sprawdzianu na wykresie

28 Wyniki najwyższe: 6aMateusz Orłowski39 pkt Anna Cabaj38 pkt Zuzanna Michalik38 pkt Zuzanna Katarzyna Potocka38 pkt 6bWeronika Kowalska39 pkt Julia Beata Leszko38 pkt Monika Strzeżesz38 pkt 6cMikołaj Adam Głasek38 pkt Przemysław Sekuła38 pkt Maksym Zawadka38 pkt 6dRadosław Zalewski39 pkt

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google