Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VAT w obrocie międzynarodowym Wrocław, 23-24.04.2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VAT w obrocie międzynarodowym Wrocław, 23-24.04.2016."— Zapis prezentacji:

1 VAT w obrocie międzynarodowym Wrocław, 23-24.04.2016

2 PwC Agenda 1.Wprowadzenie – towary i usługi 2. Wprowadzenie – objaśnienia ustawowe 5. VAT a cło i akcyza 2 3. Wprowadzenie do poszczególnych typów transakcji 4. Omówienie poszczególnych typów transakcji 6. VAT w systemie prawa UE

3 PwC 1. Wprowadzenie – towary i usługi 3

4 PwC Import towarów Eksport towarów Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów („WNT”) Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów („WDT”) VAT – towary i usługi w obrocie międzynarodowym 4 Usługi: Towary: „Import” usług „Eksport” usług

5 PwC Podstawowe elementy VAT 5

6 PwC 2. Wprowadzenie – objaśnienia ustawowe 6 Insert date hereVat w obrocie międzynarodowym PwC

7 Podatek od towarów i usług podstawowe pojęcia (art. 2 ustawy o VAT) 7 Terytorium kraju Terytorium Unii Europejskiej Terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 2 pkt 3) Państwo członkowskie Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art.2 pkt 1) Państwo członkowskie Unii Europejskiej (art. 2 pkt 2) Przykładowe włączenia/wyłączenia z definicji Terytorium Unii Europejskiej: Księstwo Monako traktuje się jako terytorium Republiki Francuskiej Gibraltar traktuje się jako wyłączony z terytorium Unii Europejskiej (ppkt. a i c) Terytorium państwa członkowskiego Terytorium państwa wchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej (art. 2 pkt 4)

8 PwC Podatek od towarów i usług podstawowe pojęcia c.d. Terytorium państwa trzeciego Terytorium państwa niewchodzącego w skład terytorium Unii Europejskiej (art. 2 pkt 5) Towar Rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6) Import usług Świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca (art. 2 pkt 9) Podatek od wartości dodanej Podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą (art. 2 pkt 11) 8

9 PwC Podatek od towarów i usług podstawowe pojęcia c.d. Dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: Dostawcę lub na jego rzecz (tzw. eksport bezpośredni), lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (tzw. eksport pośredni) Eksport Towarów (art. 2 pkt 8) Przywóz towarów na terytorium Unii Europejskiej Import towarów (art. 2 pkt 7) 9

10 PwC Czynności opodatkowane VAT – art. 5 ust. 1 ustawy 10 1.odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2.eksport towarów; 3.import towarów na terytorium kraju; 4.wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju („WNT”); 5.wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów („WDT”).

11 PwC Świadczenie usług (art. 8) Dostawa towarów (art. 7) Dostawa towarów vs. świadczenie usług Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami JAK właściciel, w tym również m. in.:  Przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie  Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste (…) Przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:  przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,  wszelkie inne darowizny Przez świadczenie usług rozumie się KAŻDE ŚWIADCZENIE na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, KTÓRE NIE STANOWI DOSTAWY TOWARÓW. Zwolnienie z akcyzy 11

12 PwC Podatnik VAT 12 Co obejmuje „działalność gospodarcza”? Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Czego nie obejmuje „działalność gospodarcza”? Np. pracy najemnej. Pull out of an important statistic goes in this area 14pt Georgia (white) Kto jest podatnikiem? Osoby prawne Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej Osoby fizyczne Wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

13 PwC Przedstawiciel podatkowy 13 Kto podlega obowiązkowi ustanowienia przedstawiciela podatkowego ? Obowiązkowi ustanowienia przedstawiciela podatkowego podlega: Podatnik, nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, podlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny ( art. 18a ust.1) (…) Kto może być przedstawicielem podatkowym? Przedstawicielem podatkowym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, jeżeli łącznie spełnia m.in. następujące warunki: posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju; jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny; jest uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości. (art. 18b ust. 1 pkt 1-5) (…)

14 PwC Przedstawiciel podatkowy Jaki jest zakres działań przedstawiciela podatkowego? (art. 18c ust. 1) Przedstawiciel podatkowy wykonuje w imieniu i na rzecz podatnika, dla którego został ustanowiony: Obowiązki tego podatnika w zakresie rozliczania podatku, w tym w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych, informacji podsumowujących, informacji podsumowujących w obrocie krajowym, a także w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji, w tym ewidencji, na potrzeby podatku. Inne czynności wynikające z przepisów o podatku od towarów i usług, jeżeli został do tego upoważniony w umowie. 14 Jaki jest zakres odpowiedzialności przedstawiciela podatkowego i podatnika? (art. 18c ust. 2 i art. 18d ust. 2) Przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie z podatnikiem za zobowiązanie podatkowe, które przedstawiciel podatkowy rozlicza w imieniu i na rzecz tego podatnika. Podatnik, odpowiada solidarnie z przedstawicielem podatkowym za zobowiązanie podatkowe, które przedstawiciel podatkowy rozlicza w imieniu własnym na rzecz tego podatnika.

15 PwC 3. Wprowadzenie do poszczególnych typów transakcji 15

16 PwC Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów („WNT”) w praktyce Istota 16 Towary transportowane z terytorium państwa UE na terytorium innego państwa UE; Nabywca musi być (co do zasady) podatnikiem VAT; Nabywane towary muszą służyć działalności gospodarczej podatnika; Dokonujący dostawy musi również być podatnikiem VAT.

17 PwC WNT w praktyce Istota Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika. (art. 11 ust. 1) WNT tzw. „nietransakcyjne” (art. 11) Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. ( art.9 ust.1) Powyższy przepis ma zastosowanie gdy: 1. nabywcą towarów jest: a) Podatnik podatku VAT, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika, b) osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a - z zastrzeżeniem wyłączeń art. 10; 2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem (art. 9 ust. 2) WNT tzw. „transakcyjne” (art. 9) 17 „wewnątrzwspólnotowe przesunięcie własnych towarów”

18 PwC WNT w praktyce Istota VAT jest podatkiem obciążającym konsumpcję, tak więc powinien być płacony w kraju konsumpcji. Od strony praktycznej, płaci go podmiot dokonujący nabycia (przemieszczenia) towarów do kraju domniemanej konsumpcji. 18 WNT podlega opodatkowaniu niezależnie od spełnienia wymogów formalnych.

19 PwC Nabywanych przez rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej. (art. 10 ust. 1 pkt 2 ppkt a ustawy o VAT); Podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług (art. 10 ust. 1 pkt 2 ppkt b ustawy o VAT); Podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku; (art. 10 ust. 1 pkt 2 ppkt c ustawy o VAT); Osoby prawne, które nie są podatnikami: - jeżeli całkowita wartość WNT nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50.000 zł. (…) (art. 10 ust. 1 pkt 2 ppkt. d ustawy o VAT). Wyłączenia z WNT 19 Nie każde przemieszczenie towarów do Polski stanowi WNT! WNT nie występuje m.in. w przypadkach, gdy dotyczy towarów:

20 PwC Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów („WDT”) w praktyce Istota 20 Wywóz towarów z terytorium państwa na terytorium innego państwa UE; Nabywca musi być: Podatnikiem od wartości dodanej zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium innego kraju członkowskiego (tzw. VAT UE) lub; Osobą prawną zarejestrowaną na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT UE) na terytorium innego kraju członkowskiego; Podatnik dokonujący dostawy powinien posiadać status polskiego podatnika VAT UE.

21 PwC WDT w praktyce Istota WDT tzw. „nietransakcyjne” (art. 13 ust. 3) Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju Powyższy przepis stosuje się w przypadku gdy, nabywca towarów jest m.in.:  podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;  osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju; (…) WDT tzw. „transakcyjne” (art. 13 ust. 1-2) 21 Za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez podatnika, lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

22 PwC WDT w praktyce Istota VAT jest podatkiem obciążającym konsumpcję, tak więc powinien być płacony w kraju konsumpcji. Od strony praktycznej, polski sprzedawca wykazuje sprzedaż ze stawką 0%, która uprawnia go do odliczenia VAT zapłaconego przy nabyciu/wytworzeniu wywiezionych z Polski towarów. 22 Stawka VAT 0% możliwa do zastosowania jedynie w oparciu o dowody wywozu towarów z Polski do innego kraju UE (np. dokument CMR).

23 PwC Wspólne wyłączenia dla WNT i WDT (art. 12 ust. 1 i art. 13 ust.4) Przemieszczania towarów nie uznaje się za WNT lub WDT m.in., gdy: Wyłą cze- nia Towary są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego; Przemieszczenie towarów następuje w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju; Towary mają być czasowo używane na terytorium kraju w celu świadczenia usług przez tego podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu; Towary mają być czasowo używane przez tego podatnika na terytorium kraju, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, pod warunkiem że import takich towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju z uwagi na ich przywóz czasowy byłby zwolniony od cła; Przemieszczeniu podlega gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej. 23

24 PwC Eksport towarów w praktyce Istota 24

25 PwC Eksport towarów w praktyce Istota Dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: Dostawcę lub na jego rzecz (tzw. eksport bezpośredni), lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (tzw. eksport pośredni) Eksport Towarów (art. 2 pkt 8) 25

26 PwC Eksport towarów w praktyce Istota Przez eksport towarów - rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: a) dostawcę lub na jego rzecz (tzw. eksport bezpośredni), lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (tzw. eksport pośredni) jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych. Wyjątek: Towary wywożone przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych. 26

27 PwC Eksport towarów w praktyce Istota VAT jest podatkiem obciążającym konsumpcję, tak więc powinien być płacony w kraju konsumpcji. Od strony praktycznej, polski sprzedawca wykazuje sprzedaż ze stawką 0%, która uprawnia go do odliczenia VAT zapłaconego przy nabyciu/wytworzeniu wywiezionych z Polski towarów. 27 Stawka VAT 0% możliwa do zastosowania jedynie w oparciu o dowody wywozu towarów z Polski poza terytorium UE.

28 PwC Eksport towarów w praktyce Dowodem wywozu towarów poza UE jest elektroniczny komunikat IE-599 (wygenerowany w systemie ECS) Wiążąca postać komunikatu IE-599 występuje jedynie w formacie.xml 28 Podobnie jak w przypadku WDT, stosowanie stawki VAT 0% uzależnione jest od spełnienia wymogów formalnych (posiadania dowodów wywozu towarów z UE)

29 PwC Import towarów w praktyce Istota 29

30 PwC Import towarów w praktyce Istota Przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej Import towarów (art. 2 pkt 7) 30

31 PwC Import towarów w praktyce Import towarów podlegający opodatkowaniu VAT w Polsce oznacza przywóz towarów spoza terytorium Unii Europejskiej do Polski. Podatnik jest zobowiązany do zapłaty VAT także w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami celnymi importowane towary są zwolnione z cła lub cło podlega zawieszeniu w całości lub części oraz gdy zastosowanie znalazła preferencyjna, obniżona lub zerowa stawka cła. Ponadto, zobowiązanym do zapłaty VAT jest podatnik uprawniony do stosowania procedur uszlachetniania, odprawy czasowej, lub przetwarzania pod kontrolą celną, jak również osoby, na które prawa i zobowiązania związane z tymi procedurami zostały przeniesione na podstawie odrębnych regulacji. 31 Import podlega opodatkowaniu niezależnie od spełnienia wymogów formalnych.

32 PwC „Import” usług Istota Nabycie od zagranicznego podmiotu (UE bądź nie-UE) usługi, którą przepisy VAT uznają za opodatkowaną na terytorium Polski – zasada ogólna w obrocie B2B (profesjonalnym): opodatkowanie usługi w miejscu siedziby / stałego miejsca prowadzenia działalności usługobiorcy (liczne wyjątki). – opodatkowanie usługi w kraju świadczenia przy użyciu mechanizmu „odwróconego obciążenia” (ang. reverse-charge mechanism). 32 Usługodawca Usługobiorca

33 PwC „Eksport” usług Istota Świadczenie na rzecz zagranicznego podmiotu (UE bądź nie- UE) usługi, którą przepisy VAT uznają za opodatkowaną poza terytorium Polski – zasada ogólna w obrocie B2B (profesjonalnym): opodatkowanie usługi w miejscu siedziby / stałego miejsca prowadzenia działalności usługobiorcy (liczne wyjątki). – opodatkowanie usługi w kraju świadczenia przy użyciu mechanizmu „odwrotnego obciążenia” (ang. reverse-charge mechanism). 33 Usługobiorca Usługodawca

34 PwC 4. Omówienie poszczególnych typów transakcji

35 Transakcje towarowe www.pwc.com

36 WNT i WDT: Wewnątrz- wspólnotowe nabycie i dostawa towarów www.pwc.com

37 PwC Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów („WNT”) 37 Towary transportowane z terytorium państwa UE na terytorium innego państwa UE; Nabywca musi być (co do zasady) podatnikiem VAT; Nabywane towary muszą służyć działalności gospodarczej podatnika; Dokonujący dostawy musi również być podatnikiem VAT.

38 PwC WNT – transakcyjne i nietransakcyjne 38 A Sp. z o.o. (kontrahent) B GmbH Polski magazyn B GmbH

39 PwC A Sp. z o.o. B GmbH 39 WDT w DE Transport WNT – transakcyjne WNT w PL

40 PwC B GmbH 40 WDT w DE jako podatnik DE Transport WNT – nietransakcyjne WNT w PL jako podatnik PL Obowiązek B do rejestracji dla celów VAT w PL

41 PwC Wyłączenia z WNT 41 Nie każde przemieszczenie towarów do Polski stanowi WNT – wyłączenia art. 12 ustawy o VAT WNT podlega opodatkowaniu niezależnie od spełnienia wymogów formalnych.

42 PwC Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów („WDT”) 42 A Sp. z o.o. B GmbH

43 PwC WDT Dostawa z Polski do innego kraju UE A Sp. z o.o. B GmbH 43 Dostawa Transport

44 PwC WDT Istota i wymogi 1 2 3 Przeniesienie na zagranicznego podatnika VAT UE prawa do rozporządzania towarem jak właściciel Wewnątrzunijny „eksport”. VAT obciąża konsumpcję, stąd w kraju wywozu stosuje się bądź stawkę 0% (rozwiązanie obowiązujące w PL), bądź zwolnienie z prawem do odliczenia VAT. 44 Towarzyszący ww. przeniesieniu wywóz towarów z Polski do innego kraju UE Właściwe udokumentowanie przemieszczania towarów z Polski do innego kraju UE Warunki zastosowania stawki VAT 0%

45 PwC WDT Wymogi Nie ma znaczenia, czy wywozu z Polski do innego kraju UE dokona sam sprzedawca, czy też jego kontrahent. Istotne jest, by w ramach transakcji któraś ze stron (A albo B) wywiozła towar z Polski. 45

46 PwC WDT Wymogi PODMIOTOWE 01 0202 04 DOKUMENTACJA 46

47 PwC WDT Wymogi PODMIOTOWE 01 0202 04 DOKUMENTACJA 1)Nabywca musi posiadać właściwy i ważny numer VAT UE, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy prefiks. 2)Dostawca, w momencie składania deklaracji podatkowej wykazującej WDT, powinien być zarejestrowany do polskiego VAT UE. 47

48 PwC WDT Wymogi Jak sprawdzić, czy dany podmiot jest zarejestrowany do VAT UE? Wyszukiwarka VIES (VAT Information Exchange System) http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ 48 Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 07.09.2012 r. (sygn. IPPP3/443-601/12-2/KT) Informacja z systemu VIES potwierdzająca aktywność numeru VAT-UE unijnego kontrahenta może być wystarczającym dowodem uznania go za podatnika zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, pod warunkiem niewystąpienia okoliczności wskazujących na odmienny stan faktyczny.

49 PwC WDT VIES w praktyce 49 Obowiązkowe Fakultatywne

50 PwC WDT VIES w praktyce 50

51 PwC WDT VIES w praktyce 51 Nie w każdym kraju system VIES ukazuje dane zarejestrowanego podmiotu. Wpisane dane dotyczą jednej z niemieckich spółek sieci PwC

52 PwC WDT VIES w praktyce 52 Podany w VIES niemiecki numer VAT figuruje w systemie jako nieaktywny

53 PwC WDT VIES w praktyce 53 Nieaktywność numeru w bazie VIES to ważna wskazówka, ale nie zawsze musi oznaczać, że dany podmiot jest niezarejestrowany do VAT UE. Możliwe wyjątki: Dany podatnik złożył już dokumenty rejestracyjne, ale organ podatkowy nie dokonał jeszcze wpisu; Administracja podatkowa danego państwa dokona rejestracji podatnika ze skutkiem wstecznym (spotykane w niektórych krajach poza Polską). W niektórych państwach dokonuje się jednak również wyrejestrowania ze skutkiem wstecznym. Co wtedy?

54 PwC WDT VIES w praktyce Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20.10.2014 r. (sygn. ITPP3/443-404/14/AT) [Wnioskodawca] miał prawo do zastosowania stawki VAT w wysokości 0% pod warunkiem, że jego kontrahent w momencie przedmiotowej transakcji faktycznie działał w charakterze zarejestrowanego podatnika, względnie znajdował się w toku procedury rejestracyjnej (nawet jeżeli Wnioskodawca nie posiadał wtedy prawidłowo podanego przez niego numeru identyfikacyjnego – istotny jest bowiem faktyczny status tego podmiotu). Na Wnioskodawcy ciąży dowiedzenie wszelkimi prawnie dopuszczalnymi środkami, że dołożył należytej staranności i zweryfikował status kontrahenta według obiektywnych przesłanek. 54 Co ma większe znaczenie: A) Faktyczny status kontrahenta? B) Dołożenie staranności w weryfikacji jego statusu?

55 PwC WDT VIES w praktyce Wyrok TSUE z 06.06.2012 r. (C-273/11) Mecsek-Gabona Kft Ewentualna nieprawidłowość takiego rejestru nie powinna prowadzić do pozbawienia podmiotu gospodarczego, który oparł się na danych ujętych w tymże rejestrze, prawa do odliczenia, z którego podmiot ów miałby możność skorzystać […] Byłoby sprzeczne z zasadą proporcjonalności, by sprzedawca był zobowiązany do uiszczenia podatku VAT tylko dlatego, że wykreślono z mocą wsteczną numer identyfikacyjny kupującego. 55 Wyrok NSA z 16.04.2009 r. (sygn. akt I FSK 1515/07) Sposób działania Spółki przy realizacji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, a także jej zachowanie w sytuacji, gdy ujawniono, że posługiwała się dokumentami zawierającymi nieprawdziwe dane dotyczące jej brytyjskich kontrahentów dowodzi, że co najmniej godziła się na udział w oszustwie podatkowym, a nie że stanowiła nieświadoma ofiarę takiego oszustwa.

56 PwC WDT VIES w praktyce 56 Dla celów dowodowych, lepiej podać swój NIP

57 PwC WDT VIES w praktyce 57 Ukaże się identyfikator zapytania (możliwość późniejszej weryfikacji) Wydrukować jako dowód

58 PwC WDT VIES w praktyce 58 Oprócz VIES, zapytanie dotyczące statusu kontrahenta złożyć można również w Biurze Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie Telefonicznie: z tel. stac.: 801 055 055 z tel. kom.: (22) 330 03 30 Pocztą elektroniczną na adres: numery.vat@mofnet.gov.pl Faxem: (63) 240 19 89 Pocztą tradycyjną na adres: Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie ul. Poznańska 46 62-510 Konin Krótki czas oczekiwania (ok. 1 dzień) Otrzymujemy e-pismo urzędowe

59 PwC WDT VIES w praktyce A jak zarejestrować się jako polski podatnik VAT UE? 59

60 PwC WDT VIES w praktyce 60

61 PwC WDT VIES w praktyce 61

62 PwC WDT Wymogi 62 PODMIOTOWE 01 0202 04 DOKUMENTACJA 1)Nabywca musi posiadać właściwy i ważny numer VAT UE, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy prefiks. 2)Przed złożeniem deklaracji podatkowej, podatnik posiada dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały dostarczone do nabywcy; 3)Dostawca, w momencie składania deklaracji podatkowej wykazującej WDT, powinien być zarejestrowany do polskiego VAT UE. DOKUMENTACJA 0202

63 PwC WDT – regulacje szczególne – zastosowanie stawki 0% – dokumentacja 63 W sytuacji gdy to przewoźnik (spedytor) odpowiada za przewóz towarów, sprzedawca musi posiadać następujące dokumenty w celu zastosowania stawki VAT 0%: dokumenty transportowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za przemieszczenie towarów, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium kraju UE innego niż terytorium Polski. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku. Dowody na dostarczenie towarów do nabywcy (wywóz poza Polskę do innego kraju UE):

64 PwC WDT – regulacje szczególne – zastosowanie stawki 0% – dokumentacja 64 W sytuacji gdy towary są przemieszczane własnym środkiem transportu (przez sprzedawcę lub nabywcę) w celu zastosowania stawki 0%, sprzedawca musi posiadać: specyfikację poszczególnych sztuk ładunku, Dokument zawierający następujące informacje: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego WDT oraz nabywcy tych towarów; adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy; określenie towarów i ich ilości; potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski; rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu - w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego. Dowody na dostarczenie towarów do nabywcy (wywóz poza Polskę do innego kraju UE):

65 PwC WDT – regulacje szczególne – zastosowanie stawki 0% – dodatkowa dokumentacja Dodatkowa dokumentacja: W przypadku gdy wspomniane dokumenty, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski, zastosowanie mogą znaleźć również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiło WDT, w szczególności: korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie; dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu; dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania; dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. 65

66 Dostawy (transakcje) łańcuchowe www.pwc.com

67 PwC Dostawa wewnątrzwspólnotowa „zwykła” (2 podmioty) 67 A Sp. z o.o. B GmbH

68 PwC Transakcje łańcuchowe Dostawa z Polski do innego kraju UE A Sp. z o.o. C GmbH B s.r.o. 68 Dostawa Transport

69 PwC Transakcje łańcuchowe A Sp. z o.o. C GmbH B s.r.o. 69 Dostawa Transport Skąd potoczna nazwa ?

70 PwC Transakcje łańcuchowe Łańcuch transakcji może być dowolnie długi (min. 3 strony) i obejmować także podmioty spoza UE A Sp. z o.o. C GmbH B s.r.o. 70 Transport E AS D OOO

71 PwC Transakcje łańcuchowe Zarys zasad opodatkowania Art. 7 ust. 8 ustawy o VAT: W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. Wniosek: mimo że następuje tylko jeden transport, mamy do czynienia z wieloma dostawami (i dla każdej musimy ustalić zasady opodatkowania). 71

72 PwC Miejsce dostawy– znaczenie a 72 Miejsce dostawy = kraj opodatkowania Jeśli poza terytorium PL, to transakcja poza zakresem polskiego VAT Miejsce dostawy = kraj opodatkowania Jeśli na terytorium PL, to transakcja opodatkowana polskim VAT

73 PwC Transakcje łańcuchowe Zarys zasad opodatkowania O jakie zasady opodatkowania chodzi? Art. 22 ust. 1 ustawy o VAT: Miejscem [czytaj: krajem] dostawy towarów jest w przypadku: 1.towarów wysyłanych lub transportowanych […] – miejsce w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. 2.[…] 3.Towarów niewysyłanych ani nietransportowanych – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy. 73

74 PwC Transakcje łańcuchowe Zarys zasad opodatkowania Art. 22 ust. 2-3 ustawy o VAT: 2. W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru są przyporządkowane tylko jednej dostawie; […] 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dostawę towarów, która: 1)poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu [czytaj: kraju] rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów; 2)następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu [czytaj: kraju] zakończenia wysyłki lub transportu towarów 74

75 PwC Transakcje łańcuchowe Zarys zasad opodatkowania Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 03.12.2015 r. (sygn. ILPP4/4512-1-328/15-2/IL): Przyjmuje się, że ma miejsce tylko jedna wysyłka (transport), więc tylko w odniesieniu do jednej z transakcji można ustalić miejsce świadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy (dostawa ruchoma). W odniesieniu do pozostałych dostaw – którym nie można przypisać wysyłki (transportu) – ustalanie miejsca świadczenia odbywa się jak dla towarów niewysyłanych, a więc według miejsca, w którym towary znajdowały się w momencie dostawy (dostawa nieruchoma). 75

76 PwC Transakcje łańcuchowe Zarys zasad opodatkowania Wniosek: musimy ustalić, do której z (wielu) dostaw należy przypisać wysyłkę lub transport towarów, tj. która dostawa stanowi dostawę ruchomą. Jak ustalić dostawę ruchomą? 76

77 PwC Transakcje łańcuchowe Zarys zasad opodatkowania Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) z 06.04.2006 r. (C-245/04) EMAG Handel Eder OHG […] nawet jeśli dwie następujące po sobie dostawy skutkują tylko jedynym przemieszczeniem towarów, to należy uznać, że nastąpiły one jedna po drugiej. W rzeczywistości pośredni nabywca może przenieść na drugiego nabywcę prawo do rozporządzania towarem jak właściciel dopiero wtedy, gdy otrzymał je wcześniej od pierwszego sprzedawcy, a zatem druga dostawa może mieć miejsce dopiero wtedy, gdy zrealizowana zostanie pierwsza dostawa (teza 38). 77

78 PwC Transakcje łańcuchowe Zarys zasad opodatkowania Z opinii Rzecznika Generalnego J. Kokott do sprawy C-245/04 (opinia z 10.11.2015 r.) Element konstytutywny wewnątrzwspólnotowego nabycia stanowi, obok nabycia uprawnień właścicielskich, przekroczenie przez towar granicy. Wydaje się zatem zasadne przypisanie szczególnego znaczenia transportowi, względnie zleceniu jego realizacji. Podmiot zlecający transport decyduje zasadniczo o tym, kiedy towar znajduje się w określonym miejscu. Jeżeli angażuje do celów transportu osoby trzecie, faktyczne władanie towarem należy ostatecznie przypisać zleceniodawcy. Decydowanie o miejscu pobytu towaru stanowi wyraz uprawnień właścicielskich konstytutywnych dla wewnątrzwspólnotowego nabycia (teza 59). 78

79 PwC Transakcje łańcuchowe Zarys zasad opodatkowania Wyrok TSUE z 16.12.2010 r. (C-430/09) Euro Tyre Holding BV […] jeżeli towar jest przedmiotem dwóch następujących po sobie dostaw między różnymi podatnikami […], ale jednocześnie jest przedmiotem tylko jednego transportu wewnątrzwspólnotowego, ustalenie czynności, której należy przypisać ten transport, tj. pierwszej lub drugiej dostawy […] następuje w świetle całościowej oceny wszystkich okoliczności sprawy w celu ustalenia, która z tych dwóch dostaw spełnia wszystkie przesłanki związane z dostawą wewnątrzwspólnotową. 79

80 PwC Transakcje łańcuchowe Zarys zasad opodatkowania Dzięki orzecznictwu TSUE zgodnie przyjęto, że decydujące znaczenie ma to, kto odpowiada za organizację transportu. Co rozumieć przez „organizację transportu”? Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19.11.2015 r. (sygn. IBPP4/4512-216/15/PK): Pojęcie „organizacji” transportu – przyjęte w praktyce stosowania ww. przepisów [art. 22 ust. 2 ustawy o VAT] przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne – nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy. Zgodnie z potocznym rozumieniem, przez „organizację” należ rozumieć „sposób zorganizowania czegoś lub organizowanie czegoś”. Zatem przez organizację transportu towarów należy rozumieć planowanie, jak i koordynowanie poszczególnych etapów wywozu towarów. 80

81 PwC Transakcje łańcuchowe Zarys zasad opodatkowania Czyli jakie czynniki mają w praktyce decydujące znaczenie? Ponoszenie kosztów transportu? Ponoszenie ryzyka transportu? Danie zlecenia przewoźnikowi? 81 Przykład: C zamawia transport dla B, na koszt i ryzyko B

82 PwC Transakcje łańcuchowe Zarys zasad opodatkowania Czyli jakie czynniki mają w praktyce decydujące znaczenie? Ponoszenie kosztów transportu? Ponoszenie ryzyka transportu? Danie zlecenia przewoźnikowi? Transport organizuje C (choć nie ponosi jego ryzyka/kosztów) 82

83 PwC Transakcje łańcuchowe Dostawa z Polski do innego kraju UE A Sp. z o.o. C GmbH B s.r.o. 83 Dostawa Organizacja transportu WDT z Polski do Niemiec: A-B Dostawa lokalna (Niemcy): B-C

84 PwC Transakcje łańcuchowe Dostawa z Polski do innego kraju UE A Sp. z o.o. C GmbH B s.r.o. 84 Dostawa Organizacja transportu Dostawa lokalna (Polska): A-B WDT z Polski do Niemiec: B-C

85 PwC Transakcje łańcuchowe Dostawa z Polski do innego kraju UE A Sp. z o.o. C GmbH B s.r.o. 85 Dostawa Organizacja transportu Do której transakcji przypisać transport?

86 PwC Transakcje łańcuchowe Zarys zasad opodatkowania Art. 22 ust. 2 ustawy o VAT, po średniku: […]; jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport są przyporządkowane dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że z warunków dostawy wynika, że dostawę lub transport towaru należy przyporządkować jego dostawie. 86 A Sp. z o.o. C GmbH B s.r.o. Dostawa

87 PwC Transakcje łańcuchowe Zarys zasad opodatkowania Zatem zasadniczo: 87 A Sp. z o.o. C GmbH B s.r.o. WDT Dostawa lokalna […] chyba że z warunków dostawy wynika, że dostawę lub transport towaru należy przyporządkować jego dostawie.

88 PwC Transakcje łańcuchowe Zarys zasad opodatkowania 88 […]; jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport jest przyporządkowana dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że nabywca ten udowodni, że wysyłkę lub transport towaru należy zgodnie z zawartymi przez niego warunkami dostawy przyporządkować jego dostawie. Art. 22 ust. 2 przed 01.04.2013 r. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, nie występuje w przypadku, gdy dotyczy towarów: Art. 22 ust. 2 obecnie […]; jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport są przyporządkowane dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że z warunków dostawy wynika, że dostawę lub transport towaru należy przyporządkować jego dostawie. Efekt: Obalenie domniemania nie zależy już od woli B (który mógł np. wybrać, co bardziej mu odpowiada), ale od obiektywnych przesłanek.

89 PwC Transakcje łańcuchowe Zarys zasad opodatkowania Co rozumieć przez „warunki dostaw”? Odpowiedź: np. INCOTERMS ® 2010 Od czego będzie zależało, czy WDT nastąpi w relacji A-B czy B-C? Odpowiedź: od momentu, w którym B przeniesie na C władztwo ekonomiczne nad towarami. Wskazówka: sama organizacja transportu nie definiuje jeszcze tego, kiedy przechodzi władztwo ekonomiczne. B mógł bowiem zorganizować transport za C (na ryzyko C) 89

90 PwC Transakcje łańcuchowe Zarys zasad opodatkowania Jak ustalić, kiedy przechodzi władztwo ekonomiczne nad towarami? Władztwo ekonomiczne (prawo do dysponowania jak właściciel) = Ponoszenie ryzyka przypadkowej utraty/pogorszenia rzeczy 90

91 PwC Na bazie ustaw Na bazie umowy Art. 454 KC – świadczenia towarowe są świadczeniami „odbiorczymi”, tj. ich miejsce świadczenia to siedziba sprzedawcy. Art. 544 KC – „Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.” Wniosek: polski KC przewiduje domyślnie reżim INCOTERMS FCA Np. w oparciu o zawarte w umowie odesłanie do danej formuły INCOTERMS® 2010 (które strony mogą modyfikować). Strony też ustalić własne zasady. Przykładowe reguły INCOTERMS® : * EXW (ex works) * FCA (free carrier) * CPT (carriage paid to) * CIP (carriage and insurance paid to) * DAP (delivered at place) Zwolnienie z akcyzy 91 Transakcje łańcuchowe Zarys zasad opodatkowania Jak ustala się moment przejścia ryzyka? alternatywnie

92 PwC Transakcje łańcuchowe INCOTERMS ® 2010 - przegląd 92

93 PwC Transakcje łańcuchowe INCOTERMS ® 2010 - przegląd 93 www.pic2fly.com

94 PwC Incoterms February 2014 Managing VAT in chain transactions 94

95 PwC Transakcje łańcuchowe INCOTERMS ® 2010 – praktyczne wskazówki Niektóre reguły INCOTERMS ® 2010 (np. Carriage Paid To, [CPT]) przewidują różne momenty dla przejścia (i) ryzyka oraz (ii) kosztów transportu/ubezpieczenia. Dla potrzeb VAT decydujące znaczenie ma moment przejścia ryzyka związanego z towarami … i od wtedy trzeba np. liczyć termin na wystawienie faktury dot. WDT/eksportu. Ponieważ transport/ubezpieczenie zleca i opłaca podmiot inny niż ten ponoszący ryzyko, zaleca się umownie ustalić, że sprzedawca będzie dochodził ewentualnych roszczeń w imieniu kontrahenta. 95

96 PwC Transakcje łańcuchowe Dostawa z Polski do innego kraju UE 96 Wariant I: jeśli ryzyko przejdzie z B na C dopiero w Niemczech, wtedy najpierw WDT PL-DE a potem dostawa lokalna (DE). Wywóz w ramach transakcji A-B

97 PwC Transakcje łańcuchowe Dostawa z Polski do innego kraju UE Wariant II: jeśli ryzyko przejdzie z B na C jeszcze w Polsce, wtedy najpierw dostawa lokalna (PL), a potem WDT PL-DE Wywóz w ramach transakcji B-C 96

98 PwC Transakcje łańcuchowe Podsumowanie 01 USTAL STRONY ŁAŃCUCHA 02 03 04 USTAL ORGANIZATORA TRANSPORTU JEŚLI TRANSPORT ORGANIZUJE POŚREDNIK, KONIECZNIE USTAL WARUNKI DOSTAW POTRAKTUJ DOSTAWĘ „RUCHOMĄ” JAKO WDT/EKSPORT A RESZTĘ JAKO DOSTAWY LOKALNE 97

99 WTT: Wewnątrz- wspólnotowe transakcje trójstronne www.pwc.com

100 PwC Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne („WTT”) – procedura uproszczona A Szczególny rodzaj transakcji łańcuchowej, w której:  A wykazuje w swoim kraju WDT do państwa B, zaś B wykazuje w swoim kraju WDT do państwa C (przyjęcie fikcji wystąpienia takich WDT)  B wskazuje C jako podatnika zobowiązanego do rozliczenia VAT (tu: WNT) w kraju przeznaczenia  B unika obowiązku rejestracji do VAT w kraju A bądź C (musiałby się rejestrować wg zasad ogólnych dla dostaw łańcuchowych) C B 100

101 PwC Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne („WTT”) – procedura uproszczona aa 100

102 PwC WTT Warunki stosowania Warunki zastosowania procedury określone w art. 135 - 138 ustawy o VAT Trzech podatników VAT UE (A, B, C) dokonuje dwóch kolejno następujących po sobie dostaw tego samego towaru (A do B, B do C); A, B i C są zarejestrowani do VAT UE w trzech różnych krajach UE (ewentualnie C jest osobą prawną niebędącą podatnikiem); Towary transportowane są bezpośrednio między A i C; transport organizowany jest przez A albo B bądź na ich rzecz; B podaje zarówno A jak i C ten sam numer VAT UE nadany przez państwo inne niż państwo rozpoczęcia transportu (A) bądź jego zakończenia (C); C podaje numer VAT UE nadany mu przez kraj zakończenia transportu (C) B nie posiada siedziby w kraju zakończenia transportu (C); B wskazuje C jako podmiot odpowiedzialny za rozliczenie VAT w kraju C; B wystawia fakturę zawierającą specjalne adnotacje (jeśli B to polski podatnik, zastosowanie znajduje art. 136 ust. 1 ustawy o VAT). 102

103 PwC WTT Warunki stosowania Co w razie niespełnienia któregokolwiek z warunków skorzystania z WTT? Brak możliwości stosowania uproszczenia = stosowanie zasad ogólnych (jak dla „zwykłych” transakcji łańcuchowych). Czy korzystanie z WTT bywa obowiązkowe? Stosowanie WTT to zawsze uprawnienie, nigdy zaś obowiązek. 103

104 PwC WTT Warunki stosowania 104 Czy wolno stosować WTT, gdy transport organizowany jest przez C? Art. 135 ust. 1 pkt. 2 lit. b) ustawy o VAT: „przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika lub na ich rzecz […]; Odpowiedź: TAK. 1)Dyrektywa 2006/112/WE nie zawiera ograniczeń w zakresie transportu przez trzeciego podatnika (art. 141 Dyrektywy); 2)Odbierając towar od A, C niewątpliwie działa „na rzecz” B, gdyż inaczej A nie wydałby mu towaru (w końcu C nie jest kontrahentem A). Rada praktyczna: warto wskazać to „działanie na rzecz” w umowie.

105 Wybrane procedury szczególne w transakcjach towarowych wewnątrz UE www.pwc.com

106 PwC Magazyn konsygnacyjny Szczególne rozwiązanie dla WNT i WDT 106 Magazyn konsygnacyjny (art. 2 pkt 27c) Wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od wartości dodanej przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, przechowujący towary, pobiera je, a przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w momencie ich pobrania. Prowadzący magazyn konsygnacyjny (art. 2 pkt 27d) Podatnik, który przechowuje w magazynie konsygnacyjnym towary i pobiera je z tego magazynu

107 PwC PPrzemieszczenie towarów Magazyn konsygnacyjny Jak to działa w praktyce? 107 Podmiot A Podmiot B A B Polski magazyn konsygnacyjny podmiotu B Pobranie towarów WNT

108 PwC Magazyn konsygnacyjny w praktyce Przesunięcie obowiązku rozpoznania transakcji (WDT/WNT) z: 1) momentu przemieszczenia towarów między dwoma państwa UE na 2) moment ich faktycznego użycia przez nabywcę. 108

109 PwC Dostawa z montażem 109 A Sp. z o.o. B GmbH

110 PwC Dostawa z montażem Miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz – miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane; nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. Dostawa towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego są opodatkowane w kraju docelowym, w kraju w którym następuje montaż lub instalacja. Reguły dotyczące dostawy z montażem nie ograniczają się tylko do obrotu wewnątrz UE (tj. znalazłyby zastosowanie również w razie dostawy z Chin do Polski). 110

111 PwC Dostawa z montażem Jak to działa w praktyce? 111 Przykład: Firma A z siedzibą w Polsce sprzedaje towar podatnikowi z Niemiec, dokonując jego montażu lub instalacji w Niemczech (np. taśma produkcyjna). Co to oznacza w praktyce? Powyższej dostawy z montażem/instalacją A nie uzna się za WDT w Polsce (art. 13 ust. 4 pkt 1) Nabywca nie rozpozna w Niemczech WNT z tytułu takiej dostawy. Dostawa towarów instalowanych lub montowanych jest wyjątkiem od zasady, że należy je opodatkować w miejscu rozpoczęcia wysyłki/transportu towarów. Należy przeanalizować niemieckie regulacje VAT pod kątem podmiotu obowiązanego do rozliczenia VAT od dostawy (tj. czy polska firma A będzie musiała zarejestrować się do VAT, czy rozliczy go niemiecki nabywca w oparciu o tzw. „odwrotne obciążenie” – ang. reverse charge)

112 PwC Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju 112 A Sp. z o.o. B Osoba fizyczna B GmbH A Osoba fizyczna

113 PwC Sprzedaż wysyłkowa definicja ustawowa (art. 2 ust.1 pkt 23-24) 113 Dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:  Podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;  Innego niż wymieniony powyżej podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej. Dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa jest dokonywana na rzecz:  podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;  Innego niż wymieniony powyżej podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju : Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju:

114 PwC Sprzedaż wysyłkowa 114 Podstawa prawna : W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów. (art. 23 ust. 1) Gdzie opodatkowany będzie towar? Dla sprzedaży wysyłkowej z terytorium Polski zasadą jest, że podlega ona opodatkowaniu na terytorium kraju przeznaczenia dla wysyłanych (transportowanych) towarów.

115 PwC Sprzedaż wysyłkowa 115 Czy tak wysyłany towar zawsze musi być opodatkowany na terytorium państwa przeznaczenia (konsumpcji)? W przypadku Polski obowiązuje roczny limit obrotu 160.000 zł, poniżej którego zagraniczny podatnik (wysyłający towary z innego kraju UE do Polski) nie ma obowiązku rejestracji w celu rozliczenia sprzedaży w Polsce. Każdy kraj UE ustala własny limit zwolnienia. W przypadku Polski wysyłający nie ma obowiązku, ale ma prawo rozliczenia sprzedaży w Polsce także w razie nieprzekroczenia ww. limitu - wówczas musi powiadomić właściwy zagraniczny urząd skarbowy o swoim wyborze.

116 Towary: eksport i import www.pwc.com

117 PwC Eksport towarów 117

118 PwC Eksport towarów Istota Przez eksport towarów - rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: a) dostawcę lub na jego rzecz (tzw. eksport bezpośredni), lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (tzw. eksport pośredni) jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych. Wyjątek: Towary wywożone przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych. 118

119 PwC Transakcje eksportowe Definicja eksportu 119 Eksport towarów - potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej w wykonaniu czynności określonych w art. 7, jeżeli wywóz jest dokonany przez: a) dostawcę lub na jego rzecz, lub b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz […] Art. 2 pkt 8 przed 01.04.2013 r. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, nie występuje w przypadku, gdy dotyczy towarów: Art. 2 pkt 8 obecnie Eksport towarów: dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: a)dostawcę lub na jego rzecz, lub b)nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz […] - jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych. Efekt: przesunięcie akcentu z (i) potwierdzenia przez urząd celny wywozu towarów w z terytorium kraju poza terytorium UE, na (ii) potwierdzenie przez urząd celny wywozu poza terytorium UE towarów, które są wysyłane lub transportowane z Polski. Powód: uchwała NSA z 25.06.2012 r., sygn. akt I FPS 3/12).

120 PwC Transakcje eksportowe Definicja eksportu Wniosek: Dla uznania wywozu z Polski jako eksportu nie ma znaczenia miejsce odprawy celnej, lecz to, że wywóz (transport) towarów poza UE rozpoczął się w Polsce 120

121 PwC Transakcje eksportowe Przykład eksportu – odprawa celna w Polsce A Sp. z o.o. C AS B OOO Eksport (PL) do Norwegii Dostawa poza polskim VAT Deklaracja celna (PL) składana przez A 121 Organizacja transportu

122 PwC Transakcje eksportowe Przykład eksportu – odprawa celna w innym kraju UE A Sp. z o.o. C AS B OOO Eksport (PL) do Norwegii Dostawa poza polskim VAT Deklaracja celna (DK) składana przez A 122 Organizacja transportu

123 PwC Transakcje eksportowe Przykład eksportu – odprawa celna (znów) w Polsce A Sp. z o.o. C AS B OOO Eksport (PL) do Norwegii Dostawa lokalna (PL) Deklaracja celna (PL) składana przez A 123 Organizacja transportu Skąd zmiana kolejności dostaw?

124 PwC Transakcje eksportowe Definicja eksportu Złożenie deklaracji wywozu dla potrzeb celnych ≠ Dokonywanie eksportu dla celów VAT Zasady określania transakcji w VAT analogiczne jak w transakcjach dwustronnych/łańcuchowych 124

125 PwC Transakcje eksportowe Przykład eksportu Organizacja transportu A Sp. z o.o. C AS B ooo Od czego będzie zależało, czy transakcja A-B będzie eksportem, czy dostawą lokalną (PL)? Od momentu przejścia ryzyka z B na C. (do ustalenia np. na bazie INCOTERMS ® 2010) 125

126 PwC Eksport towarów – obowiązek podatkowy Obowiązek podatkowy powstaje na takich samych zasadach jak dla sprzedaży towarów na terytorium Polski. Czyli wynika z warunków dostaw, np. INCOTERMS ® 2010. (moment przejścia ryzyka przypadkowej utraty towarów). 126

127 PwC Eksport towarów – warunki dla stawki VAT o% Prawo do zastosowania stawki 0% VAT zależne jest od spełnienia następujących warunków: dostawca jest zarejestrowany dla celów VAT. w wyniku dostawy towarów towary są wysyłane lub transportowane z terytorium kraju poza terytorium UE. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. 126

128 PwC Eksport towarów – warunki dla stawki VAT o% – dokumentacja Dokumenty niezbędne do zastosowania stawki VAT 0% w zakresie transakcji eksportu towarów: dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu (zasadniczo dokument IE-599 otrzymany od właściwego organu celnego); dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność; zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny. W przypadku eksportu pośredniego niezbędnym jest uzyskanie dokumentu z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. 128

129 PwC Eksport towarów – dokumentacja do stawki 0% Dowodem wywozu towarów poza UE jest elektroniczny komunikat IE-599 (wygenerowany w systemie ECS) Wiążąca postać komunikatu IE-599 występuje jedynie w formacie.xml 129 Podobnie jak w przypadku WDT, stosowanie stawki VAT 0% uzależnione jest od spełnienia wymogów formalnych (posiadania dowodów wywozu towarów)

130 PwC Import towarów 130

131 PwC Import towarów Import towarów podlegający opodatkowaniu VAT w Polsce oznacza przywóz towarów spoza terytorium Unii Europejskiej do Polski. Podatnik jest zobowiązany do zapłaty VAT także w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami celnymi importowane towary są zwolnione z cła lub cło podlega zawieszeniu w całości lub części oraz gdy zastosowanie znalazła preferencyjna, obniżona lub zerowa stawka cła. Ponadto, zobowiązanym do zapłaty VAT jest podatnik uprawniony do stosowania procedur uszlachetniania, odprawy czasowej, lub przetwarzania pod kontrolą celną, jak również osoby, na które prawa i zobowiązania związane z tymi procedurami zostały przeniesione na podstawie odrębnych regulacji. 131 Import podlega opodatkowaniu niezależnie od spełnienia wymogów formalnych.

132 PwC Import towarów Procedury rozliczeń (art. 33 i art. 33a ustawy o VAT) 132 Podatnik jest zobowiązany do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek; Podatnik najpierw płaci podatek do urzędu celnego, a dopiero potem dokonuje odliczenia podatku naliczonego w deklaracji VAT; Jeżeli organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana nieprawidłowo naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję określającą podatek w prawidłowej wysokości; Podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwoty obliczonego podatku. Podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy; Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy; Urzędem odpowiednim do czynności związanych z importem towarów jest Urząd Celny ! Procedura ogólna:Procedura uproszczona:

133 PwC Jakie wymagania trzeba spełnić aby móc się rozliczać w procedurze uproszczonej? Import towarów Procedura uproszczona (art. 33a ustawy o VAT) 133 Należy przedstawić naczelnikowi urzędu celnego, przed którym dokonywane są formalności związane z importem towarów, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:  zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach;  potwierdzenie zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

134 PwC Import towarów Moment powstania obowiązku podatkowego (art. 19a ust. 9) Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego 134 Dług celny powstaje zasadniczo z chwilą przyjęcia zgłoszenia celnego. Aby dług celny mógł powstać niezbędne jest: Ustalenie osoby zobowiązanej do zapłaty długu celnego Istnienie należności celnej obliczonej w związku z przywozem lub wywozem towarów Ustalony w odpowiedniej formie prawnej ciążący na osobie obowiązek zapłaty kwoty należności celnych

135 PwC Import towarów Działanie poprzez agencje celne Zgodnie z art. 5 ust.1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC) każdy może ustanowić przedstawiciela do reprezentowania go przed organami celnymi, celem spełnienia wszystkich czynności i formalności przewidzianych w ustawodawstwie celnym. W praktyce spółki często korzystają z usług agencji celnych, które działają jako przedstawiciele klientów. 135

136 PwC Import towarów Odpowiedzialność agencji celnych Przedstawicielstwo pośrednie agencji celnej: Przedstawiciel działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania zaciągane na rzecz swojego klienta i w wypadku roszczeń, to on odpowiada przed organami. Przedstawicielstwo bezpośrednie agencji celnej: Przedstawiciel działa na rzecz i w imieniu innej osoby. Odpowiedzialność przedstawiciela jest ograniczona, gdyż wszelkie zobowiązania są zaciągane na rzecz i w imieniu innej osoby. Przedstawiciel bezpośredni jest tylko pośrednikiem w realizacji poszczególnych czynności prawnych, nie nabywa nic dla siebie, ani nie zaciąga zobowiązań we własnym imieniu. 136

137 TAX FREE Specjalna procedura eksportowa www.pwc.com

138 PwC Procedura TAX FREE Zwrot VAT dla podróżnych 138

139 PwC TAX FREE – istota Specyficzna odmiana tzw. eksportu pośredniego, tj. takiego, w którym wywozu poza terytorium UE dokonuje nie sprzedawca, lecz nabywca. Odformalizowane postępowanie, polegające m.in. na braku konieczności ujmowania wywozów w systemie ECS. Zamiast tego, odprawa dokonywana jest w formie papierowej, poprzez tzw. deklaracje „TAX FREE”. 139

140 PwC TAX FREE – warunki stosowania Warunki zastosowania procedury określone w art. 126 - 130 ustawy o VAT Najważniejsze: Spełnienie przez sprzedawcę szeregu wymogów formalnych (np. zgłoszenie do US, oznakowanie sklepu symbolami TAX FREE, ulotki informacyjne w 4 językach itp.); Nabycie towarów w PL przez osobę fiz. niemającą stałego miejsca zamieszkania w UE; Wywóz z UE w bagażu osobistym podróżnego, w stanie nienaruszonym; Termin wywozu: max. 3 miesiące, licząc od końca miesiąca zakupu; Przedstawienie sprzedawcy tzw. deklaracji TAX FREE (wydanej przy zakupie), podstemplowanej przez unijny urząd celny (potwierdzenie wywozu towarów poza UE); 140

141 PwC TAX FREE Fazy 140 Podróżny płaci cenę brutto i otrzymuje od sprzedawcy deklarację TAX FREE + paragon Sprzedaż w PL 1 Podróżny przedstawia organom celnym towary oraz deklarację TAX FREE (ostemplowanie). Formalności celne 2 Podróżny wywozi towary poza UE w swoim bagażu osobistym (3 miesiące od zakupu). Wywóz towarów poza UE 3 Podróżny przesyła sprzedawcy podstemplowaną deklarację TAX FREE; sprzedawca zwraca VAT. Formalności związane ze zwrotem VAT przez sprzedawcę 4

142 PwC TAX FREE Ograniczenia 142 Czy istnieją ograniczenia ilościowe (częstość/wolumen zakupów)? Z ustawy nie wynikają, jednak fiskus oraz część orzecznictwa wywodzi takie ograniczenia z definicji „bagażu osobistego”. Wniosek: ryzyko zakwestionowania stawki VAT 0% w przypadku stwierdzenia, że ilość/wartość zakupów danego podróżnego wskazuje na przeznaczenie handlowe. Np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18.02.2015 r. (sygn. IBPP4/443-552/14/EK

143 PwC TAX FREE Ograniczenia 143 Wyrok NSA z 04.06.2012 r. (sygn. akt I FSK 1222/11): Skoro w rozpatrywanej sprawie doszło do wywozu towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty przez nabywcę tego towaru, a podmiot wywożący towar przedstawił skarżącej spółce dowody potwierdzające ten fakt to należało poddać kontroli, czy w tym przypadku w istocie nie doszło do eksportu pośredniego. Reasumując stwierdzić należy, że zakwestionowanie przez organy podatkowe dostawy jako wykonanej w ramach procedury zwrotu VAT podróżnym, o której mowa w art. art. 126 – 130 ustawy o VAT, daje podstawę dla zastosowania stawki VAT właściwej dla dostawy krajowej jedynie po wcześniejszym ustaleniu, że dostawa ta nie stanowi eksportu pośredniego w rozumieniu art. 2 pkt 8 lit. b) ustawy o VAT.

144 PwC TAX FREE Praktyczne wnioski 144 Wniosek nr 1: Nie dokonywać sprzedaży w procedurze TAX FREE, gdy jedna osoba dokonuje zakupów w ilościach hurtowych. Uwaga: w praktyce dozwolone jest, by kilka osób kupowało za pośrednictwem jednego pełnomocnika (zakupy na kilka deklaracji TAX FREE, każda z osób kontrolowana na granicy). Wniosek nr 2: W razie zakwestionowania 0% VAT w TAX FREE, bronić stawki 0% na gruncie zasady neutralności VAT i spełnienia przesłanek eksportu (tu: eksportu „pośredniego”).

145 Dostawy przerywane: wspólne zagadnienie (UE i nie-UE) www.pwc.com

146 PwC Dostawy „przerywane” 146 A B B

147 PwC Dostawy „przerywane” Transport A Czy miejsce postoju/przeładunku/składowania powinno być uznane za miejsce, w którym transport (wysyłka) towarów się rozpoczyna czy kończy? Czy ma znaczenie:  Czy dostawca posiada wiedzę o kraju przeznaczenia towarów?  Czy ten sam podmiot organizuje transport do/z miejsca postoju?  Jak długo trwa postój i kto sprawuje nadzór nad towarami? B 147

148 PwC Dostawy „przerywane” Uchwała NSA z 25.06.2012 r. (sygn. akt I FPS 3/12): Przeładunek plus magazynowanie: dostawa/transport przerwane. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 09.08.2012 r. (sygn. ITPP2/443-521/12/AW)  Przeładunek bez magazynowania– dostawa/transport nieprzerwane. 148

149 PwC Dostawy „przerywane” Sprzedaż towarów poza UE, przeładunek w UE Organizacja transportu na każdym etapie A Sp. z o.o. B Ltd Przeładunek towarów w NL Zgłoszenie celne w NL Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 09.08.2012 r. (sygn. ITPP2/443-521/12/AW) 149 stan faktyczny

150 PwC Dostawy „przerywane” 150 Czy każdy rodzaj magazynowania towarów przed ich ostateczną wysyłką do nabywcy będzie powodował „przerwanie” dostawy?

151 PwC Dostawy „przerywane” Sprzedaż towarów do UK, przeładunek w BE Organizacja transportu na każdym etapie AB Brak obróbki, zmian, konfekcjonowania itp. Magazynowanie towarów krótkotrwałe i podyktowane względami logistyki. 151 Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27.05.2015 r. (sygn. IBPP4/4512-168/15/PK) stan faktyczny

152 PwC Dostawy „przerywane” Sprzedaż towarów do UK, przeładunek w BE Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27.05.2015 r. (sygn. IBPP4/4512-168/15/PK) […] Dostarczane przez Wnioskodawcę towary nie podlegają na terytorium Belgii obróbce, jakimkolwiek zmianom, konfekcjonowaniu czy też innym czynnościom, które świadczyłyby o tym że towary te służą Wnioskodawcy do działalności gospodarczej na terytorium Belgii. Natomiast sam fakt magazynowania towarów, który co do zasady jest uznany za czynność przemawiającą za tym, że towary te służą do działalności gospodarczej na terytorium Belgii, ma w tym przypadku charakter krótkotrwały i jest podyktowany aspektami logistycznym, tj. wymogiem zapewnienia ciągłości dostaw (utrzymywaniem odpowiednich stanów magazynowych zgodnie z zapotrzebowaniem nabywcy). Tym samym należy uznać, że przemieszczenie towarów Wnioskodawcy do Belgii, magazynowanie ich na terytorium Belgii, a następnie wywóz towarów do Wielkiej Brytanii nie stanowi dla Wnioskodawcy działalności gospodarczej. W konsekwencji należy uznać, że nie dochodzi do przerwania ciągłości wysyłki towarów z Polski do Wielkiej Brytanii. 152

153 PwC Dostawy „przerywane” Należy uwzględnić całokształt okoliczności, np.: z jakich względów i jak długo towar będzie magazynowany w drodze; czy w momencie rozpoczęcia wysyłki z Polski nabywca jest już znany. 153

154 PwC Dostawy „przerywane” 2 podmioty odpowiedzialne za transport na 2 etapach A Sp. z o.o. C BV Organizacja transportu z PL do DE B GmbH Organizacja transportu z DE do NL Przeładunek w Niemczech 154

155 PwC Dostawy „przerywane” 155 Czy mamy jeszcze do czynienia z transakcją łańcuchową? Podpowiedź: ile transportów musiałoby wystąpić w łańcuchu? Nie, ponieważ nie jest możliwe przyporządkowanie transportu tylko jednej dostawie. Wniosek: mamy do czynienia z wieloma odrębnymi dostawami tego samego towaru opodatkowanymi na zasadach ogólnych.

156 Transakcje usługowe www.pwc.com

157 PwC Miejsce świadczenia usług – znaczenie a 157 Miejsce świadczenia usługi = kraj opodatkowania Jeśli poza terytorium Polski, to transakcja poza zakresem polskiego VAT Miejsce świadczenia usługi = kraj opodatkowania Jeśli na terytorium Polski, to transakcja podlega polskiemu VAT

158 PwC Miejsce świadczenia usług – zasada ogólna Zasada ogólna – art. 28b ustawy o VAT Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. 158

159 PwC Miejsce świadczenia usług – stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (Rozporządzenie UE nr 282/2011): Wystarczająca stałość i odpowiednia struktura w zakresie: zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić: (i) odbiór i wykorzystywanie usług świadczonych do własnych potrzeb tego miejsca, bądź (ii) świadczenie usług przez to miejsce. Fakt posiadania identyfikacji dla celów VAT nie przesądza o istnieniu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. 158

160 PwC Miejsce świadczenia usług – usługi związane z nieruchomościami Art. 28e ustawy o VAT: Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce, w którym nieruchomość jest położona. Usługi związane z nieruchomościami obejmują m.in.: usługi ekspertów i pośredników w obrocie nieruchomościami, usługi zakwaterowania w sektorze hotelarskim, przyznawanie prawa użytkowania konkretnej nieruchomości i usług związanych z przygotowaniem i koordynacją prac budowlanych, takich jak: ―usługi architektów i ―usługi biur nadzoru budowlanego. 160

161 PwC Miejsce świadczenia usług – usługi związane z nieruchomościami Art. 28e ustawy o VAT zawiera otwarty (przykładowy) katalog „usług związanych z nieruchomościami” Pytanie: Czy wystarczy jakikolwiek związek usługi z nieruchomością, by podpadała pod art. 28e ustawy? Czy stanowi usługę związaną z nieruchomością: a)doradztwo podatkowe (sprzedawca i nabywca działają w biurach)? b)magazynowanie towarów (samo / jako usługa kompleksowa)? 161

162 PwC Miejsce świadczenia usług – transport osób Miejsce świadczenia transportu osób (art. 28f ust. 1 ustawy): Miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Przewóz: Rzym ----- Francja ----->Londyn 55%10% 35% 161

163 PwC Miejsce świadczenia usług – transport osób – regulacje szczególne Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z 16.12.2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług. Miejsce świadczenia transportu osób, środkami: ―transportu lotniczego, ―transportu morskiego, znajduje się na terytorium Polski, jeśli: transport stanowi „usługę transportu międzynarodowego” 162

164 PwC Miejsce świadczenia usług – przewóz osób – usługi transportu międzynarodowego „Usługi międzynarodowego transportu” osób determinują: miejsce świadczenia usługi Zastosowanie stawki VAT 0% „Usługi międzynarodowego transportu” pasażerów obejmują: transport lotniczy, transport morski, transport kolejowy. Nie każda usługa transportu międzynarodowego, opodatkowana stawką VAT 0%, jest całkowicie świadczona na terytorium Polski Miejsce świadczenia na terytorium Polski: Usługi międzynarodowego transportu osób, środkami: ―transportu lotniczego, ―transportu morskiego. 163

165 PwC Usługi międzynarodowego transportu osób – miejsce świadczenia – zastosowanie stawki VAT 0% Przykładowe sytuacje stosowania szczególnych regulacji: 1) Punkt wyjazdu – terytorium Polski Punkt przyjazdu – poza terytorium Polski 2) Punkt wyjazdu – poza terytorium Polski Punkt przyjazdu – terytorium Polski Miejsce świadczenia: ??? Stawka VAT: ??? 165

166 PwC Usługi międzynarodowego transportu osób – dowiedzenie prawa do stawki 0% Dokumentem stanowiącym dowód świadczenia usługi międzynarodowego transportu osób jest (art. 83 ust. 5 ustawy o VAT): międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera. 166

167 PwC Miejsce świadczenia usług – transport towarów – regulacje szczególne Miejsce świadczenia usług transportu towarów (art. 28f ust. 1a) Miejscem świadczenia usługi transportowej jest Polska gdy:  Usługa transportu towarów jest wykonywana na rzecz podatnika z kraju trzeciego (spoza UE), ale transport w całości jest wykonywany na terytorium kraju (Polska) Miejsce świadczenia usługi jest poza UE gdy:  Nabywca jest polskim podatnikiem VAT, natomiast usługa w całości wykonywana jest poza terytorium Unii 167 W pozostałych przypadkach stosujemy zasadę ogólną (art. 28b ustawy o VAT, tj. opodatkowanie w kraju siedziby usługobiorcy / kraju położenia jego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli to miejsce uczestniczy).

168 PwC Miejsce świadczenia usług – transport towarów Miejsce świadczenia: ??? 168 Usługobiorca

169 PwC Miejsce świadczenia usług – transport towarów Miejsce świadczenia: ??? 169 Usługobiorca

170 PwC Miejsce świadczenia usług – transport towarów Miejsce świadczenia: ???Miejsce świadczenia: ??? 170 Usługobiorca Stałe miejsce dz.g. Usługobiorcy

171 PwC Transport towarów – zastosowanie stawki VAT 0% Stawka VAT 0% ma zastosowanie do transportu towarów w 4 sytuacjach: 1) punkt wyjazdu (wysyłki)– terytorium Polski Punkt przyjazdu (przeznaczenia)– poza UE Stawka VAT: ??? 171 Usługobiorca

172 PwC Transport towarów – zastosowanie stawki VAT 0% 2) punkt wyjazdu (wysyłki)– poza UE Punkt przyjazdu (przeznaczenia)– terytorium Polski Stawka VAT: ??? 172 Usługobiorca

173 PwC Transport towarów – zastosowanie stawki VAT 0% punkt wyjazdu (wysyłki)– poza UE punkt przyjazdu (przeznaczenia)– poza UE Część drogi przecina terytorium Polski Stawka VAT: ???Stawka VAT : ???Stawka VAT : ??? 173 Usługobiorca

174 PwC Transport towarów – zastosowanie stawki VAT 0% punkt wyjazdu (wysyłki)– Członek UE (nie Polska)/ poza UE punkt przyjazdu (przeznaczenia)– poza UE / Członek UE (nie Polska) część drogi przecina terytorium PolskiStawka VAT: ??? 174 Usługobiorca

175 PwC Transport towarów – zastosowanie stawki VAT 0% – Dokumentacja Dokumenty stanowiące dowód świadczenia transportu międzynarodowego (art. 83 ust. 5): transport towarów przez przewoźnika lub spedytora – list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora); towary importowane – oprócz dokumentów, o których mowa wyżej, dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów; towary transportowane przez eksportera – dowód wywozu towarów; 175

176 PwC Część drogi poza terytorium państwa – czy jest to usługa transportu międzynarodowego? Przewóz osób lub towarów nie jest usługą transportu międzynarodowego w przypadku, gdy: Punkt wyjazdu (wysyłki) i punkt przyjazdu (przeznaczenia) tych osób lub towarów jest położony na terytorium Polski. Przewóz poza terytorium Polski miał wyłącznie charakter tranzytu. 176

177 Przeliczanie VAT z walut na PLN www.pwc.com

178 PwC Właściwy kurs wymiany – zasada ogólna Zasada ogólna W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na PLN dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. 178

179 PwC Właściwy kurs wymiany – metoda alternatywna Metoda alternatywna Podatnik może również zastosować kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. 179

180 PwC Właściwy kurs wymiany – wcześniejsze fakturowanie Wystawienie faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego W sytuacji, gdy faktura została wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego oraz kwoty zastosowane do obliczenia podstawy opodatkowania zostały określone w obcej walucie, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP (lub ECB) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. 180 Zdaniem fiskusa, ww. zasady nie stosuje się do faktur wystawionych przez zagranicznych sprzedawców.

181 PwC Import usług – właściwy kurs wymiany – szczególne ustalenia Kurs wymiany – szczególne ustalenia W sytuacji gdy strony ustalą, że transakcja będzie rozliczana w obcej walucie po ustalonym wcześniej kursie wymiany Zasady dotyczące kursu wymiany walut NIE ZNAJDĄ zastosowania. Jest to wówczas transakcja PLN, jedynie denominowana w obcej walucie 181

182 PwC Import towarów – właściwy kurs wymiany walut – zasada ogólna Zasada ogólna Kurs wymiany walut właściwy do określania wartości celnej importowanych towarów (i równocześnie podstawy opodatkowania) jest ogłaszany przez NBP w przedostatnią środę miesiąca (kurs ten ma odpowiednio zastosowanie dla całego miesiąca). 182

183 PwC Import towarów – właściwy kurs wymiany walut – zasady szczególne Przepisy szczególne: ―w sytuacji gdy kurs wymiany nie został ogłoszony w przedostatnią środę miesiąca (dla wszystkich walut lub wybranych), lub jeśli nie został ogłoszony również kolejnego dnia – właściwym kursem wymiany jest kurs ogłoszony w ciągu poprzednich 14 dni, ―w sytuacji gdy kurs wymiany ogłoszony przez NBP w ostatnią środę miesiąca różni się o 5% lub więcej od kursu wcześniej ustalonego, zastępuje on ten kurs i jest stosowany począwszy od kolejnej środy do zakończenia miesiąca, chyba ze zaistnieje kolejna wyjątkowa sytuacja (opisana poniżej), ―jeśli kurs wymiany ogłoszony w dowolną środę różni się o 5% lub więcej od kursu obowiązującego, nowy kurs zastępuje kurs wcześniejszy począwszy od kolejnej środy i obowiązuje do końca miesiąca, chyba że w ciągu tego okresu, NBP ogłosi kurs wymiany, który będzie różnił się o 5% lub więcej od obowiązującego kursu wymiany. 183

184 PwC 5. VAT a cło i akcyza

185 PwC VAT a cło i akcyza Wpływ regulacji celnych i akcyzowych na rozliczenia VAT Regulacje celne i akcyzowe mają przede wszystkim wpływ na następujące aspekty VAT: Powstanie obowiązku podatkowego w VAT (import) Podstawę opodatkowania VAT Określanie stawek VAT (wpływ CN na PKWiU) 185 0404

186 PwC VAT a cło i akcyza Wpływ regulacji celnych i akcyzowych na rozliczenia VAT OBOWIĄZEK PODATKOWY 01 0202 04 DOKUMENTACJA Dzień, w którym należy wykazać VAT do zapłaty (VAT należny) 185

187 PwC Moment powstania obowiązku podatkowego w ogólności – czemu jest tak istotny? 187 01 Prawo do odliczenia VAT 02 Prawidłowe rejestry VAT 03 Prawidłowe fakturowanie a Moment powstania obowiązku podatkowego

188 PwC Moment powstania obowiązku podatkowego – zasada ogólna Zasada ogólna (art. 19a): Obowiązek podatkowy powstaje: z chwilą dokonania dostawy towarów – czynność faktyczna (≠ przeniesienie własności wg KC) z chwilą wykonania usługi – czynność faktyczna z chwilą otrzymania części zapłaty, w szczególności: przedpłaty, zaliczki, zadatku. 188 Czy każda płatność poprzedzająca świadczenie wywoła obowiązek podatkowy?

189 PwC Moment powstania obowiązku podatkowe - zaliczki Wyrok TSUE z 21.02.2006 r. (C-419/02) BUPA Hospitals Ltd. Wyrok NSA z 07.03.2014 r. (sygn. akt I FSK 503/13) […] dla uznania wpłaconej kwoty, jako zaliczki na poczet wykonanych usług […] istotnym jest, aby przyszłe świadczenie było określone w sposób jednoznaczny co do rodzaju towaru bądź usługi, tzn. w sposób umożliwiający ich identyfikację, a dodatkowo, że strony tego świadczenia, w momencie wpłaty zaliczki, nie mają woli dokonywania jego zmian w przyszłości. […] Odnosząc powyższe do stanu faktycznego przedmiotowej sprawy nie można stwierdzić, że wszelkie okoliczności mające znaczenie dla zaistnienia zdarzenia podatkowego, tzn. przyszłej dostawy zostały jednoznacznie i niezmiennie określone pod względem przedmiotowym. Nie można bowiem tego odnieść do przedmiotu dostawy, co do którego wiadomo jedynie, że dotyczy on jednego rodzaju towaru, tj. obuwia. Opisanym wpłatom nie towarzyszą bowiem żadne konkretne ustalenia, pozwalające na stwierdzenie jakiego rodzaju butów dostawa ma dotyczyć, jakiej ilości, ceny, wielkości zamówienia czy też jego wartości. Informacje takie są nie tylko konieczne do prawidłowego wystawienia faktury, ale również wskazują na wolę stron zrealizowania konkretnej dostawy. 189

190 PwC Moment powstania obowiązku podatkowego – regulacje szczególne Regulacje szczególne (art. 19a): Obowiązek podatkowy powstaje: ―z chwilą otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze (patrz art. 29a ustawy o VAT) ―z chwilą wystawienia faktury na:  dostawy mediów,  usługi ochrony osób,  usługi ochrony, dozoru i przechowywania mienia;  usługi stałej obsługi prawnej i biurowej, z wyjątkiem usług, do których stosuje się ogólną zasadę dotyczącą miejsca świadczenia usług (art. 28b), które stanowią import usług. 190

191 PwC Moment powstania obowiązku podatkowego – regulacje szczególne – usługi Import usług: ―Obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z ogólną zasadą: z chwilą wykonania usługi, z wyjątkiem usług, do których stosuje się szczególne zasady dotyczące miejsca świadczenia (np. ochrona nieruchomości) Częściowo zaakceptowane usługi Częściowo zaakceptowane usługi są uważane za wykonane w przypadku świadczenia części usługi, za którą część płatności została ustalona. Następujące po sobie płatności lub raty Usługi, dla których, w związku z ich świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności. Usługa świadczona w sposób ciągły Usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których, w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności, uznaje się za wykonane z upływem każdego roku podatkowego. 191

192 PwC Import towarów – obowiązek podatkowy – zasada ogólna Zasada ogólna Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego. (tj. w momencie akceptacji deklaracji celnej). 192

193 PwC Import towarów – obowiązek podatkowy – zasady szczególne ―W przypadku objęcia towarów procedurą celną przetwarzania pod kontrolą celną obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą. ―W przypadku stosowania uproszczonej deklaracji celnej a następnie złożenia zgłoszenia uzupełniającego, obowiązek podatkowy powstaje w momencie złożenia uproszczonej deklaracji celnej. ―W przypadku stosowania procedury uproszczonej, polegającej na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami celnymi – obowiązek podatkowy powstaje w momencie wpisu do rejestru. 193

194 PwC VAT a cło i akcyza Wpływ regulacji celnych i akcyzowych na rozliczenia VAT OBOWIĄZEK PODATKOWY 0202 04 DOKUMENTACJA Kwota (baza), od której należy wyliczyć należny podatek (VAT należny) 193 PODSTAWA OPODATKOWANIA 0202

195 PwC Podstawa opodatkowania – zasada ogólna Podstawa opodatkowania obejmuje (art. 29a ust. 1): wszystko, co stanowi zapłatę: (już) otrzymaną, lub (jeszcze) do otrzymania z tytułu dokonania sprzedaży przez świadczeniodawcę od: nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. 195

196 PwC Podstawa opodatkowania Elementy Art. 29a ust. 1 cd.: […] włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Bezpośredni wpływ na cenę 196 Czy np. dotacja na szkolenie dla kierowców w firmie transportowej ma bezpośredni wpływ na cenę usług transportowych?

197 PwC Podstawa opodatkowania Elementy Art. 29a ust. 6 pkt 1: Podstawa opodatkowania obejmuje: 1) podatki, cła, opłaty i inne należności i podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku [tj. VAT]. 197 Podatki (bez VAT)cło opłaty i inne należności

198 PwC Podstawa opodatkowania Elementy Art. 29a ust. 6 pkt 2: Podstawa opodatkowania obejmuje: 2) koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. 198 prowizje opakowanie Koszty ubezpieczenia transport pobierane przez sprzedającego od nabywcy

199 PwC Podstawa opodatkowania Elementy 199 podatki i opłaty cło dotacje subwencje prowizje opakowanie transport ubezpieczenie np. akcyza cło importowe

200 PwC Podstawa opodatkowania VAT Z uwzględnieniem przykładu importu samochodu z USA do Polski (cło + akcyza) 200

201 PwC Podstawa opodatkowania przy imporcie towarów Podstawa opodatkowania przy imporcie (art. 30b ust. 1 i 4-6): 1. Podstawą opodatkowania z tytułu importu towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o (i) należne cło i (ii) podatek akcyzowy. 4. Podstawa opodatkowania […] obejmuje koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia – o ile nie zostały włączone do wartości celnej – ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, jak również wynikające z transportu do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium UE, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu. 5. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w liście przewozowym lub jakimkolwiek innym dokumencie przewozowym, na podstawie którego towary są importowane. W przypadku braku takiej informacji za pierwsze miejsce przeznaczenia uważa się miejsce pierwszego przeładunku na terytorium kraju. 6. Do podstawy opodatkowania […] dolicza się opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne maja obowiązek pobierać te należności z tytułu importu towarów. 201

202 PwC Podstawa opodatkowania – import samochodu 202 CŁO AKCYZA INNE OPŁATY VAT Niezharmonizowany wyrób akcyzowy (PL)

203 PwC 203 Wartość celna Klasyfikacja taryfowa Pochodzenie towarów Podstawa opodatkowania Elementy kalkulacyjne cła

204 PwC 204 Wartość celna Podstawa opodatkowania Elementy kalkulacyjne cła

205 PwC 205 Wartość celna (tj. podstawa do określania kwoty należności celnych) to z reguły: wartość transakcyjna (tj. cena faktycznie zapłacona lub należna za towar), gdy: występuje transakcja sprzedaży (przeniesienia prawa własności), brak jest powiązania pomiędzy stronami transakcji, sprzedaż została dokonana w celu wywozu na obszar celny UE, cena jest znana. Podstawa opodatkowania Cło – wartość celna

206 PwC 206 Dolicza się do wartości celnej:Nie wlicza się do wartości celnej: Koszty prowizji i pośrednictwa przy sprzedaży; Koszty pojemników i opakowań; Opłaty licencyjne; Materiały, narzędzie, projekty, prace inżynieryjne, badawcze; Opłaty za patenty, znaki towarowe,; Koszty transportu i ubezpieczenia; Opłaty za prawo do kopiowania oraz dystrybucji lub odsprzedaży; Inne, szczegółowo określone w prawie celnym. Kosztów transportu – po przybyciu do miejsca wprowadzenia na obszar celny UE; Odsetek wynikających z umowy o finansowaniu, zawartej przez kupującego i odnoszącej się do zakupu przywożonych towarów; Opłaty za prawo do kopiowania towarów przywiezionych w UE. Prowizji od zakupu; Należności celnych pobieranych w UE; Innych, szczegółowo określonych w prawie celnym. Podstawa opodatkowania Cło – wartość celna

207 PwC 207 Metoda wartości transakcyjnej to podstawową metodą ustalania wartości celnej. Dopiero gdy metoda wartości transakcyjnej nie może być zastosowana, można użyć innej metody, z zachowaniem wyznaczonej przepisami kolejności. Metody zastępcze określenia wartości celnej: wartość transakcyjna towarów identycznych lub podobnych cena jednostkowa wartość kalkulowana metoda „ostatniej szansy” Co do zasady, istnieje obowiązek zachowania kolejności stosowania ww. metod. Podstawa opodatkowania Cło – wartość celna

208 PwC 208 Klasyfikacja taryfowa Podstawa opodatkowania Elementy kalkulacyjne cła

209 PwC Kompozycja przesyłek Już nawet przewożenie jednym środkiem transportu dwóch odrębnych komponentów przeznaczonych do zmontowania powodować może zmianę klasyfikacji i za tym stawki celnej. Przykład: Płyta główna TV + tuner. Przeznaczenie importowanego towaru Przeznaczenie towaru ma zasadnicze znaczenie dla klasyfikacji. Podobny towar przeznaczony do różnych funkcji może być klasyfikowany inaczej. Przykład: Małe deseczki do produkcji ołówków – 4408 10 91 – bez cła (procedura end use). Klasyfikacja taryfowa = przyporządkowanie importowanych towarów do określonej taryfy celnej (ustalenie kwoty cła należnego od wyliczonej wartości celnej) Trudności klasyfikacyjne mogą występować w szczególności, gdy towar: jest skomplikowany technicznie; ma wiele różnych zastosowań; jest mieszaniną kilku komponentów; został ulepszony, poddany innowacji; jest przywożony partiami; istnieje ograniczona możliwość uzyskania odpowiedniej dokumentacji technicznej. 209 Podstawa opodatkowania Cło – klasyfikacja taryfowa

210 PwC Wyciąg z Taryfy celnej UE – przykład 210 Podstawa opodatkowania Cło – klasyfikacja taryfowa

211 PwC 211 Pochodzenie towarów Podstawa opodatkowania Elementy kalkulacyjne cła

212 PwC 212 Pochodzenie towarów to inaczej „ekonomiczna” przynależność towaru do konkretnego kraju lub regionu. Towar przywożony z danego kraju do UE może mieć inne pochodzenie, aniżeli pochodzenie kraju, z którego zostaje przywożony. Pochodzenie towarów jest ustalane w oparciu o tak zwane „reguły pochodzenia”. Są to jednolite w całej Unii Europejskiej zasady, wyrażone w przepisach celnych lub umowach międzynarodowych, których stroną jest UE, według których pochodzenie towarów jest ustalanie na potrzeby importu lub eksportu. Podstawa opodatkowania Cło – pochodzenie towarów

213 PwC 213 Pochodzenie – dwa rodzaje pochodzenia:  Niepreferencyjne – „standardowe” stosowane do wszystkich narzędzi polityki handlowej (oprócz preferencyjnych), takich jak środki taryfowe i instrumenty ochrony rynku np. cła antydumpingowe, zakazy importu towarów z określonego kraju. Potwierdzane np. świadectwem niepreferencyjnego pochodzenia, informacją na fakturze, oświadczeniem, oznaczeniem wyrobu itp.)  Preferencyjne – „specjalne” wykorzystywane w przypadku handlu w ramach porozumień preferencyjnych zawieranych przez UE z krajami trzecimi lub grupami krajów oraz w razie stosowania preferencji udzielanych przez jednostronnie UE państwom trzecim autonomicznie (GSP – ogólny system preferencji). Jest ustalane przez strony porozumień (UE-inny kraj/region). Bardziej rygorystyczne reguły ustalenia pochodzenia, niż w przypadku pochodzenia niepreferencyjnego. Dokumentowane np. świadectwem EUR1, EURMED, form A, deklaracją na fakturze). Podstawa opodatkowania Cło – pochodzenie towarów

214 PwC 214 Aby być uprawnionym do zastosowania preferencji taryfowych, importer (zgłaszający towary do procedury celnej) musi udowodnić, że towary pochodzą z danego kraju lub regionu. Podstawa opodatkowania Cło – pochodzenie towarów

215 PwC 215 Przykład: Przywóz osła do Unii Europejskiej Podstawa opodatkowania Cło – pochodzenie towarów

216 PwC 216 Przykład: Przywóz osła do Unii Europejskiej Osioł: kod Taryf celnej: 0101 30 00 Podstawa opodatkowania Cło – pochodzenie towarów

217 PwC 217 Kraj pochodzenia TurcjaUkrainaRosja Stawka cła 0%4,2%7,7% Podstawa zastosowania stawki (preferencja taryfowa – Unia celna) (preferencja taryfowa: GSP) (stawka erga omnes – dla krajów trzecich) Wartość celna:4000 PLN Kwota cła0 PLN168 PLN308 PLN Podstawa opodatkowania VAT 4000 PLN4168 PLN4308 PLN Stawka VAT8% VAT importowy320 PLN333,44 PLN344,64 PLN Kwota należności (cło + VAT) przed zaokrągleniem 320 PLN501,44 PLN652,64 PLN Podstawa opodatkowania Cło – pochodzenie towarów Przykład: Przywóz osła do Unii Europejskiej (kod CN 0101 30 00), transport w cenie

218 PwC 218 Podstawa opodatkowania - elementy kalkulacyjne cła na zgłoszeniu celnym (SAD)

219 PwC 219 Parametry samochodu: Producent: Jeep Marka: Grande Cherokee Silnik (pojemność): 3,0 litra Produkcja: 2010 (6 lat) Cena nabycia: 50.000 PLN (transport, ubezpieczenie i inne opłaty zawarte już w cenie) Wyliczenie cła, akcyzy i VAT przy imporcie samochodu osobowego z USA do Polski

220 PwC 220 Przykład: Przywóz Jeepa do Unii Europejskiej: kod taryfy celnej: CN: 8703 24 90, warunki dostawy: DAP Warszawa Kraj pochodzenia USA Stawka cła 10% Stawka akcyzy 18,6% Podstawa zastosowania stawki erga omnes Wartość celna:50 000 PLN Kwota cła5 000 PLN Kwota akcyzy10 230 PLN (od. 55.000) Podstawa opodatkowania VAT 65 230 PLN Stawka VAT23% VAT importowy15 002,90 PLN Kwota należności (cło + akcyza + VAT) przed zaokrągleniem 30 232,90 PLN Wyliczenie cła, akcyzy i VAT przy imporcie samochodu osobowego z USA do Polski

221 PwC 221 Dwie stawki akcyzy na samochody osobowe: 3,1% przy samochodach o pojemności silnika max. 2000cm 2 18,6% przy samochodach o pojemności silnika pow. 2000cm 2 Podstawa opodatkowania – import samochodu Akcyza

222 PwC VAT a cło i akcyza Wpływ regulacji celnych i akcyzowych na rozliczenia VAT STAWKI VAT 0303 0202 04 DOKUMENTACJA Jak ustalić stawkę VAT, bazując na klasyfikacjach utworzonych dla potrzeb celnych? 221

223 PwC223 Zasadniczo obowiązuje stawka podstawowa (23%), chyba że przepisy przewidują dla danego towary stawkę obniżoną. Wykazy stawek obniżonych to przede wszystkim załączniki do ustawy o VAT, gdzie ustawodawca często powołuje się na symbol towaru wg PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) z 2008 r. VAT a cło i akcyza Wpływ regulacji celnych i akcyzowych na rozliczenia VAT

224 PwC224 VAT a cło i akcyza Wpływ regulacji celnych i akcyzowych na rozliczenia VAT

225 PwC Jak określić grupowanie PKWiU? Większość grupowań PKWiU jest skorelowana z kodami CN 225 Grupowanie PKWiU Nomenklatura Scalona (CN) Ogólne Reguły Interpretacji CN Zasady Metodyczne PKWiU 224

226 PwC226 Pkt 4.2 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2008 (PKWiU 2008) PKWiU 2008 została oparta na następujących klasyfikacjach i nomenklaturach międzynarodowych: […] - Combined Nomenclature (CN), obowiązującej w roku 2007 (Nomenklatura Scalona). VAT a cło i akcyza Wpływ regulacji celnych i akcyzowych na rozliczenia VAT

227 PwC Jak określić i potwierdzić stawkę VAT? aa 1 2 3 Wiążąca Informacja Taryfowa Opinia Statystyczna Indywidualna Interpretacja Podatkowa 227 - wydawana przez władze celne - określa kody CN - Niewiążąca opinia - Wydawana przez organ statystyczny - Określa grupowania PKWiU - wydawana przez MF - Potwierdza stawki VAT - Nie obejmuje klasyfikacji

228 PwC 6. VAT w systemie prawa UE

229 PwC VAT w perspektywie regulacji i zasad prawodawstwa unijnego - ogólny schemat rozliczeń VAT 229 aa Firma

230 PwC Regulacje VAT 230 Regulacje prawne Dyrektywa VAT Rozporządzenia wykonawcze UE Ustawa o VAT Rozporządzenia wykonawcze MF Regulacje statystyczne Inne a Firma

231 PwC Regulacje i Zasady VAT 231 RegulacjeZasady Dyrektywa VAT Rozporządzenia wykonawcze UE Ustawa o VAT Rozporządzenia wykonawcze MF Regulacje statystyczne Inne Neutralność Powszechność Opodatkowanie ostatecznej konsumpcji Opodatkowanie bez zakłóceń konkurencji a Firma

232 PwC Regulacje, Zasady i Praktyka VAT 232 PraktykaRegulacjeZasady Orzeczenia TSUE Orzeczenia Sądów Administracyjnych Interpretacje prawa podatkowego Opinie statystyczne Pozostałe akty stosowania prawa Dyrektywa VAT Rozporządzenia wykonawcze UE Ustawa o VAT Rozporządzenia wykonawcze MF Regulacje statystyczne Inne Neutralność Powszechność Opodatkowanie ostatecznej konsumpcji Opodatkowanie bez zakłóceń konkurencji a Firma 231

233 PwC Orzecznictwo TSUE w sprawach polskich podatników Wybrane orzeczenia Wyrok TSUE z dnia 22.10.2015 r. (C-277/14) PPUH Stehcemp Istota orzeczenia: W przypadku gdy strona zamawiająca zapłaciła za towar i otrzymała fakturę zawierającą wszystkie wymagane elementy, takie jak nazwa spółki, jej numer NIP i adres jej siedziby oraz rodzaj dostarczonych towarów i kwota należnego VAT to nie istnieją okoliczności pozwalające na odmowę stronie zamawiającej prawa do odliczenia podatku. Skutki orzeczenia: Wyrok Trybunału wskazuje, że odmowa prawa do odliczenia podatku jest możliwa jedynie w sytuacji, w której spółka wiedziałaby o przestępstwie lub nadużyciu popełnionym przez wystawcę faktury. 233

234 PwC Orzecznictwo TSUE w sprawach polskich podatników Wybrane orzeczenia Wyrok TSUE z dnia 06.02.2014 r. (C-33/13) Marcin Jagiełło Istota orzeczenia: Podatnikowi nie wolno odmówić prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej należnego lub zapłaconego z tytułu towarów otrzymanych przez niego, na tej podstawie, iż biorąc pod uwagę przestępstwa lub nieprawidłowości, jakich dopuścił się wystawca faktury dotyczącej tej dostawy, uznaje się, że nie została ona rzeczywiście dokonana przez rzeczonego wystawcę, chyba że zostanie wykazane na podstawie obiektywnych przesłanek. Skutki orzeczenia: Potwierdzenie przez Trybunał, że w prawie do odliczenia VAT istotne jest to, czy podatnik wiedział lub mógł się dowiedzieć, że bierze udział w oszustwie. 234

235 PwC Orzecznictwo TSUE w sprawach polskich podatników Wybrane orzeczenia Wyrok TSUE z dnia 29.09.2015 r. (C ‑ 276/14) Gmina Wrocław Istota orzeczenia: Trybunał orzekł, że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w unijnej dyrektywie o VAT. Skutki orzeczenia: Wyrok zobowiązuje samorządy do skorygowania dotychczasowych rozliczeń podatku VAT. 235

236 PwC Orzecznictwo TSUE w sprawach polskich podatników Wybrane orzeczenia Wyrok TSUE z dnia 16.04.2015 r. (C ‑ 42/14) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie Istota orzeczenia: Najem nieruchomości i związane z nim: dostawa wody, energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wywóz nieczystości co do zasady należy uważać za kilka odrębnych i niezależnych świadczeń, które winno się oceniać oddzielnie z punktu widzenia podatku VAT. Podlegają one opodatkowaniu według stawek VAT właściwych dla poszczególnych z nich. Skutki orzeczenia: Najem nieruchomości i związane z nim świadczenia dodatkowe mogą być traktowane na gruncie podatku VAT oddzielnie (np. inne stawki VAT, najem 23%, „media” 8%). 236

237 PwC Orzecznictwo TSUE w sprawach polskich podatników Wybrane orzeczenia Wyrok TSUE z dnia 16.10.2014 r. (C-605/12) Welmory sp. z o.o. Istota orzeczenia: Pierwszy podatnik mający siedzibę działalności gospodarczej w jednym państwie członkowskim, który korzysta z usług świadczonych przez drugiego podatnika mającego siedzibę w innym państwie członkowskim, powinien być uważany za posiadającego w tym innym państwie członkowskim „stałe miejsce prowadzenia działalności”. Skutki orzeczenia: Wskazówka w kwestii definiowania „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”. Takim „stałym miejscem” może tworzyć również zaplecze innego podmiotu, o ile z zaplecza tego możemy korzystać podobnie jak z własnego. 237

238 PwC Orzecznictwo TSUE w sprawach polskich podatników Wybrane orzeczenia Wyrok TSUE z dnia 20.03.2014 r. (C-72/13) Gmina Wrocław Istota orzeczenia: W przypadku podejmowania przez gminę dysponowania mieniem, należy każdorazowo zbadać czy gmina występuje jako podatnik VAT. Jeżeli gmina występuje jako podmiot zarządzający własnym majątkiem albo organ władzy publicznej zarządzający w formach władczych, to w ramach tych czynności nie będzie ona mogła zostać opodatkowana VAT. Skutki orzeczenia: Sąd orzekający w sprawach gminy jako podatnik VAT będzie musiał rozstrzygnąć w jakiej formie występowała w danej sytuacji gmina. 238

239 PwC Orzecznictwo TSUE w sprawach polskich podatników Wybrane orzeczenia Wyrok TSUE z dnia 28.11.2013 r. (C-319/12) MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. k Istota orzeczenia: Unijna Dyrektywa VAT nie sprzeciwia się objęciu zwolnieniem od podatku od wartości dodanej usług edukacyjnych świadczonych przez podmioty niepubliczne w celach komercyjnych. Jednakże podatnik nie może powoływać się na prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli ze względu na zwolnienie przewidziane przez prawo krajowe z naruszeniem Dyrektywy, świadczone przez podmiot usługi edukacyjne są zwolnione z podatku. Skutki orzeczenia: W razie gdy krajowe zwolnienie z VAT było niezgodne z Dyrektywą, nie można jednocześnie skorzystać z tego zwolnienia a jednocześnie chcieć odliczyć VAT w oparciu o Dyrektywę. 239

240 PwC Orzecznictwo TSUE w sprawach polskich podatników Wybrane orzeczenia Wyrok TSUE z dnia 27.06.2013 r. (C-155/12) RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o. Istota orzeczenia: Kompleksowe usługi w zakresie magazynowania, obejmujące przyjmowanie towarów do magazynu, ich umieszczanie na odpowiednich półkach magazynowych, przechowywanie, pakowanie, wydawanie, rozładunek i załadunek są traktowane dla celów VAT jak usługi związane z nieruchomościami i opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości jedynie wtedy, gdy magazynowanie stanowi świadczenie główne czynności jednolitej. Skutki orzeczenia: Nie każda transakcja wykazująca związek z nieruchomością jest transakcją związaną z nieruchomością w rozumieniu VAT. Aby opodatkować VAT usługi związane z magazynowanie na miejscu położenia nieruchomości organy podatkowe muszą udowodnić, że magazynowanie stanowi świadczenie główne czynności jednolitej. 240

241 PwC Orzecznictwo TSUE w sprawach polskich podatników Wybrane orzeczenia Wyrok TSUE z dnia 16.05.2013 r. (C-169/12) TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o. Istota orzeczenia: Niezgodne z prawem UE jest to, że podatek od wartości dodanej w odniesieniu do usług transportowych i spedycyjnych staje się wymagalny w momencie otrzymania całości lub części zapłaty. Łączenie terminu zapłaty z określonym dniem po zaistnieniu dostawy towaru lub wykonaniu usługi, dla celów określenia momentu powstania obowiązku podatkowego jest nieprawidłowe. Skutki orzeczenia: Orzeczenie spowodowało zmianę regulacji krajowych nie tylko w zakresie usług transportowych i spedycyjnych, ale zmotywowało polskiego ustawodawcę do kompleksowej nowelizacji ustawy o VAT (01.01.2014 r.) 241

242 PwC Orzecznictwo TSUE w sprawach polskich podatników Wybrane orzeczenia Wyrok TSUE z dnia 17.01.2013 r. (C-224/11) BGŻ Leasing Istota orzeczenia: Usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne i niezależne do celów podatku od wartości dodanej. Do sądu odsyłającego należy ustalenie, czy w świetle szczególnych okoliczności postępowania głównego dane czynności są w takim stopniu powiązane ze sobą, że należy je traktować jako stanowiące jedną usługę, czy też przeciwnie – stanowią one usługi odrębne. Jeżeli leasingodawca ubezpiecza przedmiot leasingu, obciążając dokładnym kosztem tego ubezpieczenia leasingobiorcę, w okolicznościach takich jak w postępowaniu głównym taka czynność stanowi transakcję ubezpieczeniową w rozumieniu Unijnej Dyrektywy VAT. Skutki orzeczenia: Zgodnie z orzeczeniem leasingodawcy mogą traktować usługę ubezpieczenia leasingu oddzielnie od usługi leasingu. W związku z tym możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia od VAT usługi ubezpieczenia. 242

243 PwC Orzecznictwo TSUE w sprawach polskich podatników Wybrane orzeczenia Wyrok TSUE z dnia 01.03.2012 r. (C-280/10) Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz spółka jawna Istota orzeczenia: Prawo do odliczenia naliczonego VAT powinno przysługiwać w razie spełnienia podstawowych wymagań, nawet jeśli podatnicy nie spełnili niektórych wymagań formalnych. ( np.: wystawienie faktury VAT na nie zarejestrowaną jeszcze formalnie spółkę) Skutki orzeczenia: Orzeczenie daje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przez wspólników przed formalną rejestracją działalności gospodarczej, jednocześnie nie stanowi przeszkody w odliczeniu podatku naliczonego wystawienie faktury na podmioty, które następnie staną się udziałowcami w nowopowstałej spółce. 243

244 PwC Orzecznictwo TSUE w sprawach polskich podatników Wybrane orzeczenia Wyrok TSUE z dnia 26.01.2012 r. (C-588/10) Kraft Foods Polska S.A. Istota orzeczenia: Wymóg polegający na uzależnieniu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z pierwotnej faktury od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towarów lub usług mieści się w pojęciu warunków z Unijnej Dyrektywy VAT. Jednakże, jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to nie można mu odmówić wykazania przed organami podatkowymi, że dochował należytej staranności oraz że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie. Skutki orzeczenia: Nowelizacja polskich przepisów VAT w zakresie dot. procedury korekty podatku należnego (wprowadzono wyjątki, w których nie trzeba posiadać potwierdzenia doręczenia faktury korygującej kontrahentowi). 244

245 PwC Orzecznictwo TSUE w sprawach polskich podatników Wybrane orzeczenia Wyrok TSUE z dnia 15.09.2011 r. (C-180/10) Jarosław Słaby Istota orzeczenia: Jeżeli państwo członkowskie skorzystało z możliwości uznania za podatnika osoby, która dokonuje czynności opodatkowanej podatkiem VAT okazjonalnie, to dostawę gruntu przeznaczonego pod zabudowę należy uznać za objętą podatkiem VAT, niezależnie od częstotliwości dokonywania transakcji, oraz niezależnie od kwestii czy sprzedawca prowadzi działalność producenta, handlowca lub usługodawcy. Dostawę można uznać za objętą podatkiem VAT pod warunkiem, że transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności gruntu. Skutki orzeczenia: Orzeczenie zahamowało zapędy organów skarbowych w opodatkowywaniu VAT sprzedaży nieruchomości z majątku prywatnego. 245

246 PwC Orzecznictwo TSUE w sprawach polskich podatników Wybrane orzeczenia Wyrok TSUE z dnia 30.09.2010 r. (C-395/09) Oasis East sp. z o.o. Istota orzeczenia: Nie ma możliwości utrzymania przepisów, które w sposób ogólny wyłączają uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabycia usługi w imporcie, w związku z którą zapłata następuje pośrednio lub bezpośrednio na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium uznanym za "raj podatkowy". Skutki orzeczenia: W związku z wyrokiem, polscy podatnicy, którzy w przeszłości nie odliczyli podatku VAT z tytułu importu usług z rajów podatkowych mogli powołać się na powyższy wyrok i ubiegać się o zwrot podatku VAT wraz z odsetkami. 246

247 PwC Orzecznictwo TSUE w sprawach polskich podatników Wybrane orzeczenia Wyrok TSUE z dnia 29.07.2010 r. (C-188/09) Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski sp.j Istota orzeczenia: Prawo UE nie stoi na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie czasowo ograniczyło zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do podatników, którzy nie dopełnili formalności wpisania dokonanych przez nich czynności sprzedaży do ewidencji, pod warunkiem że tego rodzaju sankcja zgodna jest z zasadą proporcjonalności. Skutki orzeczenia: Krajowe organy podatkowe mogą stosować kary administracyjne na podatników, którzy nie dopełnili wymagań formalnych, jednakże kary nie mogą godzić w istotę przepisów. 247

248 PwC Orzecznictwo TSUE w sprawach polskich podatników Wybrane orzeczenia Wyrok TSUE z dnia 15.01.2009 r. (C-502/07) K-1 sp. z o.o. Istota orzeczenia: Prawo UE nie stoi na przeszkodzie, by państwo członkowskie przewidziało w swym ustawodawstwie sankcję administracyjną, która może być nakładana na podatników podatku od wartości dodanej, taką jak „dodatkowe zobowiązanie podatkowe”. Jednak jest to ujęcie generalne, które nie odnosi się do konkretnych spraw, a jedynie do ogólnej możliwości zastosowania takiej sankcji. Skutki orzeczenia: Trybunał przyjął, że dodatkowe zobowiązanie VAT jest sankcją administracyjną mającą na celu zapewnienie wypełniania przez podatników obowiązków wynikających z ustawy o VAT. Trybunał wydał przyzwolenie na nakładanie takich zobowiązań na podatników jako sankcje za niedopełnienie wymogów formalnych. 248

249 PwC Orzecznictwo TSUE w sprawach polskich podatników Wybrane orzeczenia Wyrok TSUE z dnia 22.12.2008 r. (C-414/07) Magoora sp. z o.o. Istota orzeczenia: Artykuł 17 ust. 6 akapit drugi szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. stoi na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie przy dokonywaniu transpozycji tej dyrektywy do prawa wewnętrznego uchyliło całość przepisów krajowych dotyczących ograniczeń prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów używanych dla celów działalności podlegającej opodatkowaniu, zastępując je, w dniu wejścia w życie tej dyrektywy na swym terytorium, przepisami ustanawiającymi nowe kryteria w tym przedmiocie, jeżeli – co winien ocenić sąd krajowy – te ostatnie przepisy powodują rozszerzenie zakresu zastosowania wskazanych ograniczeń. Skutki orzeczenia: Sprzeczne z regulacjami wspólnotowymi są te przepisy krajowe, które pogarszają sytuację podatników w porównaniu do przepisów obowiązujących w dniu przystąpienia do UE (tzw. klauzula „stand-still”). 249

250 PwC Orzecznictwo TSUE w sprawach polskich podatników Wybrane orzeczenia Wyrok TSUE z dnia 10.07.2008 r. (C-25/07) Alicja Sosnowska Istota orzeczenia: Prawo UE sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu, które – celem umożliwienia kontroli niezbędnych dla zapobiegania unikaniu opodatkowania i oszustwom podatkowym – wydłuża z 60 do 180 dni termin, którym dysponuje krajowy organ podatkowy celem dokonania zwrotu nadwyżki podatku od wartości dodanej danej kategorii podatników, chyba że złożą oni kaucję. Skutki orzeczenia: Korzystne dla podatników orzeczenie TSUE spowodowało cofnięcie uregulowania krajowego, które wydłużało czas, w którym organ podatkowy mógł dokonać zwrotu nadwyżki VAT. 250

251 PwC Orzecznictwo TSUE w sprawach polskich podatników Wybrane orzeczenia Wyrok TSUE z dnia 10.12.2007 r. (C-134/07) Piotr Kawala Istota orzeczenia: Prawo UE sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu wprowadzającemu opłatę za kartę pojazdu, w takim brzmieniu w jakim została przewidziana w ustawodawstwie krajowym ponieważ jest ona opłatą równoważną cłom, niedopuszczalna na podstawie art. 90 TWE w stosunkach między państwami członkowskimi UE. Opłata w praktyce jest nakładana w związku z pierwszą rejestracją używanego pojazdu samochodowego przywiezionego z innego państwa członkowskiego, lecz nie jest nakładana w związku z nabyciem w Polsce używanego pojazdu samochodowego, jeśli jest on tam już zarejestrowany. Skutki orzeczenia: Po tym orzeczeniu TSUE samochody używane mogły być sprowadzane spoza Polski bez dodatkowych opłat. 251

252 PwC Orzecznictwo TSUE w sprawach polskich podatników Wybrane orzeczenia Postanowienie TSUE z dnia 06.03,2007 r. (C-168/06) Ceramika Paradyż sp. z o.o. Postanowienie: Pytanie prejudycjalne zadane przez WSA dotyczyło Czy środki specjalne, o których mowa w art. 27 ust. 1 szóstej dyrektywy, z uwagi na swój charakter i cel, mogą polegać na możliwości nakładania na podatnika podatku VAT dodatkowego zobowiązania podatkowego, ustalanego decyzją organu podatkowego, w razie stwierdzenia obiektywnego faktu zadeklarowania przez podatnika zaniżonej kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżonej kwoty zwrotu różnicy podatku albo zawyżonej kwoty zwrotu podatku naliczonego?”. W postanowieniu Trybunał wskazał, że jest on właściwy do dokonywania wykładni prawa wspólnotowego jedynie w zakresie, w jakim dotyczy to jego stosowania w nowym państwie członkowskim od momentu przystąpienia tego państwa do Unii Europejskiej. Skutek postanowienia: Trybunał w postanowieniu potwierdził zasadę, że może dokonywać wykładni prawa wspólnotowego tylko w zakresie, w którym dotyczy to jego stosowania w od momentu przystąpieniu państwa do UE. 252


Pobierz ppt "VAT w obrocie międzynarodowym Wrocław, 23-24.04.2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google