Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 ETYMOLOGIA  Logopedia= logos (mowa)+ paideia (wychowanie)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " ETYMOLOGIA  Logopedia= logos (mowa)+ paideia (wychowanie)"— Zapis prezentacji:

1  ETYMOLOGIA  Logopedia= logos (mowa)+ paideia (wychowanie)

2  kształtowaniu prawidłowej mowy,  usuwaniu wad wymowy,  nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty.

3  Językoznawstwo  Psychologia  Pedagogika  Medycyna

4  kształtowanie prawidłowej mowy w przedszkolu i w szkole, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,  doskonalenie mowy już ukształtowanej,  usuwanie wad mowy,  nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty,  usuwanie zaburzeń głosu,  usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.

5  Logopedia ogólna  Balbutologopedia  Neurologopedia  Surdologopedia  Oligofrenologopedia

6  Okres przygotowawczy (3-9 miesiąc ż. płodowego)  Okres melodii (0-1 r. ż.)  Okres wyrazu (1-2 r. ż.)  Okres zdania (2-3 r. ż.)  Okres swoistej mowy dziecięcej (3-7 r. ż.)

7  Wykształcają się i rozpoczynają swoje funkcje narządy mowy:  -12 tydz. - podnoszenie górnej wargi;  - 14 tydz.- pracują mięśnie fonacyjne i oddechowe;  - 17tydz.- uwypuklenie i wysuwanie warg do przodu, stopniowe ssanie  - 4-5miesiąc- połykanie wód płodowych, reakcje na bodźce akustyczne  - 7miesiąc-odczuwa bicie serca matki i rejestruje jej głos 

8  1. Okres krzyku i płaczu – 0-3 miesiąc życia. Krzykiem i płaczem niemowlę reaguje na przykre dla niego wrażenia np. zimna, głodu, bólu. Po jakimś czasie niemowlę zaczyna kojarzyć, że krzykiem może przywołać matkę / opiekuna. To właśnie jest pierwsze porozumienie ze światem dorosłych. W krzyku niemowlęcia występują elementy nieartykułowane, zbliżone nieco do samogłosek: a, o, u.

9  2. Okres głużenia – 2/3-6 miesiąc życia:  - polega na przypadkowym wytwarzaniu przez dziecko dźwięków gardłowych, tylnojęzykowych, które mogą występować pojedynczo lub w sąsiedztwie samogłosek, np. „g” „agu”, „gli”, „kli”  - głużą wszystkie dzieci, nawet głuche  - aktywność ruchowa sprzyja wydawaniu dźwięków, zwłaszcza gdy jest ono zadowolone, najedzone 

10  3. Okres gaworzenia – 6-9/12 miesiąc życia:  - przejaw reakcji na mowę otoczenia- dziecko wrażliwe na melodię wypowiedzi, bawi się dźwiękiem, kształtują się u niego początki słuchu fonematycznego,  - świadome powtarzanie przez dziecko wydawanych przez nie dźwięków lub posłyszanych od otoczenia, np. „ga-ga”, „ma-ma- ma”, „ba-ba-ba”

11  - intensywny rozwój ruchowy dziecka, potrzeba eksploracji otoczenia,  - dziecko rozumie o wiele więcej, niż jest w stanie samodzielnie wypowiedzieć. Tak oto rozwija się słownik bierny dziecka.  - dziecko identyfikuje kilka wyrazów, kojarzy je z osobami i przedmiotami, pojawiają się pierwsze słowa: „mama”, „tata”, „lala”, „daj”  - charakterystyczną cechą wymowy dziecka w tym okresie jest upraszczanie budowy słów przez określanie nazwy wyrazu jego pierwszą lub ostatnią sylabą (np. miś – „mi”, daj – „da”, jeszcze - esce, zobacz - obać, kwiaty – „katy”), przestawianie sylab w wyrazach, np. lokomotywa „kolomotywa”

12 -- okres kluczowy w rozwoju mowy (dziecko przyswaja podstawy systemu językowego) --czas budowania zdań. Początkowo bardzo proste, zbudowane z dwóch lub trzech wyrazów („Mama daj”) i stopniowo przechodzą w wypowiedzi dłuższe, cztero- lub pięciowyrazowe, --widoczne są poszczególne kategorie gramatyczne (rodzaj, liczba rzeczowników, często występują nieprawidłowości w użyciu przypadków, -- wzbogaca się słownictwo dziecka o nowe rzeczowniki, cczasowniki, przymiotniki

13  - wzbogacany zasób słownictwa o liczebniki, przyimki, spójniki, przysłówki,  - rozwijana umiejętność budowania zdań złożonych,  - dalszy rozwój artykulacyjny,  - dziecko prowadzi swobodne rozmowy - często występują zjawiska językowe (metatezy- przestawianie głosek, np. palto „patlo” sylab, np. lokomotywa „kolomotywa”, asymilacja- upodobnienia np. „debek” zamiast chlebek, kontaminacje - tworzenie nowych wyrazów ze skrzyżowania dwóch wyrazów: „zatelefonić” (zatelefonować i zadzwonić), „zakluczyć” (zamknąć na klucz), „pieszotą” (pieszo i piechotą).  - występowanie neologizmów- ciekawych i specyficznych form wypowiedzi, które nie są używane przez dorosłych, np. „zielonka” jako zielona kredka, „miauczuś” jako kot.

14  Etapy rozwoju artykulacji u dzieci w wieku przedszkolnym

15  Wymowa dzieci 3-letnich

16  - Samogłoski ustne [a, o, e, i, u, y]  - Samogłoski nosowe [ą, ę] niekiedy wymawiane są jako [om], [em] -Spółgłoski:  - dwuwargowe i wargowo -zębowe: [p, b, m, i p`, b`, m’, w, w’],  - przedniojęzykowo - zębowe: [t, d, n],  - przedniojęzykowo - dziąsłowe: [l, l]’ - środkowojęzykowe: [ś, ć, ź, ń, k`, g`], - tylnojęzykowe: [k, g, x], (głoski k i g mogą być zastępowane głoskami t, d)  - sporadycznie pojawiają się głoski przedniojezykowo-zębowe dentalizowane (syczące) [s, z, c, dz] lub są zastępowane przez głoski ciszące [ś, ź, ć, dź],  - głoski przedniojezykowo-dziąsłowe (szumiące) [sz, ż, cz, dż] najczęściej są wymawiane jako [s, z, c, dz/ś, ź, ć, dź], niektóre dzieci sporadycznie wymawiają je prawidłowo  - głoska [r] jest zastępowana przez [l] lub [j] (U DZIECI DO 3 ROKU ŻYCIA GŁOSKA [R] MOŻE BYĆ WYMAIANA JAKO [J] PO 3 ROKU ŻYCIA JAKO [L]).

17  Wymowa dzieci 4-letnich

18  - dziecko powinno wymawiać głoski tylnojęzykowe: [k, g, x],  - przedniojezykowo-zebowe dentalizowane [s, z, c, dz],  - głoski przedniojezykowo- dziąsłowe [sz, ż, cz, dż] często jeszcze są zastępowane przez głoski [s, z, c, dz]- wymowa normatywna,  - możliwa jest w tym wieku wymowa głoski [r] jako /l/ lub [lr]- jedno uderzeniowo,

19  Wymowa dzieci 5-letnich

20  - dziecko prawidłowo wymawia głoski charakterystyczne dla wymowy dziecka 3-i 4-letniego,  - dziecko wymawia głoski przedniojęzykowo- dziąsłowe [sz, ż, cz, dż],  - głoska [r] może być jeszcze zastępowana przez [l] lub [lr] (stopniowo można przygotowywać narządy artykulacyjne do wymowy głoski /r/)

21  Wymowa dzieci 6-letnich

22  - dziecko prawidłowo wymawia głoski charakterystyczne dla wymowy dziecka 3-, 4- i 5-letniego,  - dziecko prawidłowo wymawia głoskę [r]

23  Wada wymowy (dyslalia)

24  Nieprawidłowa wymowa/artykulacja jednej głoski, wielu głosek a nawet niemal wszystkich od razu (bełkot)

25 I. Dyslalia słuchowa II. Dyslalia anatomiczna III. Dyslalia funkcjonalna IV. Dyslalia środowiskowa

26  - przyczyną jest niedosłuch, który powoduje ograniczony odbiór bodźców słuchowych  - utrudniona artykulacja wskutek ograniczonego słyszenia dźwięków mowy i przez to ich właściwego różnicowania zarówno w wypowiedziach otoczenia, jak i własnych.

27  - przyczyną są wady w budowie anatomicznej aparatu artykulacyjnego ograniczające lub uniemożliwiające wykonanie precyzyjnych ruchów artykulacyjnych, np.  SKRÓCONE WĘDZIDEŁKO PODJEZYKOWE

28  NIETYPOWY KSZTAŁT JĘZYKA

29  WADY ZGRYZU: Zgryz otwarty Zgryz głęboki

30  Przodozgryz Tyłozgryz

31  ROZWOJOWE WADY WRODZONE Rozszczep wargi Rozszczep podniebienia

32  Rozszczep wargi i podniebienia

33  - wywołana przez nieprawidłowy przebieg rozwoju czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy spowodowany najczęściej niewłaściwą pielęgnacją dziecka (np. nieprawidłowy sposób przystawiania dziecka do piersi, nieprawidłowe trzymanie butelki, zbyt długi czas karmienia piersią) i prowadzący do powstawania dysfunkcji (oddychania, odgryzania, żucia i połykania) i parafunkcji (szkodliwych dla rozwoju sprawności aparatu artykulacyjnego, np. zbyt długie podawanie smoczka, ssanie palca, oblizywanie warg, nagryzanie języka i warg, itp.)  - patomechanizmem są nieprawidłowe nawyki ruchowe w obrębie aparatu artykulacyjnego, które mogą prowadzić do obniżenia napięcia mięśni artykulacyjnych

34  - przyczyną są nieprawidłowe wzory wymowy w rodzinie, np. rodzice lub rodzeństwo mają wady wymowy  - naśladownictwo tych wadliwych wzorów

35 - mogilalię (elizje), tj.opuszczanie dźwięków (krowa- „kowa”); - paralalię (substytucje, czyli zamienianie głosek, np. czapka- „capka”); - dyslalię właściwą (wszelkie zniekształcenia głosek, np. wymowa międzyębowa).

36  Seplenienie (sygmatyzm) - to nieprawidłowa wymowa głosek trzech szeregów: - syczącego - s, z, c, dz, - szumiącego – sz, ż, cz, dż, -ciszącego – ś, ź, ć, dź.  Najczęściej jest to wymowa międzyzębowa lub zastępowanie głosek szeregu szumiącego głoskami szeregu syczącego, np. szafa-safa.  Reranie (rotacyzm) - to nieprawidłowa wymowa głoski 'r'. Głoska ta może być wadliwie realizowana na przykład poprzez deformacje. Niekiedy 'r' wymawiane jest nieprawidłowo: wargowo, policzkowo, gardłowo (tzw. francuskie 'r') lub tylnojęzykowo. Głoska 'r' może być też zastępowana inną np. przez 'l' lub 'j'.  Kappacyzm – Gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głosek tylnojęzykowych, zamiana głoski 'k' na 't' oraz 'g' na 'd'.  Lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski ‘l’ zamiana głoski ‘l' na ‘j’.

37 Wymowa bezdźwięczna - zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami, np. b-p, d-t, z-s, ź-ś, ż-sz, dz-c, dź-ć, dż-cz, w-f, g-k, np. „fanna” jako wanna (przyczyny: niedosłuch, zaburzenia słuchu fonematycznego, osłabienie pracy mięsni głosowych) Rynolalia (nosowanie) - wymawianie głosek ustnych „przez nos” oraz trudności w wymowie głosek nosowych (przyczyny: rozszczepy lub porażenia, niedowłady podniebienia miękkiego, zbyt krótkie podniebienie miękkie, skrzywienie lub złamanie przegrody nosa, polipy, przerośnięty migdał gardłowy).

38  Stan mowy – zaburzony a opóźniony rozwój mowy (ORM)

39  Komunikacja językowa u dziecka nie rozwija się zgodnie z przyjętymi normami dla danego wieku. Rejestrowane zachowania językowe są zakłócone w stopniu i postaci nie zapowiadających ich wyrównania się w czasie późniejszym, tzn. przyjmują charakter patologiczny

40  Zdarzają się w zachowaniach dziecka nieadekwatne reakcje słowne (np. skłonność do echolalii) lub bezsłowne (np. brak kontaktu wzrokowego)  Zaburzenie mowy mogą ujawniać się zarówno w zakresie mówienia jak i rozumienia wypowiedzi słownych  Wypowiedzi dziecka zawierają liczne zakłócenia systemowe, zarówno w realizacji morfemów i fonemów- niedające się wytłumaczyć prawidłowościami rozwojowymi  Odbiorca komunikatów dziecka ma często trudności z ich identyfikacją i zrozumieniem  Zdarza się zmienność w realizacji fonemów, morfemów i wyrazów  Bardzo powolne tempo w rozwoju języka  „Obciążony wywiad”

41  Dziecko w danym wieku nie posługuje się mową czynną w stopniu uznanym za prawidłowy dla danego wieku, ale bez znamion patologii.

42  Wywiad w większości nie „obciążony”  Słuch fizyczny jest prawidłowy  Nie stwierdza się objawów uszkodzenia OUN  Słuch fonematyczny i inne ogniwa układu funkcjonalnego dla mowy są prawidłowe  Rozwój psychoruchowy przebiega zgodnie z normą poza sferą mowy czynnej  Gaworzenie było prawidłowe i o czasie lub nieco przesunięte (max. 3 miesiące)  Rozumienie wypowiedzi słownych jest na poziomie prawidłowym dla danego wieku  Obserwujemy, ze dzieci 2-letnie nie mówią lub posługują się kilkoma wyrazami i niekiedy tylko onomatopejami lub sylabami w funkcji wyrazów, inne dzieci mając 3 lata wypowiadają tylko kilka wyrazów, które mają służyć komunikacji

43  Stwierdzamy, że dziecko zwykle podejmuje próby komunikowania się przy pomocy środków niewerbalnych (głównie gest, wokalizacje, mimika, mowa ciała)  Między 4-5 r. ż (słaba stymulacja 6 r. ż) ORM wyrównuje się  Wymowa jest charakterystyczna dla dziecka młodszego  Gdy dziecko zaczyna wypowiadać wyrazy diagnostyczną próbą różnicującą zaburzony i ORM jest próba powtarzania. W ORM każde kolejne powtórzenie wyrazu bądź sylaby jest bliższe prawidłowemu.

44  Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny  Ćwiczenia usprawniające układ oddechowy  Ćwiczenia usprawniające układ fonacyjny

45  ZABAWY I ĆWICZENIA WARG I POLICZKÓW  Minki - naśladowanie min:  wesołej - płaskie wargi, rozciągnięte od ucha do ucha, uśmiech szeroki,  smutnej - podkówka z warg, obrażonej - wargi nadęte,  zdenerwowanej - wargi wąskie.  Całuski - przesyłanie całusków, wargi wysunięte do przodu, cmokanie.  Rybka- wysuwanie warg do przodu i rozszerzanie na końcu jak u ryb.  Masaż warg - nagryzanie zębami wargi dolnej, potem górnej.  Baloniki - nabranie powietrza i zatrzymanie go w wydętych policzkach, przesuwanie powietrza z  jednego policzka do drugiego, balon pękł - dziecko palcami uderza w policzki.  Zajęczy pyszczek - wciąganie policzków do jamy ustnej.  Motorek - parskanie wargami, naśladowanie odgłosu motoru

46  ZABAWY I ĆWICZENIA JĘZYKA  Kotki - kotek pije mleko (szybkie ruchy języka w przód i w tył, kotek oblizuje się (czubek języka okrąża szeroko otwarte wargi).  Lody- sięgnij jak najdalej - kierowanie języka do nosa, do brody, w prawą i w lewą stronę.  Szczoteczka- język to szczoteczka do zębów, która po kolei czyści zęby górne od strony zewnętrznej i wewnętrznej, a następnie zęby dolne z obu stron. W trakcie zabawy naśladujemy płukanie buzi wodą - powietrze z jednego policzka przechodzi do drugiego itp.  Język na defiladzie  - język maszeruje jak żołnierz:  na raz - czubek języka na dolną wargę,  na dwa - czubek języka do prawego kącika ust,  na trzy - czubek języka na górną wargę,  na cztery - czubek języka do lewego kącika ust.

47  Cyrkowiec  - język próbuje wykonać różne sztuczki np.:  górkę - czubek języka oparty o dolne zęby, środek się wybrzusza,  rurkę - przez którą można wdychać lub wydychać powietrze,  szpilkę – układanie wąskiego języka,  wahadełko - przesuwanie językiem do kącików ust w stronę prawą i lewą język nie dotyka warg.  Łyżeczka - unoszenie przodu i boków języka,  Łopatka - wysuwanie płaskiego i szerokiego języka, itp.  Koniki - czubek języka uderza o podniebienie i opada na dół.  Język masażysta- czubek języka masuje delikatnie podniebienie, dziąsła na górze i dole, wargi, policzki od środka, próbuje rysować kreseczki, kółeczka.

48  ĆWICZENIA PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO:  Echo - powtarzanie sylab: ka, ko, ke, ku, ky, ki, ką, kę; ak, ok, ek, uk, yk, ik, ąk, ęk; aka, oko, eke, uku, yky, iki; tak samo z głoską „g".  Przenoszenie (zasyssanie) za pomocą słomki drobnych papierowych elementów na daną odległość, np. zabawa „Ubieranie biedronki”

49  - dmuchanie na różne przedmioty, np.: kulki z waty, skrawki papieru, piórka, piłeczki, puch z mlecza, wiatraczki, łódeczki na wodzie itp.(np. zabawa w wiatr);  - zabawy z użyciem rurki, np.: dmuchanie nad powierzchnią wody w szklance w celu zrobienia dołka, “gotowanie wody” czyli dmuchanie przez rurkę zanurzoną w wodzie, rozdmuchiwanie kaszy, ryżu, piasku, “mecz piłeczek ping-pongowych” czyli wdmuchiwanie piłeczki przeciwnikowi do bramki zbudowanej z klocków,  - zabawy z wyobraźnią, np.: dmuchanie na talerz gorącej zupy( złączone ręce tworzą talerz), chuchanie na zmarznięte ręce, zdmuchiwanie pyłku z rąk, wąchanie kwiatków, czyli długi wdech, zatrzymanie, powolny wydech; zabawy z wykorzystaniem różnych przedmiotów, np.: nadmuchiwanie balonika, granie na flecie, harmonijce ustnej, grzebieniu, piszczałce, dmuchanie w gwizdek, bańki mydlane;

50  - zabawy w naśladowanie różnych odgłosów, np. karetki pogotowia „e-o”, osiołka „i-o”, psa „hau- hau”, itp. „śpiewanie samogłosek na windzie” (różnicowanie głośności)

51 1) Wywołanie głoski w izolacji, np. szum drzewa [szszszsz] 2) Utrwalanie głoski w sylabach, np. [sza, szo, sze, szy, szu, asza, oszo, esze, yszy, uszu, asz, osz, esz, ysz, usz] 3) Utrwalenie głoski w wyrazach, np. [szalik, koszula, mysz] 4) Utrwalenie głoski w zwrotach dwuwyrazowych, np. [fartuszek Agnieszki] 5) Utrwalenie głoski w zdaniach, np. Szymek ma szarą koszulę. 6) Utrwalanie głoski w dłuższych kontrolowanych tekstach typu wiersze i opowiadania 7) Utrwalenie głoski w mowie opowieściowej (np. historyjki obrazkowe, obrazki sytuacyjne)

52 DDziękuję za uwagę LLogopeda mmgr Aneta Majewska


Pobierz ppt " ETYMOLOGIA  Logopedia= logos (mowa)+ paideia (wychowanie)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google