Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Walim P UNKT S ELEKTYWNEJ Z BIÓRKI O DPADÓW K OMUNALNYCH W JUGOWICACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Walim P UNKT S ELEKTYWNEJ Z BIÓRKI O DPADÓW K OMUNALNYCH W JUGOWICACH."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Walim P UNKT S ELEKTYWNEJ Z BIÓRKI O DPADÓW K OMUNALNYCH W JUGOWICACH

2 PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALYCH Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie oraz tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, m.in. poprzez tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.

3 PODSTAWA PRAWNA DO PROWADZENIA PSZOK W JUGOWICACH  Decyzja WOŚ.6233.2.2013 Starosty Wałbrzyskiego na zbieranie odpadów.  Wpis do Rejestru Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pod numerem rejestrowym: E0018580Z.

4 Lokalizacja PSZOK w Jugowicach Teren przyległy do byłej stacji PKP w Jugowicach

5 Funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w JUGOWICACH  Zasady funkcjonowania PSZOK określa Regulamin – Zarządzenie Nr 281/2013 Wójta Gminy Walim.  Punkt jest czynny w dniach: poniedziałek 8 00 -12 00, środa 14 00 -18 00, sobota 8 00 - 12 00.  Punkt przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Walim.  Odpady przyjmowane są nieodpłatnie.  Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych, niecieknących pojemnikach zawierających informacje o rodzaju odpadu.

6 Zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w JUGOWICACH Odpady dostarczane do PSZOK w pierwszej kolejności będą poddawane kontroli ilościowej (pomiar masy), następnie kontroli jakościowej, a w dalszej kolejności gromadzone, składowane i przekazywane uprawnionemu podmiotowi odbierającemu odpady do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

7 Zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w JUGOWICACH  Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów,  Pracownik PSZOK prowadzi ewidencję przyjmowanych odpadów. Ewidencja ta zawierać będzie następujące informacje: - datę przyjęcia odpadu; - nazwisko i imię oraz adres osoby dostarczającej odpady; - rodzaj odpadu oraz masa.

8 W RAMACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI MIESZKAŃCY GMINY WALIM MOGĄ ODDAWAĆ DO PSZOK M.IN.:  metale,  opakowania wielomateriałowe (opakowania po chemii gospodarczej, plastikowe meble ogrodowe, wiaderka, donice itp.),  odpady wielkogabarytowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny),  gruz budowlany i rozbiórkowy,  zużyte opony,  odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie). Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są w workach foliowych o poj. od 60 l do 120 l,  przeterminowane lekarstwa,  odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, czyli opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyny oraz opakowania po aerozolach, baterie i akumulatory, jarzeniówki itp.

9 U W A G A !!!!! Podstawą do przyjęcia odpadów do PSZOK jest okazanie przez osobę dostarczającą dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie Gminy WALIM (dowodu osobistego, paszportu itp.)

10 PSZOK NIE PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCYCH ODPADÓW :  materiałów zawierających azbest,  papy,  szyb samochodowych,  szkła zbrojonego i hartowanego,  odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji,  odpadów w opakowaniach cieknących.

11 Dodatkowe informacje  Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

12 Opracowała: Anna Kabat


Pobierz ppt "Gmina Walim P UNKT S ELEKTYWNEJ Z BIÓRKI O DPADÓW K OMUNALNYCH W JUGOWICACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google