Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doradztwo rolnicze. Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251 poz. 2507 z późn. zm.)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doradztwo rolnicze. Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251 poz. 2507 z późn. zm.)"— Zapis prezentacji:

1 Doradztwo rolnicze

2 Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251 poz. 2507 z późn. zm.)

3 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

4 Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, wraz z Oddziałami w Krakowie, Poznaniu i Radomiu, rozpoczęło swoją działalność w dniu 1 stycznia 2005 r. w drodze przekształcenia Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. (ustawa z dnia 22 października 2004 r. Dz. U. Nr 251, poz. 2507 o jednostkach doradztwa rolniczego) Obejmuje zasięgiem swojego działania cały kraj i podlega bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

5 Zadania CDR Określone Ustawą zadania Centrum uwzględniają przede wszystkim działania na rzecz poprawy poziomu dochodów rolniczych, podnoszenia konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Realizowane są poprzez:  przygotowywanie i wprowadzanie jednolitych sposobów działania ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie realizowanych przez nie zadań;

6  przygotowywanie i przekazywanie ośrodkom doradztwa materiałów informacyjnych i szkoleniowych;  opracowywanie analiz i prognoz w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego;  prowadzenie szkoleń dla pracowników ośrodków doradztwa;  prowadzenie doskonalenia nauczycieli szkół rolniczych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

7  tworzenie i prowadzenie centralnego systemu informacji i baz danych na potrzeby doradztwa rolniczego;  organizowanie szkoleń, pokazów, seminariów i konferencji oraz innych przedsięwzięć w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego;  koordynowanie zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego wykonywanych przez ośrodki doradztwa;  upowszechnianie wyników badań naukowych w praktyce rolniczej.

8 Centrum Doradztwa Rolniczego współpracuje ściśle z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami rolników, placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego oraz innymi organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa.

9 KIEROWNICTWO Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Krzysztof Mościcki – Dyrektor Bernard Mucha - Zastępca Dyrektora Marcin Adamczyk - p.o. Zastępcy Dyrektora O/Kraków Jarosław Bomba - Dyrektor Oddziału O/Poznań Edward Matuszak - Dyrektor Oddziału O/Radom Henryk Skórnicki - Dyrektor Oddziału

10 Struktura i zadania Centrali w Brwinowie

11 Struktura i zadania Oddziału w Krakowie

12 Struktura i zadania oddziału w Poznaniu

13 Struktura i zadania Oddziału w Radomiu

14 Projekty zrealizowane  Alternatywne kierunki produkcji roślinnej - III etap szkoleń Centrum Doradztwa Rolniczego w Konsorcjum z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie i Krajową Radą Izb Rolniczych realizuje projekt pt. „Alternatywne kierunki produkcji roślinnej (rośliny na cele energetyczne, rzepak na biopaliwa, zioła, winorośl, len i konopie włókniste)”. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia o następującej tematyce:  Technologiczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania alternatywnego wykorzystania produktów rolnych na cele energetyczne;  Stan i perspektywy rozwoju upraw zielarskich oraz kierunki ich wykorzystania;  Uprawa i możliwości wykorzystania winorośli.

15  PRACTICE - Upowszechnianie platformy kształcenia na odległość dla doradców ds. rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o technologie informacyjne i komunikacyjne w Europie Projekt pt. "PRACTICE - był realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci przez partnerów z Hiszpanii, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Polskę w projekcie reprezentowało Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Projekt PRACTICE dotyczył doskonalenia ustawicznego doradców rolniczych, którzy odgrywają zasadniczą rolę w społeczno- ekonomicznym rozwoju obszarów wiejskich w Europie. Jego istotą była adaptacja narzędzia szkolenia na odległość, wypracowanego w poprzedniej edycji Programu Leonardo da Vinci, co stworzyło nowe szanse kształcenia doradców ds. rozwoju obszarów wiejskich. Odbiorcami projektu były osoby zaangażowane w doradztwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich niezależnie od formalnego statusu zatrudnienia (doradcy państwowych jednostek doradztwa rolniczego, liderzy lokalni, konsultanci prywatni itp.)

16 Rozwój zintegrowanego systemu doradztwa Od października 2007 r., przez rok, polska i francuska administracja wdrażały wspólnie projekt współpracy bliźniaczej wspierający rozwój zintegrowanego systemu doradztwa rolniczego w Polsce. Projekt był finansowany ze Środków Przejściowych Unii Europejskiej. System służy doradcom oraz samym rolnikom, dostarczając im szeroki wachlarz usług informatycznych na wzór systemów istniejących we Francji i w Danii.

17  Szkolenie doradców i nauczycieli w zakresie minimalnych wymagań wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych obowiązujących dla osi 2 PROW 2007-2013 Szkolenia były adresowane do doradców zatrudnionych w jednostkach doradztwa rolniczego. Tematyka szkolenia obejmowała:  Wprowadzenie w zagadnienia wzajemnej zgodności  Współpraca doradcy z rolnikami w dostosowywaniu gospodarstwa do wymogów wzajemnej zgodności  Ochrona środowiska  Dobra kultura rolna z elementami ochrony środowiska  Zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt, zdrowotność roślin oraz rejestracja i identyfikacja zwierząt  Dobrostan zwierząt  Zajęcia praktyczne w gospodarstwie  Dostosowanie struktury produkcji do wymogów wzajemnej zgodności - skutki produkcyjne i ekonomiczne

18 Obecnie realizowane zadania

19

20

21

22

23

24

25 Targi BIO-FACH Norymberga Targi BIO-FACH Norymberga Dni Rolnictwa Ekologicznego Dni Rolnictwa Ekologicznego Polagra Farm Poznań Polagra Farm Poznań AGROTECH Kielce AGROTECH Kielce Małopolska Giełda Agroturystyczna Małopolska Giełda Agroturystyczna Dożynki Prezydenckie Dożynki Prezydenckie TARGI, WYSTAWY

26 Wydawnictwa szkoleniowe i informacyjne e– Biuletyn Informacyjny CDR ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO

27 W CDR funkcjonuje sieć kształcenia na odległość

28

29 INFORMATOR o wynikach badań naukowych przeznaczonych do upowszechniania Baza "INFROL" Oferta - informator szkoleniowy CDR Informatory i wykazy oświatowe Dokumentowa Baza Danych – materiały informacyjno-szkoleniowe, prezentacje, aplikacje wydawane przez jednostki doradztwa rolniczego i jednostki naukowo-badawcze Baza gospodarstw ekologicznych Baza przetwórni ekologicznych Baza stowarzyszeń agroturystycznych i ekoagroturystycznych

30 KRAJOWY SYSTEM INFORMACJI DORADCZEJ Stworzenie systemowych rozwiązań w zakresie pomocy doradcom rolniczym Stworzenie systemowych rozwiązań w zakresie pomocy doradcom rolniczym Wspieranie doradców w rozwiązywaniu problemów w zakresie rolnictwa i doradztwa Wspieranie doradców w rozwiązywaniu problemów w zakresie rolnictwa i doradztwa Stworzenie systemowych rozwiązań w zakresie pomocy doradcom rolniczym Stworzenie systemowych rozwiązań w zakresie pomocy doradcom rolniczym Wspieranie doradców w rozwiązywaniu problemów w zakresie rolnictwa i doradztwa Wspieranie doradców w rozwiązywaniu problemów w zakresie rolnictwa i doradztwa

31 WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI DORADZTWA ROLNICZEGO

32

33

34

35

36 IBMER – Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa IOR – Instytut Ochrony Roślin IWARZ – Instytut Warzywnictwa IHAR – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin IMUZ – Instytut Melioracji i Użytków Zielonych IRIPZ – Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich IZ – Instytut Zootechniki PIWet – Państwowa Inspekcja Weterynaryjna

37 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

38 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale działa na mocy Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22 października 2004 r. (Dz. U. Nr 251, poz. 2507) zmienionej Ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 poz. 753). Od 1 sierpnia 2009 r. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale podlega Sejmikowi Województwa Podkarpackiego i jest wojewódzką samorządową osobą prawną.

39 Przy tworzeniu dotychczasowej struktury organizacyjnej zwrócono uwagę, aby nie utracić wytworzonych wcześniej relacji z partnerami, którzy wywodzą się spośród producentów rolnych, mieszkańców wsi, organizacji producenckich, instytucji i przedsiębiorstw z otoczenia wsi i rolnictwa, jak również administracji państwowej i samorządowej. Celem tak utworzonej struktury było umocnienie Zespołów Doradców w Powiatach, a tym samym zbliżenie doradztwa do rolników.

40 Wiodącym celem działania PODR jest niesienie pomocy w przekształcaniu tradycyjnej wsi i obszarów wiejskich w nowoczesne organizmy gospodarcze, które sprostają wyzwaniom gospodarki rynkowej. Integracja Polski z Unią Europejską stworzyła tym podmiotom szansę na rozwój oraz unijne dotacje.

41 Zadania PODR w Boguchwale Do głównych zadań ośrodka należy:  udział w opracowaniu wojewódzkich programów restrukturyzacji i rozwoju obszarów wiejskich i analiz o sytuacji w rolnictwie,  współudział w przygotowaniu środowiska wiejskiego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej wzorowanej na gospodarce UE oraz uświadamianie rolnikom standardów produkcji obowiązujących w krajach Unii Europejskiej,  współpraca z uczelniami i instytutami w zakresie upowszechniania i wdrażania wyników badań naukowych w praktyce rolniczej, a w szczególności świadczenie doradztwa wspomagającego realizację programów wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,

42  wspieranie rozwoju produkcji rolniczej poprzez wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii produkcji, dostosowanych do standardów światowych oraz wspieranie organizacji produkcji w grupach producencko-marketingowych,  inicjowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój pozarolniczych form aktywności gospodarczej mieszkańców wsi,  opracowywanie analiz ekonomicznych i kalkulacji rolniczych,  pomoc merytoryczna i współpraca z rolnikami prowadzącymi zapisy rachunkowości rolniczej,

43  doradztwo i informacja w zakresie kredytowania przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie i możliwościach korzystania z pomocy finansowej dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,  doradztwo w zakresie gospodarstwa domowego i agroturystyki,  prowadzenie doświadczalnictwa agrotechnicznego i kolekcji roślin uprawnych,  organizowanie szkoleń, konferencji, targów, wystaw, olimpiad i konkursów, upowszechniających wiedzę rolniczą oraz promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego,

44  prowadzenie współpracy międzynarodowej w celu wspomagania restrukturyzacji gospodarstw rolnych, rozwoju obszarów wiejskich, a także doskonalenia pracy doradczej,  prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej,  wykonywanie analiz laboratoryjnych,  organizowanie doskonalenia zawodowego dla rolników i mieszkańców wsi. Do podstawowych zadań PODR należy edukacja społeczności wiejskiej oraz kadry specjalistycznej.

45 Realizowane działania:  Kursy przygotowawcze do egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł wykwalifikowanego robotnika i mistrza w zawodzie: rolnik, ogrodnik, pszczelarz.  Szkolenia wynikające z ustawy o ochronie roślin, dające uprawnienia w zakresie: - stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, - stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji, - obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin, - integrowanej produkcji.

46  Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla: - pracodawców wykonujących zadania służby bhp, - pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, - pracowników inżynieryjno-technicznych, - pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, - pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby, - pracowników administracyjno-biurowych

47  Kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji w zakresie: - zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, - obsługi programów komputerowych i kas fiskalnych, - prowadzenia działalności gastronomicznej, - krawiectwa, - tkactwa artystycznego, - aranżacji wnętrz mieszkalnych, - bukieciarstwa, - fryzjerstwa i kosmetyki, - wyrobów wikliniarskich, - turystyki wiejskiej i agroturystyki, -podstaw rolnictwa ekologicznego.

48  Kursy pedagogiczne dla wykładowców form pozaszkolnych.  Kursy o tematyce specjalistycznej podnoszące kwalifikacje zawodowe osób pracujących w rolnictwie i jego otoczeniu.  Seminaria, konferencje szkoleniowe w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

49 Doradztwo dotyczy bezpośrednio przede wszystkim przygotowania dokumentów, w tym opracowania wniosków o:  płatności bezpośrednie oraz o wspieranie działalności rolniczej na obszarach wiejskich o niekorzystnych warunkach gospodarowania,  renty strukturalne,  wspieranie gospodarstw niskotowarowych,  wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i dobrostanu zwierząt,  tworzenie grup producentów rolnych.

50 Źródło: www.cdr.gov.pl/ www.podrb.pl/

51 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Doradztwo rolnicze. Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251 poz. 2507 z późn. zm.)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google