Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozbudowa i rozszerzenie możliwości pomiarowych i informacyjnych Ogólnopolskiego Systemu MONitoringu Widma Radiowego pracującego w sieci Urzędu Komunikacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozbudowa i rozszerzenie możliwości pomiarowych i informacyjnych Ogólnopolskiego Systemu MONitoringu Widma Radiowego pracującego w sieci Urzędu Komunikacji."— Zapis prezentacji:

1 Rozbudowa i rozszerzenie możliwości pomiarowych i informacyjnych Ogólnopolskiego Systemu MONitoringu Widma Radiowego pracującego w sieci Urzędu Komunikacji Elektronicznej

2 , Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, gospodarki zasobami częstotliwości oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Jest także organem wyspecjalizowanym w zakresie kontroli wyrobów emitujących lub podatnych na emisję pola elektromagnetycznego, w tym aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych wprowadzonych do obrotu handlowego w Polsce. Zakres zadań Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej określają następujące akty prawne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Pt), (Dz. U. z 2014 r. poz. 243) ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Pp), (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej, ustawa z 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię, ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (megaustawa), ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej.

3 Rozmieszczenie stacji KASMON

4 System antenowy RSKER Anteny namierzające: ADD 197 (20 MHz - 1,3 GHz) ADD 070 (1,3GHz – 3 GHz) Anteny dookólne: HF 214 (500 MHz – 1, 3GHz H) HF 902 (1 GHz – 3GHz V i H) HE 314A (20 MHz – 500MHz H) HK 014 (100MHz -1,3 GHz V) Anteny kierunkowe: HL 033 (20 MHz – 1,3 GHz) HL 040 (400MHz – 3 GHz) Rotor azymutu i polaryzacji AR/AE 1049 Komutator anten 8-2-4

5 Wyposażenie pomiarowe RSKER Urządzenia pomiarowe: Odbiornik ESMB (20MHz – 3 GHz) Namiernik DDF 195 (20MHz – 3 GHz) Odbiornik DDF 255 (20MHz - 3GHz) Analizator widma FSP 30 Urządzenia pomocnicze: Sterownik komutatora i rotatora STERKOM lub SIROCO Wzorzec częstotliwości 10 MHz, UPS Urządzenia sterujące: Komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem firmy Kenbit Router sieciowy

6 Okres i koszt realizacji projektu Realizacja projektu została podzielona na 3 Etapy. Etap I (etap inicjujący): –Wybór wykonawcy Wsparcia (opracowanie SIWZ i Koncepcji systemu oraz wsparcie przy realizacji Projektu) –Wybór wykonawcy na dostawę sprzętu i systemu OSMON Etap II (etap wytwórczy) –Instalacja sprzętu we wszystkich lokalizacjach –Dostarczenie systemu OSMON do testów Etap III (etap wdrożenia) –Testowanie –Pilotaż w 2 lokalizacjach –Szkolenia –Uruchomienie e-usług

7 Okres i koszt realizacji projektu Zgodnie z regulaminem konkursu CPPC (Centrum Projektów Polska Cyfrowa), projekty realizowane w ramach działania 2.1 nie mogą trwać dłużej niż 36 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Projekt realizowany przez UKE zakłada maksymalny czas realizacji w podziale na poszczególne etapy: 7 miesięcy – ETAP I 18 miesięcy – ETAP II 11 miesięcy – ETAP III

8 Okres i koszt realizacji projektu Harmonogram

9 Okres i koszt realizacji projektu Koszt realizacji projektu to kwota około 39 mln złotych, w tym główne wynikają z następujących działań: Lp.DziałanieKoszt w mln 1.Zakup i instalacja sprzętu niezbędnego dla realizacji Projektu, 24,00 2.Opracowanie i wdrożenie oprogramowania OSMON13,00 3.Wsparcie Zarządzania i obsługa Projektu0,65 4.Promocja projektu0,50 5.Szkolenia0,10

10 Przyczyna realizacji Projektu Decyzję o realizacji projektu OSMON podjęto w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby. Zidentyfikowane potrzebyInteresariusze Projektu Dostęp do informacji o jakości świadczonych usług emisji Przedsiębiorcy świadczący usługi emisji radiowej i telewizyjnej; Nadawcy radiowi i telewizyjni Dostęp do informacji o zasięgu i innych wyników pomiarów Przedsiębiorcy świadczący usługi instalacji anten RTV Dostęp do informacji o zakłóceniach Przedsiębiorcy – użytkownicy systemów łączności radiowej Dostęp do informacji o faktycznym zasięgu radia i telewizji oraz sieci telefonii komórkowej Przedsiębiorcy pozostali Dostęp do informacji o faktycznym zasięgu radia i telewizji oraz sieci telefonii komórkowej Obywatele Realizacja zadańUKE Dostęp do informacji o zasięgu nadajników radiowych i telewizyjnych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

11 Cele Projektu W wyniku realizacji Projektu i wdrożenia systemu OSMON udostępnione zostaną usługi on-line następującym grupom odbiorców: Przedsiębiorcy telekomunikacyjni Konsumenci usług telekomunikacyjnych Administracja państwowa Placówki naukowo-badawcze Użytkownicy urządzeń radiowych i telewizyjnych i innej aparatury podlegającej zakłóceniom

12 Cele szczegółowe Projektu Udostępnienie informacji o zasięgach nadajników radiowych i telewizyjnych, Udostępnienie informacji o zasięgach sieci telefonii komórkowej, Udostępnienie informacji o parametrach jakościowych sygnałów telefonii komórkowej, Udostępnienie wyników pomiarów widma radiowego, Zdalny odsłuch wybranych częstotliwości np. bezpieczeństwa, Automatyzacja pomiarów z możliwością przyjmowania zleceń.

13 Strategie, w które wpisuje się Projekt Projekt wpisuje się w strategie zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym: –Strategia Europa 2020 I Europejska Agenda Cyfrowa –Wieloletni program dotyczący polityki w zakresie widma radiowego - Radio Spectrum Policy Programme (Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 243/2012/UE z dnia 14 marca 2012 r. –Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zharmonizowanych warunków technicznych –Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności. Cel 5 – Stworzenie Polski Cyfrowej –Narodowy Plan Szerokopasmowy –Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju –Strategia Sprawne Państwo –Strategia Innowacyjności I Efektywności Gospodarki

14 Strategie, w które wpisuje się Projekt –Strategia Innowacyjności I Efektywności Gospodarki na lata 2012 – 2020 –Plan wdrażania telewizji cyfrowej w Polsce –Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 –Strategia Regulacyjna Prezesa UKE do roku 2015 Ponadto, Projekt zwiększy efektywność wprowadzenia kolejnych MUX (zwiększenie zasobów dla potrzeb sieci związanych z szerokopasmowym Internetem), systemu DAB+ oraz da narzędzie wspierające realizację a następnie weryfikację projektów CPPC w zakresie sieci szerokopasmowych wykorzystujących technologie mobilne.

15 Wskaźniki rezultatu Projektu Lp. Wskaźnik Wartość docelowa (rok 2023) Wartość w 2 roku po zakończenia projektu 1.Liczba użyć e-usług powstałych w wyniku realizacji projektu3.000.000 osób500.000 osób 2.Odsetek aktywnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi telefonii mobilnej, korzystających z e-usług powstałych w wyniku realizacji projektu 90%25%

16 Wskaźniki produktu Projektu Lp.Wskaźnik2018 1.Liczba wdrożonych systemów informatycznych1 2.Liczba uruchomionych e-usług 7 3. Liczba uruchomionych jednostek monitorujących klasy A, gdzie klasa A oznacza podstawową stacjonarną stację pomiarową 5 4. Liczba uruchomionych jednostek monitorujących klasy B, gdzie klasa B oznacza stację stacjonarną będąca rozbudową stacji A 14 5. Liczba uruchomionych jednostek monitorujących klasy C, gdzie klasa C oznacza stacje przenośną 10 6.Liczba uruchomionych jednostek monitorujących klasy D, gdzie klasa D oznacza stancje zamontowana na samochodzie 8

17 E-usługi w projekcie OSMON W ramach realizacji projektu OSMON udostępnionych zostanie 7 usług: Zgłoszenie zakłóceń elektromagnetycznych na ustandaryzowanym formularzu. Sprawdzenie zasięgów nadajników radiowych i telewizyjnych w danej lokalizacji. Sprawdzenie zasięgów i parametrów jakościowych sieci telefonii komórkowej. Subskrypcja informacji o zakłóceniach w określonym zakresie częstotliwości i na określonym terenie. Dostęp do wyników pomiarów i monitoringu widma w celu dalszych analiz. Zdalny odsłuch wybranych częstotliwości. Automatyczne zlecanie pomiarów i monitoringu wybranych zakresów częstotliwości przez uprawnione podmioty.

18 Charakterystyka e-usług – cz.1 Zgłaszanie zakłóceń elektromagnetycznych na ustandaryzowanym formularzu Usługa dedykowana wszystkim użytkownikom rynku telekomunikacyjnego. Usługa będzie dostępna poprzez formularze udostępnione na platformie EPL

19 Charakterystyka e-usług cz.2 Sprawdzania zasięgów nadajników radiowych i telewizyjnych w danej lokalizacji. Usługa pozwala na sprawdzenie dla danej lokalizacji zasięgu teoretycznego oraz wyników pomiarów mocy sygnału (pomiarów przeprowadzonych w pobliżu wybranej lokalizacji). Usługa dedykowana: –Operatorom radiowym i telewizyjnym; –Nadawcom radiowym i telewizyjnym; –Przedsiębiorcom świadczącym usługi instalacji anten radiowych i telewizyjnych oraz obywatelom.

20 Charakterystyka e-usług cz.3 Sprawdzenie zasięgów i parametrów jakościowych sieci telefonii komórkowej. Usługa pozwala na sprawdzenie dla danej lokalizacji zasięgu teoretycznego oraz wyników pomiarów mocy sygnału w sieci GSM, UMTS i LTE. Pozwala także na prezentacje dla wybranych lokalizacji (lokalizacji, w których dokonano pomiaru) parametrów jakościowych sygnałów telefonii komórkowej oferujących połączenia głosowe jak i transmisje danych. Usługa dedykowana: –Obecnym i przyszłym klientom (przedsiębiorcom i obywatelom) korzystającym z telefonii komórkowej; –Operatorom telekomunikacyjnym.

21 Charakterystyka e-usług cz.4 Subskrypcja informacji o zakłóceniach w określonym zakresie częstotliwości i na określonym terenie Usługa umożliwia zamówienie i otrzymywanie w formie elektronicznej informacji o zakłóceniach. Usługa dla podmiotów, które wykorzystują przydzielony zakres częstotliwości, między innymi: –Operatorom systemów łączności lotniczej i morskiej; –Przedsiębiorcom telekomunikacyjnym; –Nadawcom telewizyjnym i radiowym; –Służbom ratunkowym; –Operatorom systemów sterowania ruchem w miastach i innym służbom miejskim; –Użytkownikom systemów śledzenia pojazdów;

22 Charakterystyka e-usług cz.5 Dostęp do wyników pomiarów i monitoringu widma w celu dalszych analiz Usługa dedykowana podmiotom zainteresowanym analizą danych pomiarowych, które nie posiadają własnej infrastruktury pomiarowej, w szczególności naukowcom prowadzącym prace badawcze oraz służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne.

23 Charakterystyka e-usług cz.6 Zdalny odsłuch wybranych częstotliwości Usługa polega na udostępnianiu w czasie rzeczywistym upoważnionym podmiotom odsłuchu z określonych częstotliwości. Usługa dedykowana jest głównie podmiotom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo morskie (odsłuch z częstotliwości bezpieczeństwa morskiego), za bezpieczeństwo lotnicze (odsłuch z częstotliwości bezpieczeństwa lotniczego) oraz za bezpieczeństwo publiczne.

24 Charakterystyka e-usług cz.7 Automatyczne zlecanie pomiarów i monitoringu Usługa polega na umożliwieniu uprawnionym podmiotom złożenia wniosku o zlecenie pomiarów i monitoringu wybranych zakresów częstotliwości. Podmiotami uprawnionymi w szczególności są: –Policja; –Wojsko; –Służby specjalne; –Podmioty administracji (np. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, KRRiT); –Instytucje badawcze; –Administracja samorządowa.

25 Usprawnione procesy W wyniku realizacji Projektu zostaną usprawnione następujące procesy: Pomiary i monitorowanie widma radiowego Obsługa zgłoszeń o zakłóceniach: –Przyjmowanie zgłoszeń; –Kontrola (weryfikacja zgłoszenia – czynności podjęte w wyniku przyjęcia zgłoszenia); –Działania (czynności podjęte w wyniku potwierdzenia zgłoszonego zakłócenia); –Udzielanie odpowiedzi w wyniku przyjęcia zgłoszenia.

26 Działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego W ramach realizacji projektu podjęte zostaną następujące działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego: przekazywanie zainteresowanym podmiotom informacji o zakłóceniach i innych problemach; publikowanie danych o wynikach pomiarów zasięgu i jakości sygnału (telewizja i radio cyfrowe oraz telefonia komórkowa).

27 Planowany zakup sprzętu w ramach Projektu W ramach realizacji Projektu planowany jest zakup sprzętu specjalistycznego, w tym miedzy innymi: przewoźny namiernik krótkofalowy pracujący w paśmie 9 kHz do 30 MHz. Namiernik realizuje funkcje podstawowego narzędzia przy lokalizacji stacji emitującej sygnały w zakresie krótkofalowym, pokazując kierunek i odległość do potencjalnego nadajnika.

28 Planowany zakup sprzętu w ramach Projektu W ramach realizacji Projektu planowany jest zakup sprzętu specjalistycznego, w tym miedzy innymi: zestawy anten krótkofalowych współpracujących z aparaturą pomiarową, wykorzystywaną do monitoringu widma

29 Planowany zakup sprzętu w ramach Projektu W ramach realizacji Projektu planowany jest zakup sprzętu specjalistycznego, w tym miedzy innymi: Zestawy pomiarowe GSM/DCS/UMTS/LTE służące do sprawdzania zasięgów i jakości świadczonych usług w sieciach komórkowych: siły odbieranego sygnału, numeru stacji, numeru operatora, numeru kraju oraz innych charakterystycznych parametrów sygnałów nadawanych przez stacje bazowe (BTS)

30 Planowany zakup sprzętu w ramach Projektu W ramach realizacji Projektu planowany jest zakup sprzętu specjalistycznego, a w tym: Zakup 8 specjalistycznych samochodów wraz z wyposażeniem

31 Planowany zakup sprzętu w ramach Projektu W ramach realizacji Projektu planowany jest zakup sprzętu specjalistycznego, a w tym: Szerokopasmowe odbiorniki skanujące Analizatory modulacji Zestawy pomiarowe GSM/DCS/UMTS/LTE

32 Planowany zakup sprzętu w ramach Projektu Zakup: Zestawów anten UHF/VHF współpracujących z aparaturą pomiarową wykorzystywaną do monitoringu widma oraz anten krótkofalowych współpracujących z odbiornikami w zakresie KF Przewoźny namiernik krótkofalowy pracujący w paśmie 9 kHz do 30 MHz

33 Harmonogram zamówień publicznych Wszelkie zamówienia publiczne przewidziano w trakcie trwania Etapu I Projektu. W ramach tego Etapu wyłoniony zostanie wykonawca na Wsparcie oraz na dostawę sprzętu i systemu. Zamówienie publiczne na wyłonienie Wsparcia do projektu zostanie przeprowadzone w pierwszym miesiącu pierwszego kwartału. Zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy systemu OSMON zostanie przeprowadzone na przełomie drugiego i trzeciego kwartału i nie powinno przekroczyć 3 miesięcy.

34 Zapraszamy do dyskusji Z uwagi na wymóg rejestracji prezentacji, proszę przed zadaniem pytania o podanie imienia, nazwiska oraz reprezentowanej instytucji.

35 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Rozbudowa i rozszerzenie możliwości pomiarowych i informacyjnych Ogólnopolskiego Systemu MONitoringu Widma Radiowego pracującego w sieci Urzędu Komunikacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google