Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Środa z Funduszami dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Środa z Funduszami dla."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - aktualne konkursy dla przedsiębiorców na realizację inwestycji B+R+I 1 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Termin naboru: od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie: 1,6 mld zł. Typy projektów: Badania przemysłowe i prace rozwojowe Wyłącznie prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Typy beneficjentów: mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

3 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Poziom i wysokość wsparcia: Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN. Maksymalna wartość dofinansowania: 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych lub 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

4 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć: Dla mikroprzedsiębiorcy: – 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz – 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych; Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro

5 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Dla małego przedsiębiorcy: – 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz – 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych; Dla średniego przedsiębiorcy: – 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz – 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

6 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośredni- ctwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz.299) intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

7 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 dla mikroprzedsiębiorcy: – 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz – 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych; dla małego przedsiębiorcy: – 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz – 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych; dla średniego przedsiębiorcy: – 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz – 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

8 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Koszty bezpośrednie: wynagrodzenia (W) podwykonawstwo (E) pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym: koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty budynków i gruntów, pozostałe koszty operacyjne.

9 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Koszty pośrednie: Koszty wynajmu lub utrzymania budynków, Koszty administracyjne, Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia, Koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.

10 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Najważniejsze zapisy dokumentacji konkursu 1.1.1. POIR Przewodnik po kryteriach wyboru projektów, Przewodnik kwalifikowalności, Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie, Wzór umowy o dofinansowanie.

11 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Gdzie znaleźć informacje o konkursie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju www.ncbir.pl Strona internetowa POIR www.poir.gov.pl

12 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R (konkurs o dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMED – Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej”) Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży (np. za pośrednictwem platformy technologicznej, inicjatywy klastrowej, etc.), przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R. Termin naboru od 1 września do 1 października 2015 r.

13 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie: 95 mln zł. Typy projektów: badania przemysłowe i prace rozwojowe, prace rozwojowe. Typy beneficjentów: Przedsiębiorcy Konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) Wysokość wsparcia: Minimalna wartość dofinansowania realizacji Projektu wynosi 1 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania realizacji Projektu wynosi 10 mln zł.

14 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

15 Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.2 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Koszty bezpośrednie: Wynagrodzenia (W) Podwykonawstwo (E) Pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym: - koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych - koszty budynków i gruntów - pozostałe koszty operacyjne Koszty pośrednie (O) Koszty wynajmu lub utrzymania budynków, Koszty administracyjne, Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia, Koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.

16 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Najważniejsze zapisy dokumentacji konkursu 1.2 POIR Przewodnik po kryteriach wyboru projektów, Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie, Wzór umowy o dofinansowanie.

17 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Gdzie znaleźć informacje o konkursie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju www.ncbir.pl Strona internetowa POIR www.poir.gov.pl

18 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Wsparcie obejmuje tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Oferowane wsparcie przyczyni się do powstawania działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach oraz tworzenia centrów badawczo-rozwojowych. Podstawą oceny projektu jest agenda badawcza, którą przedsiębiorstwo będzie realizować z wykorzystaniem infrastruktury badawczej wybudowanej lub zmodyfikowanej w ramach projektu. Czynnikami decydującymi o przyznaniu wsparcia będą m.in.: plan wykorzystania wytworzonej infrastruktury, poziom nakładów na działalność B+R, wielkość zatrudnienia pracowników zaangażowanych w działalność B+R. Realizacja agendy badawczej przez przedsiębiorstwo będzie monitorowana w trakcie realizacji projektu oraz oceniana po jego zakończeniu. Niezrealizowanie agendy badawczej przez przedsiębiorstwo skutkuje obowiązkiem proporcjonalnego zwrotu dofinansowania. Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności pracowników obsługujących nową aparaturę badawczą (w ramach cross financingu).

19 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie: 460 mln zł. Typy projektów: Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe. Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe rozumie się jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej. Typy beneficjentów: Przedsiębiorcy Minimalna wartość projektu – 2 mln zł kosztów kwalifikowanych.

20 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Województwo /lokalizacja projektu Mikro przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy 1)Przedsiębiorcy inni niż MSP oraz 2)nowe inwestycje o kosztach kwalifikowanych przekraczających 50 mln euro pomorskie55%45%35% Stosowane rodzaje pomocy: 1.pomoc regionalną, przy zachowaniu odpowiednich dla działania pułapów określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020, tj.: 2.pomoc na prace rozwojowe, przy zachowaniu odpowiednich pułapów określonych w art. 25 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 według poniższej tabeli: Mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy Przedsiębiorcy inni niż MSP Max. pomoc na prace rozwojowe45%35%25%

21 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 3.pomoc de minimis: - uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 100.000 euro - zgodnie z pułapami określonymi poniżej: Mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy Przedsiębiorcy inni niż MSP 45%35%25%

22 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Koszty kwalifikowalne: Do kosztów kwalifikowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty: 1)nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego), jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: a)nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu, b)przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia, c)nieruchomość będzie służyła wyłącznie realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie projektu, d)w przypadku nieruchomości zabudowanych przedsiębiorca dodatkowo przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń;

23 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2)nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1 wraz z kosztem instalacji i uruchomienia; 3)nabycia robót i materiałów budowlanych; 4)nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: a)będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy, w którym prowadzony jest projekt, b)będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, c)będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą, d)będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej 3 lata;

24 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 5)spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat, 6)spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 4) poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego. Łączna wartość kosztów kwalifikowanych wymienionych w pkt. 1) i 5) nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowanych projektu.

25 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Do kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy na projekty badawczo- rozwojowe zalicza się koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu. Przedsiębiorca w ramach pomocy de minimis może objąć wnioskiem koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

26 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Najważniejsze zapisy dokumentacji konkursu 2.1 POIR Regulamin konkursu, Kryteria wyboru projektów, Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie, Wzór umowy o dofinansowanie.

27 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Gdzie znaleźć informacje o konkursie: Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl Strona internetowa POIR www.poir.gov.pl

28 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Wsparcie umożliwi rozwijanie kontaktów MSP z jednostkami naukowymi. Przedmiotem wsparcia jest zakup usługi związanej z opracowaniem nowego produktu lub usługi, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znaczącym ulepszeniem wyrobu końcowego lub technologii produkcji. Wsparcie obejmuje projekty dotyczące: innowacji realizowanych przez firmy przemysłowe, innowacji w sektorze usług o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, a także innowacji nietechnologicznych. Usługi nabywane z wykorzystaniem bonów na innowacje powinny uwzględniać kontekst lokalny obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa, specyfikę tego przedsiębiorstwa oraz uwarunkowania w jakich ono funkcjonuje (wsparcie „szyte na miarę”). Projekty powinny umożliwiać włączanie w proces tworzenia nowych produktów i usług ich końcowych użytkowników, w celu zbadania odbioru projektowanych innowacji przez rynek.

29 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

30 Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Termin naboru: od 31 sierpnia do 30 grudnia 2015 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie (poza województwem mazowieckim): 42,6 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 tys. zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 tys. zł. Typy beneficjentów: Wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy, 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

31 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Typy projektów: zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła usłudze, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

32 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wykonawcą usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), które posiadają przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa ww. ustawie oraz posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

33 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Katalog kosztów kwalifikowalnych projektu obejmuje koszty: usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego; usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze, o której mowa w pkt 1; materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w pkt 1. Koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

34 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Najważniejsze zapisy dokumentacji konkursu 2.3.2 POIR Regulamin konkursu, Kryteria wyboru projektów, Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie, Wzór umowy o dofinansowanie.

35 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Gdzie znaleźć informacje o konkursie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl Strona internetowa POIR www.poir.gov.pl

36 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Termin naboru: od 31 sierpnia do 30 września 2015 r Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów (poza województwem mazowieckim): 450,2 mln zł.

37 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Typ projektów: wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie lub na jego zlecenie, wskazujących na możliwość ich opłacalnego wykorzystania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Celem wdrożenia wyników prac B+R oraz efektem projektu musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Do dofinansowania będą mogły być rekomendowane jedynie projekty o inno- wacyjności produktowej minimum na skalę kraju.

38 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Przedmiotem dofinansowania mogą być: eksperymentalne prace rozwojowe, doradztwo niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R, wydatki inwestycyjne bezpośrednio związane z komercjalizacją wyników B+R, opracowanie projektu wzorniczego.

39 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 W ramach części badawczej kwalifikowane są koszty eksperymentalnych prac rozwojowych (koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie, koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu i niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych). W ramach części projektu dotyczącej doradztwa kwalifikowane są koszty usług doradczych koniecznych do wdrożenia prac B+R, świadczonych przez zewnętrznych doradców. W ramach części inwestycyjnej projektu kwalifikowane są koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. (Koszty związane z nabyciem nieruchomości niezabudowanej, nabyciem bądź wytworzeniem nieruchomości zabudowanej oraz zakupem robót i materiałów budowlanych łącznie nie mogą przekroczyć 20% kosztów kwalifikujących się do wsparcia).

40 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Najważniejsze zapisy dokumentacji konkursu 2.3.2 POIR Regulamin konkursu, Kryteria wyboru projektów, Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie, Wzór umowy o dofinansowanie.

41 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Gdzie znaleźć informacje o konkursie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl Strona internetowa POIR www.poir.gov.pl

42 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje Źródła informacji o Funduszach Europejskich 42 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

43 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na projekty B+R+I Źródła informacji o Funduszach Europejskich Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 43

44 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 44

45 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 45 W związku z utworzeniem nowej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie pomorskim, 2 stycznia br. rozpoczęły swoją działalność Lokalne Punkty Informacyjne, których zadaniem jest świadczenie usług informacyjnych o Funduszach Europejskich w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Lokalny Punkt Informacyjny w Gdańsku ul. Arkońska 6 / budynek A3, 80-387 Gdańsk tel. 58 323 31 06, 58 323 32 18 e-mail: punktinformacyjnygdansk@arp.gda.plpunktinformacyjnygdansk@arp.gda.pl Lokalny Punkt Informacyjny w Wejherowie ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo tel. 58 572 94 51, 58 572 94 52, 58 572 94 54 e-mail: punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.plpunktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl

46 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 46 Lokalny Punkt Informacyjny w Słupsku ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk tel. 59 846 81 14, 59 846 81 15 e-mail: punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl Lokalny Punkt Informacyjny w Chojnicach ul. Wysoka 3/16, 89-600 Chojnice tel. 52 334 48 47 e-mail: punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl Lokalny Punkt Informacyjny w Malborku ul. Żeromskiego 11, 82-200 Malbork tel. 668 530 058, 728 486 436 e-mail: punktinformacyjnymalbork@pozytywneinicjatywy.plpunktinformacyjnymalbork@pozytywneinicjatywy.pl

47 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 47 Za koordynację Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich odpowiada Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Uwagi dotyczące pracy Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich można kierować na adres: monitoringpunktow@mir.gov.pl monitoringpunktow@mir.gov.pl

48 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 48 Przydatne strony internetowe: www.mir.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.pois.gov.pl www.poir.gov.pl www.power.gov.pl www.popc.gov.pl www.popt.gov.pl www.rpo.pomorskie.eu www.pomorskiewunii.pl

49 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eupunktinformacyjny@pomorskie.eu www.pomorskiewunii.pomorskie.eu


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Środa z Funduszami dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google