Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2016 Warszawa, 10.05.2016 I konkurs na realizację projektów mających na celu powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Działanie 2.12.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2016 Warszawa, 10.05.2016 I konkurs na realizację projektów mających na celu powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Działanie 2.12."— Zapis prezentacji:

1 2016 Warszawa, 10.05.2016 I konkurs na realizację projektów mających na celu powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Działanie 2.12 PO WER 2014-2020

2 REGULAMIN KONKURSU

3 Cel Systemu Rad ds. Kompetencji lepsze dopasowania kompetencji pracowników do potrzeb przedsiębiorców

4 System Rad ds. Kompetencji Rada Programowa ds. Kompetencji Sektorowe Rady ds. Kompetencji Badanie Bilans Kapitału Ludzkiego i bilanse kompetencji dla każdego z sektorów, w którym funkcjonują Sektorowe Rady ds. Kompetencji

5 Zadania Sektorowych Rad ds. Kompetencji (1) 1.Rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ( m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach); 2.Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców; 3.Określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz zlecanie ww. badań; 4.Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji;

6 Zadania Sektorowych Rad ds. Kompetencji (2) 5. Przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego; 6. Przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze. Każda Sektorowa Rada ds. Kompetencji musi posiadać podstronę internetową, która będzie częścią głównej strony internetowej Wnioskodawcy/Partnera.

7 Informacje ogólne Ogłoszenie29 lutego 2016 r. Alokacja na konkurs7, 8 mln PLN Minimalny wskaźnik produktu dla Sektorowej Rady ds. Kompetencji Liczba przedsiębiorców włączonych w identyfikację i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy dzięki EFS: 35 Max. czas trwania projektudo 30 czerwca 2023 r. Wartość dofinansowania projektu Wartość dofinansowania projektu nie może przekroczyć wartości alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektu dla danego sektora gospodarki – Załącznik nr 1

8 Podstawa prawna ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO WER 2014-2020.

9 Kto może być Wnioskodawcą? (1) Przedsiębiorcy; Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego; Podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw; Partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.);

10 Kto może być Wnioskodawcą? (2) Reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego; Organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców; Organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle; Organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

11 Kto nie może być Wnioskodawcą? (1) Podmioty wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania: Na podstawie art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w okresie wykluczenia; Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) w okresie wykluczenia;

12 Kto nie może być Wnioskodawcą? (2) W związku z orzeczeniem zakazu dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769) lub art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r., o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212,).

13 Dofinansowanie projektu Wartość dofinansowania projektu nie może przekroczyć wartości alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektu dla danego sektora gospodarki, określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

14 Wydatki kwalifikowane Wydatki spełniające warunki określone w Rozporządzeniu, umowie o dofinansowanie oraz wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wydatki kwalifikowalne w projekcie nie mogą przekraczać stawek określonych w Taryfikatorze.

15 Wydatki kwalifikowane – Rozporządzenie 1)realizacja działań edukacyjnych, w tym szkoleń, informacyjnych i usług doradczych, 2)badania i analizy, 3)pokrycie kosztów pośrednich, 4)zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu (koszty bezpośrednie), 5)zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross- financingu do wysokości 5% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu Wydatki, o których mowa w pkt. 4 i 5 nie mogą przekroczyć 10% wydatków kwalifikowanych projektu.

16 Koszty pośrednie – stawki ryczałtowe 20 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do 2 mln PLN włącznie, 15 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do 5 mln PLN włącznie.

17 Budżet projektu - środki trwałe Zgodnie z pkt 6.12.1 ust. 4 i 5 Wytycznych ds. kwalifikowalności wydatków : „Wydatki poniesione na zakup środków trwałych, o których mowa w pkt 1 lit. b czyli wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (np. rzutnik), mogą być kwalifikowane wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz Projektu. W takim przypadku rozlicza się odpisy amortyzacyjne i stosuje warunki i procedury określone w sekcji 6.12.2. Wytycznych.

18 Wniosek o dofinansowanie projektu budżet - wskazówki Oznaczenia w budżecie – partner, zadania zlecone itd.; Czy podane są dane składowe w ramach usług np. godzina pracy, liczba itd. ? Czy zostały wskazane jednostki miary np. w przypadku umów (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie lub o pracę) lub usługi? Czy zostały wskazane jednostki miary np. godziny/miesiące/sztuki /spotkania? Czy została wskazana wysokość etatu w przypadku zatrudnienia do projektu osób na umowę o pracę? Czy stawki są faktycznie stosowane u Wnioskodawcy (umowa o pracę) ? Czy wynajęcie sali w siedzibie Wnioskodawcy jest rozliczane po rzeczywistych kosztach wynajmu?

19 Odbiorcy wsparcia (1) podmioty świadczące usługi rozwojowe (w tym m.in. instytucje szkoleniowe i szkoleniowo-doradcze, szkoły prowadzące kursy zawodowe, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego), organizacje pozarządowe, szkoły i placówki systemu oświaty oraz ich organy prowadzące, wyższe szkoły i uczelnie, instytucje rynku pracy,

20 Odbiorcy wsparcia ( 2) partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER, pracodawcy i pracownicy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, samorząd gospodarczy i zawodowy, stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, administracja publiczna, jednostki naukowe, w tym instytucje badawcze, jednostki badawczo – rozwojowe.

21 Projekty partnerskie W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich. Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. Partner musi być zaangażowany w realizację projektu, co oznacza, że wnosi do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz uczestniczy również w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu projektem.

22 Wskaźniki w projekcie Minimalny wskaźnik produktu dla jednego projektu Sektorowej Rady ds. Kompetencji: Liczba przedsiębiorców włączonych w identyfikację i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy dzięki EFS: 35

23 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

24 Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej (1) 1.Termin realizacji projektu jest nie krótszy niż 31 grudnia 2020 r. i nie dłuższy niż 30 czerwca 2023 r. 2.Data rozpoczęcia realizacji projektu nie jest późniejsza niż 9 miesięcy od ostatecznego terminu składania wniosków dla konkursu. http://power.parp.gov.pl/komunikaty/komunikat-dotyczacy- kryterium-dostepu-nr-2 REKOMENDOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU WRZESIEŃ 2016

25 Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej (2) 3. Projekt dotyczy tylko jednego sektora wymienionego w Regulaminie konkursu (WNIOSEK). 4. Wnioskowana kwota dofinansowania projektu nie przekracza wartości alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektu wskazanej w Regulaminie konkursu (Załącznik nr 1). 5. Podmiot występuje jako Wnioskodawca bądź partner tylko w jednym wniosku o dofinansowanie projektu złożonym w ramach konkursu.

26 Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej (3) 6. Liczba podmiotów składających projekt partnerski jest zgodna z wymaganiami konkursu, tj. nie przekracza 5 podmiotów (Wnioskodawca/Lider + 4 partnerów – o ile dotyczy). 7. Do wniosku o dofinansowanie projektu zostało załączone Studium wykonalności Sektorowej Rady. 8. Wskaźnik realizacji produktu Projektu (tj. liczba przedsiębiorców włączonych w identyfikację i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy dzięki EFS) jest zgodny z wymaganiami określonymi w Regulaminie konkursu (tj. minimum 35 przedsiębiorców).

27 Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej PODSUMOWANIE Ocena spełniania kryteriów dostępu weryfikowanych na etapie oceny formalnej polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak”, „nie”. Spełnienie wszystkich kryteriów dostępu jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty niespełniające któregokolwiek z kryteriów dostępu są odrzucane na etapie oceny formalnej.

28 Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (1) 9. Większość z podmiotów składających wniosek o dofinansowanie projektu posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie, przed terminem złożenia wniosku, w prowadzeniu działań wspierających sektor, na rzecz którego składany jest Projekt (Załącznik nr 12). UWAGA Pod pojęciem działań wspierających sektor rozumie się wszelką aktywność podmiotu mającą na celu rozwój tego sektora pod kątem poprawy kompetencji pracowników i ich dostosowania do potrzeb przedsiębiorców. Działania wspierające sektor obejmują działalność badawczą, edukacyjną, promocyjną i inną prowadzoną w ramach i/lub na rzecz sektora.

29 Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (2) 10. Wnioskodawca i partnerzy (o ile dotyczy) łącznie zrzesza /ją co najmniej 30 przedstawicieli sektora (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne), na rzecz którego składany jest Projekt (Załącznik nr 13). UWAGA Pod pojęciem zrzeszanie się rozumie się przynależność osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych do danego podmiotu.

30 Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (3) 11. Wnioskodawca bądź partner (o ile dotyczy) posiada udokumentowane doświadczenie (co najmniej 1 z 4 poniżej wskazanych) - Załącznik nr 14 + zaświadczenia: związane z uczestnictwem w pracach nad Polską Ramą Kwalifikacji (PRK) bądź nad Sektorową Ramą Kwalifikacji (SRK) w sektorze, na rzecz którego składany jest Projekt (o ile dotyczy), związane z opiniowaniem bądź współtworzeniem bądź tworzeniem łącznie co najmniej 3 programów edukacyjnych dotyczących sektora, na rzecz którego składany jest Projekt, w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku, we współpracy łącznie z co najmniej 3 jednostkami edukacji formalnej bądź pozaformalnej w zakresie przygotowania uczniów bądź studentów bądź kursantów bądź uczestników szkoleń do zawodów związanych z sektorem, na rzecz którego składany jest Projekt, w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku, w szczególności w zakresie organizacji staży bądź praktyk, związane z przygotowaniem podstawy programowej dla zawodu z sektora, na rzecz którego składany jest Projekt, w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku.

31 Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (4) UWAGA: Pod pojęciem program edukacyjny rozumie się program zawierający określoną wiedzę i umiejętności do przekazania w systemie edukacji formalnej lub pozaformalnej, obejmujący również scenariusze zajęć wraz z metodami przekazania treści i kształtowania umiejętności (dostosowanymi do grupy docelowej, tematyki i rodzaju zajęć, postawionych celów edukacyjnych) oraz sprecyzowanymi kryteriami ocen i wymagań egzaminacyjnych (zasady, cele, wskaźniki).

32 Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (5) 12. Do wniosku o dofinansowanie projektu zostaną załączone deklaracje współpracy od co najmniej 10 różnych potencjalnych członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji dla sektora, na rzecz którego składa Projekt zgodnie z poniższą wytyczną (Załącznik nr 15). Deklaracje współpracy złożyli przedstawiciele podmiotów reprezentujących co najmniej 3 z 5 grup interesariuszy sektora, którego dotyczy Projekt, rekomendowanych przez Wnioskodawcę i partnerów (jeśli dotyczy) do bycia członkami Sektorowej Rady ds. Kompetencji, tj.: przedstawiciel/le instytucji kształcenia formalnego bądź pozaformalnego; przedstawiciel/le partnerów społecznych bądź organizacji branżowych bądź związków zawodowych działających na rzecz sektora; przedstawiciel/le instytucji pełniący funkcję nadzoru lub regulacyjną; przedstawiciel/le Rady Rynku Pracy lub Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy/Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia; przedstawiciel/le przedsiębiorstw – zgodnie ze strukturą danego sektora.

33 Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (6) 13. Projekt zakłada, że Sektorowa Rada ds. Kompetencji będzie realizować co najmniej zadania określone dla Rady w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, Działanie 2.12 (WNIOSEK)

34 Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (7) 14. W celu realizacji Projektu zostanie zaangażowany co najmniej personel posiadający następujące doświadczenie: Specjalista ds. realizacji projektu (osoba posiadająca doświadczenie, w zarządzaniu co najmniej 2 projektami o łącznej wartości co najmniej 1 mln PLN, które zakończyły w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku); Animator działania Rady (osoba posiadająca doświadczenie, w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku, w prowadzeniu działań mających na celu dopasowanie edukacji do potrzeb sektora, na rzecz którego składa Projekt). Załącznik nr 16, 17 oraz 18 ( jeśli dotyczy) + zaświadczenia Jedna osoba nie może pełnić 2 ww. funkcji w projekcie.

35 Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (8) UWAGA: Pod pojęciem Projekt rozumie się przedsięwzięcie o charakterze jednorazowym składające się z zestawu powiązanych ze sobą zadań, podejmowane dla osiągnięcia z góry określonych celów. Przez zrealizowany projekt finansowany z EFS należy rozumieć projekt, którego realizacja się zakończyła oraz dla którego instytucja nadzorująca zaakceptowała wniosek końcowy. Przez zrealizowany projekt finansowany z krajowych środków publicznych należy rozumieć projekt, którego realizacja się zakończyła oraz dla którego instytucja nadzorująca zaakceptowała sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego. Przez zrealizowany projekt komercyjny należy rozumieć projekt, którego realizacja się zakończyła oraz dla którego klient zapłacił fakturę.

36 Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej (9) UWAGA: Pod pojęciem działań mających na celu dopasowanie edukacji do potrzeb sektora rozumie się wszelką aktywność Animatora działania Rady zmierzającą do dostosowania systemu kształcenia szkolnego/pozaszkolnego do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, np. poprzez: udział w opiniowaniu/współtworzeniu/tworzeniu programów edukacyjnych/podstaw programowych dotyczących sektora, na rzecz którego składany jest Projekt, współpracę z jednostkami edukacji formalniej/pozaformalnej w zakresie przygotowywania uczniów/ studentów/ kursantów/ uczestników szkoleń do zawodów/do pracy w sektorze, na rzecz którego składany jest Projekt, itp.

37 Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej PODSUMOWANIE Ocena spełniania kryteriów dostępu weryfikowanych na etapie oceny merytorycznej polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak”, „nie”. Spełnienie wszystkich kryteriów dostępu jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty niespełniające któregokolwiek z kryteriów dostępu są odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

38 Kryteria strategiczne (1) 1.Studium wykonalności Rady: Analiza sektora i jego otoczenia społeczno-gospodarczego i instytucjonalno- prawnego oraz jego potrzeb kompetencyjnych (20 pkt.) 2.Studium wykonalności Rady: Opis organizacji i funkcjonowania Sektorowej Rady (40 pkt.) 3.Studium wykonalności Rady: Wskazanie i opis kamieni milowych realizacji Projektu (15 pkt.) Załącznik 19 – wzór Studium wykonalności Rady

39 Kryteria strategiczne (2) 4. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez przedsiębiorców sektora w obszarze współpracy z edukacją formalną bądź pozaformalną w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku (10 pkt.) – Załącznik nr 20 + zaświadczenia UWAGA Pod pojęciem przedsiębiorców rozumie się przedsiębiorców zrzeszonych przez Wnioskodawcę i Partnerów (jeśli dotyczy) oraz przedsiębiorców, którzy podpisali deklaracje współpracy, o której mowa w kryteriach dostępu. Za każde przedsięwzięcie Wnioskodawca otrzymuje 2 pkt.

40 Kryteria strategiczne (3) Za przedsięwzięcie uznaje się: opracowanie/współtworzenie/opiniowanie programu kształcenia\ standardu kształcenia, zgodnie z którym przebiega proces edukacyjny na danym profilu / kierunku w placówkach kształcenia formalnego realizacja szkoleń przygotowujących do pracy w danym zawodzie (dających uprawnienia), uzupełniających wykształcenie formalne organizacja praktyk/staży dla uczniów/studentów/absolwentów, organizacja wizyt studyjnych (np. w zakładach pracy), organizacja spotkań, warsztatów, seminariów i konferencji informacyjnych dot. zasad rekrutacji na stanowiska w danym przedsiębiorstwie, potrzeb kompetencyjnych w danym zawodzie, monitoring rynku pracy w celu pozyskiwania informacji wykorzystywanych do otwierania nowych kierunków, wprowadzania standardów kształcenia itp., współ/tworzenie sektorowych ram kwalifikacji i kwalifikacji.

41 Kryteria strategiczne (4) 5. Liczba przedstawionych przez Wnioskodawcę i partnerów (jeśli dotyczy) listów intencyjnych od instytucji edukacji formalnej bądź pozaformalnej (5 pkt.) - innych niż Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy). 1 punkt za każdy list intencyjny (punktowanych będzie maksymalnie 5 listów intencyjnych wystawionych przez instytucje edukacji formalnej lub pozaformalnej)

42 Kryteria strategiczne (5) punktowany może być tylko jeden list od jednej instytucji edukacji formalnej lub pozaformalnej, co oznacza, że dana instytucja edukacyjna może wystawić Wnioskodawcy/Partnerowi tylko jeden list intencyjny (zasada dotyczy również zespołów szkół, które traktowane będą jak jedna instytucja edukacyjna); punktowane będą tylko listy intencyjne podpisane przez instytucje edukacji formalnej lub pozaformalnej prowadzące kształcenie na potrzeby danego sektora (to znaczy takie, które oferują i prowadzą kształcenie, szkolenie lub kursy kształtujące kwalifikacje lub kompetencje poszukiwane przez pracodawców z danego sektora, z wyłączeniem kompetencji na stanowiskach pomocniczych); punktowane będą tylko te listy intencyjne, które wystawiły instytucje edukacji formalnej lub pozaformalnej, które prowadzą nieprzerwanie kształcenie lub szkolenie na potrzeby sektora od co najmniej 3 lat przed złożeniem wniosku. Nieprzerwanie oznacza, że w czasie 3 lat przed złożeniem wniosku instytucja wystawiająca list intencyjny nie zawiesiła lub nie zaprzestała kształcenia lub szkolenia na potrzeby sektora.

43 Kryteria strategiczne (6) 6. Liczba przedstawionych przez Wnioskodawcę i partnerów (jeśli dotyczy) listów intencyjnych od instytucji administracji publicznej pełniących funkcję nadzoru lub regulacyjną dla sektora (5 pkt). Punktowany będzie każdy list intencyjny od instytucji zgodnie z poniższym podziałem: 5 pkt. – 2 listy intencyjne 3 pkt. – 1 list intencyjny

44 Kryteria strategiczne (7) 7. Liczba przedstawionych przez Wnioskodawcę i partnerów (jeśli dotyczy) listów intencyjnych dotyczących współpracy z Radą Rynku Pracy/ Wojewódzką Radą Rynku Pracy/Wojewódzką Radą Zatrudnienia/ organizacjami, o których mowa w Ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (5 pkt.)

45 Kryteria strategiczne (8) 1 pkt. - 1 list intencyjny od Rady Rynku Pracy lub Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy/Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia lub organizacji, o której mowa w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. 2 pkt. – 1 list intencyjny od Rady Rynku Pracy lub Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy/Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia oraz 1 list intencyjny od organizacji, o której mowa w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. 3 pkt. – 2 listy intencyjne od Rady Rynku Pracy lub Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy/Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia oraz 2 listy intencyjne od organizacji, o których mowa w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. 4 pkt. – 3 listy intencyjne od Rady Rynku Pracy lub Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy/Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia oraz 3 listy intencyjne od organizacji, o których mowa w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. 5 pkt. – 4 listy intencyjne od Rady Rynku Pracy lub Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy/Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia oraz 4 listy intencyjne od organizacji, o których mowa w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

46 Kryteria strategiczne (9) List intencyjny musi zawierać: dane instytucji wystawiającej list intencyjny; wskazanie, że dotyczy Wnioskodawcy i/lub partnerów zgłaszających projekt do konkursu na utworzenie Rady Sektorowej ds. Kompetencji; wyrażenie opinii instytucji nt. wnioskodawcy i/lub partnerów w kontekście jakości i zasad dotychczasowej współpracy, zakresu współpracy, oceny zdolności wnioskodawcy i/lub partnerów do reprezentowania interesów sektora w obszarze potrzeb kompetencyjnych; Datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia listu intencyjnego z podaniem jej imienia i nazwiska i stanowiska w instytucji. Nie ma obowiązku dostarczania oryginalnych egzemplarzy listów intencyjnych na etapie składania wniosku. Honorowane będą ich kopie oraz skany. Listy intencyjne powinny zostać sporządzone na papierze firmowym instytucji wystawiającej, o ile instytucja taki posiada. Listy intencyjne nie mogą być pisane odręcznie.

47 Ocena strategiczna - PODSUMOWANIE Maksymalnie Projekt może uzyskać 100 pkt. Dofinansowanie otrzyma max. 5 projektów dla 5 różnych sektorów, które uzyskają największą liczbę punktów na ocenie strategicznej, przy czym musi ona wynosić co najmniej 60 pkt i w każdym z kryteriów ocenianych na podstawie studium wykonalności sektorowej rady (kryteria 1-3) projekt musi otrzymać minimum 60% maksymalnej liczby punktów przewidzianych dla danego kryterium.

48 Strona internetowa PARP - Rady 1.Komunikaty dot. konkursu, 2.Przykładowy katalog zadań/zakresów obowiązków personelu projektu kwalifikowanych w ramach konkursu; 3.Pytania i odpowiedzi (4 części),

49 Strona internetowa PARP – Rady – Pytania i odpowiedzi Deklaracje współpracy (kryt. dostępu) odnoszą się do „przyszłych działań Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy)” natomiast listy intencyjne (kryt. strategiczne) odnoszą się do „przeszłych działań Wnioskodawcy i/lub Partnerów Instytucja pełniąca funkcję nadzoru to instytucja, która nadzoruje działalność podmiotów wykonujących ogół działalności gospodarczych w danym sektorze w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania, stabilności, bezpieczeństwa, przejrzystości, zaufania do rynku, a także zapewnienia ochrony interesów uczestników tego rynku. Instytucja pełniąca funkcję regulacyjną to instytucja regulująca działalność podmiotów wykonujących ogół działalności gospodarczych w danym sektorze poprzez tworzenie i utrzymywanie warunków uczciwej konkurencji w sektorze, co wiąże się z przeciwdziałaniem monopolom i usuwaniem wad strukturalnych w gospodarce sektora (kryt. dostępu/strategiczne)

50 Składanie wniosku Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć: 1) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA oraz 2) za pośrednictwem: operatora pocztowego lub osobiście w formie pisemnej na adres PARP (ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa z dopiskiem „Konkurs PO WER 2.12 – Rady”) albo za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub przy wykorzystaniu profilu zaufanego ePUAP na adres skrytki: /PARP/kancelariaPARP.

51 Termin złożenia wniosku Wnioski można składać od 30 marca 2016 r. do 31 maja 2016 r. do godziny 16.00. https://sowa.efs.gov.pl/

52 Przydatne linki Strona PARP/POWER/Sektorowe Rady ds. Kompetencji http://power.parp.gov.pl/sektorowe-rady-ds- kompetencji/dzialanie-2-12-zwiekszenie-wiedzy-o- potrzebach-kwalifikacyjno-zawodowych Strona Instytucji Zarządzającej https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ https://www.power.gov.pl/ https://sowa.efs.gov.pl/

53 Dziękuję za uwagę beata_swiercz@parp.gov.pl


Pobierz ppt "2016 Warszawa, 10.05.2016 I konkurs na realizację projektów mających na celu powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Działanie 2.12."

Podobne prezentacje


Reklamy Google