Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

28 kwietnia 2016 r.. Uchwała Nr 1 /2014 w sprawie: wyboru Prezesa Oddziału ZNP w ……………………. z dnia …………………… 2014r. Działając na podstawie art. 50.1, 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "28 kwietnia 2016 r.. Uchwała Nr 1 /2014 w sprawie: wyboru Prezesa Oddziału ZNP w ……………………. z dnia …………………… 2014r. Działając na podstawie art. 50.1, 2."— Zapis prezentacji:

1 28 kwietnia 2016 r.

2 Uchwała Nr 1 /2014 w sprawie: wyboru Prezesa Oddziału ZNP w ……………………. z dnia …………………… 2014r. Działając na podstawie art. 50.1, 2 pkt.4 Statutu ZNP konferencja/zebranie sprawozdawczo-wyborcze postanawia co następuje: § 1 Dnia ……………2014 r. odbyło się konferencja/zebranie Oddziału ZNP w ……………………………… § 2 Kol. …………………………… w głosowaniu tajnym został/a/ wybrany/a/ na Prezesa Oddziału ZNP w …………………….. na kadencję 2014 – 2018. § 3 Prezes Oddziału posługuje się imienną pieczątką o treści: § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem ……………….. 2014 r. Za Zarząd Oddziału ………….…………………….

3 Uchwała Nr 2 /2014 w sprawie: wyboru Zarządu Oddziału ZNP w ………………………………. z dnia …………………….2014 r. Działając na podstawie art.50.1, 2 pkt.5 Statutu ZNP konferencja/ zebranie członków postanawia co następuje: § 1 Dnia …………… 2014 r. odbyło się konferencja/ zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału ZNP w ……………………….. § 2 W głosowaniu tajnym wybrano Zarząd Oddziału ZNP w………………………… na kadencję 2014 – 2018 w ilości ……….osób. § 3 Wybrany Prezes Kol. ……………………………. jednocześnie wszedł w skład Zarządu Oddziału w ……………………. na kadencję 2014 – 2018. § 4 W wyniku głosowania tajnego w skład Zarządu Oddziału w ……………………………… na kadencję 2014 – 2018 wybrani zostali: 1. 2. 3. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem …………………..2014 r. Za Zarząd Oddziału

4 Uchwała Nr 3 /2014 z posiedzenia Zarządu Oddziału ZNP w …………………………. z dnia ………………… 2014 r. w sprawie: wyborów wiceprezesów Zarządu Oddziału ………………….. w ……………………………………na kadencję 2014 -1018. Działając na podstawie art. 51.1, art.52.1. pkt.5 Statutu ZNP Zarząd Oddziału w …………………………………. postanawia co następuje: § 1 Zarząd Oddziału w ……………….. na swym pierwszym plenarnym posiedzeniu postanawia, że w kadencji 2014 – 2018 zostanie wybranych …………wiceprezesów. § 2 W wyniku głosowania tajnego wiceprezesami Zarządu Oddziału w ……………………na kadencję 2014 -1018 wybrani zostali: 1. 2. 3. § 3 Wiceprezesi posługują się pieczątkami o treści; Kol. …………………………….. – Kol……………………………… - § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem ……………….. Za Zarząd Oddziału ………

5 Uchwała Nr 4 /2014 z posiedzenia Zarządu Oddziału ZNP w ………………………………… z dnia ……………………. 2014 r. w sprawie: wyboru sekretarza Zarządu …………………………….. w ……………………………………………na kadencję 2014 -2018. Działając na podstawie art. 51.1, art. 52.1. pkt.5 Statutu ZNP Zarząd Oddziału ……………………… w …………………………… postanawia co następuje: § 1 Zarząd Oddziału ………………….. w …………………………….. na swym pierwszym plenarnym posiedzeniu postanawia, że w kadencji 2014 – 2018 zostanie wybrany sekretarz Zarządu Oddziału ………………………..…………………………... § 2 W wyniku głosowania tajnego sekretarzem Zarządu Oddziału w …………………………….. na kadencję 2014 -1018 wybrana/y/ został/a/ Kol. ………………………………………….. § 3 Sekretarz posługuje się pieczątką o treści zgodnie z Instrukcją ZG ZNP § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem ……………. 2014 r. Za Zarząd Oddziału

6 Uchwała Nr 5 /2014 z posiedzenia Zarządu Oddziału …………………… w ……………………………. z dnia ………………2014 r. w sprawie: powołania Sekretariatu Zarządu Oddziału ……………….. w …………………………………… na kadencję 2014 -1018. Działając na podstawie art. 52.1, pkt. 5 i art. 54 Statutu ZNP Zarząd Oddziału …………………. w ………………………………. postanawia co następuje: § 1 Zarząd Oddziału ………………….w …………………………… na swym pierwszym plenarnym posiedzeniu postanawia, że w kadencji 2014 – 2018 zostanie powołany Sekretariat Zarządu Oddziału …………………. w ……………………………………. na kadencję 2010 -1014. § 2 W skład Sekretariatu Zarządu Oddziału …………………… w ……………………………. na kadencję 2010 -1014 wchodzą: Kol. ……………………… – Prezes Oddziału ……………….. Kol………………………. – wiceprezes Zarządu Oddziału Kol. …………………….. - wiceprezes Zarządu Oddziału …. Kol. ……………………. – sekretarz Zarządu Oddziału ZNP §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem ………………….. 2014 r. Za Zarząd Oddziału

7 Uchwała Nr 6 /2014 z posiedzenia Zarządu Oddziału …………………… w …………………………… z dnia ……………………. 2014 r. w sprawie: powołania Prezydium Zarządu Oddziału …………………….. w …………………… na kadencję 2014 -1018. Działając na podstawie art. 52.1. pkt. 5, art. 53.1 Statutu ZNP Zarząd Oddziału ……………….w ……………………………. postanawia co następuje: § 1 Zarząd Oddziału ………………………… w. ………………………… postanawia, iż w kadencji 2014 – 2018 Prezydium Zarządu Oddziału liczyć będzie …….osób. § 2 W wyniku tajnego głosowania w skład Prezydium Zarządu Oddziału ………………… w ………………….. na kadencję 2014 -1018 wybrani zostali: Kol. ………………………….. – prezes Oddziału wybrany na konferencji sprawozdawczo - wyborczej ……………………. – wiceprezes……………………. – wiceprezes……………………. – sekretarz ……………………. – członek……………………. – członek……………………. – członek oraz wcześniej …………………… – przew. Sekcji EiR………………….. – przew. Sekcji PAiO §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem ………………… 2014 r. Za Zarząd Oddziału

8 Uchwała Nr..../2016 z posiedzenia Zarządu Oddziału …………………….. w ………………………………. z dnia ………………….. 2016 r. w sprawie: dopłat do kursów i szkoleń na okres kadencji 2014 - 2019 Działając na podstawie art. 10.1 pkt 9 Statutu ZNP Zarząd Oddziału ………………………… w …………………….. postanawia co następuje: § 1 Za szkolenia i wycieczki organizowane dla działaczy i członków ZNP przez ZG ZNP, Zarząd Okręgu ……………….. i Zarząd Oddziału będą dokonywać opłat w pełnej wysokości. § 2 Zarząd Oddziału ………………. w …………………. postanawia dopłacać do kursów organizowanych przez OUP i S dla członków ZNP od …..zł do ………. zł. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem ……………….. 2016 r. Za Zarząd Oddziału

9 Uchwała Nr.... /2016 z posiedzenia Zarządu Oddziału ZNP z dnia ……………….. 2016 r. w sprawie: zasad rozliczania krajowych kosztów podróży. Działając na podstawie art. 10.1 pkt. 10 Statutu ZNP Zarząd Oddziału ……………………….. w …………………………… postanawia co następuje: § 1 1. Uchwała odnosi się do Rozp. MPiPS z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie podróży krajowej na obszarze kraju /Dz.U.Nr236, poz.1990 ze zmianami oraz Rozp. Ministra infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych /Dz.U.Nr271 ze zmianami/. 2. Rozliczenie wyjazdu służbowego następuje na podstawie wypełnionego druku delegacji z konkretnym określeniem celu podróży i załączników dokumentujących poniesione wydatki. Otrzymany druk delegacji winien być wpisany w rejestr wydanych druków, wypełniony na pierwszej stronie, z pieczęcią i podpisem osoby delegującej. Nie przedstawia się żadnych dokumentów, jeżeli prezes przyznaje dietę/ekwiwalent za wyżywienie/ albo ryczałty np. za nocleg. Podobnie jest przy kosztach własnym samochodem.

10 3. W przypadku podróży służbowych związanych z działalnością statutową: pociągiem – podstawą do rozliczenia jest bilet II klasy i ewentualna miejscówka; autobusem lub środkami komunikacji miejskiej - podstawą do rozliczenia jest bilet; prywatnym samochodem - /wyłącznie za zgodą prezesa/: Zwrot kosztów przejazdu następuje wg stawki za 1 km przebiegu, ustalonej przez pracodawcę, jednak stawka ta nie może być wyższa niż określona w rozporządzeniu /stawka ta uzależniona jest od pojemności silnika/. Stawka za 1 km przebiegu rekompensuje wszelkie inne wydatki tj. zużycie paliwa, opłaty za autostrady, opłaty parkingowe itp. W przypadku, kiedy samochodem prywatnym podróż odbywa kilka osób – koszty przejazdu rozlicza tylko 1 osoba tj. właściciel pojazdu z zastosowaniem stawki za 1 km. Pozostałe osoby podróżujące tym samochodem mogą rozliczyć koszty wyłącznie związane z podróżą, np. diety, jeżeli takie się należą. W delegacji przy podróży prywatnym samochodem należy oprócz daty, godziny wyjazdu i przyjazdu oraz liczby faktycznie przejechanych kilometrów należy wpisać nr rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika. §2 Ustala się stawki za 1 km przebiegu prywatnym samochodem do 900 cm 3 - 0, ……. zł. powyżej 900 cm 3 - 0,…….. zł. Zł. §3 Prywatnym samochodem mogą za zgodą Prezesa w celach służbowych związanych z działalnością statutową rozliczyć delegacje prywatnym samochodem wg stawki wyznaczonej w § 2 członkowie Zarządu Oddziału ZNP, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ZNP. Delegacje podpisuje prezes lub upoważniony wiceprezes. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem …………….. 2016 r. Za Zarząd Oddziału

11 R E G U L A M I N przyznawania diet i zwrotu kosztów przyjęty przez Zarząd Okręgu ………………………….. ZNP w dniu …………………… Regulamin opracowany jest na podstawie Regulaminu przyznawania diet i zwrotu kosztów przyjętego przez Zarząd Główny ZNP w dniu 24 czerwca 2003 roku i znowelizowany w dniu 23 czerwca 2009 roku, w dniu 20 marca 2012 roku oraz w dniu 12 marca 2013 roku. § 1 Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania diet oraz zasady zwrotu kosztów podróży służbowych ponoszonych przez osoby pełniące funkcje we władzach ZNP i organach statutowych Okręgu …………………….. ZNP oraz podległych strukturalnie oddziałach ZNP. § 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1/ diecie – należy przez to rozumieć kwotę pieniężną wypłacaną comiesięcznie imiennie wskazanym działaczom ZNP, 2/ zwrocie kosztów – należy przez to rozumieć kwotę stanowiącą ekwiwalent kosztów poniesionych w związku z podróżą służbową lub używaniem samochodu prywatnego do celów służbowych.

12 § 3 O przyznaniu diet członkom Prezydium Okręgu, osobom pełniących funkcje we władzach Okręgu ………………. ……………ZNP oraz prezesom oddziałów ZNP, jak również o ich wysokości decyduje Prezes Okręgu …………………………………. po zasięgnięciu opinii Zarządu Okręgu ……………………………………….. ZNP / dot. członków i funkcyjnych Okręgu/ oraz Zarządu Oddziału ZNP / dot. prezesów oddziałów/. § 4 Prezes Oddziału może przyznać dietę w określonej przez siebie wysokości innym członkom pełniącym funkcje z wyboru w oddziale po zasięgnięciu opinii zarządu oddziału. § 5 Diety o których mowa w par. 3 i 4 obciążają budżety ogniw, w których otrzymujący dietę pełni swe funkcje. § 6 Dietę przyznaje się na okres roku. § 7 Prezes Okręgu i prezesi oddziałów mają prawo do obniżenia lub pozbawienia przyznanej przez siebie diety również przed upływem okresu o którym mowa w par. 6

13 § 8 O zwrocie kosztów i ich wysokości decyduje zarząd ogniwa, którego budżet dany zwrot obciąża na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i na podstawie art.77 5 par. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy /Dz U. z 1998r. Nr 21, poz.94 ze zm./ z zastrzeżeniem, że w Okręgu …………….. i jego oddziałach dieta przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży wynosi 23 zł. Ryczałt za dojazdy /20% tej diety/ wynosi 4,60 zł. Do zwrotu kosztów nie stosuje się również przepisów, na mocy których kwotę diety w/w zmniejsza się koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi określoną część wartości diety. § 9 Zwrot kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością ZNP ustalany jest przez prezydia zarządu ogniwa, którego budżet zwrot kosztów obciąża. W okręgu ……………….ZNP obowiązuje w dalszym ciągu Uchwała Nr../ 201.. r. z ………………………………………………….roku, wg której stawki za 1 km wynoszą: a/ dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 - 0, …….zł. b/ dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900cm 3 - 0,…….zł. / Oddziały ZNP ustalają własną stawkę za 1 km / § 10 Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………………………

14 Uchwała Nr..... /2016 z posiedzenia Zarządu Oddziału w …………………………….. z dnia ………………………. 2016 r. w sprawie: powołania radcy prawnego na kadencję 2014 -1019 Działając na podstawie art. 10.1 pkt. 7 Statutu ZNP Zarząd Oddziału ………………………. w …………………………… postanawia co następuje: § 1 Zarząd Oddziału ……………………… w ……………………….. powołuje Kol. …………………………………. do udzielania bezpłatnie porad prawnych członkom ZNP. § 2 Za udzielanie porad prawnych członkom ZNP ustala się dla Kol………………………………………… wynagrodzenie w wys……… zł miesięcznie (słownie: …………………………….. złotych). § 3 Kol. ………………………………… będzie udzielał porad prawnych w siedzibie Związku w wyznaczonym i podanym do ogólnej wiadomości czasie. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem ………………2016 r. Za Zarząd Oddziału

15 Uchwała Nr.... /2016 z posiedzenia Zarządu Oddziału ZNP w ………………………….. z dnia ……………….. 2016 r. w sprawie: oddelegowania do pracy w biurze Zarządu Oddziału ……………….. w ……………………………… członków ZNP na okres kadencji 2014 - 2019 Działając na podstawie art. 12.1 pkt. 2 Statutu ZNP Zarząd Oddziału ……………………….. w ……………………………. postanawia co następuje: § 1 Do pracy w biurze Zarządu Oddziału ……………… w ……………… na okres kadencji 2014 – 2019 deleguje się członków Zarządu – …….. osoby na ½ etatu, zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy w celu pełnienia funkcji w ZNP. § 2 1. kol. …………………….– prezes ½ etatu 2. ……………………………………………………. § 3 Zobowiązuje się Prezesa Oddziału o wystąpienie do Prezydenta Miasta …………………………… i Starosty ……………………………….. o oddelegowanie w/w osób do pracy związkowej wraz z zabezpieczeniem środków finansowych na płace. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem ……………… 2016 r. Za Zarząd Oddziału

16 Uchwała Nr....../2016 z posiedzenia Zarządu Oddziału ZNP w …………………………….. z dnia ………………..2016 r. w sprawie: dnia wolnego od pracy dla prezesów Ognisk na zebrania i szkolenia na okres kadencji 2014 - 2019 Działając na podstawie art. 12.1 pkt.1,2,3 Statutu ZNP Zarząd Oddziału ……………………….. w ……………………………. postanawia co następuje: § 1 Zebrania i szkolenia prezesów Ognisk będą odbywały się raz w miesiącu, w …………………………. o godz. …… w siedzibie Związku. § 2 Zarząd Oddziału ………………… w …………………………….. wystąpi do dyrektorów placówek oświatowych o dzień wolny od pracy dla prezesów Ognisk. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem…………………. 2016 r. Za Zarząd Oddziału

17 Uchwała Nr..... /2016 z posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału w …………………………….. z dnia …………… 2016 r. w sprawie: przyjęcia do ZNP Działając na podstawie art. 7 pkt. 2 Statutu ZNP Prezydium Zarządu Oddziału ……………………… w …………………………….postanawia co następuje: § 1 Postanawia się przyjąć do ZNP Kol………………………………… – nauczyciela /prac. niepedag. ………………………… w ………………………………. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem ………………………. r. …………………………..

18 Uchwała Nr.... /2016 z posiedzenia Zarządu Oddziału ZNP w …………………………….. z dnia …………… 2016 r. w sprawie: przyjęcia do ZNP emerytów i rencistów Działając na podstawie art. 7 pkt. 5 Statutu ZNP Zarząd Oddziału ……………………… w …………………………….postanawia, co następuje: § 1 Postanawia się przyjąć do ZNP Kol………………………………… – nauczyciela/prac. A i O. - emeryta ………………………… w ………………………………. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem ………………………. r..................................

19 Uchwała Nr..... /2014 w sprawie: wyboru Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w ……………………… z dnia ………………….2014 r. Działając na podstawie art.50.1, 2, pkt.6 Statutu ZNP oddziałowa konferencja / zebranie sprawozdawczo- wyborcze postanawia co następuje: § 1 Dnia …………… 2014 r. odbyła się oddziałowa konferencja /zebranie sprawozdawczo-wyborcze. § 2 W głosowaniu tajnym wybrano Oddziałową Komisję Rewizyjną ZNP w ……………………. na kadencję 2014 – 2018 w ilości ……….osób. § 3 W wyniku głosowania tajnego w skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ZNP …………………………….. w ……………………... na kadencję 2014 – 2018 wybrani zostali: 1. 2. 3. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem …………………..

20 Uchwała Nr...... /2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w……………………………… z dnia …………………….. 2014r. Działając na podstawie art.37.2 Statutu ZNP Oddziałowa Komisja Rewizyjna postanawia, co następuje: § 1 Na swym posiedzeniu w tajnym glosowaniu na przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Oddziału ZNP w............................wybrano: Kol. ………………………………………………. § 2 W tajnym glosowaniu na wiceprzewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Oddziału ZNP w ………………….wybrano: Kol. ………………………………….. § 3 W tajnym glosowaniu sekretarzem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Oddziału ZNP w …………………… wybrano: Kol. ……………………………………. § 4 Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ………………………….posługuje się imienną pieczątką o treści: Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ZNP. imię i nazwisko § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem …………………. 2014 r.

21 Uchwała Nr.... /2015 z posiedzenia Zarządu Oddziału. w ……………….. w sprawie: opinii o przyznania diety dla członków sekretariatu Zarządu Oddziału ……………………….. w ………………………………….. na kadencję 2014 -1019. Działając na podstawie art. 10.1 ust.10 Statutu ZNP oraz Regulaminu przyznawania diet i zwrotu kosztów ZG ZNP z 24 czerwca 2003 r. Zarząd Oddziału ……………………w ……………………………… postanawia co następuje: § 1 Zarząd Oddziału ZNP w …………………………… opiniuje przyznanie diety dla członków sekretariatu Oddziału ……………… w …………………………. Kol. ………………………………………………. § 2 Proponuje się aby dieta została przyznana w wys. ………..zł (słownie: …………….. złotych) miesięcznie na okres do 31 grudnia 2016 r. § 3 Dietę przyznaje prezes Oddziału ZNP. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem …………………2015 r. Za Zarząd Oddziału

22 Uchwała Nr..... /2014 w sprawie: wyboru Prezydium Oddziałowej Komisji Rewizyjnej …………… w ……………………… z dnia ………………….2014 r. Działając na podstawie art.59 Statutu ZNP oddziałowa komisja rewizyjna postanawia co następuje: § 1 Dnia ………………… 2014 r. odbyło się posiedzenie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. § 2 W głosowaniu tajnym wybrano Prezydium Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ZNP w ……………………. na kadencję 2014 – 2018 w ilości ……….osób. § 3 W wyniku głosowania tajnego w skład Prezydium Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ZNP …………………………….. w ……………………... na kadencję 2014 – 2018 wybrani zostali: 1. 2. 3. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem ………………………2014 r.

23 Uchwała Nr....... /2015 z posiedzenia Zarządu Oddziału ZNP w ……………….. w sprawie: ustalenia kwot zasiłków statutowych na kadencję 2014 -2019. Działając na podstawie art. 10.1 pkt. 9 Statutu ZNP oraz Regulaminu przyznawania zasiłków statutowych ZG ZNP z 18 grudnia 2007 r. Zarząd Oddziału ……………………w ……………………………… postanawia co następuje: § 1 Zarząd Oddziału ……………………….. w …………………………… ustala kwoty zasiłków statutowych na poziomie: 1/ zasiłek z tytułu urodzenia dziecka - …….. zł. / min. 150 zł./ 2/ zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny - …….. zł. / min. 150 zł./ 3/ zasiłek z tytułu zgonu członka ZNP - ……... zł. / min. 150 zł./ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem …………………2015 r. Za Zarząd Oddziału

24 Uchwała Nr.... /2015 z posiedzenia Zarządu Oddziału ZNP w ……………….. w dniu........................... w sprawie: ustalenia wysokości kwot zapomóg na kadencję 2014 -2019. Działając na podstawie art. 10.1 pkt. 9 Statutu ZNP oraz Regulaminu przyznawania zapomóg opracowanego przez Zarząd Oddziału ZNP w ……………………………… postanawia się co następuje: § 1 Zarząd Oddziału ZNP w …………………………… ustala kwoty zapomóg na poziomie: od …………… zł do ……………… zł. § 2 Podania o przyznanie zapomogi przyjmowane są do 20- tego każdego miesiąca i rozpatrywane wstępnie przez powołany zespół socjalny. § 3 Przedstawione przez zespół socjalny propozycje wysokości zapomóg zatwierdza uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału ZNP. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem …………………2015 r. Za Zarząd Oddziału

25 Uchwała Nr... /2015 z posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału ZNP w ……………….. w dniu.......................... w sprawie: przyznania zapomóg ……………………….. w ………………………………….. Działając na podstawie art. 10.1 pkt. 9 Statutu ZNP. Uchwały Zarządu Oddziału Nr ……. /.... w sprawie wysokości zapomóg oraz Regulaminu przyznawania zapomóg opracowanego przez Zarząd Oddziału ZNP w ……………………………… postanawia: § 1 Prezydium Zarządu Oddziału ZNP w …………………………… po rozpatrzeniu udokumentowanych podań oraz opinii zespołu socjalnego przyznaje zapomogi: Kol. ………………………………….. kwota …………. zł. Kol. …………………………………. kwota …………. zł. Kol. …………………………………. kwota ………… zł. § 2 Przyznane zapomogi zostaną wypłacone po zatwierdzeniu listy wypłat przez Prezesa Oddziału ZNP. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za Zarząd Oddziału

26 UCHWAŁA Nr..... /2016 Zarządu Oddziału ZNP w …………………… z dnia ……………….. 2016 r. w sprawie: przyjęcia planów pracy Prezydium i Zarządu Oddziału ZNP Działając na podstawie art. 52 ust. 1 pkt. 6 Statutu ZNP Zarząd Oddziału postanawia co następuje: § 1 Przyjąć plan pacy Prezydium Zarządu Oddziału ZNP na 2017 rok / plan pracy w dokumentacji /. § 2 Przyjąć zaproponowany przez Prezydium plan pracy Zarządu Oddziału ZNP na rok 2017 / plan pracy w dokumentacji/. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za Zarząd Oddziału


Pobierz ppt "28 kwietnia 2016 r.. Uchwała Nr 1 /2014 w sprawie: wyboru Prezesa Oddziału ZNP w ……………………. z dnia …………………… 2014r. Działając na podstawie art. 50.1, 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google