Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014 Wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw w działalności PARP. Doświadczenia i rekomendacje. Dariusz Dąbek Zastępca Prezesa PARP Nowa Sól, 24 lutego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014 Wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw w działalności PARP. Doświadczenia i rekomendacje. Dariusz Dąbek Zastępca Prezesa PARP Nowa Sól, 24 lutego."— Zapis prezentacji:

1 2014 Wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw w działalności PARP. Doświadczenia i rekomendacje. Dariusz Dąbek Zastępca Prezesa PARP Nowa Sól, 24 lutego 2014 r.

2 Warszawa, 24 lutego 2014 r. Wspieranie przedsiębiorców w Polsce – „know how” w PARP InformacjaDoradztwo SzkoleniaFinansowanie PARP 2014

3 Warszawa, 24 lutego 2014 r. Instrumenty wsparcia oparte na wynikach badań http://badania.parp.gov.pl/ CEL: budowanie wiedzy o przedsiębiorczości i innowacyjności, przedkładanie propozycji rozwiązań systemowych, wniosków i rekomendacji w zakresie polityki na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności  Możliwość korzystania z wyników badań Ośrodka Badań PARP – wyniki projektów są dostępne na stronach internetowych Agencji.  Szeroka promocja wyników badań i ekspertyz – organizowane są konferencje prasowe, seminaria eksperckie, debaty oraz ogólnopolskie konferencje.  Możliwość realizowania wspólnych/partnerskich projektów badawczych.  Umożliwiamy dostęp do baz danych do prowadzenia własnych analiz. W latach 2007-2013 zrealizowaliśmy 192 badania i analizy w obszarach:  przedsiębiorczość,  innowacyjność,  stan i rozwój zasobów ludzkich,  usługi dla MSP i otoczenia biznesu.

4 Warszawa, 24 lutego 2014 r. Województwo lubuskie w świetle analiz PARP

5 Warszawa, 24 lutego 2014 r. PKB na 1 mieszkańca w PPS (UE27=100) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat

6 Warszawa, 24 lutego 2014 r. Poziom przedsiębiorczości w regionach - wskaźnik syntetyczny Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2011-2012, PARP 2013.

7 Warszawa, 24 lutego 2014 r. Ocena innowacyjności regionów – ranking województw 2. ŚLĄSKIE 1. MAZOWIECKIE 3. DOLNOŚLĄSKIE 4. MAŁOPOLSKIE 5. PODKARPACKIE 6. ŁÓDZKIE 10. ŚWIĘTOKRZYSKIE 8. WIELKOPOLSKIE 9. KUJAWSKO-POMORSKIE 7. POMORSKIE 11. LUBELSKIE 12. PODLASKIE 13. OPOLSKIE 14. WARMIŃSKO-MAZURSKIE 15. LUBUSKIE 16. ZACHODNIOPOMORSKIE Wejścia 2. DOLNOŚLĄSKIE 1. MAZOWIECKIE 3. ŚLĄSKIE 4. POMORSKIE 5. MAŁOPOLSKIE 6. PODKARPACKIE 10. KUJAWSKO-POMORSKIE 8. LUBELSKIE 9. WIELKOPOLSKIE 7. OPOLSKIE 11. PODLASKIE 12. LUBUSKIE 13. ŁÓDZKIE 14. ŚWIĘTOKRZYSKIE 15. WARMIŃSKO-MAZURSKIE 16. ZACHODNIOPOMORSKIE Wyjścia 2. ŚLĄSKIE 1. MAZOWIECKIE 3. DOLNOŚLĄSKIE 4. MAŁOPOLSKIE 5. POMORSKIE 6. PODKARPACKIE 10. KUJAWSKO-POMORSKIE 8. ŁÓDZKIE 9. OPOLSKIE 7. WIELKOPOLSKIE 11. LUBELSKIE 12. ŚWIĘTOKRZYSKIE 13. PODLASKIE 14. LUBUSKIE 15. WARMIŃSKO-MAZURSKIE 16 ZACHODNIOPOMORSKIE Wskaźnik ogólny Źródło: Regionalne Systemy Innowacji w Polsce. Raport z badań, PARP 2013

8 Warszawa, 24 lutego 2014 r. Nakłady łączne na B+R per capita w EUR oraz jako procent PKB, w 2011 roku. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

9 Warszawa, 24 lutego 2014 r. Beneficjenci PARP z regionu lubuskiego w zakresie działalności innowacyjnej (PO IG, Oś 4) 51 podpisanych umów w osi 4 na kwotę 293 mln zł; Aktywność lubuskich przedsiębiorców w aplikowaniu o środki jest zbliżona do średniej krajowej; Efektywność pozyskiwania środków równa średniej krajowej (41% złożonych wniosków otrzymało dofinansowanie); Średnia wartość projektu w lubuskim: 11,5 mln zł, przy średniej dla kraju na poziomie 12,7 mln zł.

10 Warszawa, 24 lutego 2014 r. Efekty wsparcia PARP w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw na przykładzie osi 4 PO IG

11 Warszawa, 24 lutego 2014 r. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia (Oś 4 PO IG, w tym dzałanie 1.4) 2205 umów na kwotę 13,3 mld zł Wartość wypłaconych środków do 31 grudnia 2013 r. – 6,5 mld zł Średnia wartość dotacji – 6 mln zł Dotacja pokrywa średnio 50% kosztów całego projektu, drugie tyle generują sami przedsiębiorcy.

12 Warszawa, 24 lutego 2014 r. Struktura beneficjentów Osi 4 PO IG Źródło: Barometr Innowacyjności, badanie ewaluacyjne on-going realizowane przez PARP

13 Warszawa, 24 lutego 2014 r. Zapotrzebowanie na wsparcie inwestycyjne na działalność innowacyjną przedsiębiorstw W 2013 r. PARP uruchomiła dwie rundy konkursu w ramach działania 4.4 PO IG: I Runda (czerwiec 2013)II Runda (grudzień 2013) 285 wniosków na kwotę 3,5 mld zł400 wniosków na kwotę 5,1 mld zł Rekomendowano 88 projektów na kwotę 1,1 mld zł Wnioski w trakcie oceny (alokacja 0,5 mld zł) Ponad 3-krotne przekroczenie alokacji na wielkości złożonych wniosków 10-krotne przekroczenie alokacji na wielkości złożonych wniosków

14 Warszawa, 24 lutego 2014 r. Efekty wsparcia inwestycyjnego na przykładzie działania 4.4. Udział regionów w pozyskiwaniu środków z działania 4.4 PO IG* * MIR, SIMIK, stan na 31.12.2013 r. ** Źródło: PARP, BAROMETR INNOWACYNOŚCI – ewaluacja on-going Działania 4.4 PO IG; wyniki pomiaru początkowego z lat 2011-2013, N=368. Beneficjenci: raczej większe i dojrzałe podmioty (przeciętnie 154 etaty, 18 lat działania na rynku); 45% aplikujących firm ponosiło nakłady na działalność innowacyjną 69% aplikujących firm prowadziło sprzedaż na eksport; 75 % beneficjentów działało w sektorze przetwórstwa przemysłowego** Całkowita wartość projektów: 16,2 mld zł, wsparcie państwa na poziomie 8 mld zł (zawarte umowy); przedsiębiorca dokłada drugie tyle. 10% 18% 43%

15 Warszawa, 24 lutego 2014 r. Jak inwestowano w ramach Działania 4.4?** Na czym polegał projekt?** 68% beneficjentów jako najważniejszy cel projektu wskazywało uruchomienie produkcji nowych wyrobów dotychczas niewytwarzanych w firmie Przeciętna wartość projektu 30 mln PLN Przeciętna wartość dofinansowania 15 mln PLN ** Źródło: PARP, BAROMETR INNOWACYNOŚCI – ewaluacja on-going Działania 4.4 PO IG; wyniki pomiaru początkowego z lat 2011-2013, N=368.

16 Warszawa, 24 lutego 2014 r. Dotychczasowe rezultaty inwestycji realizowanych w ramach Działania 4.4 PO IG 10% - wzrost zatrudnienia we wspartych firmach w ciągu trzech lat od rozpoczęcia realizacji projektu (średnio w firmie stworzono 17 nowych etatów dzięki projektowi, beneficjent planuje utrzymać 12 miejsc pracy w przeciągu 3 lat po zakończeniu trwałości projektu 32% – wzrost przychodów beneficjentów ze sprzedaży produktów towarów i materiałów w ciągu 3 lat od rozpoczęcia realizacji projektów (w kolejnych latach realizacji projektu systematyczny wzrost wskaźnika) 19% - udział sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodzie ogółem w dwa lata po rozpoczęciu realizacji projektu (na początku realizacji projektu było to 13%). ** Źródło: PARP, BAROMETR INNOWACYNOŚCI – ewaluacja on-going Działania 4.4 PO IG; wyniki pomiaru początkowego z lat 2011-2013, N=368.

17 Warszawa, 24 lutego 2014 r. Dotychczasowe rezultaty inwestycji realizowanych w ramach Działania 4.4 PO IG Czy fakt realizacji projektu dofinansowanego z Działania 4.4 ma wpływ na … N=257 Źródło: PARP, BAROMETR INNOWACYNOŚCI – ewaluacja on-going Działania 4.4 PO IG; wyniki pomiaru początkowego z lat 2011-2013.

18 Warszawa, 24 lutego 2014 r. Wyzwania na lata 2014-2020

19 Warszawa, 24 lutego 2014 r. Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój  Wsparcie wdrożeń wyników B+R  Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa  Wsparcie funduszy typu venture capital, sieci aniołów biznesu, funduszy seed capital  Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw,  Wsparcie rozwoju otwartych innowacji (współpraca firm dużych i MŚP na rzecz dzielenia się wiedzą i realizacji innowacyjnych projektów),  Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje,  Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw,  Rozwój proinnowacyjnych usług IOB,  Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych,  Wsparcie współpracy nauki i biznesu, promocja innowacyjności,  Laboratorium idei.

20 Warszawa, 24 lutego 2014 r. WSPÓLNE WYZWANIE: budowa spójnej i kompleksowej oferty wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w programach krajowych i regionalnych 2014-2020 Wyzwania wsparcia przedsiębiorców 2014+ Co nam mówią wyniki analizy RPO – ujęcie problemowe  Odpowiedni dobór i dystrybucja instrumentów finansowych  Usługi doradcze MŚP i start-up dofinansowane głównie z RPO  Potrzeba wzmocnienia wsparcia start-upów w RPO  Wykorzystanie możliwości dedykowanego wsparcia rozwoju e-biznesu w RPO  Potrzeba koordynacji wsparcia internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw  Współpraca przy wykorzystaniu otoczenia biznesu do rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności MŚP  Budowa silnych innowacyjnych klastrów

21 Warszawa, 24 lutego 2014 r. Jakie zmiany utrwalimy, co się zmieni w działaniach PARP?  System selekcji i oceny projektów  Indywidualne dopasowanie intensywności oraz formy wsparcia  Prowadzenie funduszy instrumentów finansowych (pożyczki)  Wspieranie przedsiębiorców w udziale w programach międzynarodowych  Laboratorium innowacji (innovation lab) w PARP – eksperymentalne podejście do kreowania instrumentów wsparcia  Systemowe wsparcie i monitorowanie aktywności IOB, krajowych klastrów kluczowych PARP partnerem przedsiębiorców, administracji, regionów, inwestorów prywatnych, otoczenia biznesu, organizacji społeczno-gospodarczych

22 Warszawa, 24 lutego 2014 r. Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony Informatorium 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 0 801 33 22 02 info@parp.gov.pl www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "2014 Wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw w działalności PARP. Doświadczenia i rekomendacje. Dariusz Dąbek Zastępca Prezesa PARP Nowa Sól, 24 lutego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google