Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Strategia Rozwoju Powiatu Chojnickiego do roku 2025” Wskaźniki monitoringu Strategii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Strategia Rozwoju Powiatu Chojnickiego do roku 2025” Wskaźniki monitoringu Strategii."— Zapis prezentacji:

1 „Strategia Rozwoju Powiatu Chojnickiego do roku 2025” Wskaźniki monitoringu Strategii

2 „Strategia Rozwoju Powiatu Chojnickiego do roku 2025” przyjęta została na podstawie uchwały nr XXX/329/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 20 marca 2014 r. W celu bieżącego kontrolowania wdrażania Strategii utworzony został Zespół ds. monitoringu Strategii. Oszacowano wartości zdefiniowanych w dokumencie wskaźników monitoringu w obrębie pięciu celów strategicznych, a następnie dokonano analizy zebranego materiału. Kolejnym etapem prac Zespołu była analiza realizacji Strategii w ramach wykonanych przedsięwzięć. Niniejszy materiał zawiera wnioski z analizy wskaźników monitoringu, a także stan realizacji zadań zawartych w Strategii na dzień 13.10.2015 r.

3 Wskaźnik oszacowany został na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego – turystyczne obiekty noclegowe (korzystający z noclegów) z uwagi na fakt, iż urzędy gmin powiatu chojnickiego nie prowadzą ewidencji turystów. W roku 2014 w stosunku do roku 2013 odnotowano wzrost liczby turystów w gminie Chojnice, gminie Czersk oraz w gminie Konarzyny, natomiast spadek w gminie Miejskiej Chojnice i gminie Brusy. Ruch turystyczny skupia się głównie w centrum powiatu, którego oś stanowią Jeziora Charzykowskie i Karsińskie, wokół których zlokalizowane są najważniejsze miejscowości turystyczne powiatu, tj. Charzykowy, Swornegacie i Małe Swornegacie. Udział liczby turystów odwiedzających gminę Chojnice w liczbie turystów ogółem to ponad 50% - 2013 r. i ponad 55% - 2014 r. (dla porównania gmina Czersk odpowiednio 4% i 5%). Na atrakcyjność turystyczną gminy Chojnice składają się również cykliczne imprezy o charakterze sportowo – rekreacyjnym, np. Przegląd Piosenki Żeglarskiej czy Chojnicki Zlot Samochodów Terenowych. Cel strategicznyWskaźnikWartość bazowa 31.12.2013 r.Wartość 31.12.2014 r. Nr 1. Zwiększenie znaczenia funkcji turystycznej powiatu Liczba turystów odwiedzających powiat 36 455 osób36 875 osób

4 Najbardziej rozwiniętą bazą noclegową dysponuje gmina Chojnice. W 2013 r. stanowiła ona ok. 77% całości miejsc noclegowych w powiecie, natomiast w 2014 r. – ok. 71%. Na terenie gminy Miejskiej Chojnice zagwarantowane były w 2013 r. zaledwie 223 miejsca noclegowe i niewiele więcej w 2014 r. – 229 miejsc. Przyrost bazy noclegowej w Mieście Chojnice nie spowodował zwiększenia ilości korzystających z noclegów, a nawet stwierdzono spadek liczby turystów o ok. 14% w 2014 r. w porównaniu do roku 2013. Cel strategicznyWskaźnikWartość bazowa 31.12.2013 r.Wartość 31.12.2014 r. Nr 1. Zwiększenie znaczenia funkcji turystycznej powiatu Liczba miejsc noclegowych w powiecie 2 912 miejsc3 019 miejsc

5 Różnice w wartościach wskaźnika w poszczególnych latach wynikają z faktu uwzględnienia zakończonych inwestycji realizowanych w obszarze turystyki, np. w gminie Czersk zakończono w 2013 r. inwestycję pn.: „Zagospodarowanie Turystyczne Wielkiego Kanału Brdy”. W gminie Konarzyny w roku 2014 nie prowadzono przedsięwzięć turystycznych, a zatem nie przekazano na ten cel ani złotówki. Zespół ds. monitoringu zawnioskował, aby rozdzielić działania związane z finansowaniem infrastruktury (inwestycji) turystycznej od stricte działań promocyjnych w celu lepszego zobrazowania danych. Cel strategicznyWskaźnikWartość bazowa 31.12.2013 r.Wartość 31.12.2014 r. Nr 1. Zwiększenie znaczenia funkcji turystycznej powiatu Procent budżetu powiatu i gmin przeznaczony na turystykę i promocję Gmina Konarzyny - 10,00 % Gmina Chojnice - 0,20 % Gmina Czersk - 3,33 % Gmina Brusy - 6,43 % Gmina Miejska Chojnice - 0,09 % Powiat Chojnicki - 0,76 % Gmina Konarzyny - 0,00 % Gmina Chojnice - 0,27 % Gmina Czersk - 0,18 % Gmina Brusy - 0,23 % Gmina Miejska Chojnice - 0,09 % Powiat Chojnicki - 0,20 %

6 Treść pakietów dostępna jest na stronie internetowej http://wrotaborow.pl/ Pakiety opracowane zostały w wyniku realizacji projektu unijnego pn.: „Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego w Subregionie Południowym”. Cel strategicznyWskaźnikWartość bazowa 31.12.2013 r.Wartość 31.12.2014 r. Nr 1. Zwiększenie znaczenia funkcji turystycznej powiatu Liczba pakietów ofert turystycznych 0 pakietów6 pakietów

7 W badanym okresie jedynie na terenie gminy Chojnice podjęto działania związane z wydłużeniem oznakowanych szlaków turystycznych (w tym wodnych) o 14 km. W pozostałych gminach długość oznakowanych szlaków nie uległa zmianie w stosunku do roku 2014. Najdłuższymi oznakowanymi szlakami turystycznymi (pieszo – rowerowymi) są szlaki Kaszubskiej Marszruty, np. na terenie gminy Brusy – 52 km (dla porównania Szlak Literacki im. Anny Łajming – 36 km) czy gminy Konarzyny – 32,6 km (porównując - Greenway Naszyjnik Północy ma 9 km). Cel strategicznyWskaźnikWartość bazowa 31.12.2013 r.Wartość 31.12.2014 r. Nr 1. Zwiększenie znaczenia funkcji turystycznej powiatu Łączna długość oznakowanych szlaków turystycznych (w tym wodnych) na terenie powiatu ok. 410 kmok. 424 km

8 We wszystkich gminach powiatu chojnickiego odnotowano w badanym okresie zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych, oprócz gminy Konarzyny, w której ilość zarejestrowanych podmiotów w 2013 r. i 2014 r. utrzymała się na tym samym poziomie i stanowiła 147 jednostek. Zgodnie z danymi GUS największy udział podmiotów w liczbie podmiotów ogółem stanowią jednostki Gminy Miejskiej Chojnice, tj. w 2013 r. – 46,71% i w 2014 r. – 46,29%. Cel strategicznyWskaźnikWartość bazowa 31.12.2013 r.Wartość 31.12.2014 r. Nr 2. Ukierunkowanie rozwoju powiatu jako ponadregionalnego centrum gospodarczego Liczba podmiotów gospodarczych na terenie powiatu i ich dynamika wzrostu 8 3558 507

9 Cel strategicznyWskaźnikWartość bazowa 31.12.2013 r.Wartość 31.12.2014 r. Nr 2. Ukierunkowanie rozwoju powiatu jako ponadregionalnego centrum gospodarczego Średni czas dojazdu do i z Gdańska, Bydgoszczy i Słupska środkami komunikacji publicznej PKS Chojnice Sp. z o.o.: średni czas dojazdu do i z Gdańska: 2 h 40 min (tam) + 2 h 40 min (powrót) średni czas dojazdu do i z Bydgoszczy: 2 h 27 min (tam) + 2 h 10 min (powrót) - przez Tucholę; 2 h 33 min (tam) + 2 h 36 min (powrót) - przez Sępólno Krajeńskie średni czas dojazdu do i ze Słupska: brak kursu PKP S.A. w Gdańsku: średni czas dojazdu do i z Gdańska: 2 h 41 min (tam) + 2 h 47 min (powrót) średni czas dojazdu do i z Bydgoszczy: 2 h 01 min (tam) + 1 h 93 min (powrót) średni czas dojazdu do i ze Słupska: 4 h 44 min (tam) + 4 h 51 min (powrót) PKS Chojnice Sp. z o.o.: średni czas dojazdu do i z Gdańska: 2 h 40 min (tam) + 2 h 40 min (powrót) średni czas dojazdu do i z Bydgoszczy: 2 h 27 min (tam) + 2 h 10 min (powrót) - przez Tucholę; 2 h 33 min (tam) + 2 h 36 min (powrót) - przez Sępólno Krajeńskie średni czas dojazdu do i ze Słupska: brak kursu PKP S.A. w Gdańsku: średni czas dojazdu do i z Gdańska: 2 h 71 min (tam) + 2 h 53 min (powrót) średni czas dojazdu do i z Bydgoszczy: 2 h 26 min (tam) + 1 h 93 min (powrót) średni czas dojazdu do i ze Słupska: 4 h 64 min (tam) + 4 h 28 min (powrót) Czas przejazdu wynika z rozkładu jazdy. W wartościach bazowych - terminach nie odnotowano czynników mających wpływ na czas przejazdu - był on taki jak w rozkładzie. A zatem, średni czas dojazdu do i z Gdańska oraz Bydgoszczy środkami PKS w 2014 r. w stosunku do roku 2013 nie zmienił się. Natomiast czas dojazdu do Gdańska i Bydgoszczy koleją w badanym okresie wydłużył się. Jedynie odnotowano spadek o 23 minuty czasu przejazdu w drodze powrotnej ze Słupska.

10 W związku z trudnością znalezienia źródła pozyskania precyzyjnych informacji odnośnie liczby przedsiębiorców zrzeszonych w samorządach gospodarczych, Zespół ds. monitoringu zawnioskował, by wystosować oficjalne pismo do Ministra Gospodarki z pytaniem czy istnieje centralna krajowa ewidencja samorządów gospodarczych i kto jest w niej zrzeszony. Na terenie powiatu chojnickiego działa m.in. Organizacja Pracodawcy Pomorza czy Cech Rzemiosł Różnych. Cel strategicznyWskaźnikWartość bazowa 31.12.2013 r.Wartość 31.12.2014 r. Nr 2. Ukierunkowanie rozwoju powiatu jako ponadregionalnego centrum gospodarczego Liczba przedsiębiorców zrzeszona w samorządach gospodarczych Brak danych

11 *Zgodnie z informacją uzyskaną z Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Chojnicach, podany wskaźnik w 2013 r. był zawyżony. W 2014 r. zweryfikowano wskaźnik poprzez naniesienie na precyzyjną mapę elektroniczną. Cel strategicznyWskaźnikWartość bazowa 31.12.2013 r.Wartość 31.12.2014 r. Nr 2. Ukierunkowanie rozwoju powiatu jako ponadregionalnego centrum gospodarczego Procent powierzchni powiatu objęty aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Gmina Konarzyny - 0,7 % Gmina Chojnice - 7,45 % Gmina Czersk - 0,8 % Gmina Brusy - 0,73 % Gmina Miejska Chojnice - 46,9 %* Razem: 56,58 % Gmina Konarzyny - 0,7 % Gmina Chojnice - 7,49 % Gmina Czersk - 1,0 % Gmina Brusy - 0,73 % Gmina Miejska Chojnice - 44,1 % Razem: 54,02 %

12 Średni czas oczekiwania na decyzję o pozwoleniu na budowę zmalał o 2 dni, mimo że liczba spraw wzrosła z 932 w 2013 r. do 1 012 w 2014 r. Na zaistniałą sytuację miała wpływ przede wszystkim jakość: wniosku o pozwoleniu na budowę (kompletność) jak i projektów budowlanych. Średni czas oczekiwania na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (od momentu złożenia wniosku do momentu wydania decyzji) jest wynikową złożonych wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć nie wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (krótszy czas), jak i wniosków o wydanie przedmiotowej decyzji, dla inwestycji wymagających ooś (czas dłuższy, z uwagi na konieczność sporządzenia raportu i jego uzgodnienie - dłuższa procedura). Zatem średni czas uzyskania decyzji w poszczególnych latach zależy od ilości wniosków, ich kompletności (prawidłowo sporządzony wniosek nie wymaga dodatkowych, czasochłonnych uzupełnień), a także konieczności, bądź nie przeprowadzenia ooś. Cel strategicznyWskaźnikWartość bazowa 31.12.2013 r.Wartość 31.12.2014 r. Nr 2. Ukierunkowanie rozwoju powiatu jako ponadregionalnego centrum gospodarczego Średni czas oczekiwania na decyzje o pozwoleniu na budowę i na decyzje środowiskowe Decyzje o pozwoleniu na budowę – 44 dni Decyzje środowiskowe: Gmina Konarzyny – ok. 3 m-ce Gmina Chojnice – ok. 5 m-cy Gmina Czersk – ok. 6 m-cy Gmina Brusy – ok. 7 m-cy Gmina Miejska Chojnice – ok.. 2 m-ce Decyzje o pozwoleniu na budowę – 42 dni Decyzje środowiskowe: Gmina Konarzyny – brak zakończonych spraw Gmina Chojnice – ok. 5 m-cy Gmina Czersk – ok. 4 m-ce Gmina Brusy – ok. 7 m-cy Gmina Miejska Chojnice – ok. 2 m-ce

13 Powierzchnia powiatu objęta formami ochrony przyrody zwiększyła się w roku 2014 w stosunku do roku 2013 o 8,42 ha w wyniku utworzenia nowego rezerwatu przyrody, tj. Rezerwat Przyrody Kruszynek. Powierzchnia dla pozostałych form nie uległa zmianie i kształtowała się następująco: Park Narodowy „Bory Tucholskie” – 4 613,04 ha, Zaborski Park Krajobrazowy i Tucholski Park Krajobrazowy – 45 349 ha, rezerwaty i pozostałe formy ochrony przyrody w parkach krajobrazowych – 548,10 ha, obszary chronionego krajobrazu – 30 032 ha, rezerwaty i pozostałe formy ochrony przyrody na obszarach chronionego krajobrazu – 235,60 ha, użytki ekologiczne – 493,43 ha. Na uwagę zasługuje fakt, iż w badanym okresie nie ustanowiono żadnego nowego pomnika przyrody. Zarówno w roku 2013 jak i 2014 zaewidencjonowano 226 pomników przyrody. Cel strategicznyWskaźnikWartość bazowa 31.12.2013 r.Wartość 31.12.2014 r. Nr 3. Ochrona środowiska przyrodniczego i przestrzennego powiatu Powierzchnia powiatu objęta formami ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody 80 185,87 ha80 194,29 ha

14 Według wykładni ustawowej odnawialne źródła energii (OZE) to: „(…) źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania”. Na terenie powiatu możliwe jest wykorzystywanie energii wiatrowej, promieniowania słonecznego, wodnej (wynikającej ze spadku rzek), geotermalnej oraz biomasy i biogazu. Wartość wskaźnika przyporządkowana Gminie Miejskiej Chojnice w wysokości 8,4 kW (fotowoltaika) i 53GJ/rok (kolektory) została osiągnięta w wyniku realizacji w latach 2010-2012 inwestycji opartych na OZE. W Gminie Brusy w 2013 r. nie odnotowano urządzeń energetycznych na bazie OZE w budynkach użyteczności publicznej, natomiast w 2014 r. moc zainstalowanych urządzeń OZE przedstawiała się następująco: Urząd Miejski w Brusach – pompy ciepła (moc 90kW), świetlica wiejska w Lubni – pompa ciepła (moc 35kW), świetlica wiejska w Leśnie – pompa ciepła (moc 35kW), ośrodek zdrowia w Brusach – kolektory słoneczne (moc1,2 kW), kompleks boisk „Moje Boisko Orlik 2012” – panele fotowoltaiczne (moc 2,25 kW). Cel strategicznyWskaźnikWartość bazowa 31.12.2013 r.Wartość 31.12.2014 r. Nr 3. Ochrona środowiska przyrodniczego i przestrzennego powiatu Zainstalowana moc urządzeń energetycznych na bazie odnawialnych źródeł energii i jej stosunek do całości zużytej energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Gmina Konarzyny – 0 Gmina Chojnice – 152,86 kW Gmina Czersk - 0 Gmina Brusy - 0 Gmina Miejska Chojnice – 8,4 kW (fotowoltaika), 53 GJ/rok (kolektory) Gmina Konarzyny - 0 Gmina Chojnice – 152,86 kW Gmina Czersk - 0 Gmina Brusy – wyszczególnienie* Gmina Miejska Chojnice - 8,4 kW (fotowoltaika), 53 GJ/rok (kolektory)

15 W roku 2014 w stosunku do roku 2013 poziom zanieczyszczeń gazowych uległ zmniejszeniu o 3 898 t/r. Emisja zanieczyszczeń pyłowych utrzymała się na tym samym poziomie i wyniosła 9t/r. Ocenę jakości powietrza dokonuje się m.in. poprzez odczyty ze stacji pomiarowych rozmieszczonych na terenie województwa pomorskiego. Stacje te podzielone są na automatyczne, manualne i pasywne. Na terenie powiatu chojnickiego nie ma na dzień dzisiejszy automatycznych, czy też manualnych stacji pomiarowych monitorujących jakość powietrza, jest tylko sześć pasywnych, które mierzą stężenia NO2 i benzenu. W powiecie chojnickim tak jak w całym województwie głównym problemem są pyły oraz zawarty w nich BaP. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń wynikają głównie z tzw. niskiej emisji, czyli spalania niskiej jakości paliw energetycznych, głównie węgla oraz nierzadko odpadów w paleniskach domowych. Piece te są bardzo często niskiej jakości, a niska temperatura spalania przy ograniczonej ilości tlenu powoduje powstawanie dużej ilości sadzy, której jednym ze składników jest BaP. Cel strategicznyWskaźnikWartość bazowa 31.12.2013 r.Wartość 31.12.2014 r. Nr 3. Ochrona środowiska przyrodniczego i przestrzennego powiatu Poziom zanieczyszczeń gazowych i pyłowych na obszarze powiatu Emisja zanieczyszczeń pyłowych – 9 t/r Emisja zanieczyszczeń gazowych – 31 449 t/r Razem: 31 458 t/r Emisja zanieczyszczeń pyłowych – 9 t/r Emisja zanieczyszczeń gazowych – 27 551 t/r Razem: 27 560 t/r

16 W badanym okresie zaobserwowano wzrost stopnia skanalizowania obszaru w każdej gminie powiatu chojnickiego. Największy przyrost nastąpił w gminie Konarzyny (4,17 punktu proc.) w wyniku wybudowania w 2014 r. sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Zielona Chocina, Jonki, Dzięgiel. Cel strategicznyWskaźnikWartość bazowa 31.12.2013 r.Wartość 31.12.2014 r. Nr 3. Ochrona środowiska przyrodniczego i przestrzennego powiatu Stopień skanalizowania poszczególnych gmin w powiecie Gmina Konarzyny - 78,7 % Gmina Chojnice - 78 % Gmina Czersk - 77 % Gmina Brusy - 77 % Gmina Miejska Chojnice - 97,5 % Gmina Konarzyny - 82,87 % Gmina Chojnice - 80 % Gmina Czersk - 78,5 % Gmina Brusy - 80 % Gmina Miejska Chojnice - Brak danych

17 *W 2013 r. nie prowadzono badań monitoringowych Jednolitych Części Wód Powierzchniowych jeziornych (JCWP). Jednolita Część Wód Płynących (JCWP) objęta jest monitoringiem w zakresie oceny stanu ekologicznego, chemicznego i ogólnego. Zgodnie z opublikowanym raportem o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2014 r. monitoringiem za rok 2014 objęta została rzeka Brda na odcinku od wypływu z Jeziora Końskiego do wpływu do Jeziora Charzykowskiego oraz rzeka Brda na odcinku od wypływu z Jeziora Kosobudno do wpływu do Zbiornika Koronowo. Wody rzeki Brdy na tych odcinkach zaliczone zostały do klasy II, przy czym większość badanych parametrów mieściła się w klasie I. W 2008 r. na zlecenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego przebadano gównie pod względem fizykochemicznym wody płynące znajdujące się na obszarze parku oraz Strugę Jarcewską, jako ważny dopływ Jeziora Charzykowskiego. Na podstawie otrzymanych wyników i wprowadzonej punktacji oceniono, że Jezioro Charzykowskie w P1 zostało zaliczone do III klasy (umiarkowana). Cel strategicznyWskaźnikWartość bazowa 31.12.2013 r.Wartość 31.12.2014 r. Nr 3. Ochrona środowiska przyrodniczego i przestrzennego powiatu Jakość wód w Jeziorze Charzykowskim oraz w rzekach Brdzie i Wdzie Jez. Charzykowskie – wyjaśnienie* rz. Brda – II kl. – dobry stan ekologiczny rz. Wda – II kl. – dobry stan ekologiczny Jez. Charzykowskie – wyjaśnienie* rz. Brda – II kl. – dobry stan ekologiczny rz. Wda – II kl. – dobry stan ekologiczny

18 Wzrost aktywności społeczności lokalnej spowodował powstanie nowych organizacji. Cel strategicznyWskaźnikWartość bazowa 31.12.2013 r.Wartość 31.12.2014 r. Nr 4. Rozwój postaw aktywności, ustawicznej edukacji podmiotowości obywateli powiatu Ilość organizacji pozarządowych na terenie powiatu 264 organizacje271 organizacji

19 Władze Powiatu doceniając działalność organizacji pozarządowych zmierzają do zapewnienia im jak najlepszych możliwości do działania na terenie powiatu, m.in. poprzez wsparcie finansowe w postaci grantów. W 2014 r. w porównaniu do roku 2013 nastąpił wzrost kwoty przeznaczonej na granty o 20 tys. zł, tj. o 20%. Cel strategicznyWskaźnikWartość bazowa 31.12.2013 r.Wartość 31.12.2014 r. Nr 4. Rozwój postaw aktywności, ustawicznej edukacji podmiotowości obywateli powiatu Wysokość budżetu powiatu przeznaczonego na granty dla organizacji pozarządowych (kultura, sport) 100 000 zł120 000 zł

20 Dane dotyczące zdawalności egzaminu maturalnego uwzględniają wszystkie szkoły ponadgimnazjalne prowadzone i dotowane przez Powiat Chojnicki, w tym także szkoły niepubliczne i szkoły dla dorosłych. W szkołach publicznych dla młodzieży zdawalność matur w roku 2013 wyniosła 80 %, natomiast w roku 2014 - 71,3 %, w tym dla liceum kolejno 71,1 % i 71,3 %. Natomiast spadek wskaźnika zaobserwowano w technikach, gdzie w 2013 r. egzamin maturalny zdało 62,3 %, natomiast w 2014 r. 52 %. Tendencję spadkową zauważyć można w liceach dla dorosłych, gdzie zdawalność matur w 2014 r. była niższa o 11,5 % w porównaniu do roku 2013. Wskaźniki zdawalności egzaminu maturalnego w powiecie zaniżane są przez szkoły niepubliczne, kształcące dorosłych w LO. W 2013 r. kształtowały się na poziomie 3%, natomiast w 2014 r. 0 % (do egzaminu przystąpiło 19 osób ze szkół: LO dla dorosłych w Łęgu, Czerska Szkoła Realna, Chojnicka Szkoła Realna – nikt nie zdał). Wskaźniki zdawalności egzaminu maturalnego w powiecie chojnickim porównywalne są do wskaźników ogólnopolskich, gdzie w 2013 r. egzamin maturalny zdało 88 % przystępujących, natomiast w 2014 r. – 82 %, co daje 6 % spadek. Wskaźnik zdawalności w woj. pomorskim w latach 2013 i 2014 utrzymuje się na porównywalnym poziomie, i wynosił kolejno 80,78 % i 81 %. Cel strategicznyWskaźnikWartość bazowa 31.12.2013 r.Wartość 31.12.2014 r. Nr 4. Rozwój postaw aktywności, ustawicznej edukacji podmiotowości obywateli powiatu Zdawalność egzaminów maturalnych w szkołach powiatu 74,9 %67,6 %

21 Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chojnicach http://powiat.chojnice.pl/ znajduje się lista 26 formularzy elektronicznych opracowanych w ramach projektu unijnego pn.: „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w Powiecie Chojnickim”, za pomocą których można załatwić sprawę drogą elektroniczną poprzez usługę SIDAS Cyfrowy Urząd (w 2013 r. wpłynęła jedynie jedna sprawa, tj. wniosek o udzielenie informacji publicznej). Z kolei dużą popularnością cieszy się prowadzenie korespondencji na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej za pomocą ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Osiągnięcie wskaźnika na poziomie 508 spraw w 2014 r. spowodowane było tym, iż urzędy wojewódzkie czy inne instytucje zrezygnowały z przesyłania dokumentów w formie papierowej na rzecz elektronicznej. W 2013 r. został przesłany jeden dokument przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych do CEPIK dotyczący zgłoszenia sprzedaży pojazdu. Cel strategicznyWskaźnikWartość bazowa 31.12.2013 r.Wartość 31.12.2014 r. Nr 4. Rozwój postaw aktywności, ustawicznej edukacji podmiotowości obywateli powiatu Liczba spraw możliwa do załatwienia w systemie e-urzędu w starostwie SIDAS Cyfrowy Urząd – 1 sprawa ePUAP – 32 sprawy CEPIK – 1 sprawa SIDAS Cyfrowy Urząd – 0 spraw ePUAP – 508 spraw CEPIK – 0 spraw

22 Mimo że wskaźnik średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto w podmiotach gospodarczych w powiecie chojnickim wzrósł o 3,44% w 2014 r. w stosunku do 2013 r., tj. o 101,23 zł, to znacznie odbiega od średniej województwa pomorskiego. Cel strategicznyWskaźnikWartość bazowa 31.12.2013 r.Wartość 31.12.2014 r. Nr 5. Podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu do co najmniej średniego w województwie pomorskim Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w podmiotach gospodarczych woj. pomorskie: 3 847,12 zł powiat chojnicki: 2 941,87 zł woj. pomorskie: 4 011,59 zł powiat chojnicki: 3 043,10 zł

23 Czas przejazdu wynika z rozkładu jazdy. W wartościach bazowych – terminach nie odnotowano czynników mających wpływ na czas przejazdu – był on taki jak w rozkładzie. Członkowie Zespołu ds. monitoringu zawnioskowali, by zmienić wskaźnik na: czas dojazdu transportem publicznym z Czerska, Brus i Konarzyn do Chojnic oraz o to, żeby poszerzyć liczbę wskaźników o dodatkowy, tj. Ilość przewoźników na terenie powiatu, ilość połączeń (kursów) w ciągu doby. Cel strategicznyWskaźnikWartość bazowa 31.12.2013 r.Wartość 31.12.2014 r. Nr 5. Podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu do co najmniej średniego w województwie pomorskim Czas dojazdu transportem publicznym z Leśna do Chojnic PKS Chojnice Sp. z o.o.: 58 min (kurs o godz.6:35); 1h 15 min (kurs o godz.7:14) PKP S.A. w Gdańsku: Brak kursu PKS Chojnice Sp. z o.o.: 58 min (kurs o godz.6:35); 1h 15 min (kurs o godz.7:14) PKP S.A. w Gdańsku: Brak kursu

24 W roku 2014 w powiecie chojnickim dostrzegalne były korzystne zmiany poziomu bezrobocia w stosunku do roku 2013. Średnioroczna stopa bezrobocia zmalała w badanym okresie o 1,7 punktu proc., zaś w skali województwa pomorskiego wskaźnik ten odnotował spadek o 1,5 punktu proc. Pomimo obserwowanej pozytywnej tendencji spadkowej w wielkości bezrobocia, stopa bezrobocia w powiecie chojnickim w końcu grudnia 2014 r. była o 5,7 punktu proc. wyższa od stopy bezrobocia w całym województwie pomorskim. Wpływ na taką sytuację ma bezsprzecznie fakt, że jedną z charakterystycznych cech polskiego rynku pracy jest jego silne zróżnicowanie przestrzenne, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w wysokiej rozpiętości stopy bezrobocia zarówno pomiędzy województwami, jak i powiatami. Często specyfika danego terenu wynikająca z geograficznego usytuowania powiatu, odległości od dużych miast, czy stopnia rozwoju infrastruktury ma wpływ m.in. na poziom rozwoju gospodarczego, stopień rozwoju kapitału ludzkiego oraz decyduje o szybkości znalezienia zatrudnienia zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Cel strategicznyWskaźnikWartość bazowa 31.12.2013 r.Wartość 31.12.2014 r. Nr 5. Podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu do co najmniej średniego w województwie pomorskim Średnioroczna stopa bezrobocia w powiecie chojnickim 19,9 %18,2%

25 Na koniec 2013 r. liczba ludności powiatu chojnickiego wyniosła 96 213 osób, z czego w edukacyjnej grupie wiekowej 16-18 lat było 3 786 mieszkańców, co daje 3,9% ogółu. Podobnie było w 2014 r., gdzie liczba mieszkańców wyniosła 96 345 osób, a młodzież w wieku 16-18 lat stanowiła 3,8%. Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Chojnicki, wyniosła w 2013 r.- 4 820, a w 2014 r.- 4 466. Oznacza to, że uczniowie tych szkół stanowili 127% (2013 r.) i 122% (2014 r.) edukacyjnej grupy wiekowej 16-18 lat powiatu chojnickiego. Zauważyć należy, że w tej grupie wiekowej około 20% (2014 r.) uczniów dojeżdża spoza powiatu chojnickiego, tym samym saldo migracji uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest dodatnie. Cel strategicznyWskaźnikWartość bazowa 31.12.2013 r.Wartość 31.12.2014 r. Nr 5. Podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu do co najmniej średniego w województwie pomorskim Wskaźnik młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się na terenie powiatu 127 %122 %

26 Cel strategicznyWskaźnik Wartość bazowa 31.12.2013 r.Wartość 31.12.2014 r. Wykrywalność w poszczególnych kategoriach przestępstw w województwie pomorskim: ilośćwykrywalnośćilośćwykrywalność Wartość bazowa 31.12.2013 r. Wartość 31.12.2014 r. Nr 5. Podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu do co najmniej średniego w województwie pomorskim Roczna liczba przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu mieszkańców na terenie powiatu i ich wykrywalność: - zabójstwo2100 %1 90,63 %92,11 % - uszczerbek na zdrowiu 3090 %3591,43 %88,26 %86,19 % - bójka/pobicie1995 %1384,62 %76,67 %75,52 % Roczna liczba przestępstw przeciwko mieniu mieszkańców na terenie powiatu i ich wykrywalność: - kradzież mienia45739,01 %41551,86 %33,11 %34,12 % - kradzież z włamaniem 30545,65 %35252,2 %27,62 %33,82 % - kradzież samochodu2511,54 %9970,71 %21,33 %28,28 % - rozbój5698,21 %1794,12 %70,42 %71,37 % - uszkodzenie rzeczy12232 %9542,86 %27,38 %29,74 %

27 Analiza wyników osiągniętych przez KPP Chojnice na tle wartości uzyskanych w całym woj. pomorskim jednoznacznie wskazuje, że wskaźnik wykrywalności w każdej kategorii przestępstw przeciwko życiu i mieniu na przestrzeni ostatnich dwóch lat utrzymuje się na wysokim poziomie i przewyższa średnią wojewódzką. Warto podkreślić, że w roku 2014 jednostka odnotowała najlepszy wynik w zakresie wykrywalności w kat. „kradzież samochodu” - wskaźnik ukształtował się tu na poziomie 70,71%, co w porównaniu do roku ubiegłego oznacza poprawę o 59,17 punktu proc. i jednocześnie stanowi największy wzrost i najlepszy wynik w woj. pomorskim w tej kategorii. Ponadto w kategorii „kradzież cudzej rzeczy” uzyskano rezultat 51,86%, co zapewniło 3 miejsce w garnizonie. Wzrost wykrywalności nastąpił także w kategorii „uszkodzenie rzeczy” (42,86% wykrycia - wzrost o 10,86 punktu proc.) oraz „kradzież z włamaniem” (52,2% wykrycia - wzrost o 6,55 punktu proc., 2 miejsce w województwie).


Pobierz ppt "„Strategia Rozwoju Powiatu Chojnickiego do roku 2025” Wskaźniki monitoringu Strategii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google