Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poznań, 2 czerwca 2014 Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2014: Razem dla rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poznań, 2 czerwca 2014 Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2014: Razem dla rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Poznań, 2 czerwca 2014 Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2014: Razem dla rozwoju

2 FINALIŚCI KONKURSU „RAZEM DLA ROZWOJU” 1.Aglomeracja opolska 2.Aglomeracja wałbrzyska 3.Gdański Obszar Metropolitalny 4.Metropolia Poznań 5.MOF Zduńska Wola 6.PCFE Powiat nowosądecki 7.Powiat wejherowski (SAGiK) 8.EGO „Kraina Bociana” 9.Ziemia Tomaszowska 10.ZCG MG-6 Gorzów Wlkp. 1.Bielsko-Biała (MOPS) 2.LGD Wokół Łysej Góry 3.LGD Dolina Raby Kategoria II Kategoria I

3 AGLOMERACJA OPOLSKA Członkowie: 1.Miasto Opole 2.Gmina Chrząstowice 3.Gmina Dąbrowa 4.Gmina Dobrzeń Wielki 5.Miasto i gmina Gogolin 6.Gmina Izbicko 7.Gmina Komprachcice 8.Miasto i gmina Krapkowice 9.Miasto i gmina Lewin Brzeski 10.Gmina Łubniany 11.Gmina Murów 12.Miasto i gmina Niemodlin 13.Miasto i gmina Ozimek 14.Gmina Popielów 15.Gmina Prószków 16.Gmina Strzeleczki 17.Gmina Tarnów Opolski 18.Gmina Tułowice 19.Gmina Turawa 20.Gmina Walce 21. Miasto i gmina Zdzieszowice Kategoria Konkursowa: współpraca międzysamorządowa

4 Cele partnerstwa  Zwiększenie potencjału i konkurencyjności aglomeracji, przeciwdziałanie niekorzystnym trendom demograficznym  Integrowanie współpracy pomiędzy partnerami w następu- jących dziedzinach: rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów; transfer nowych techno- logii z centrów naukowych Opola do podmiotów gospodar- czych aglomeracji; transport zbiorowy; ochrona zasobów przyrodniczych; ochrona środowiska; ochrona przeciwpowo- dziowa; oświata, kultura, sport i turystyka  Poprawa jakości życia mieszkańców aglomeracji  Wzrost aktywności obywatelskiej AGLOMERACJA OPOLSKA

5 Osiągnięcia  Wypracowanie sprawnego mechanizmu współpracy partnerów – prowadzące do Instytucjonalizacji partnerstwa i powołania Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska  Utworzenie biura aglomeracji  Prowadzenie przez biuro aglomeracji częstych konsultacji z wy- znaczonymi koordynatorami w gminach  Włączenie do stałej współpracy podmiotów spoza partnerstwa: jednostki organizacyjne samorządu województwa i administracji rządowej  Wypracowanie w gronie partnerów i podmiotów współpracują- cych wspólnego, innowacyjnego na skalę krajową projektu w ramach jednej z dziedzin(ochrona przeciwpowodziowa) AGLOMERACJA OPOLSKA

6 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA Członkowie: 1.Miasto Wałbrzych 2.Miasto Kamienna Góra 3.Miasto Nowa Ruda 4.Miasto Świdnica 5.Gmina wiejska Lubawka 6.Miasto i gmina Radków 7.Miasto Świebodzice 8.Miasto i gmina Boguszów-Gorce 9.Miasto i gmina Szczawno-Zdrój 10.Miasto Głuszyca 11.Miasto Mieroszów 12.Gmina wiejska Walim 13.Miasto i gmina Jedlina-Zdrój 14.Miasto Jaworzyna Śląska 15.Miasto i gmina Strzegom 16.Miasto i gmina Żarów 17.Gmina wiejska Kamienna Góra 18.Gmina wiejska Nowa Ruda 19.Gmina wiejska Świdnica 20.Gmina wiejska Czarny Bór 21.Gmina wiejska Stare Bogaczowice 22.Gmina wiejska Dobromierz 23.Gmina wiejska Marcinowice Kategoria Konkursowa: współpraca międzysamorządowa

7 Cele partnerstwa  Zmiana profilu gospodarki: Nowy profil gospodarczy oparty na aktywności nowoczesnych firm  Partycypacja mieszkańców w inicjatywach rozwojowych  Zrewitalizowane obszary zamieszkania, obiekty i przestrzenie publiczne  Nowoczesna oferta turystyczna  Dogodna dostępność komunikacyjna  Rozpoznawalne nowe symbole i marki  Kompleksowa integracja gmin AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA

8 Osiągnięcia  Deklaracja Aglomeracji Wałbrzyskiej – 2012; podpisało 14 gmin, dzisiaj Aglomeracja liczy już 23 gminy.  Mechanizm decyzyjny partnerstwa: prosty, gwarantujący równość partnerów, zapewniający szeroką reprezentatywności i wpływ przed- stawicieli innych sektorów (społecznego, gospodarczego).  Przygotowanie wszechstronnej analizy strategicznej obszaru, opraco- wanie i przyjęcie strategii rozwoju aglomeracji (2013), strategii ZIT, praca nad programami sektorowymi wraz z instrumentami monitoro- wania oraz oceny jakości usług.  Dzięki silnemu, zdeterminowanemu przywództwu i wsparciu ze strony partnerów uzyskanie renomy silnego, liczącego się w regionie i poza nim podmiotu.  Wynegocjowanie z IZ RPO największego pod względem finansowym w Polsce wsparcia dla strategii ZIT (900 mln zł). AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA

9 Gdański Obszar Metropolitalny Członkowie (49 jednostek samorządu): 1.Gdańsk 2.Sopot 3.Powiat i gminy z powiatu gdańskiego 4.Powiat i gminy z powiatu Kartuskiego, 5.Powiat i gminy z powiatu malborskiego 6.Powiat i gminy z powiatu nowodworskiego 7.Powiat i gminy z powiatu puckiego 8.Powiat i gminy z powiatu tczewskiego 9.Powiat i gminy z powiatu wejherowskiego oraz członkowie wspierający: - Gdańska Infrastruktura Wod-Kanalizacyjna Sp.zoo - Saur Neptun Gdansk S.A. Kategoria Konkursowa: współpraca międzysamorządowa

10 Cele partnerstwa  Ujednolicenie procedur administracyjnych w gminach metropolii, wymiana dobrych praktyk w dziedzinie administracji i finansów  Opracowanie strategii rozwoju sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, opracowanie wspólnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  Aktywizacja gospodarcza i zawodowa mieszkańców, rozbudowa partnerstwa między jednostkami samorządu terytorialnego a biznesem  Aktywizacja społeczna i edukacyjna na terenie metropolii  Zintegrowanie kalendarza wydarzeń kulturalnych  Wyznaczenie priorytetowych inwestycji dla GOM w ramach plano- wanej Strategii Metropolii Gdański Obszar Metropolitalny

11 Osiągnięcia  Instytucjonalizacja współpracy w formule stowarzyszenia  Porozumienie się z Gdynią i NORDA w sprawie wyznaczenia obszaru i formuły realizacji ZIT  Utworzenie Metropolitalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej  Budowa Metropolitalnej Platformy Wymiany Praktyk Samorządowych  Wspólne zakupy usług i energii  Skoordynowana gospodarka odpadami  Wspólne programy niskoemisyjne Gdański Obszar Metropolitalny

12 METROPOLIA POZNAŃ Członkowie: 1.Miasto i gmina Buk 2.Gmina Czerwonak 3.Gmina Dopiewo 4.Gmina Kleszczewo 5.Gmina Komorniki 6.Gmina Kostrzyn 7.Miasto i gmina Kórnik 8.Miasto Luboń 9.Miasto i gmina Mosina 10.Miasto i gmina Murowana Goślina 11.Miasto i gmina Oborniki 12.Miasto i gmina Pobiedziska 13.Miasto Poznań 14.Miasto Puszczykowo 15.Gmina Rokietnica 16.Miasto i gmina Skoki 17.Miasto Stęszew 18.Gmina Suchy Las 19.Miasto i gmina Swarzędz 20.Miasto i gmina Szamotuły 21.Miasto i gmina Śrem 22.Gmina Tarnowo Podgórne 23.Powiat Poznański Kategoria Konkursowa: współpraca międzysamorządowa

13 Cele partnerstwa  Skoordynowany i zrównoważony rozwój obszaru aglomeracji  Optymalizacja i racjonalizacja inwestycji (nie tylko w ramach ZIT)  Strategiczne, zintegrowane, sprawne planowanie i zarządzanie w OF Aglomeracji  Wspólne planowanie i zarządzanie sektorowe i branżowe (usługi komunalne, transport, komunikacja, dostawy energii, rynek pracy, edukacja; ochrona zdrowia  Zintegrowany system transportu zbiorowego Aglomeracji  Lepsze dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb obszaru i rynku pracy Aglomeracji  Wspólna promocja, podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności Obszaru AP  Integracja społeczna i kulturowa METROPOLIA POZNAŃ

14 Osiągnięcia  7 lat zinstytucjonalizowanej współpracy – Rada Aglomeracji Poznańskiej (2007), Stowarzyszenie Metropolia Poznań (2011)  Instytucjonalizacja współpracy w zakresie usług: powołanie związku komunalnych ds. gospodarki odpadami, integracja transportu, tworzenie wspólnych instytucji zada- niowych w zakresie kluczowych usług społecznych (m.in. rynek pracy; szkolnictwo)  Zbudowanie trwałego lokalnego otoczenia eksperckiego z wykorzystaniem i poten- cjału naukowego poznańskich uczelni (Konsorcjum Badań AP, Centrum Badań Metropolitalnych)  Unikalne opracowania strategiczne i dokumentacja obszaru AP: Ilustrowany Atlas Aglomeracji Poznańskiej (2010), Strategia rozwoju Aglomeracji Poznańskiej (2 letni proces prac - 2011), Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej(2012), publikacje 23 tomowej serii Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej  Wzorcowe i zróżnicowane formy partycypacji i konsultacji społecznych, początek wspólnej polityki komunikacji publicznej. 3 wspólnie realizowane strategiczne projekty  Sprawny system informacji i komunikacji oraz wzajemne zaufanie między Parterami METROPOLIA POZNAŃ

15 Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice Członkowie partnerstwa: 1.Powiat Zduńskowolski 2.Powiat Łaski 3.Miasto Zduńska Wola 4.Gmina wiejska Zduńska Wola 5.Gmina wiejska Sędziejowice Kategoria Konkursowa: współpraca międzysamorządowa

16 Cele partnerstwa  Aktywizacja gospodarczą obszaru na styku trzech gmin w związku z pow- staniem węzła transportowego w miejscu przecięcia się drogi krajowej nr 12 oraz nowej trasy ekspresowej S8 z magistralą kolejową Śląsk – Porty  Wsparcie modernizacji magistrali kolejowej Śląsk – Porty  Rewitalizacja gospodarcza terenu dawnej stacji kolejowej Karsznice z uwzględnieniem potrzeb społecznych mieszkańców  Zwiększenia spójności terytorialnej powiatu zduńskowolskiego i łaskiego oraz wypracowania zintegrowanego systemu zarządzania MOF i wdro- żenia go we wszystkich JST biorących udział w projekcie  Opracowanie systemu planowania i monitoringu dalszego funkcjono- wania MOF Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice

17 Osiągnięcia  Uruchomiono współpracę trzech gmin leżących w dwóch powia- tach przy dużym zaangażowaniu samorządów powiatowych  Partnerzy mają doświadczenie wieloletniej współpracy w poprzed- nich projektach  Opracowany Plan Rozwoju oraz Koncepcja Zagospodarowania OF opracowane przez między-samorządowe partnerstwo kładą nacisk na ograniczenie możliwych konfliktów społecznych i przestrzennych  Przeprowadzono rozbudowane konsultacje społeczne w celu za- proponowania społecznie optymalnych rozwiązań przestrzennych dla planowanych dróg i obszarów inwestycyjnych Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice

18 POWIATOWE CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH – POWIAT NOWOSĄDECKI Partnerzy: 1.Powiat nowosądecki 2.Gmina Chełmiec 3.Gmina Kamionka Wielka 4.Gmina Gródek nad Dunajcem 5.Miasto Grybów 6.Gmina Łososina Dolna 7.Gmina Nawojowa 8.Gmina Rytro 9.Gmina Grybów 10.Gmina Korzenna 11.Gmina Łabowa 12.Miasto i Gmina Muszyna 13.Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój 14.Gmina Podegrodzie 15.Miasto i Gmina Stary Sącz Kategoria Konkursowa: współpraca międzysamorządowa

19 Cele partnerstwa  Powiatowe Centrum Funduszy Unijnych (PCFU) utworzono w 2010 r. jako jednostkę organizacyjną starostwa, koordynującą wszystkie pro- jekty europejskie starostwa i świadczącą pomoc w tym zakresie dla gmin tworzących powiat  PCFU odciąża gminy od rozwijania swoich wyspecjalizowanych zes- połów projektowych na rzecz wspólnego zespołu  Promowanie zintegrowanego podejścia gmin na terenie powiatu do wdrażania elementów strategii subregionu sądeckiego  Przygotowanie dokumentacji dla projektów zgłaszanych przez part- nerów do wsparcia z funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020  Cel ogólny: rozwój gospodarczy i społeczny Sądecczyzny oraz poprawa jakości usług publicznych, w tym e-usług POWIATOWE CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH – POWIAT NOWOSĄDECKI

20 Osiągnięcia  Współpraca powiatu i gmin ma charakter projektowy, istnieje wspólna insty- tucja, która obsługuje od 4 lat gminy powiatu, bez ponoszenia przez nie kosztów  Jednostka finansuje się sama z projektów, które koordynuje; budżet wynosi ok. 20 mln zł; zatrudnia 60 specjalistów, współpracuje z pracownikami w gminach  Centrum zrealizowało już 23 wspólne projekty; obecnie realizuje 9 kolejnych  Projekty dotyczą zarówno rozwoju instytucjonalnego urzędów jak i rozwoju przedsiębiorczości, turystyki, itp.  W ramach realizowanych projektów prowadzone są badania opinii miesz- kańców o usługach i priorytetach rozwojowych, stale aktualizowana jest diagnoza sytuacji i potrzeb – pozwoliło to członkom partnerstwa wziąć udział w przygotowaniu strategii subregionu sądeckiego przez Urząd Marszałkowski  Centrum, będące formalnie jednostką organizacyjną powiatu, jest kontynuacją partnerstwa gmin, zainicjowanego na Sądecczyźnie w r. 1996, w postaci działającej w latach 1997-8 Sądeckiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych (w ramach programu pilotażowego powiatów) POWIATOWE CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH – POWIAT NOWOSĄDECKI

21 Porozumienie powiatów „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego” (SAGiK) Członkowie: 1.Powiat wejherowski 2.Miasto Sopot 3.Powiat chojnicki 4.Powiat człuchowski 5.Powiat gdański 6.Powiat kartuski 7.Powiat malborski 8.Powiat nowodworski 9.Powiat starogardzki 10.Powiat sztumski 11.Powiat tczewski Kategoria Konkursowa: współpraca międzysamorządowa

22 Cele partnerstwa  Lepsza obsługa mieszkańców i inwestorów w dziedzinie usług geode- zyjnych i kartograficznych  Stworzenie nowoczesnego systemu administracji geodezyjnej i karto- graficznej, systematyczne jego doskonalenie i usprawnianie  Standaryzacja techniczna, proceduralna i legislacyjna w dziedzinie administracji budowlanej, zwłaszcza geodezyjnej i kartograficznej  Podniesienie pewności obrotu gospodarczego dla mieszkańców i pod- miotów gospodarczych oraz ułatwienie procesu realizacji inwestycji infrastrukturalnych  Poprawa kompetencji pracowników administracji geodezyjnej  Wspólna promocja i upowszechnianie dobrych rozwiązań i praktyk w zakresie SAGiK Porozumienie powiatów „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego” (SAGiK)

23 Osiągnięcia  Zdiagnozowanie sytuacji i zawarcie w 2010 r. porozumienia w dzie- dzinie administracji geodezyjno-kartograficznej z udziałem więk- szości powiatów w województwie  Opracowanie strategii, ale i spełnienie konkretnych potrzeb i po- stulatów mieszkańców i inwestorów w zakresie SAGiK  Współpraca z innymi instytucjami: Sąd Okręgowy w Gdańsku, Sąd Okręgowy w Słupsku, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego  Unikalne opracowania systemowe, techniczne i organizacyjne; projekt wdrożony, rozliczony.  Integracja środowisk branżowych i instytucji powiatowych w ra- mach SAGiK (szkolenia, sprawny system informacji i komunikacji między Partnerami) Porozumienie powiatów „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego” (SAGiK)

24 Stowarzyszenie „EGO - Kraina Bociana” Członkowie: 1.Powiat ełcki 2.Miasto Ełk 3.Gmina Ełk 4.Gmina Prostki 5.Gmina Kalinowo 6.Gmina Stare Juchy 7.Powiat gołdapski 8.Gmina Wieliczki 9.Miasto i gmina Olecko 10.Gmina Świętajno 11.Gmina Kowale Oleckie 12.Powiat olecki 13.Miasto i gmina Gołdap 14.Gmina Banie Mazurskie 15.Gmina Dubieninki Kategoria Konkursowa: współpraca międzysamorządowa

25 Cele partnerstwa  Pełniejsze i bardziej efektywne wykorzystanie potencjału środowiska naturalnego i społecznego subregionu EGO  Promocja subregionu Ełk – Gołdap – Olecko jako atrakcyjnego turys- tycznie w województwie, kraju i za granicą  Wsparcie dla mieszkańców w dziedzinie przedsiębiorczości związa- nej z turystyką, agroturystyką i usługami wokół tych sfer.  Wspomaganie działań JST i mieszkańców na rzecz ochrony środo- wiska naturalnego i technologii energooszczędnych  Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu i poszczególnych miejscowości, rozwój infrastruktury komunikacyjnej i transportowej na poziomie lokalnym i regionalnym  Wspieranie edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy i poten- cjałów subregionu  Wspólne pozyskiwanie inwestorów i funduszy na cele rozwojowe Stowarzyszenie „EGO - Kraina Bociana”

26 Osiągnięcia  Dobre zdiagnozowanie sytuacji i potencjałów subregionu EGO: pogłębione wieloletnie analizy i diagnozy (od 2003/4 r.)  Oparta na nich wspólna strategia OF EGO (2010), identyfikująca programy strategiczne i projekty do finansowania unijnego  Partnerska współpraca w ramach Stowarzyszenia, wysoki poziom uspołecznienia decyzji (system konsultacji, zasada konsensusu)  Wzorcowe korzystanie ze specyfiki potencjałów; odwołanie się do wspólnych problemów subregionu EGO w dziedzinie turystyki, ochrony środowiska oraz kwestii komunikacyjnych  Ciągłość, ale i elastyczność współpracy JST oraz partnerów spo- łecznych od 10 lat, pomimo zmiany warunków zewnętrznych Stowarzyszenie „EGO - Kraina Bociana”

27 PARTNERSTWO NA RZECZ OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINA RZEKI PILICY W POWIECIE TOMASZOWSKIM Członkowie: 1.Miasto Tomaszów Maz. 2.Gmina wiejska Tomaszów Maz. 3.Powiat Tomaszowski 4.Gmina wiejska Inowłódz 5.Gmina wiejska Rzeczyca 6.Stowarzyszenie LGD Dolina Pilicy Kategoria Konkursowa: współpraca międzysamorządowa

28 Cele partnerstwa  Przygotowanie partnerów do zintegrowanego rozwiązywa- nia problemów rozwoju lokalnego  Systemowe propozycje rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów rozwoju obszaru funkcjonalnego  Przygotowanie dokumentów strategicznych dla projektów zgłaszanych przez partnerów do wsparcia z funduszy struk- turalnych w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020  Rozwijanie turystyki i kreowanie marki Ziemi Tomaszowskiej - Doliny Pilicy, oraz stworzenie klastrów przedsiębiorstw opar- tych na lokalnych zasobach PARTNERSTWO NA RZECZ OBSZARU FUNKCJONALNEGO „DOLINA RZEKI PILICY” W POWIECIE TOMASZOWSKIM

29 Osiągnięcia  Utworzenie sprawnego zespołu operacyjnego, złożonego z pracowników z poszczególnych JST – wzajemna pomoc doświadczonych pracowników  Pozyskanie (jako członka partnerstwa) stowarzyszenia LGD, działającej na obszarze funkcjonalnym  W trakcie wykonywanie analiz potencjału obszaru, służących opracowaniu strategii rozwoju i strategii sektorowych  Ugruntowane otwarcie na współpracę z sektorem pozarzą- dowym i prywatnym PARTNERSTWO NA RZECZ OBSZARU FUNKCJONALNEGO „DOLINA RZEKI PILICY” W POWIECIE TOMASZOWSKIM

30 Związek Celowy Gmin MG – 6 Gorzów Wlkp. Członkowie: 1.Miasto Gorzów Wielkopolski 2.Gmina wiejska Bogdaniec 3.Gmina wiejska Deszczno 4.Gmina wiejska Kłodawa 5.Gmina wiejska Lubiszyn 6.Gmina wiejska Santok Kategoria Konkursowa: współpraca międzysamorządowa

31 Cele partnerstwa  Wspólne prowadzenie gospodarki komunalnej wraz z integracją oraz wzmocnieniem infrastruktury transportu zbiorowego  Wzmocnienie potencjału innowacyjnego sektora gospodarczego i publicznego  Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzmocnienie infrastruktury służącej edukacji  Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego  Zintegrowana polityka kształtowania przestrzeni oraz infrastruktury wzmacniającej ład funkcjonalny  Zintegrowane zarządzanie miejskim obszarem funkcjonalnym Związek Celowy Gmin MG – 6 Gorzów Wlkp.

32 Osiągnięcia  Partnerzy współpracują w formule związku celowego od 1999 roku  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  Prowadzenie skoordynowanej gospodarki odpadami  Obsługa transportu zbiorowego przez Gorzów Wlkp. - na zasadzie porozumienia - na terenie całego Związku  Zorganizowanie wspólnego schroniska dla zwierząt  Opracowanie strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego  Opracowanie strategii dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Związek Celowy Gmin MG – 6 Gorzów Wlkp.

33 BIELSKO-BIAŁA Kategoria Konkursowa: współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa Partnerzy: 1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) 2.Powiatowy Urząd Pracy (PUP) 3.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) 4.Organizacje pozarządowe: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Bielsku- Białej - Koło Bielskie Fundacja Drachma w Bielsku-Białej Śląska Fundacja Błękitny Krzyż w Bielsku-Białej Grupa Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej 5.Trzy szkoły wyższe 6.Przedsiębiorstwo prywatne

34 Cele partnerstwa  Stworzenie dokładnej mapy problemów społecznych miasta  Opracowanie sektorowych dokumentów programowych  Utworzenie sprawnego, zintegrowanego mechanizmu (mo- delu) zarządzania rozwiązywaniem problemów społecznych BIELSKO-BIAŁA

35 Osiągnięcia  Wykorzystanie partycypacyjnego modelu tworzenia miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych  Zintegrowanie działań kilku jednostek publicznych oraz prak- tyczne zaangażowanie sektora profesjonalnych organizacji pozarządowych  Opracowanie uniwersalnego modelu (podmioty, relacje między nimi, procedury, narzędzia) współpracy międzysekto- rowej oraz narzędzia on-line do kompleksowego diagnozo- wania i rozwiązywania problemów społecznych w mieście BIELSKO-BIAŁA

36 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” Członkowie: 1.Gmina Bieliny 2.Gmina Buk 3.Miasto i Gmina Bodzentyn 4.Gmina Górno 5.Gmina Łączna 6.Gmina Masłów 7.Miasto i Gmina Suchedniów 8.Miasto i Gmina Wąchock 9.Stowarzyszenie „Klub Debata Decyzja Działanie” 10.Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna oraz 22 podmioty gospodarcze Kilkanaście instytucji sektora publicz- nego m.in. MiGOK, biblioteki Osoby fizyczne (głównie rolnicy) Kategoria Konkursowa: współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa

37 Cele partnerstwa  Efektywne wspieranie współpracy między-samorządowej i między- sektorowej; współdecydowanie o kierunkach rozwoju obszaru LGD  Rozwój turystyki bazującej na walorach przyrodniczych i kulturowych Gór Świętokrzyskich, poprzez:  poprawę stanu i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  rewitalizację zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego  aktywną promocję walorów regionu  Różnicowanie działalności gospodarczej obszaru LGD  Rozwój i lepsze wykorzystanie potencjału ludzkiego LGD  Zachowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, integracja społeczna i kulturowa obszaru LGD Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”

38 Osiągnięcia:  Dobre i społecznie ugruntowane zdiagnozowanie lokalnych proble- mów i potencjałów  Opracowanie spójnej dla obszaru LGD Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-15  Skuteczne wdrożenie programów rozwoju obszarów wiejskich w ra- mach SPO 2004-2006, „Lider” i PROW 2007-13  Skuteczne wdrażanie nowych, innowacyjnych projektów, wspierające rozwój przedsiębiorczości, nowych inwestycji i aktywizację społeczną  Elastyczne dostosowywanie form i obszaru działania do zmieniają- cych się warunków i możliwości  Wiele konkretnych produktów współpracy: katalogi; publikacje; zinteg- rowane produkty i oferty regionalne i lokalne programy, nowe miejsca pracy tworzone na miejscu  Zróżnicowane i atrakcyjne formy partycypacji i konsultacji społecz- nych, szkolenia wizyty i wyjazdy studyjne (także zagraniczne) Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”

39 Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” Członkowie: 1.Gmina wiejska Biskupice 2.Gmina wiejska Gdów 3.Gmina wiejska Łapanów 4.Gmina wiejska Nowy Wiśnicz 5.Gmina wiejska Trzciana 6.Gmina wiejska Żegocina oraz 31 organizacji pozarządowych 27 podmiotów gospodarczych 7 podmiotów sektora publicznego 45 podmiotów nieformalnych Kategoria Konkursowa: współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa

40 Cele partnerstwa  Rozwój produktów turystycznych, zwłaszcza w zakresie turystyki aktywnej  Zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowo-historycznych, w tym tradycji regionalnych  Rozwój rynku tradycyjnej żywności  Rozwój przedsiębiorczości w sferach handlu i usług dla ludności oraz przyjaznych dla środowiska  Poprawa oferty rekreacyjno-sportowej i kulturalnej  Aktywizacja społeczności i rozwój współpracy międzyregionalnej i mię- dzynarodowej Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”

41 Osiągnięcia  Skuteczna współpraca między-samorządowa i międzysektorowa na terenie 6 gmin wiejskich i 2 powiatów od 2008 roku  Współpraca JST z lokalnymi podmiotami gospodarczymi, w branży turystycznej, kulinarnej oraz z przedstawicielami rzemiosł artystycznych, organizacjami pozarządowymi, szkołami i instytucjami kultury  Wspieranie aktywności społeczności lokalnej  Wypromowanie lokalnej marki jakości „Kogutek”  Umiejętność aktywnego wykorzystania strategii  Posługiwanie się wskaźnikami realizacji podejmowanych przedsięwzięć  Bieżące monitorowanie prowadzonych działań  Podejmowanie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, we współpracy z samorządami Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”


Pobierz ppt "Poznań, 2 czerwca 2014 Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2014: Razem dla rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google